Въпрос
Съгл.пар.9а от ПЗР на Закона за счетоводството, пререгистрираните търговци през 2008 г. /по пар.4,ал., от ПЗР на Закона за търговския регистър/, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър актовете по чл.40,ал.1 - 3 от Закона за счетоводството, отнасящи се за 2007 г. /Годишните финансови отчети/.Същите пререгистрирани търговци / неодитирани през предходните години/,длъжни ли са да представят за обявяване в Търговския регистър и Годишните финансови отчети за периода от 2004г до 2006 г., съгл. пар.2,ал.1 от Наредба №1/14.02.2007 г. за водене и съхраняване и достъп до Търговския регистър?

Съгласно последните промени в Закона за счетоводството едноличните търговци и търговските дружества пререгистрирани през 2008 г. и неподлежащи на одит, обявяват в търговския регистър финансовите си отчети само за 2007 г.
Посочената наредба не е синхронизирана с полседните промени в закона за счетоводство и в случая разпоредбите в нея са недействителни, като противоречащи на по висш нормативен акт.


LAN_306Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване


Време за изпълнение:0.0230 сек.,0.0039 от тях за заявки.БД заявки:15. Сървър памет:1,759kb