Разяснение 1 на КРМСфО Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения