Статия
Документиране на дарение на услуга

Чл.10 от ЗКПО

относно: дарение на услуга

Относно: дарение на услуга

От изложеното в писмото не произтича конкретен казус по данъчното и осигурително законодателство, а се поставят въпроси относно документирането на дарение на услуга.
Съгласно чл.4, ал.3 от ЗСч. предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство – Закона за счетоводството, ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стоиност и Правилника за приложението му и т.н.
В счетоводното законодателство не е регламентирана формата на счетоводните документи, но е определена информацията, която документите трябва да съдържат.
Изискванията към счетоводните документи и формата на счетоводство са нормативно установени в Глава втора на ЗСч.
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗСч. първичният счетоводен докумант, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и № за идентификация по чл.84 от ДОПК на издателя и получателя; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име и фамилия на съставителя.
Според чл.7, ал.2 от с.з. първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име фамилия и подпис на съставителя.
Предвид гореизложеното в случаите на извършване на безвъзмездна услуга е необходимо да се съставят документи, удостоверяващи факта на извършването й. Такива могат да бъдат писмен договор, протокол за приемането й, документ за банков превод, квитанция и други удостоверяващи документи.
Следва да имате предвид също така , че ако за извършената от вас безмъзмездна доставка на услуга се дължи ДДС, то тези доставки се документират с издаването на протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.
По отношение на документалната обоснованост за целите на признаването на един счетоводен разход за данъчни цели в чл.10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се съдържат изрични разпоредби, които се базират на изискванията на ЗСч.
По силата на чл. 10. ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. В ал. 2 от същата нормативна разпоредба се доуточнява, че счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0225 сек.,0.0047 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,762kb