Статия
Здравно осигуряване на лице, регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта без право на парично обезщетение за безработица


ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 40, ал. 1, т. 8, ал. 3, т. 5 и 9, ал. 5 и ал. 6;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2, ал. 3, чл. 3, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 5

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта без право на парично обезщетение за безработица

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция «ОУИ» - ……., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си посочвате, че работите като „детегледачка” по програма „В подкрепа на майчинството” към МТСП. Договорът Ви изтича с навършване на тригодишна възраст на децата (близнаци), за които се грижите. В тази връзка се интересувате, ако сте регистрирана като безработна, но без право на обезщетение, ще трябва ли да плащате здравна осигуровка и в какъв размер. Необходимо ли е да попълвате декларация в Националната агенция за приходите, за да запазите здравноосигурителните си права?
Предвид изложеното, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
Здравното осигуряване в Република България се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Българските граждани, които имат и чуждо гражданство, са задължени да се осигуряват в НЗОК, ако живеят постоянно в страната (чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО). Задължението за осигуряване за българските граждани възниква от влизането на закона в сила (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗО).
Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК като за периода до 31.12.2008 г. размерът й е 6 на сто, а от 01.01.2009г. – 8 на сто. Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване, са уредени в чл. 40 от ЗЗО.
Според чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за лицата, получаващи обезщетение за безработица се определя върху размера на изплатеното обезщетение. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
Лицата, регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта, които нямат право на обезщетение за безработица, са извън обхвата на цитираната разпоредба и техните здравноосигурителни вноски не се поемат от републиканския бюджет.
В чл. 40, ал. 3, т. 1-10 от ЗЗО са изброени други категории лица, които нямат доходи и чиито здравноосигурителни вноски се заплащат от Републиканския бюджет. Сред тях са посочени гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центровее (т. 5); родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ (т. 9) и др.
Съгласно чл. 40, ал. 5 (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1."
Размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата по ал. 5, т. 1 чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 40, ал. 6 от ЗЗО).
Декларацията по т. 2 на ал. 5 се подава по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 2, ал. 3 (нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г.) от същата наредба самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (чл. 3, ал. 4 от наредбата). Срокът за подаване на декларацията за лицата, чието задължене за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО е възникнало преди 01.01.2010 г. и които продължават да се осигуряват на това основание след тази дата, е до 01.03.2010 г. (§ 69 от ПЗР на ЗИДЗЗО).
Декларацията се подава на хартиен носител (чл. 6, ал. 1, т. 5 от наредбата) – лично или от упълномощено лице (без да е необходимо нотариално заверено пълномощно). Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0308 сек.,0.0041 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,784kb