http://www.account-bg.info/balansi/

Единен класификатор на основните средства

ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Код Групи, подгрупи и видове основни средства по ЕКОС
0 00 0000 СГРАДИ:
0 10 0000 Сгради за обитаване:
0 11 00ХХ Жилищни
0 12 00ХХ Общежития
0 20 0000 Сгради обществени за:
0 21 00ХХ Търговия, обществено хранене и комунално-битово обслужване
0 22 00ХХ Детски заведения
0 23 00ХХ Здравни заведения
0 24 00ХХ Социални грижи
0 25 00ХХ Учебно-възпитателна дейност
0 26 00ХХ Научна, развойна и проектна дейност
0 27 00ХХ Културна, обществена и младежка дейност
0 28 00ХХ Спорт, отдих и туризъм
0 29 00ХХ Административни
0 90 00ХХ С особено и специално предназначение
XX Конструктивно-технологически характеристики
11 Паянтови (дървен носещ скелет на стените и пълнеж)
12 Полумасивни
13 Масивни със зидани стени и гредоред (от дървени или стоманени
  греди)
14 Масивни със зидани стени и подови конструкции от монолитен
  стоманобетон
15 Масивни със зидани стени и подови конструкции от сглобяеми
  стоманобетонни елементи
16 Масивни със зидани стени и частични стоманобетонни елементи
  (пояси, щурцове, полета)
17 Монолитни - традиционно изпълнение
18 Изпълнени с пълзящ кофраж - ПК
19 Изпълнени с едропанелен кофраж - ЕК
21 Безскелетно, едропанелно - ЕПЖС
22 Скелетно-панелни стоманобетонни
23 СКелетно-панелни и смесени - от стомана и стоманобетон
24 Изпълнени с пакетно-повдигани плочи - ППП
25 Сглобяеми от строителни клетки стоманобетонни
26 Сглобяеми от строителни клетки - смесени - стоманен скелет и
  стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми
33 Метални едноетажни, сглобяемо-разглобяеми с малка трайност
0 30 0000 Сгради промишлени за:
0 31 00ХХ Добивна промишленост и металургия
0 32 00ХХ Машиностроителна и металообработваща промишленост
0 33 00ХХ Химична промишленост
0 34 00ХХ Производство на строителни материали, конструкции и изделия
0 35 00XX Дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост
0 36 00XX Лека промишленост (текстилна, трикотажна и шивашка,
  кожообработваща и обувна, стъкларска и порцеланова)
0 37 00XX Хранителна промишленост
0 38 00XX Полиграфична промишленост
0 39 00XX Сгради промишлени - спомагателни и обслужващи
0 40 00XX Сгради селскостопански за:
0 41 00XX Животновъдство
0 42 00XX Птицевъдство
0 43 00XX Растениевъдство
0 44 00XX Сгради селскостопански - спомагателни
0 45 00XX Сгради селскостопански - обслужващи
0 50 00XX Сгради за комуникационни системи за:
0 51 00XX Съобщенията
0 52 00XX Транспорта
0 53 00XX Водоснабдителни и канализационни системи
0 54 00XX Производство, трансформиране и разпределение на електроенергия
0 55 00XX Топлоснабдителни системи
0 56 00XX Газоснабдителни системи
11 Паянтови
12 Полумасивни
13 Масивни със зидани стени и гредоред (от дървени или стоманени
  греди)
14 Масивни със зидани стени и подови конструкции от монолитен
  стоманобетон
15 Масивни със зидани стени и подови конструкции от сглобяеми
  стоманобетонни елементи
16 Масивни със зидани стени и частични стоманобетонни елементи
  (пояси, щурцове, полета)
17 Монолитни - традиционно изпълнение
18 Изпълнени с пълзящ кофраж
19 Изпълнени с едропанелен кофраж
23 Скелетни - панелни, смесени, от стомана и стоманобетон
24 Изпълнени с пакетно-повдигани плочи
26 Сглобяеми от строителни клетки, смесени - стоманобетонен
  скелет и стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми
28 Скелетно-панелни промишлени едноетажни
29 Скелетно-панелни промишлени двуетажни
31 Скелетно-панелни промишлени многоетажни
32 Скелетно-панелни селскостопански едноетажни
33 Метални едноетажни сглобяемо-разглобяеми с малка трайност
0 60 0000 Сгради складови:
0 61 00XX За търговията
0 62 00XX За снабдяването
0 63 00ХХ Промишлени
0 64 00ХХ Селскостопански
0 65 00ХХ За комуникационни системи
0 66 00ХХ Универсални
0 70 0000 Сгради за хангари, депа и гаражи:
0 71 00ХХ Хангари
0 72 00ХХ Депа
0 73 00ХХ Гаражи
0 74 00ХХ Сгради обслужващи и спомагателни:
11 ПаянтоВи (дървен носещ скелет на стените и пълнеж)
12 Полумасивни
14 Масивни сгради със зидани стени и подови конструкции от
  монолитен стоманобетон
15 Масивни сгради със зидани стени и подови конструкции от
  сглобяеми стоманобетонни елементи
17 Монолитни сгради - традиционно изпълнение
26 Сглобяеми сгради със строителни клетки смесени - стоманен
  скелет и стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми сгради
28 Скелетно-панелни сгради - промишлени едноетажни
29 Скелетно-панелни сгради - промишлени двуетажни
31 Скелетно-панелни сгради - промишлени многоетажни
32 Скелетно-панелни сгради - селскостопански едноетажни
33 Сгради метални
1 00 0000 СЪОРЪЖЕНИЯ:
1 10 00ХХ Строителни - за обществено обслужване
1 11 00ХХ Строителни - за спорт, отдих и туризъм:
  Игрища, площадки, писти, стадиони:
27 асфалтобетонни
33 на земна основа
34 настилки - кортови
35 настилки - тартанови
36 настилки - зеброви
37 настилки - асфалто-гумени
  басейни, калолечебници, пързалки, колодруми, мотостадиони,
  мотописти, автомоделни писти, картинг-писти, корабомоделни
  и др.
15 Бетонни монолитни
  Ски-шанци:
42 от изкуствени материали
  Кина и театри - летни:
15 бетонни - монолитни
1 12 00ХХ Съоръжения строителни за търговската мрежа:
1 12 1100 автокантари
1 13 00ХХ Съоръжения строителни благоустройствени:
1 13 14ХХ огради:
11 дървени
12 от тухли
14 с каменна зидария
15 бетонни - монолитни
19 метални
46 комбинирани
1 20 0000 Съоръжения строителни производствени
1 21 00XX Комини, димоходи, вентилационни галерии и др.:
11 с дървено укрепление
12 от тухли
13 със суха каменна зидария
14 с каменна зидария на разтвор
15 бетонни - монолитни
17 стоманобетонни - монолитни
19 метални
1 22 00XX Кули и кулообразни съоръжения
11 дървени
15 бетонни - монолитни
16 бетонни - сглобяеми
17 стоманобетонни - монолитни
18 стоманобетонни - сглобяеми
19 метални
1 23 00XX Естакади, галерии, шахти и др.:
11 дървени
13 със суха каменна зидария
14 с каменна зидария на разтвор
15 бетонни - монолитни
17 открити и закрити - стоманобетонни и метални
18 стоманобетонни - сглобяеми
19 метални
99 траншеи и рудници без крепления
1 24 00XX Бункери за въглища, кокс, руда, чакъл, пясък и химически
  елементи:
11 дървени
12 с тухлена зидария
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 25 00XX Басейни за производствени цели:
45 напорни и безнапорни с облицовка
99 напорни и безнапорни без облицовка
1 26 00XX Сондажи
43 Сондажи експлоатационни тръбни за:
  добив на нефт, природен газ, разтвор на натриев хлорид, вода,
  минерална вода, полагане на контролно-измервателни уреди,
  транспортни цели и друго предназначение
1 30 0000 Строителни съоръжения складови:
1 31 00XX Навеси манипулационни и складови площадки
11 дървени
12 с тухлена и каменна зидария
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 0000 Резервоари:
1 32 11XX надземни за вода
1 32 12XX подземни за вода
1 32 13XX за нефтопродукти
1 32 16XX за спирт и спиртни напитки
11 дървени
14 с каменна зидария
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 14XX Резервоари за химични продукти с облицовка
1 32 15XX Резервоари за химични продукти без облицовка
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 17XX Резервоари за газ - обикновени
1 32 18XX Резервоари за газ - газголдери
1 32 19XX Резервоари за газ - виндекесели
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 19XX Силози:
15 бетонни, монолитни всички видове
17 стоманобетонни
19 метални
1 34 00XX Силажовместилища и торохранилища (ями силажни и торища):
11 дървени
15 бетонни - монолитни
16 бетонни - сглобяеми
33 на земна основа
1 35 00XX Складове подземни:
12 от тухли
15 бетонни и бетономонолитни
17 подземни - стоманенобетонни
19 подземни - метални
1 40 0000 Строителни съоръжения транспортни
1 41 00XX Пътища:
26 селскостопански с трошенокаменна основа
27 автомагистрали главни - асфалтобетонови
31 автомагистрали главни - циментобетонови
32 паважни
33 на земна основа
1 42 00XX Мостове, подлези, надлези, виадукти, водостоци:
11 пешеходни и пътни - дървени
14 пешеходни, пътни, железопътни - каменосводни
15 пешеходни, пътни, железопътни, за автомобилен и релсов път,
  подлези, надлези, виадукти,
  водостоци - бетонни
17 стоманобетонни монолитни
18 стоманобетонни сглобяеми
19 метални
1 43 00XX Тунели транспортни
1 44 00XX Пътища релсови:
17 подкранови пътища под нивото на терена
  - стоманобетон монолитен
18 трамвайни линии - стоманобетонни сглобяеми
19 железопътни линии с междурелсие - метална основа
26 железопътни линии с междурелсие, подкранови пътища -
  трошенокаменна основа
32 трамвайни линии - паважна основа
33 платно на жп линии на земна основа, изкопи и насипи, предпазни
  канавки без облицовка
1 45 0000 Съоръжения пристанищни и корабостроителни:
1 45 1114 стени речни кейови, наклонени с облицовка - каменнозидани
1 45 1115 стени кейови, наклонени с облицовка бетон монолитен
1 45 1116 стени речни кейови, наклонени с шпунт метални, стени морски
  кейови от бетон сглобяеми, вълноломи - всички бетонни сглобяеми
1 45 1117 стени речни кейови, наклонени с шпунт, стени морски наклонени,
  пристани речни, морски, пристани-естакади върху пилони от релси,
  пристани в нефтено пристанище - всички стоманобетонни
  монолитни
1 45 1511 пристани-естакади върху пилони от релси - дървени
1 45 1713 вълноломи каменни
1 45 1800 Брегоукрепителни съоръжения с буни
