Разяснение 10 на КРМСфО Междинно финансово отчитане и обезценка