http://www.account-bg.info/balansi/

Примерен правилник за организация на работната заплата

…………………………………………………………………….. гр.........................


Утвърждавам:........................
Управляващ: ……………………….


П Р А В И Л Н И К

За организация на работната заплата в ……………………………………………….


І. Общи положения за организацията на работната заплата в предприятието


1. Този правилник се приема на основание чл. чл. 244, т. 2 и чл. 261 и чл.37 от Кодекса на труда, и чл. 22 от Наредбата структурата и организацията на работната заплата.
2.С правилникът се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в ………………………………гр...........
3.Правилникът се прилага при възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение, при договарянето на условията по трудовото правоотношение , както и при определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.


ІІ. Определяне и разпределение на средствата за работна заплата


Средствата за работна заплата се определят със сключване на трудовото правоотношение.

ІІІ. Структура на работната заплата


1.Брутна работна заплата
2.Основна работна заплата
3.Допълнителни трудови възнаграждения

ІV. Формиране на брутната работна заплата

Брутната работна заплата се състои от:
1. Основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда, или най-малко – минималните осигурителни прагове за отделните длъжности и категории работници.
2. Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, и в наредбата както следва:
2.1 За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.
2.2 За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.
2.3 . За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение 0,6 % върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
-За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
-При определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия. Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище, а ако няма такъв – по преценка на прекия ръководител.
-Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.
2.4.Обезщетения произтичащи от Кодекса на труда.
2.5.Възнаграждението за платен годишен отпуск

V. Ред и начин за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.

Допълнителните трудови възнаграждения се определят при сключване на трудовото правоотношение в основния трудов договор и се променят при наличие на промяна в обстоятелствата на трудовата дейност със сключване на допълнително споразумение.

VІ. Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 от Кодекса на труда се установява, като полученото брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.

VІI. Изчисляване на обезщетенията произтичащи от КТ

Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

VIІІ.Ред и начинът за изплащане на работната заплата.

Работните заплати се изплащат на 10 число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Когато датата за изплащане се пазне в почивни или празнични дни заплатите се изплащат в последния възможен ден преди почивния и празничния ден.
При заявено желание, може да се изплаща аванс от 18 до 20 число на месеца, за който се отнася.
Изплащането на работните заплати и аванса става в брой от касовата наличност.

ІX. Заключителни разпоредби

Настоящият правилник да се доведе до знанието на счетоводната къща, обслужваща фирмата, както и с него да се запознават постъпващите работници във фирмата.


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0656 сек.,0.0105 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,683kb