1 45 1900 Брегоукрепителни съоръжения с детелина и плочи
1 45 2100 Брегоукрепителни съоръжения със стоманен шпунт
1 45 2200 Хелинги напречни
1 45 2300 Хелинги надлъжни
1 45 2400 Съоръжения подемни
1 45 2500 Платформи разносвателни:
1 45 2510 Автотоварно-разтоварни платформи
1 45 2520 Платформи разносвателни
1 45 2600 Площадки стапелни
1 45 2700 Камери сухи докови
1 45 2800 Канали плавателни
1 45 2900 Шейни за спускане на кораби
1 45 3100 Батапорти
1 45 3200 Блокове, килблокови клетки и каракас блокове
1 45 3300 Фарове
1 45 3400 Бакени шамандури (светещи и несветещи)
1 45 3600 Понтони платформени
1 45 3700 Понтони двуцилиндрови
1 45 3800 Понтони малки
1 45 4500 Спускащо устройство за кораби
1 46 0000 Писти и площадки самолетни (всички видове)
1 47 00ХХ Улици, тротоари, настилки, площади и паркинги
26 трошенокаменни - всички видове
27 асфалтобетонни - всички видове
29 на мозаична основа - всички видове
32 на паважна покривка - всички видове
33 на земна основа - всички видове
38 на сгурия и пясък - всички видове
1 48 0000 Въжени линии
1 48 9900 Други въжени линии
1 49 0000 Съоръжения транспортни други:
  Перони открити и закрити, разтоварни рампи, площадки
  товарно-разтоварни, мивки за автомобили
1 49 1600 Жп прелези
1 49 1800 Инсталации за почистване на вагони
1 50 0000 Строителни съоръжения за снабдителни и отвеждащи системи:
1 51 0000 Строителни съоръжения водоснабдителни, канализационни и
  пречиствателни:
1 51 1218 Кладенци - стоманобетонни сглобяеми
1 51 1231 Кладенци - бетонни
1 51 1243 Кладенци - тръбни
1 51 1318 Съоръжения за пречистване на питейни води - стоманобетонни
  сглобяеми
1 51 1517 Съоръжения за пречистване на отпадни боди - стоманобетонни
  монолитни
1 51 1717 Водопроводи стоманобетонни, излети на място
1 51 1771 Водопровод за питейни и условно чисти води от бетонни и чугунени
  тръби
1 51 1772 Водопровод за питейни и условно чисти води от етернитови (АЦ),
  стоманени и пластмасови тръби
1 51 1773 Водопроводи за питейни и условно чисти води от каменинови и
  поцинковани тръби
1 51 1900 Канали от бетонни, чугунени, стоманени, етернитови, каменинови и
  глинени тръби (без канали зидани и напорни от етернитови
  тръби - АЦ)
1 51 1914 Канали зидани
1 51 1922 Канали напорни от етернитови тръби (АЦ)
1 51 2200 Чешми - каменни, бетонни
1 60 0000 Строителни съоръжения хидротехнически и хидромелиоративни:
1 61 0000 Строителни съоръжения за напоителни и отводнителни системи и
  други
1 61 1000 Водохващания масивни - всички видове
1 61 2000 Канали деривационни - всички видове (магистрални, главни,
  разпределителни и др.)
1 61 3000 Разпределителна мрежа в напоителни и отводнителни системи от
  открити и закрити канали облицовани, заедно със съоръженията
  към тях от АЦ тръби, от бетонни, стоманобетонни, пластмасови
  и грънчарски тръби (без стоманени)
1 61 3019 Стоманени тръбопроводи в напоителни и отводнителни системи и
  стоманени напорни тръбопроводи на помпени станции
1 61 3300 Изравнители
1 61 5300 Утайници
1 61 6900 Пасарелки
1 61 7100 Бродове
1 62 0000 Корекции на реки и съоръжения към тях:
1 62 1000 Корекции на реки, дерета и пороища с диги, буни, баражи, прагове
  и други от каменна зидария, бетонни, стоманобетонни, сглобяемо-
  стоманобетонни (без корекции на реки с диги от баластра, камък и
  земнонасипни)
1 62 1139 Корекции на реки, дерета и пороища с диги, буни и съоръжения от
  камък баластра и габиони
1 62 1144 Предпазни диги земнонасипни и други и съоръженията към тях
1 63 0000 Язовири с насипни стени:
1 63 1100 каменонасипни, каменозидани, земнонасипни, еднородни, с глинен
  екран или ядро със стоманен или стоманобетонов екран с височина
  над 30 м заедно със съоръженията към тях - водни кули, основни
  изпускатели, преливници и др.
1 63 1200 каменонасипни, земнонасипни, еднородни, с глинен екран или ядро,
  със стоманен или стоманобетонов екран с височина от 15 до 30 м
  заедно със съоръженията към тях - водни кули, основни
  изпускатели, преливници и др.
1 63 1300 каменонасипни, еднородни с глинен екран или ядро, със стоманен
  или стоманобетонов екран с височина до 15 м заедно със
  съоръженията към тях - водни кули, основни изпускатели,
  преливници и др.
1 64 00ХХ Язовири с масивни стени:
17 гравитачни: масивни с размерни фуги, разчленени "Ньоцли",
  разчленени "Амбурсен", дъгови - всички от бетон
1 65 00ХХ Тунели хидротехнически:
14 безнапорни и напорни, облицовани със зидария
15 безнапорни и напорни, облицовани с бетон монолитен
17 облицовани със стоманобетон монолитен
49 облицовани с тюркрет
99 необлицовани
1 70 0000 Строителни съоръжения съобщителни:
1 71 0000 Съоръжения радиотелевизионни
1 71 11XX Мачти антенни:
11 дървени
17 стоманобетонни
19 стоманорешетъчни
43 тръбни
1 71 1217 Кули антенни - стоманобетонни
1 71 1300 Мачти антенни - излъчвателни
1 71 1400 Антени опростен тип Т- и Г-образни
1 71 1500 Антени Т- и Г-образни
1 71 1600 Антени тип "Наклонен лъч"
1 71 1700 Антени тип "Надененко"
1 71 1800 Антени късовълнови предавателни симфазни
1 71 1900 Антени късовълнови предавателни ромбични
1 71 2100 Антени късовълнови предавателни вибраторни
1 71 2200 Антени късовълнови приемни ромбични диполни
1 71 2300 Антени късовълнови приемни диполни
1 71 2400 Антени късовълнови приемни вибраторни
1 71 2500 Антени късовълнови приемни с бягаща вълна
1 71 2600 Антени ултракъсовълнови предавателни параболични
1 71 2700 Антени ултракъсовълнови предавателни рупорно параболични
1 71 2800 Платна антенни
1 71 2900 Антени ултракъсовълнови приемни тип "Яги"
1 71 3100 Антени други
2 00 0000 ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
2 53 1000 Преносители на електрическа енергия:
2 53 1100 Мрежи за ниско напрежение до 1 kV
2 53 1200 Електропроводи за високо напрежение до 10 kV
2 53 1300 15 kV
2 53 1400 20 kV
2 53 1500 35 kV
2 53 1600 60 kV
2 53 1700 110 kV
2 53 1800 220 kV
2 53 1900 400 kV
2 53 2400 700 kV
2 53 3100 Мрежи кабелни силови за напрежение до:
  1 kV
2 53 3200 10 kV
2 53 3300 20 kV
2 53 3400 35 kV
2 53 3500 60 kV
2 53 3600 Мрежи кабелни сигнални
2 53 3700 Канализация кабелна
2 53 3800 Мрежи контактни за жп локомотиви 25 kV
2 53 3900 Мрежи контактни за трамваи
2 53 4100 Мрежи контактни за тролейбуси
2 53 4200 Мрежи кабелни силови за напрежение 110 kV
2 54 0000 Тръбопроводи
2 54 1100 Нефтопроводи магистрални
2 54 1200 Газопроводи магистрални
2 54 1300 Паро-топлопроводни магистрали
2 54 1400 Уредби редукционно-охладителни
2 54 1519 Тръбопроводи метални - подземни за неутрални течности
2 54 1619 за агресивни течности
2 54 1719 подземни за пара и топла вода
2 54 1819 подземни за въздух
2 54 1919 подземни за газове
2 54 2119 надземни за неутрални течности
2 54 2219 надземни за агресивни течности
2 54 2319 надземни за пара и топла вода
2 54 2419 надземни за въздух
2 54 2519 надземни за газове
2 54 2715 бетонни
2 54 2821 пластмасови
2 54 2924 каучукови
2 54 3125 стъклени
2 54 3200 Трансмисии
2 72 0000 Съобщителни линии
2 72 1100 Междуградски телеграфо-телефонни линии - въздушни
2 72 1200 Междуградски телеграфо-телефонни линии - подземно-кабелни
2 72 1300 Градска телефонна мрежа с разпределителни шкафове - подземно-
  кабелна
2 72 1400 Градска телефонна мрежа без разпределителни шкафове - въздушна
2 72 1500 Градска телефонна мрежа без разпределителна мрежа - подземно-
  кабелна
2 72 1600 Съединителни телеграфо-телефонни линии между радиостанции
2 72 1700 Съединителни телеграфо-телефонни линии между радиорелейни и
  телевизионни станции
2 72 1800 Линия фидерна въздушна с неизолиран проводник
2 72 1900 Линия фидерна въздушна с изолиран проводник
2 72 2100 Линия абонатна въздушна с неизолирани проводници
2 72 2200 Линия абонатна въздушна с изолиран проводник
2 72 2300 Линия фидерна и абонатна подземна с изолиран проводник
3 00 0000 ЕНЕРГЕТИЧНИ И ДВИГАТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
3 31 1000 Машини енергетични и оборудване
3 31 1100 Турбини:
3 31 1110 Парни - енергетични кондензационни без регулируем пароотбор,
  енергетични топлофикационни, енергетични с противоналягане,
  задвижващи, корабни, уредби паротурбинни, турбогенератори,
  парадинамо, парни машини
3 31 1120 Газови - енергетични, задвижващи, корабни, утилизационни
3 31 1130 Хидравлични - мощност до и над 10 хил. квт
3 31 1200 Котли:
3 31 1210 с производителност до и над 10 т/ч, промишлени и енергийни, котли
  утилизатори и енерготехнологични
3 31 1220 топлофикационни водогрейни - стационарни с производителност до
  и повече от 10 ккал/ч, оранжерийни
3 31 1230 блок котелни агрегати - парни, водогрейни
3 31 1300 Оборудване спомагателно енергийно
3 31 1310 Тръбопроводи турбинни, компенсатори
3 31 1320 Оборудване за химическо очистване на водата за котли енергийни и
  промишлени
3 31 1325 Разпределители за вода
3 31 1330 Оборудване котелно
3 31 1340 Машини тяговъздушни
3 31 1350 Оборудване топлообменно (цикъл нагряване)
3 31 1360 Оборудване топлообменно (цикъл охлаждане)
3 31 1370 Оборудване спомагателно - турбинно
3 31 1380 Оборудване спомагателно - от системата на прахоприготвянето
3 31 1390 Елементи на котлите и пещни устройства
3 31 1400 Енерговлакове и уредби подвижни
3 31 1410 Енерговлакове паротурбинни и газотурбинни
3 31 1420 Уредби подвижни
3 31 1500 Оборудване специално за атомни електроцентрали
3 31 2000 Дизели и дизелгенератори
3 31 2100 Дизели до 100 к.с. и над 100 к.с.
