МСфО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане