Статия
в качеството си на подизпълнител сте сключили договор за проектиране с дружество, установено и регистрирано в Чехия. Предметът на договора е проектно-проучвателни работи и е свързан с дейности по проектиране на реконструкцията на петролни бази и складове, разположени на територията на страната, които осъществява чехското дружество в полза на друг възложител. Въпросите, които поставяте са във връзка с определяне на мястото на изпълнение на извършваните от Вас услуги и определяне на облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.

ИТ-00-16/02.04.2006
ЗДДС , чл. 96, ал. 1

Във връзка с Ваше запитване, постъпило ……, изразяваме следното принципно становище:

Съгласно описаната фактическа обстановка Вие, в качеството си на подизпълнител сте сключили договор за проектиране с дружество, установено и регистрирано в Чехия. Предметът на договора е проектно-проучвателни работи и е свързан с дейности по проектиране на реконструкцията на петролни бази и складове, разположени на територията на страната, които осъществява чехското дружество в полза на друг възложител.

Въпросите, които поставяте са във връзка с определяне на мястото на изпълнение на извършваните от Вас услуги и определяне на облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.

Съгласно чл.21, ал.2, т.1, б.„б” от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимия имот, когато услугата е свързана с недвижимия имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други. Предвид това, че услугите, които предоставяте са свързани с недвижим имот, считаме, че мястото на изпълнение на доставката следва да се определи по посочената разпоредба и същото е на територията на България.

Видно от чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. В облагаемият оборот се включва и сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка. Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. С оглед изложената фактическа обстановка, считаме, че извършваните от Вас доставки на услуги представляват облагаеми доставки и формират облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0438 сек.,0.0048 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,761kb