3 31 2900 Дизелгенератори
3 31 8000 Оборудване енергетично на железниците
3 31 8200 Съоръжения железопътни стационарни - релета типови за жп
  автоматика, трансформатори пътни и сигнални дросели, филтри,
  преобразуватели, блокове предпазителни, кутии трансформаторни,
  съоръжения кабелни, съоръжения други допълнителни
3 31 8230 Сигнализационни и прелезни съоръжения, семафори, светофари
3 33 1000 Машини електрически с малка мощност
3 33 1100 Електродвигатели с малка мощност за механизация и
  автоматизация
3 33 1200 Машини електрически специализирани
3 33 1210 Тахогенератори
3 33 1220 Усилватели електромашинни с малка мощност
3 33 2000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене от 63 до 132 мм, с мощност до 11,0 квт
3 33 3000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене от 160 до 250 мм, с мощност до 90 квт
3 33 4000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене 280 мм и повече и мощност до 2500 квт
3 33 5000 Електродвигатели, кранови, телферни, асансьорни и машини
  електрически за тягови съоръжения
3 33 6000 Машини електрически за постоянен ток
3 33 6100 Машини електрически за постоянен ток с височина на оста на
  въртене от 63 до 250 мм
3 33 6200 Машини електрически за постоянен ток с височина на оста на
  въртене от 250 до 450 мм
3 33 7000 Генератори за променлив ток, преобразуватели и усилватели
  електромашинни и електроагрегати за захранване
3 33 7100 Генератори за променлив ток до 100 квт
3 33 7200 Генератори за променлив ток над 100 квт
3 33 7300 Преобразуватели и усилватели електромашинни, съединители и
  моторгенератори
3 33 7350 Усилватели електромашинни
3 33 7500 Електростанции и електроагрегати за захранване с
  общопромишлено предназначение
3 33 7510 Електростанции стационарни, дизелови с целево предназначение
3 33 7520 Електростанции подвижни
3 33 7530 Електростанции за захранване бензинови, дизелови, газотурбинни
3 33 8000 Машини електрически големи, агрегати електромашинни, турбо-
  и хидрогенератори и преобразуватели електромашинни големи
3 33 8100 Машини електрически големи
3 33 8110 Електродвигатели асинхронни големи
3 33 8120 Регулатори индукционни фазорегулатори
3 33 8130 Електродвигатели синхронни големи
3 33 8140 Генератори електрически синхронни и синхронни компенсатори
3 33 8160 Електродвигатели за постоянен ток с мощност над 200 квт
3 33 8170 Генератори електрически за постоянен ток с мощност над 200 квт
3 33 8200 Агрегати електромашинни, комплектувани, от големи електрически
  машини (екскаватори за захранване на термични устройства, за
  възбуждане, за металургично обзавеждане)
3 33 8300 Турбогенератори
3 33 8400 Хидрогенератори
3 33 8800 Преобразуватели, електромашинни големи
3 34 1000 Трансформатори и обзавеждане трансформаторно, апаратура
  за високо напрежение и силова преобразувателна техника
3 34 1100 Трансформатори силови, включително влизащи в състава на
  трансформаторни подстанции
3 34 1110 Трансформатори (I-III габарит)
3 34 1120 Трансформатори (IV габарит и повече)
3 34 1200 Подстанции комплектни трансформаторни (без трансформатори)
3 34 1210 Подстанции комплектни трансформаторни (I-III габарит)
3 34 1220 Подстанции комплектни трансформаторни
  (IV габарит и повече)
3 34 1400 Апаратура за високо напрежение електрическа
3 34 1440 Разрядници и предпазители - всички видове
3 34 1450 Трансформатори измервателни, токови и напрежителни, "съв"-
  трансформатори токови и напрежителни- всички видове
3 34 1460 Кондензатори и кондензаторни уредби силови - всички видове
3 34 1470 Устройства комплектни разпределителни за високо напрежение -
  всички видове
3 34 1480 Задвижвания, токопроводи, реактори и друга апаратура за високо
  напрежение - всички видове
3 34 1500 Преобразуватели статични полупроводникови с мощност до 5 квт
3 34 1600 Преобразуватели статични полупроводникови с мощност 5 квт и
  повече:
3 34 1610 При електротехнологии - галванизация и електролиза - всички
  видове
3 34 1620 за електротехнология - други - всички видове
3 34 1630 за електрозадвижване - всички видове
3 34 1640 за транспорта
3 34 1650 за възбуждане на електрически машини
3 34 1660 за съобщенията - всички видове
3 34 1670 със специално предназначение
3 34 1680 други
3 34 1700 Преобразуватели живачни стационарни - всички видове
3 34 1800 Вентили полупроводникови
3 34 2000 Апарати електрически за ниско напрежение до 1000 В
3 34 2100 Прекъсвачи автоматични за максимално номинален ток серии до 63 А
3 34 2200 Прекъсвачи автоматични за максимално номинален ток серии до
  1000 А в пластмасови корпуси
3 34 2300 Превключватели (прекъсвачи) автоматични за максимално
  номинален ток серии над 1000 А универсални и взривозащитни
3 34 2400 Апарати за разпределение на електрическа енергия:
3 34 2410 Предпазители
3 34 2450 Прекъсвачи листови и ножови превключватели, разединителни,
  прекъсвачи неавтоматични
3 34 2460 Прекъсвачи пакетни, пакетно-гърбични, херметични и др.
3 34 2500 Релета за управление и защита
3 34 2600 Контактори електромагнитни за постоянен и променлив ток,
  взривозащитени и др.
3 34 2700 Пускатели магнитни всички видове и типове
3 34 2800 Апарати електрически за управление на електрически уредби без
  контактори, пускатели магнитни и релета
3 34 3000 Устройства комплектни за ниско напрежение до 1000 В
3 34 3100 Устройства комплектни за управление на електрозадвижването НН
3 34 3300 Устройства комплектни за разпределение на електрическа енергия
  и защита на станции, подстанции, мрежи и системи
3 34 3500 Устройства комплектни за управление и защита специализирани -
  разни
3 34 4400 Източници за захранване на електротермични уредби
3 34 8100 Акумулатори и акумулаторни батерии киселинни
3 34 8110 Акумулатори и акумулаторни батерии оловни - системи с
  общопромишлено предназначение
3 34 8200 Акумулатори и акумулаторни батерии основни
3 34 8300 Генератори електрохимични
3 34 8700 Източници на ток физически (батерии, слънчеви, детектори и др.)
