Статия
Облагане на доходи от продажба на акции чрез Инвестиционен посредник


През 2009г. като акционер на 72 броя акции с номинал 1лв. в „……банк”АД сте продали чрез Инвестиционен посредник акциите.
Въпросът Ви е: полученият доход представлява ли необлагаем доход по смисъла на чл.13,ал.1,т.3 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/.
Изразяваме следното становище:
На основание чл.13,ал.1,т.3 от ЗДДФЛ не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1,т.11 от допълнителните разпоредби, като в "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
а/ с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б/ сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в/ сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 73, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти «регулиран пазар» е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му.
Следователно при изпълнение на горните правни норми полученият доход от продажбата не е облагаем с данък, а на основание чл.52,т.2 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лица, които са получили само необлагаеми доходи.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0454 сек.,0.0153 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,761kb