Въпрос
Собственик на ЕООД и същевременно управител прекратява самоосигуряването си и иска да мине на ДУК, но при сключването на самия ДУК се оказва,че трябва да го сключи със самия себе си. Какво трябва да се направи в този случай?

Точно за вашия случай Търговския закон позволява да сключите договор сам със себе си.
Този договор е регламентиран в чл. 147 от Търговския закон, извадка от който помествам по-долу:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНО ООД
Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0258 сек.,0.0041 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,759kb