3 34 9300 Изолатори, тела, входове - порцелан електрически и изолатори от
  стъкло
3 36 3000 Помпи
3 36 3100 Помпи центробежни:
3 36 3110 едностъпални - всички видове
3 36 3120 хоризонтални - всички видове
3 36 3130 енергетични, нефтени и водопомпени - всички видове
3 36 3140 химични и специални - всички видове
3 36 3150 осови (пропелерни) - всички видове
3 36 3160 морски - всички видове
3 36 3170 за течности с твърди примеси
3 36 3180 вихрови и лабиринтни
3 36 3190 роторни (маслопомпи)
3 36 3200 Помпи бутални - всички видове
3 36 3800 Помпи и агрегати вакуумни и високовакуумни
3 36 4300 Оборудване компресорно
3 364 310 Машини компресорни - всички видове
3 41 5000 Помпи - общомашиностроителни, оборудване и устройства за
  смазване
3 41 5100 Помпи и двигатели хидравлични общомашиностроителни
3 41 5800 Оборудване и устройства смазочни
3 45 6000 Двигатели автомобилни и мотоциклетни (неокомплектувани с
  други инвентарни обекти);
3 45 6200 двигатели бензинови малолитражни
3 45 6210 двигатели стационарни - всички видове
3 47 2000 Трактори селскостопански:
3 47 2200 с общо предназначение
3 47 2400 трактори селскостопански специализирани
3 47 2600 Трактори трелевочни (горски), влекачи:
3 47 2610 колесни - всички видове
3 47 2650 верижни - всички видове
3 47 2700 Трактори промишлени
3 47 5100 Двигатели за трактори и селскостопански машини
  (неокомплектувани с други инвентарни обекти)
3 48 6000 Оборудване за вентилация и климатизация
3 48 6200 Климатични уредби с общо предназначение
3 48 6300 Агрегати въздухообработващи (отоплителни, охлаждащи,
  овлажняващи)
3 48 6400 Вентилатори с общо предназначение
3 48 6500 Калорифери
3 48 6600 Филтри въздушни
3 48 6800 Агрегати вентилаторни, секции, блокове, мрежово оборудване друго
3 48 6810 Агрегати вентилаторни
3 48 6830 Устройства регулиращи
3 48 6840 Въздухонагреватели, въздухоохладители и друго топлообменно
  оборудване
3 48 6850 Въздуховоди, устройства въздухоразпределителни за
  шумозаглушаване и друго мрежово оборудване
3 75 3000 Двигатели авиационни
3 75 3100 Турбореактивни:
3 75 3141 турбореактивни двувалови НК 8 2 У и Д-30-КУ
3 75 3142 турбореактивни двувалови Д 30
3 75 3143 турбореактивни АИ-25
3 75 3500 ДВигатели турбовинтови
3 75 3510 Двигатели турбовинтови едновалови
3 75 3511 турбовинтови едновалови АИ-20
3 75 3512 турбовинтови едновалови АИ-24
3 75 3513 турбовинтови ТВ 2 117 А
3 75 3514 турбовинтови АИ 24 ВТ
3 75 3515 турбовинтови РТ 6 А-34, А 6 турбинни
3 75 3516 турбовинтови ГТД 350
3 75 3517 турбовинтови М 601 3
3 75 3800 Двигатели бутални:
3 75 3810 бутални с въздушно охлаждане
3 75 3811 АМ 62 ИР
3 75 3814 бутални с вътрешно охлаждане АШ 62 ИР, АШ 62 М, АШ 62 ИРМ, МЧ
  62 РФ, М 14 В 26
4 00 0000 ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
4 31 3000 Оборудване в черната и цветната металургия
4 31 3100 Машини и механизми за раздробяване на суровината (оборудване
  агломерационно)
4 31 3110 Машини и механизми за подготовка на шихтата
431 3116 мелници с ударно действие
4 31 3120 Агрегати, машини и механизми за производство на агломерат
4 31 3124 машини за изпичане
4 31 3200 Оборудване обогатително:
4 31 3210 за класификации
4 31 3216 хидроциклони класификационни
4 31 3220 за гравитационни методи на обогатяване
4 31 3225 сепаратори магнитни и електрически
4 31 3230 флотационно оборудване
4 31 3231 машини флотационни
4 31 3232 подаватели с течни реагенти
4 31 3233 корита контактни
4 31 3235 Емулгатори и полуподемници за пенливи пултове
4 31 3300 Машини и механизми за производство на кокс
4 31 3400 Оборудване доменно и стоманодобивно, включително доменни пещи
4 31 3500 Машини за непрекъснато леене и оборудването към тях
4 31 3600 Агрегати, станове, машини за производство на плътен и кух профил
  (комплекси)
4 31 3610 агрегати - леяропрокатни
4 31 3620 машини изправящи, намотаващи, размотаващи, зачистващи
4 31 3630 станове за валцуване на блокове и заготовки
4 31 3640 станове сортопрокатни
4 31 3650 станове листопрокатни
4 31 3660 станове за валцуване на машиностроителни детайли
4 31 3670 агрегати и станове за валцуване на тръби, преси за производство
  на тръби
4 31 3680 агрегати и станове за заваряване на тръби
4 31 3690 станове тръбоизтеглящи и калибровъчни, изтеглящо прокатни
4 31 3700 Агрегати, станове, машини, механизми за производство на плътен и
  кух профил:
4 31 3710 агрегати и машини за изтегляне, разрязване и почистване
4 31 3720 машини изправящи, намотаващи, размотаващи, зачистващи
4 31 3730 машини за челно заваряване, за нагряване и термообработка, за
  заваряване на звена
4 31 3740 машини за свързване, пакетиране, за нанасяне клейма, за маркиране
4 31 3750 клетки работни, роланги, съставни части и механизми на
  задвижването
4 31 3760 машини и агрегати за обработка на повърхностите по профил и
  нанасяне на защитни покрития
4 31 3770 валци стоманени прокатни
4 31 3800 Машини и механизми за производство на цветни метали за:
4 31 3810 металургически процеси
4 31 3820 електролизьори
4 31 3830 разливане и транспортиране
4 31 3840 котли рафинировъчни
4 31 3850 конвертори
4 31 4000 Оборудване миннодобивно
4 31 4100 комбайни добивни, проходчески, уредби стругови, машини минни
  товаръчни, подемни, вагонетки, комплекси, механизирано крепене за
  добивни работи:
4 31 4110 комбайни добивни и стругови уредби за добив на въглища и руди
4 31 4120 комплекси и механизирано крепене за добивни работи във
  въглищните мини
4 31 4130 комбайни проходчески
4 31 4140 машини минни товаръчни
4 31 4150 машини минни подемни
4 31 4160 вагонетки минни руднични и въглищни
4 31 4170 инструменти за минносондажно оборудване
4 31 4200 Машини сондажни, свързващо сондажни и гезенго-проходчески,
  чукове пробивни, вентилатори, оборудване за шахтови повърхности
4 31 4210 Машини за сондиране взривни дупки в миннодобивната
  промишленост за:
4 31 4211 ролково сондиране за открити и подземни работи
4 31 4212 пневмоударно сондиране за открити и подземни работи
4 31 4220 машини сондажни гезенго-проходчески
4 31 4230 чукове пробивни
4 31 4240 Вентилатори минни за главно проветряване
4 31 4250 Вентилатори минни за местно проветряване
4 31 4260 Оборудване на шахтите и околошахтовите дворове
4 31 4300 Оборудване за добивни работи, за крепене на минни разработки, за
  прокарване на минни разработки и разкриване
4 31 4310 Агрегати добивни, машини добивни за хидрошахти, хидромонитори,
  подкопни и подкопно-товаръчни машини
4 31 4320 Елементи крепежни за добивни работи
4 31 4330 Оборудване добивно и крепежно засмукващи и нагнетяващи
  механизми
4 31 4340 Комплекси, уредби и щитове проходчески
4 31 4350 Машини товаръчни шахтови, крепежни, тюобинги чугунени, комбайни
  за нарязване на метало-керамични изделия
4 31 4360 Оборудване за издигане крепежа, монтаж на покрива и разкривни
  работи
4 31 4370 Кофи, проходчески платформи, прикачни устройства, задвижване на
  течки и др.
4 31 4372 Платформи проходчески, капаци
4 31 4380 Други агрегати и машини добивни за хидрошахти, хидромонитори,
  подкопни и подкопно-товаръчни машини
4 31 4400 Оборудване на шахти, подемници, минен транспорт и оборудване за
  зареждане и набиване
4 31 4410 Клетки скипове, товарни, разтоварни устройства (оборудване за
  окачване на клетки и скипове)
4 31 4420 Парашути минни за клетки в комплект с устройства за окачване
4 31 4430 Хидроприбутвачи, скрипери, улеи, плужни устройства, крикове,
  вибротоваръчни люкове, теснолинейни стрелочни отклонители,
  претоварачи
4 31 4440 Машини за набиване, пълнеж на взривни дупки, уредби за
  разтрошаване и пълнеж на "ВВ" универсални транспортни пълначни
  машини
4 31 4500 Оборудване за пробиване на взривни дупки и дълбоки сондажи, за
  осветление, вентилация, прахоизвличане и сигнализация
4 31 4510 Машини сондажни, свързващо сондажни и уредби сондажни
4 31 4520 Устройства закрепващи към пробивни чукове, свредели минни,
  поддържащи устройства към тях
4 31 4530 Глави и машини сондажни, пневмоударници, прикачно сондажно
  оборудване, патрони хидрокс, центрофуги, сита
4 31 4540 Оборудване за минно осветление - лампово
4 31 4550 Устройства спомагателни за минни уредби
4 31 4560 Средства за прахоулавяне и прахоподаване, шумозаглушители
4 31 5000 Съоръжения подемно-транспортни - кранове (без
  строителните)
4 31 5100 Кранове мостови опорни двугредови електрически, вкл.
