Статия
Относно: допълнение към Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)


Относно: допълнение към Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:
Неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени. Не е непременно задължително възнаграждението да се дължи по силата на договор на основание чл. 141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 от ТЗ. В зависимост от вида на търговското дружество възнаграждението може да е посочено в дружествения договор, съответно учредителния акт, да е определено с решение на съответния орган на дружеството или по друг начин.
При установяване наличието на дължими възнаграждения с оглед дължимост на осигурителните вноски за ДОО върху неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се прилага предвиденият в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ред за събиране на доказателства и доказателствени средства.
Настоящото указание допълва Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. на Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите и се прилага като неразделна част от него.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0386 сек.,0.0061 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,760kb