Разяснение 11 на КРМСфО МСФО 2 Операции с акции в рамките на групата и с обратно изкупени собствени акции