  специалните:
4 31 5110 мостови електрически с общо предназначение
4 31 5120 мостови електрически специални - всички видове
4 31 5200 Кранове мостови металургични
4 31 5300 Кранове портални, плаващи, корабни, претоваръчни и мостови
  кабелни кранове
4 31 5400 Кранове козлови и полукозлови
4 31 5500 Кранове мостови едноредови електрически
4 31 5600 Кранове мостови двуредови висящи
4 31 5700 Кранове ръчни
4 31 5800 Кранове щабелни
4 31 5900 Кранове стрелкови конзолни
4 31 6000 Оборудване подемно-транспортно (конвейери)
4 31 6100 Транспортьори лентови и пластинкови:
4 31 6110 лентови
4 31 6111 лентови с гумена лента
4 31 6115 лентови от синтетични влакна
4 31 6120 пластинкови
4 31 6200 Транспортьори лентови минни, пластинкови, лопаткови,
  вибрационни и претоваръчни:
4 31 6210 лентови минни
4 31 6212 двуверижни
4 31 6220 пластинкови
4 31 6230 пластинчати
4 31 6240 вибрационни
4 31 6250 претоварачи
4 31 6260 Гумено-лентови транспортьори с ширина на платното от 1600 мм
  и повече в открити рудници
4 31 6300 Транспортьори висящи товароносещи и тласкащи с автоматично
  адресиране:
4 31 6310 висящи товароносещи
4 31 6320 тласкащи с автоматично адресиране
4 31 6400 Транспортьори леярски хоризонтални и вертикални затворени,
  сушилни за мебелната промишленост, висящи специални тласкащи
4 31 6500 Елеватори, ескалатори и транспортьори пътнически:
4 31 6510 елеватори
4 31 6520 ескалатори
4 31 6530 транспортьори пътнически
4 31 6600 Транспортьори люлкови, кофачни, пластинчати и количкови:
4 31 6610 люлкови
4 31 6620 кофачни
4 31 6630 пластинчати
4 31 6640 количкови
4 31 6700 Транспортьори тръскащи, винтови, ролкви, дискови
4 31 7000 Оборудване подемно-транспортно (без кранове и конвейери)
4 31 7100 Транспорт подов, товаро-разтоварни машини:
4 31 7110 средства за подов безрелсов транспорт
4 31 7120 средства за подов релсов транспорт
4 31 7150 машини товаро-разтоварни
4 31 7160 съоръжения спомагателни складови
4 31 7180 оборудване за комплексна механизация на складове и работни
  помещения
4 31 7200 Пътища еднорелсови и пътища въжени:
4 31 7210 оборудване за еднорелсови висящи пътища
4 31 7230 оборудване на въжени висящи пътища
4 31 7250 пътища въжени и верижни надземни
4 31 7300 Крикове, скоби, полиспасти, колички за телфери, лебедки:
4 31 7310 Крикове, скоби, полиспасти
4 31 7320 колички телферни
4 31 7330 макари ръчни
4 31 7340 телфери с неелектрическо задвижване
4 31 7360 лебедки ръчни
4 31 7370 лебедки с механично задвижване (хаспели)
4 31 7390 лебедки минно-рудни
4 31 7400 Телфери електрически в надлъжно и напречно изпълнение:
4 31 7410 електрически в надлъжно изпълнение
4 31 7420 електрически в напречно изпълнение
4 31 7500 Подемници с периодично действие:
4 31 7560 подемници скипови
4 31 8000 Оборудване на железниците
4 31 8800 Машини железопътни строителни, пътеполагащи и за поддържане:
4 31 8850 за поддържане на железни пътища
4 31 8860 Железопътни, строителни, пътеполагащи и др.;
4 31 8862 машини баластопресевни "Матиса"
4 31 8864 машини баластопресевни - други
4 31 8865 Кранове "УК" и моторни платформени МПД
4 31 8867 машини пътерихтовъчни и пътеповдигачни
4 31 8868 машини допълнителни други и комплектни
4 31 8890 Оборудване друго при железниците за производство на жп
  материали:
4 31 8891 инсталация за импрегнация на траверси
4 31 8892 инсталации за производство на импрегнационна паста
4 34 4100 Оборудване електрозаваръчно:
4 34 4110 за ръчно дъгово заваряване
4 34 4120 за автоматично и полуавтоматично електродъгово заваряване и
  спойки
4 34 4130 за електродъгово и електрошлаково заваряване и спойки,
  неокомплектувани с източници за захранване
4 34 4140 за електросъпротивително заваряване
4 34 4150 за специални методи за заваряване
4 34 4160 за високочестотно заваряване с повишена честота и ултразвуково
  заваряване
4 34 4170 за електрическо рязане и запояване
4 34 4180 източници за захранване за електродъгово и електрошлаково
  заваряване и спойване
4 34 4200 Оборудване електротермично промишлено:
4 34 4210 пещи електрически съпротивителни за индиректно нагряване с
  периодично действие
4 34 4220 пещи електрически съпротивителни за индиректно нагряване с
  непрекъснато действие
4 34 4230 уреди съпротивителни за директно електронагряване
4 34 4236 пещи за подгряване на гетинакс
4 34 4240 Пещи електрически съпротивителни
4 34 4250 Уредби и пещи електрически индукционни
4 34 4260 Уредби и пещи електрически индукционни нагревателни и за
  закаляване
4 34 4270 Уредби и пещи електрически дъгови и рудотермични
4 34 4280 Оборудване електротермично за нови видове загряване
4 34 4300 Оборудване електротермично високочестотно, пещи електрически
  лабораторни, уредби и устройства нагревателни
4 34 4310 Уредби и оборудване електротермично с висока честота с лампови
  и полупроводникови генератори
4 34 4320 Пещи електрически лабораторни
4 34 4330 Уредби и устройства електронагревателни
4 34 4340 Котли електрически
4 34 4350 Електронагревателни тръби
4 34 4360 Уредби за подготвяне на контролирана атмосфера
4 34 4500 Уредби и обзавеждане за различните методи на
  електротехнологията
4 34 4700 Оборудване технологично специфично за производството на
  електротехнически изделия и материали (с изключение на ел.
  лампи):
4 34 4730 Оборудване технологично специфично за производството на
  електрохимически източници на ток (стартерни акумулатори и
  тягови батерии):
4 34 4731 оборудване на производство на оловен прах (мелници, реакционни
  поти, транспортно устройство)
4 34 4732 машини и оборудване за леене на оловни детайли
4 34 4733 инсталация за сярнокисел електролит
4 34 4734 инсталация за производство на оловна паста
4 34 4735 машини и оборудване за пастиране, сушене, електрохимична
  обработка на оловни плочи и оборудване за монтажа на стартерни
  акумулатори и тягови батерии
4 34 4736 линия полуавтоматизирана за обработка на тръбен сепаратор
4 34 4760 линии автоматизирани за производство на електротехнически
  изделия и материали:
4 34 4761 линия за производство на дросели
4 34 4770 Оборудване специфично за производство на електротехнически
  изолационни материали:
4 34 4771 подготвително оборудване
4 34 4772 преси хидравлични етажни за изготвяне на листове от
  електроизолационни и други материали
4 34 4773 съдове за смоли и разтворители
4 34 4800 Оборудване технологично специално за производство на
  електрически лампи:
4 34 4810 линии за производство на нормални осветителни тела
4 34 4820 линии за производство на други лампи
4 34 4830 линии за производство на газоразделни линии
4 34 4840 Оборудване за производство на детайли и възли
4 34 4870 Пещи и устройства сушилни:
4 34 4871 пещи тиглови
4 34 4872 пещи за топене и изтегляне на стъклени тръби
4 34 4876 устройства сушилни
4 34 4890 Оборудване технологично:
4 34 4891 за приготвяне на луминифора
4 34 4895 бъркалки за пасти и кит
4 36 0000 Машини и оборудване за химичната и каучуковата
  промишленост
4 36 1000 Оборудване химично
4 36 1100 Оборудване от чугун, въглеродна и нисколегирана стомана:
4 36 1110 апаратура колонна
4 36 1120 апаратура топлообменна
4 36 1130 апарати сушилни
4 36 1140 апаратура топло- и маслообменна
4 36 1150 апаратура за разделяне на течни и нееднородни системи
4 36 1160 филтри за течности
4 36 1170 апаратура обемна
4 36 1180 оборудване за физична и механична обработка на материали,
  невлизащи в подгрупа 7
4 36 1190 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1200 Оборудване химично от неръждаема и киселиноустойчива стомана:
4 36 1210 апаратура колонна
4 36 1220 апаратура топлообменна
4 36 1230 апарати сушилни
4 36 1240 апаратура топло- и масообменна
4 36 1248 технологично оборудване за защита от корозия
4 36 1250 апаратура за разделяне на течни нееднородни системи
4 36 1260 филтри за течности
4 36 1270 апаратура обемна
4 36 1280 оборудване за физична и механична обработка на материали
  невлизащо в подгрупа 7
4 36 1290 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1300 Оборудване химично от титан и титанови сплави:
4 36 1310 апаратура колонна
4 36 1320 апаратура топлообменна
4 36 1330 апарати сушилни
4 36 1340 апаратура топло- и масообменна
4 36 1350 апаратура за разделяне на течни нееднородни системи
4 36 1360 филтри за течности
4 36 1370 апаратура обменна
4 36 1380 оборудване за физична и механична обработка на материалите
4 36 1390 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1400 Оборудване химично от цветни метали и технически сплави:
4 36 1410 апаратура колонна
4 36 1420 апаратура топлообменна
4 36 1430 апарати сушилни
4 36 1440 апаратура топло- и маслообменна
4 36 1450 апаратура за разделяне на нееднородни течни системи
4 36 1460 филтри за течности
4 36 1470 апаратура обемна
4 36 1480 оборудване за физична и механична обработка на материалите
4 36 1490 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1500 Оборудване с химично емайлирано покритие:
4 36 1510 апаратура колонна
4 36 1520 апаратура топлообменна
4 36 1530 апарати сушилни
4 36 1540 апарати топло- и масообменни
4 36 1560 филтри за течности
4 36 1570 апаратура обемна
4 36 1580 Оборудване за физична и механична обработка на материалите:
4 36 1585 апарати изпарителни
4 36 1600 Оборудване химично от неметални материали:
4 36 1610 оборудване от графит
4 36 1700 Оборудване за центробежно и гравитационно разделяне на течни
  нееднородни системи:
4 36 1710 центрофуги
4 36 1730 сепаратори течностни центробежни
4 36 1740 хидроциклони
4 36 1750 утаители
4 36 1780 оборудване друго за центробежно и гравитационно разделяне на
  течни нееднородни системи
4 36 1790 оборудване за течни нееднородни смеси - други
4 36 1800 Оборудване за физико-механична обработка на материалите и за
  фармацевтичната промишленост:
4 36 1810 оборудване за твърдо раздробяване (мелници)
4 36 1820 смесители за насипни и пастообразни материали
4 36 1840 дозатори и питатели
4 36 1850 гранулатори
4 36 1860 класификатори
4 36 1870 оборудване специфично за фармацевтичната промишленост
4 36 1880 апарати и оборудване за физико-механична обработка
4 36 1890 лабораторни уреди
4 36 2000 Оборудване за преработка на полимерни материали
4 36 2100 Оборудване за рязане, щанцоване и нагряване в производството на
  гумени и гумено-азбестови изделия и регенерат:
4 36 2110 за рязане на каучук
4 36 2120 за рязане на тъкани и металокорд
4 36 2130 за рязане на заготовки и изделия от гума и гума-азбест
4 36 2140 за рязане и надробяване на шини и гумени отпадъци
4 36 2150 за щанцоване в производството на гумени и гумено-азбестови
  изделия
4 36 2160 за награпяване в производството на гумени изделия
4 36 2170 линии в производството на гумено-азбестови изделия и регенерат
4 36 2200 Оборудване за смесване, профилиране и леене:
4 36 2210 смесители за гумени, гумено-азбестови, латексни смеси и лепило
4 36 2220 валци за преработка на гумени, гумено-азбестови смеси и
