Статия
Въпроси по прилагане на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1 и ал. 4;
НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 3 и ал. 4

ОТНОСНО: Поставени въпроси по прилагане на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ)

Фактическа обстановка:
РУСО-гр.. е отказало да отпусне парично обезщетение за временна неработоспособност на упражняващо свободна професия лице-адвокат, поради това, че не е подало декларация в НАП (НОИ) със заявен в същата вид на осигуряване, включващ и риска общо заболяване и майчинство. Периодите на временна неработоспособност по неизплатените болнични листове са, както следва:
05.09.2007 г. – 12.10.2007 г.;
18.10.2007 г. – 01.12.2007 г.;
21.10.2007 г. – 01.12.2007 г.;
02.12.2007 г. – 29.02.2008 г.
Съгласно приложените към писмото копия на декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице е видно, декларираните в НАП (НОИ) обстоятелства, свързани с трудовата дейност на лицето и вида на осигуряването му са следните:
 от 17.04.2002 г. - започване на трудова дейност и осигуряване за всички осигурени социални рискове с декларация, подадена на 17.04.2002 г.;
 от 01.05.2003 г. – прекъсване на дейността с декларация, подадена на 07.07.2003 г.;
 от 19.02.2004 г. – възобновяване на дейността и осигуряване за инвалидност за старост и за смърт с декларация, подадена на 19.02.2004 г.;
 от 09.04.2008 г. – прекъсване на дейността с декларация, подадена на 15.04.2008 г.
От м. януари 2006 г. лицето е започнало да внася осигурителни вноски за по-високия осигурен социален риск - общо заболяване и майчинство, без да регистрира по надлежния ред в НАП промяната във вида на осигуряването.
Във връзка с горното, от страна на РУСО – гр… се иска становище относно «установяване наличието на дейност и вида на осигуряването» на лицето за периода 01.01.2007 г. до 09.04.2008 г.
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на КСО и нормативните актове по прилагането му, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
 По отношение вида на осигуряването за периода 01.01.2007 г. – 09.04.2008 г.:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, регистрирани като упражняващи свободна профессия, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Правото на самоосигуряващите се лица, в т.ч. упражняващите свободна профессия, да избират вида на осигуряването се реализира по ред, определен в чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧ:
 С декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейонст през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването (ал. 3).
 С декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП, подадена до края на януари на съответната календарна година, самоосигуряващото се лице може да променя вида на осигуряването си за всяка календарна година (ал. 4).
Съгласно действащата за периода преди 01.01.2007 г. разпоредба на чл. 1, ал. 3 от наредбата (в редакцията преди изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г.), видът на осигуряването може да се променя със заявление, подадено до края на месеца, предхождащ месеца на промяната.
От цитираните разпоредби следва, че е налице пряка връзка между задължението за подаване на декларация в определен срок от самоосигуряващото се лице и правото му да избере да се осигурява за един или за повече осигурени социални рисковее. Тъй като разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и 4 от наредбата са императивни, ако не бъде упражнено правото по цитираните разпоредби в установените в тях срокове, същото се преклудира.
В разглеждания казус при започване на трудовата дейност – упражняване на свободна професия от 17.04.2002 г. самоосигуряващото се лице е избрало да се осигурява за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и професионална болест. От 01.05.2003 г. лицето е прекъснало дейността си. При възобновяването й от 19.02.2004 г. същото заявява, че ще се осигурява само за пенсия (инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт). До 09.04.2008 г., когато трудовата дейност отново е прекъсната, в НАП (НОИ) не са подавани декларации за промяна на вида на осигуряването. Поради което, считаме че осигуряването на лицето за втория осигурителен период от 19.02.2004 г. до 09.04.2008 г. е само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, т.е. видът на осигуряването, посочен в декларацията от 19.02.2004 г., доколкото друга не е подавана в периода 19.02.2004 г.-09.04.2008 г.
Неоснователно внесените от лицето осигурителни вноски за социално осигуряване подлежат на възстановане или прихващане по реда на чл. 128-129 от ДОПК.

LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0243 сек.,0.0040 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,765kb