Статия
Кога следва да се сключи договор с прокурист на ЕТ в случаите когато самоосигуряващото се лице/ЕТ/ е във временна неработоспособност при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете?


1_932/25.11.2009г.
чл.4,ал.3, т.2 от КСО


1. Кога следва да се сключи договор с прокурист на ЕТ в случаите когато самоосигуряващото се лице/ЕТ/ е във временна неработоспособност при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете ?
2. Съгласно кой закон /кодекс се сключва този договор и от кога /от датата на първия болничен лист, след 135-ия или 410-ия ден ?
3. Има ли нормативно определен размер на възнаграждението, респективно минимален осигурителен праг и какви са размерите ?
4. Посочва ли се в договора работно време ?

Първи и втори въпрос

На основание чл.4,ал.3, т.2 от КСО , лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително осигуряване поради общо заболяване , за старост и смърт.Същите лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.Осигуряването възниква от деня в който лицата започват да упражняват трудова дейност и продължава до прекратяването й /чл.10 от КСО/.
Ако до настъпване на осигурения риск едноличния търговец е избрал да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, за периода на бременност и раждане отглеждане на малко дете, той не дължи осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване. Въпреки това, за периодите на временна неработоспособност поради бременност и раждане отглеждане на малко дете, се дължат вноски за здравно осигуряване.
В случай, че след периода на бременност и раждане, едноличния търговец продължи да упражнява трудова дейност, за периода на отглеждане на малко дете дължи осигурителни вноски по съответния ред и за държавно обществено осигуряване. За да отпадне задължението му за осигуряване, прокуристът следва да бъде вписан в Търговския регистър в Агенцията по вписванията не по-късно от деня на изтичане на периода на временна неработоспособност.
Съгласно чл. 21 от Търговския закон (ТЗ) прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговеца да управлява предприятието му срещу възнаграждение. Той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Упълномощаването има действие спрямо трети лица след вписване в търговския регистър.
По силата на чл. 23 от ТЗ отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор. По отношение на общественото осигуряване договорът за прокура може да бъде както трудов, така и граждански. В този случай важен е моментът на началото на осигуряването и моментът на прекратяването на осигуряването, които са различни от моментите, в които лицето придобива или загубва качеството си на „прокурист”. За дата на начало на осигуряването и дата на прекратяване на осигуряването на прокурист се приемат датите на сключване и прекратяване на договора му.

Трети въпрос

Прокуристът се осигурява в зависимост от вида на сключения договор по един от следните два начина :
- ако договорът за прокура е сключен като трудов договор, осигуряването е по реда на чл.4, ал. 1 или по чл.4, ал.2 от КСО.
- ако договорът за прокура е сключен като договор за управление и контрол, осигуряването се извършва по реда на чл.4,ал.1,т.7 от КСО.
В двата случая осигурителни вноски се дължат върху полученото или начислено, но неизплатено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на ДОО, съгласно чл.6, ал.2 и ал. 3 от КСО. Минималният осигурителен доход за управител /прокурист/ следва да бъде определен по основната икономическа дейност в първа квалификационна група, съгласно приложение № 1 към чл.8,т.1 от Закона за Бюджета на ДОО за 2009г.

Четвърти въпрос

Поставения въпрос относно следва ли да се посочва в договора работно време не е от компетентността на НАП.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0410 сек.,0.0046 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,764kb