  пластмаси
4 36 2230 каландри за гумено-азбестови изделия, пластмаси и за обработка на
  гуми
4 36 2240 машини шнекови за преработка и производство на гумени смеси и
  пластмаси
4 36 2260 линии за приготвяне на гумени смеси и лепило
4 36 2300 Оборудване за монтаж при производство на гумени изделия:
4 36 2310 машини и агрегати за изработване на детайли за затваряне
4 36 2320 машини и агрегати за монтаж на капаци и пневморесори
4 36 2330 машини и агрегати за монтаж на ремъци и транспортни ленти
4 36 2340 машини и агрегати за монтаж на ръкави
4 36 2350 машини и агрегати за монтаж на гумени обувки
4 36 2360 линии за производство на транспортни ленти, клинови и плоски
  ремъци
4 36 2370 линии за изработка на ръкави
4 36 2380 линии за монтаж и възстановяване на капаци
4 36 2400 Оборудване за формуване и вулканизация в производството на
  гумени изделия:
4 36 2410 машини за формовъчни капаци, гумено-технически изделия и гумени
  обувки
4 36 2420 машини за вулканизация на капаци и пневморесори
4 36 2430 преси и агрегати за вулканизация
4 36 2440 котли вулканизационни, машини и агрегати за формуване с
  вулканизация на гумено-технически изделия
4 36 2500 Оборудване за термична обработка в производството на гумени и
  гумено-азбестови изделия, облицоване на тъкани и металокорд,
  листозаваряване, дублиране на гума:
4 36 2510 за сушене и производство на гумени и гумено-азбестови изделия
4 36 2520 за нанасяне на покрития в производството на гумени изделия
4 36 2530 за просмукване, облицоване и термообработка на тъкани и
  металокорд, листоване и дублиране на гума
4 36 2540 в производството на изделия от латекс
4 36 2550 за изработване заготовки за камери, протектори, диафрагми и
  обикновени ленти
4 36 2600 Оборудване специално довършително и контролно-измерителни
  пресформи и друго оборудване в производството на гумени и
  гумено-азбестови изделия
4 36 2700 Оборудване за преработка на термопласти в изделия:
4 36 2710 оборудване за подготовка на термопласти за преработка
4 36 2720 машини за формуване на изделия от пластмаси
4 36 2730 преси барабанни и линии за производство на изделия от пластмаси
4 36 2740 агрегати за нанасяне на пластмаси и лепила върху различни
  материали
4 36 2743 агрегати за мембрани
4 36 2760 агрегати на база шнекови преси за производство на изделия от
  пластмаси
4 36 2770 линии на база каландри за преработка на пластмаси
4 36 2780 екструдери за преработка на пластмаси
4 36 2800 Оборудване за производство на изделия от стъклопласти
4 36 4000 Оборудване кислородно, криогенно, компресорно, хладилно, за
  газопламъчна обработка на металите, за заваряване и
  запояване
4 36 4100 Уредби кислородни за производство на редки газове (кислород и
  азот):
4 36 4110 с производителност до 1000 куб. м/ч
4 36 4120 с производителност над 1000 куб. м/ч
4 36 4200 Оборудване кислородно, криогенно, въглекиселинно:
4 36 4210 кислородно
4 36 4220 криогенно
4 36 4230 въглекиселинно
4 36 4400 Оборудване хладилно:
4 36 4410 машини хладилни със студопроизводителност над 1,5 хил.
  стандартни ккал/ч
4 36 4420 апаратура хладилна
4 36 4480 апарати към оборудване кислородно, криогенно, компресорно,
  хладилно и за газопламъчна обработка на металите
4 36 4500 Оборудване и апаратура за газопламъчна обработка на метали и
  метализация на изделия:
4 36 4510 механизирано за кислородно рязане на метали
4 36 4520 механизирано, апаратура ръчна за кислородно рязане на метали
4 36 4530 за газопламъчно заваряване, запояване, термообработване и
  почистване на повърхността
4 36 4540 за газодъгово рязане и заваряване на метали
4 36 4550 апаратура и уредби за газотермично пометаляване за ръчни и
  механизирани работи
4 36 4560 оборудване за производство на ацетилен
4 36 5000 Машини и оборудване за целулозно-хартиената промишленост
4 36 5100 Оборудване за производство на целулоза и полуцелулоза:
4 36 5110 инсталация за производство на целулоза
4 36 5120 Котли и апарати варочни
4 36 5130 питатели и други устройства за пълнене на варочни котли
4 36 5140 оборудване за подготовка и обработка на лугата
4 36 5150 оборудване за избелване на влакнестата маса
4 36 5160 оборудване за приготвяне и регенерация на химични реагенти
4 36 5161 содорегенерационни агрегати
4 36 5162 Каустизатори
4 36 5170 оборудване за производство на целулоза
4 36 5180 оборудване за производство на целулоза и полуцелулоза - друго
4 36 5200 Оборудване за производство на хартиена маса:
4 36 5210 оборудване за подготовка на суровините
4 36 5220 оборудване за размилане, сортиране, очистване, сгъстяване и
  разбъркване на хартиена маса
4 36 5280 оборудване други видове за размилане, очистване, сгъстяване и
  разбъркване на хартиена маса
4 36 5300 Машини за производство и преработване на хартия, картон,
  търговска целулоза и търговска дървесинна маса
4 36 5400 Оборудване за дообработване, рязане, опаковка, транспортиране и
  сортиране на хартия, картон и целулоза:
4 36 5410 оборудване за навлажняване на хартия и картон
4 36 5420 оборудване за каландиране на хартия и картон
4 36 5430 оборудване за нарязване и сортиране на хартия, картон и целулоза
4 36 5440 оборудване за опаковане и транспортиране на хартия, картон и
  целулоза
4 36 5450 машини за производство на хартиени гилзи
4 36 5800 Оборудване технологично - други видове:
4 36 5810 влакноуловители
4 36 5820 агрегати и инсталации топлорекуперационни и оборудване за
  тяхното комплектуване
4 36 5840 инсталации за целулозно-хартиената и лесохимическата
  промишленост
4 36 5850 инсталации и други за лесохимическата промишленост
4 36 5880 инсталации в дървообработването
4 36 6000 Оборудване за сондиране на геологопроучвателни, нефтени и
  газови отвори за добиване на нефт и газ
4 36 6100 Оборудване за прокарване на геологопроучвателни, нефтени и
  газови сондажи и на твърди изкопаеми:
4 36 6110 Апаратури сондажни за геологопроучвателни, нефтени и газови
  сондажни отвори:
4 36 6111 за геофизическо и структурно търсещо сондиране
4 36 6112 за геологопроучвателно сондиране на твърди изкопаеми
4 36 6113 за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране
4 36 6114 за експлоатационно и дълбокопроучвателно сондиране на нефт и газ
4 36 6120 помпи сондажни
4 36 6130 оборудване за свързване на линиите на сондажните помпи
4 36 6140 Оборудване за приготвяне, очистване и регенерация на промивните
  разтвори:
4 36 6141 смесители за приготвяне на разтвори
4 36 6142 оборудване разбъркващо
4 36 6143 уредби за регенерация на разтвора, хидроциклони
4 36 6144 оборудване за дегазация на разтвора
4 36 6147 вместимости
4 36 6148 оборудване за механизирани складове за прахообразни материали
4 36 6149 сита
4 36 6160 Оборудване за усвояване и изпитване на сондажни отвори:
4 36 6161 агрегати за усвояване на сондажите
4 36 6162 изпитатели на пластовете
4 36 6170 оборудване за херметизиране устието на сондиращите се отвори
4 36 6200 Оборудване, отделни видове за пробиване на геологопроучвателни,
  нефтени и газови сондажни отвори:
4 36 6210 Кули, мачти, основания, укрития и съоръжения за кулите:
4 36 6211 кули сондажни
4 36 6212 кули геологопроучвателни
4 36 6213 подемници за кули
4 36 6214 Кули дървени
4 36 6215 основи за сондажно оборудване
4 36 6216 мостове приемни и стелажни
4 36 6217 укрития сондажни
4 36 6218 лебедки спомагателни
4 36 6220 ролкова система
4 36 6230 сондажни машини
4 36 6231 лебедки сондажни
4 36 6232 ротори
4 36 6233 глави пробивни
4 36 6234 спирачки
4 36 6235 агрегати силови
4 36 6236 трансмисии
4 36 6237 редуктори
4 36 6238 кутии скоростни
4 36 6239 турботрансформатори
4 36 6240 Оборудване спомагателно за сондажни машини
4 36 6250 оборудване за механизация и автоматизация на трудоемките
  процеси в сондирането
4 36 6260 оборудване транспортно
4 36 6400 двигатели забойни
4 36 6500 Оборудване за добив на нефт и газ:
4 36 6510 оборудване за добиване по фонтанен способ
4 36 6520 оборудване за газолифтен способ
4 36 6530 оборудване за дълбокопомпен щангов способ за добиване
4 36 6531 качалки
4 36 6534 помпи дълбочинни щангови
4 36 6539 оборудване допълнително за дълбокопомпени щангови способи за
  добив на нефт
4 36 6540 оборудване за дълбокопомпена безтръбна експлоатация
4 36 6550 оборудване за добив на нефт и напомпване вода в пласта чрез
  безщангови потапящи помпи
4 36 6551 уреди за центробежни потапящи се помпи с обикновена и повишена
  износоустойчивост за тръбна експлоатация и помпи към тях
4 36 6554 уредби за винтови потапящи се помпи и помпи към тях
4 36 6555 уредби за диафрагмени потапящи се електропомпи за добив на
  нефт и напомпване вода в пласта
4 36 6556 оборудване комплектуващо за уредби за безщангови потапящи се
  помпи за добив на нефт и напомпване вода в пласта
4 36 6560 оборудване за нагнетяване течности или газове в пласта
4 36 6570 оборудване за едновременна разделна експлоатация на няколко
  пласта в един отвор
4 36 6600 Оборудване за ремонт на нефтени и газови отвори и
  интензификация на добива:
4 36 6610 оборудване за ремонт на отворите (оборудване комплектно за
  ремонт)
4 36 6620 системи ролкови за спуско-подемни работи в експлоатационни
  отвори
4 36 6630 оборудване на механизация на трудопоглъщащите добивни работи
4 36 6640 оборудване за ремонт и обслужване на нефтодобивното
  експлоатационно оборудване
4 36 6660 оборудване за хидроразрушаване, хидропясъкоструйно пробиване,
  промиване, киселинна обработка на фронтовата зона и
  циментиране на отворите
4 36 6670 оборудване за термично въздействие на нефтени пластове
4 36 6700 Оборудване от друг вид при добив на газ за:
4 36 6710 изследване отворите и клапанните уредби
4 36 6720 борба с парафина
4 36 6730 събиране, отчитане, първична обработка и транспортиране на
  нефта при добивните кладенци
4 36 7000 Технологично оборудване и апаратура за нанасяне на
  лакобояджийски покрития върху изделия на машиностроенето
4 36 7100 Оборудване за нанасяне на лакобояджийски материали:
4 36 7110 инсталации за нанасяне на лакобояджийски материали чрез
  пневматично разпръскване
4 36 7120 чрез безвъздушно разпръскване
4 36 7130 по метода на потапянето
4 36 7140 по метода на струйното обливане
4 36 7160 нанасяне в електростатично поле
4 36 7170 инсталация за боядисване чрез електронно напластяване
4 36 7200 Апаратура и допълнително оборудване за нанасяне на
  лакобояджийски материали
4 36 7500 Оборудване и апаратура за подготовка на повърхността за
  боядисване
4 36 7600 Оборудване за сушене на лакобояджийски покрития:
4 36 7610 Камери конвективни
4 36 7700 Оборудване спомагателно:
4 36 7710 устройство за придвижване на разпръсквателите
4 36 8000 Инсталации технологични за преработка на нефт и
  нефтоапаратура
4 36 8100 Инсталации технологични за преработка на нефт
4 36 8300 Апаратура колонна
4 36 8400 Апаратура топлообменна
4 36 8500 Апаратура обемна
4 36 8600 Апаратура реакторна, регенераторна, електродихидратори (в т. ч.
  контактори, коксови камери)
4 36 8700 Апаратура за сепариране и филтриране
4 36 8800 Пещи тръбни, оборудване за тръбни пещи и резервоари
4 36 9000 Оборудване друго за химичната промишленост
4 36 9100 Оборудване технологично за разфасовка и опаковка на минерални
  торове и средства за растителна защита
4 38 0000 Оборудване металообработващо и дървообработващо
4 38 1000 Машини металорежещи
4 38 1100 Стругове:
4 38 1110 полуавтоматични и автоматични, в т. ч. с ЦПУ
4 38 1130 револверни
4 38 1140 затиловъчни, комбинирани, челни
4 38 1150 каруселни
4 38 1160 универсални и продукционни
4 38 1180 копирни
4 38 1190 специализирани и специални
4 38 1200 Машини пробивни и разстъргващи:
4 38 1210 Вертикално пробивни
4 38 1220 центрови и фрези центрови
4 38 1230 резбонарезни
4 38 1240 Координатно разстъргващи
4 38 1250 радиално пробивни
4 38 1260 хоризонтално разстъргващи - всички видове
4 38 1270 прецизно разстъргващи
4 38 1280 пробивни и разстъргващи специализирани и специални
4 38 1290 машини тип обработващ център
4 38 1300 Машини шлифовъчни:
4 38 1310 кръгло шлифовъчни
4 38 1320 за вътрешно шлифоване
4 38 1330 за безцентрово шлифоване
4 38 1340 плоскошлифовъчни
4 38 1360 заточващи
4 38 1370 хониговъчни, за полиране, за фино шлифоване, за лепингуване
4 38 1380 шлифовъчни специализирани и специални - всички видове
4 38 1400 Машини за електрозаваръчна, електрохимична обработка за
  пластична деформация и балансиращи:
4 38 1440 за електрофизична и електрохимична обработка
4 38 1470 за електро- и електрохимична обработка и машини за фина
  пластична деформация специализирани и специални
4 38 1480 балансиращи
4 38 1500 Машини зъбообработващи:
4 38 1510 полуавтомати и автомати зъбодълбачни
4 38 1520 полуавтомати и автомати зъбостъргателни и зъбонарезни и
  конусни колела
4 38 1530 полуавтомати и автомати за цилиндрични колела и шлицови валове
4 38 1540 полуавтомати зъбофрезни и за нарязване на червячни колела,
  червяци и рейки
4 38 1550 полуавтомати за обработка на челата на зъбни колела
4 38 1560 полуавтомати зъбошлифовъчни
4 38 1570 зъбошевинговъчни, зъбопритриващи и контролно-обходни
4 38 1580 полуавтомати зъбообработвщи специализирани и специални
4 38 1600 Машини фрезови:
4 38 1610 вертикални фрезови
4 38 1620 хоризонтални фрезови
4 38 1630 универсални фрезови
4 38 1640 копирни фрезови
4 38 1650 полуавтомати шпонъчно-фрезови и резбофрезови
4 38 1660 надлъжни фрезови
4 38 1670 полуавтомати фрезови с непрекъсващо действие
4 38 1680 фрезови специализирани и специални - всички видове
4 38 1700 Машини стъргателни, дълбачни, протеглящи, отрезни, механични
  пили и др.:
4 38 1720 стъргателни
4 38 1740 дълбачни
4 38 1750 полуавтомати протеглящи
4 38 1760 машини - отрезни, механични пили и др.
4 38 1770 металорежещи и др.
4 38 1800 Машини, агрегати и други металорежещи машини:
4 38 1880 агрегати машини
4 38 2000 Машини ковашко-пресови
4 38 2100 Преси механизирани:
4 38 2110 ексцентрикови открит тип с просто действие едностойкови
4 38 2120 ексцентрикови открит тип с просто действие двустойкови
4 38 2130 едноколянови открит и закрит тип с просто действие
4 38 2140 дву- и четириколянови закрит тип с просто действие
4 38 2150 едно-, дву- и четириколянови закрит тип с двойно действие
4 38 2160 колянови открит и закрит тип обрезни
4 38 2170 механични винтови
4 38 2180 механични за чеканене и за горещо валцуване
4 38 2190 механични специални
4 38 2200 Преси хидравлични за метал:
4 38 2210 ковашки
4 38 2220 за обемна щамповка и огъващи преси
4 38 2230 за листово огъване
4 38 2240 пакетировъчни за метални отпадъци
4 38 2250 брикетировъчни за метални стружки
4 38 2260 чеканочни, изтеглящи, изстискващи, протеглящи, прошивни и за
  оформяне релефите на щампите
4 38 2270 за монтажно-пресовъчни цехове
4 38 2280 изтеглящи
4 38 2290 за метал специални
4 38 2300 Преси хидравлични за неметални материали:
4 38 2310 за неметални прахове
4 38 2320 за пластмаси
4 38 2330 автомати
4 38 2340 за фурнири, дървесни плоскости и фурниране
4 38 2360 електродни и анодни
4 38 2370 етажни за изготвяне на листове за електроизолационни и други
  материали
4 38 2380 пакетировъчни и брикетировъчни за неметални материали
4 38 2390 за неметални материали - специални
4 38 2400 Автомати ковашко-пресови:
4 38 2500 Чукове:
4 38 2510 ковашки паро-въздушни
4 38 2520 щамповъчни паро-въздушни
4 38 2530 листощамповъчни
4 38 2540 ковашки пневматични
4 38 2550 падащи
4 38 2560 ресорни пружини
4 38 2570 безшабатни
4 38 2580 избивачни
4 38 2590 специални
4 38 2600 Машини ковашки и валци ковашки
4 38 2700 Машини огъващи и изправящи:
4 38 2710 преси листоогъващи
4 38 2720 машини листоогъващи
4 38 2730 валове листоогъващи
4 38 2740 преси хоризонталноогъващи
4 38 2750 машини за огъване на тръби
4 38 2760 автомати изправящи отрезни
4 38 2770 зигмашини
4 38 2790 машини огъващи и изправящи специални
4 38 2800 Ножици и резачки:
4 38 2810 сортови и за рязане на заготовки
4 38 2820 арматурни
4 38 2830 листови - гилотинни
4 38 2840 листови - дискови
4 38 2850 Комбинирани и пресножици
4 38 2860 за шорт (аригаторни)
4 38 2870 за изсичане (пресечни)
4 38 2880 резачки
4 38 2890 ножици и резачки специални
4 38 3000 Оборудване дървообработващо
4 38 3100 Машини дървообработващи:
4 38 3110 циркуляри за дърво
4 38 3120 банциги и машини за резбарство (лобзиги) - всички видове
4 38 3130 машини фрезови и шипорезни - всички видове
4 38 3140 пробивни за канали и дълбачни - всички видове
4 38 3150 стругарски и бусоли
4 38 3160 развивачни и резачни (фурнирни)
4 38 3170 шлифовъчни
4 38 3180 универсални и комбинирани
4 38 3188 машини резачки (моторни триони)
4 38 3190 машини дървообработващи други
4 38 3193 дробилни за дървесина
4 38 3195 Коробелачки подвижни
4 38 3196 машини за цепене на дървесина
4 38 3200 Оборудване за залепване и монтаж:
4 38 3210 оборудване за залепване
4 38 3220 оборудване монтажно
4 38 3300 оборудване за повърхностна обработка
4 38 3400 Оборудване специално:
4 38 3410 производство на плочи от дървесни частици и дървесновлакнести
  плочи
4 38 3420 производство на мебелни и строителни изделия (дограма) - всички
  видове
4 38 3430 производство на шперплат
4 38 3440 производство на кибритени и други клечки
4 38 3450 производство на амбалаж - всички видове
4 38 3460 производство на бъчви
4 38 3470 производство на ски
4 38 3480 производство на колела
4 38 3490 машини специални
4 38 3500 Гатери
4 38 3600 оборудване окологатерно и околомашинно
4 38 3700 оборудване за заточване и подготовка на дърворежещи
  инструменти
4 38 3800 Линии автоматични и полуавтоматични за дървообработка
4 38 4000 Оборудване за леярското производство
4 38 4100 Оборудване за подготовка на формовъчни материали и приготвяне
  на формовъчни смеси за:
4 38 4110 раздробяване
4 38 4120 смилане
4 38 4130 пресяване
4 38 4140 сепариране и регенерация на формовъчни материали
4 38 4150 Колерганги
4 38 4160 разрохкващи
4 38 4170 приготвяне на свързващи материали и бои
4 38 4180 приготвяне на течни самовтвърдяващи се смеси
4 38 4190 приготвяне на формовъчни смеси и др.
