Разяснение 6 на КРМСфО Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар — отпадъчно електрическо и електронно оборудване