ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг