Статия
Правилно ли е разбирането на фирмата за начина, по който определя дължимия ДДС по чл.79, ал.3 от закона, а именно: в случаите на липса и/или брак на произведена продукция основата за начисляване на ДДС да бъде счетоводната себестойност на липсващата/бракуваната продукция, намалена с начислените разходи за труд и осигуровки за съответния месец?

2_1611/24.06.2009г.

ЗДДС чл.79, ал.3

Във Ваше писмено запитване изх.№………..2009г., заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. …………… с вх.№………...2009г. е описана следната фактическа обстановка:

ружеството произвежда и реализира пакетирани хранителни продукти /снакс и вафли/. В някои случаи при липса или брак на произведена продукция не са налице ограниченията за корекции, регламентирани в чл.80, ал.2 от ЗДДС и следва да се приложи нормата на чл.79, ал.3 от закона.

Въпросът е: Правилно ли е разбирането на фирмата за начина, по който определя дължимия ДДС по чл.79, ал.3 от закона, а именно: в случаите на липса и/или брак на произведена продукция основата за начисляване на ДДС да бъде счетоводната себестойност на липсващата/бракуваната продукция, намалена с начислените разходи за труд и осигуровки за съответния месец?

В запитването не са уточнени конкретните хипотези в дейността на дружеството, при които се налага корекция по реда на чл.79, ал.3 от закона, поради което в отговор на поставения въпрос изразяваме следното принципно становище предвид действащата нормативна уредба:

Съгласно чл.79, ал.3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Изключенията, при които тази норма не се прилага, са определени в чл.80 на закона.

Видно от чл.79, ал.3 на ЗДДС размера на начисления ДДС трябва да съответства на размера на приспаднатия данъчен кредит за продукцията, която липсва или е бракувана.

В разпоредбите на ЗДДС и правилника за приложението му няма регламентирани правила за определяне на ползвания данъчен кредит във връзка с приложението на чл.79, ал.3, но според чл.123, ал.1 от закона всяко регистрирано лице следва да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по този закон от органите по приходите.

За да бъде определен законосъобразно данъка по чл.79, ал.3 от ЗДДС, предприятието следва да разработи и утвърди механизъм, съответстващ на ЗДДС, ЗСч. и приложимите счетоводни стандарти, който осигурява точна и подробна информация за размера на приспаднатия данъчен кредит на липсващата или бракувана продукция.

Съгласно чл.11 от ЗСч. лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите информационни носители, носят отговорност за достоверността на информацията в тях.

Следва да имате предвид, че на основание чл.110, ал.1 от ДОПК дейността на данъчно задълженото лице подлежи на данъчно-осигурителен контрол от органите по приходите чрез извършване на ревизии и проверки.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0246 сек.,0.0050 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,762kb