Статия
Прилагане на чл. 55от ЗКПО във връзка с категоризиране на данъчен аморти- зируем актив „ремарке”


Изх. № 24-30-47
Дата: 28.10.2009 год.

ЗКПО, чл. 55

Относно: прилагане на чл. 55от ЗКПО във връзка с категоризиране на данъчен аморти-
зируем актив „ремарке”
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-30-47/23.09.2009 г., в което поставяте въпрос, свързан с прилагането на чл. 55 от ЗКПО и по-конкретно в коя категория данъчни амортизируеми активи би следвало да се отнесат ремаркетата:
• категория Ш - транспортни средства, без автомобили, чиято годишна данъчна
амортизационна норма е 10 %, или
• категория V - автомобили, чиято годишна данъчна амортизационна норма е 25%.
В ЗКПО липсва легална дефиниция на понятията "автомобил" и "транспортно средство" за целите на чл.55 от същия закон, а съгласно чл. 46, ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт, на основните начала на правото на Република България. Според ал.2 на чл.46 от ЗНА, когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни случаи, ако това отговаря на целта на акта. Съгласно чл.37 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА, думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. Ако се налага отклонение от общоприетия смисъл на дума или израз, с допълнителна разпоредба се определя смисълът им за съответния нормативен акт. По този начин се постъпва и когато при прилагане на нормативния акт могат да възникнат съмнения относно смисъла на употребена дума или израз.
Липсата в ЗКПО на допълнителна разпоредба относно израза "транспортни средства" означава, че не се налага отклонение от общоприетия му смисъл. Същото се отнася и за понятието "автомобил".
В Закона за движението по пътищата (ЗДП), който съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 1 урежда изискванията към пътните превозни средства, е налице легална дефиниция на понятието „автомобил". Съгласно § 6, т. 12 от ДР на ЗДП "автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:
а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на
водача не превишава 8;
б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на
водача;
г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не
позволяват използването им за други цели.

От друга страна ЗДП не дефинира понятието "транспортно средство", а борави с понятията "пътно превозно средство" и "моторно превозно средство". Ето защо за целите на ЗКПО е необходимо да се уточни съдържанието на понятията "автомобил" и "транспортни средства" в общоприетия им смисъл.
С оглед на гореизложеното и във връзка с подобен, възникнал в практиката въпрос, приходната администрация е отправила запитване до компетентния орган по прилагането на ЗДП с искане за разясняване на посочените понятия.
С писмо № ОД-16247/03.09.2003 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при Министерство на транспорта и съобщенията (понастоящем -Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията) е изразила следното становище:
„ЗДП дава легално определение на понятието "автомобил". Считаме, че вложеният в определението, дадено с § 6, т. 12 от ЗДП смисъл е общоприетият смисъл на това понятие. В ЗДП не се използва понятието "транспортни средства", липсва и дефиниция. В редица подзаконови актове се дава определение на "транспортно средство", като разликата в дефинициите в различните актове се оправдава от целите на съответния нормативен акт. Общото в тези дефиниции е, че транспортните средства се определят като превозни средства, отговарящи на конкретни изисквания.".
От горното и на основание ЗНА, следва да се приеме, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на § 6, т. 10 от ДР на ЗДП. В този смисъл "транспортно средство" е всяко пътно превозно средство (съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.).
Съгласно § 6, т. 17 от ДР на ЗДП "ремарке" е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата. Приемайки, че "транспортно средство" е пътно превозно средство по смисъла на т. 10 на § 6 от ДР на ЗДП, каквото се определя и ремаркето по смисъла на т. 17 на § 6 от ДР на същия закон, следва да се приеме, че последното е транспортно средство.

С оглед на гореизложеното следва да се направи извод, че за целите на чл.55 от ЗКПО посочените в запитването ремаркета попадат в категория ІІІ - транспортни средства, чиято данъчна амортизационна норма е в размер на 10 %.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0286 сек.,0.0045 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,766kb