4 38 4200 Машини за изготвяне на форми и сърца:
4 38 4210 пресови и вибропресови
4 38 4220 пневматично стръскващи
4 38 4230 пясъкодувни и пясъкоструйни
4 38 4240 пясъкометри
4 38 4250 за изготвяне на сърца в горещи кутии
4 38 4260 обръщателно-изтеглящи и кантователни
4 38 4290 оборудване за изтегляне на форми, сърца и др.
4 38 4300 Машини избиващи и почистващи:
4 38 4310 избиващи и вибрационни
4 38 4320 уреди електрохидравлични
4 38 4330 почистващи чрез барабанене
4 38 4340 дробинкометни
4 38 4350 почистващи сачмоструйни (дробоструйни)
4 38 4360 уредби хидроочистни
4 38 4390 машини избиващи, почистващи и др.
4 38 4400 Оборудване за изготвяне на черупкови форми и сърца
4 38 4500 Оборудване за леене със стопяеми модели
4 38 4600 Машини за леене под налягане и машини кокилни
4 38 4700 Машини за центробежно леене, машини за леене с противоналягане
4 38 4800 Линии механизирани и автоматизирани (комплексни) за леярското
  производство
4 38 4900 Агрегати топилни, леярски, машини, съоръжения леярски и др.:
4 38 4910 топилни леярски
4 38 4920 за заточване и почистване
4 38 4930 транспортни леярски
4 38 5000 Оборудване за галванични покрития на изделията на
  машиностроенето
4 38 5100 Линии автоматични за нанасяне на покрития:
4 38 5110 за нанасяне на галванични покрития (автомати галванични)
4 38 5120 за нанасяне на химически покрития
4 38 5130 за нанасяне на анодизационни покрития (автомати за анодиране)
4 38 5140 многопроцесни за нанасяне на галванични покрития (автомати
  многопроцесорни галванични)
4 38 5150 многопроцесни за нанасяне на химически покрития
4 38 5160 многопроцесни за нанасяне на анодизационни покрития (автомати
  за анодиране многопроцесни)
4 38 5200 Линии механизирани за нанасяне на покрития
4 38 5300 Оборудване за почистване на повърхнини:
4 38 5310 за байцване
4 38 5320 за обезмасляване
4 38 5400 Оборудване за галванична обработка на уникални детайли
  (оборудване уникално галванично)
4 38 5500 Оборудване за механизирано нанасяне на галванични покрития
  (оборудване галванично механизирано)
4 38 5600 Бани с ръчно обслужване
4 38 5700 Оборудване за приготвяне и съхранение на разтвори
4 38 7000 Линии автоматични и полуавтоматични за машиностроенето,
  манипулатори и роботи - промишлени
4 38 7400 Линии автоматични и полуавтоматични за машиностроенето и
  металообработването
4 38 7500 Манипулатори и роботи промишлени
4 40 0000 Изчислителна техника
4 40 1200 Комплекси изчислителни електронноцифрови
4 40 1300 Машини изчислителни електронноцифрови
4 40 1700 Комплекси и машини изчислителни електромеханични и механични
4 40 1800 Комплекси и машини изчислителни аналого-цифрови
4 40 8000 Устройства сервизни и спомагателни
4 40 8100 Устройства сервизни
4 41 0000 Оборудване с общомашиностроително предназначение
4 41 5000 Задвижвания хидравлични и пневматични за
  общомашиностроителна употреба
4 41 6000 Редуктори, двигатели-редуктори и вариатори
4 44 4000 Фото-киноапаратура, апаратура за измерване
  характеристиката и обработката на фото-киноматериалите
4 44 4200 Апаратура фото-кинорегистрираща и фотоконтролна
4 44 4260 Апаратура за регистрация на бързопротичащи процеси и апаратура
  цайтраферна
4 44 4300 Апаратура проекционна фотограметрическа и дешифровъчна
4 44 4350 за статически проекции
4 44 4400 за измерване характеристиката и обработката на фото-
  киноматериалите
4 44 4410 за измерване характеристиката на фото-киноматериалите
4 44 4450 Спомагателна и принадлежности за обработка на фото-
  киноматериалите
4 44 4500 Обективни фотографически, киноснимачни, проекционни,
  репродукционни за фотоувеличители, аерофотографически
4 44 6000 Апаратура и оборудване за професионалния кинематограф
4 44 6100 За снимане на изображения:
4 44 6110 Киноснимачна
4 44 6120 механизми и приспособления операторски
4 44 6130 оборудване осветително
4 44 6140 за мултипликационни снимки
4 44 6150 за видеозаписи
4 44 6200 За печатане, обработка и монтаж на филмови материали:
4 44 6210 кинокопировъчна
4 44 6220 проявяваща
4 44 6230 хидротипна
4 44 6240 за монтаж на звукови филмови материали и диапозитиви
4 44 6250 филмореставрационна
4 44 6260 за субтитриране
4 44 6300 Апаратура и оборудване звукотехническо:
4 44 6310 апаратура звукозаписваща
4 44 6320 апаратура звукопроизвеждаща
4 44 6330 апаратура за презаписи на звука
4 44 6340 апаратура и оборудване електроакустично
4 44 6360 оборудване специфично за производство на грамофонни плочи
4 44 6400 Апаратура кинопроекционна и оборудване:
4 44 6410 стационарна
4 44 6420 специализирана
4 44 6430 подвижна
4 44 6440 електрооборудване на киноуредбите
4 44 6450 за управление и контрол на кинопроекцията
4 44 6460 на кинопроката
4 44 6500 Апаратура за дообработка на кинолентите
4 44 6510 за перфориране на киноленти
4 44 6600 Апаратура за проверка процеса на кинопроизводството
4 44 6700 Оптика за професионалния кинематограф
4 44 7000 Прибори оптически, наблюдателни и прицелни
4 44 7100 Прибори наблюдателни специални и с общо предназначение (бинокли,
  тръби зрителни, прицели за спортни и ловни оръдия)
4 45 7700 Оборудване гаражно и за сервизно обслужване на автомобилите
4 45 7710 Оборудване за почистващо-миещи работи:
4 45 7711 уредби за външно миене на автомобилите (автоматични четкови
  миячни машини)
4 45 7712 уредби за миене на агрегати и детайли (пароструйни машини)
4 45 7715 оборудване за почистване на салоните (прахосмукачки и др.)
4 45 7720 Механизми за подемно-транспортни работи:
4 45 7721 за повдигане на автомобили и автобуси (хидравлични бутални
  крикове, двуколонни, четириколонни и обръщателни крикове,
  нископодемници)
4 45 7722 за замяна и транспортиране на агрегати (станоци подвижни със и
  без сменяеми захвати крикове тип "Жираф", колички за транспорт)
4 45 7723 за повдигане на предни и задни оси
4 45 7730 Оборудване за зареждане на автомобили и автобуси
4 45 7740 Устройства за контрол и регулиране на автомобили:
4 45 7741 за контрол на техническото състояние на двигатели
  (мотортестери, газанализатори)
4 45 7742 за контрол на техническото състояние на предните мостове и
  регулиране на ъгловите отклонения на колелата на автомобилите
4 45 7743 за контрол на спирачките
4 45 7770 оборудване за монтаж при ремонт на гуми (стендове за монтаж и
  демонтаж на гуми, машини за балансиране на колелата)
4 47 3000 Машини селскостопански
4 47 3100 Машини за подготовка площите за селскостопански работи (за
  провеждане на селскостопански мелиоративни работи):
4 47 3110 за почистване блоковете и почвата от храсти, дървета, пънове и
  камъни
4 47 3111 за поваляне на дървета и храсти (трактори храсторези)
4 47 3112 апарати за огнево почистване на сечищата
4 47 3113 за прибиране на повалени дървета, пънове, храсти и камъни
4 47 3114 фрези блатни и горски
4 47 3120 за прокарване и засипване на открити напоителни и отводнителни
  канали, мрежи за микроязовири и водохранилища
4 47 3140 за основно и текущо подравняване на терена
4 47 3150 за борба с водната и ветровата ерозия и подготовка на почвата за
  напояване
4 47 3200 Машини почвообработващи:
4 47 3210 плугове (с общо предназначение)
4 47 3220 за оран и дълбоко разрохкване със специално предназначение
4 47 3230 култиватори за слята обработка на почвата
4 47 3240 Лющилници и машини за ситно разрохкване, изравняване и валиране
  на почвата
4 47 3250 за междуредова обработка на почвата
4 47 3260 за изкопаване на посадъчни дупки, изваждане на фиданки, питомници
  вкоренен посадъчен материал и пънове
4 47 3270 за обработка на почвата в парници и оранжерии
4 47 3290 машини почвообработващи и др.
4 47 3300 Машини за сеитба, садене и торене:
4 47 3310 сеялки за редова и разпръсната сеитба
4 47 3320 сеялки за точна, пунктирана и гнездова сеитба
4 47 3330 за садене
4 47 3333 за садене на резници, фиданки и питомници
4 47 3339 оборудване и инвентар за садене
4 47 3340 за подготовка на торове и материали за мулчиране на почвата
4 47 3350 за торене и мулчиране на почвата
4 47 3400 Машини за отглеждане на растенията:
4 47 3410 за химическа защита на растенията, зърното и семената от
  плевели, болести и неприятели
4 47 3411 пръскачки и аерозолни апарати
4 47 3420 за напояване чрез дъждуване и поливане
4 47 3430 за поддържане короната на растенията и дърветата
4 47 3440 за поставяне на опори в градини, лозя и други насаждения и за
  други специализирани операции
4 47 3450 за присаждане и подготовка на облагородения и посадъчен материал
4 47 3451 за приготвяне на резници (резникорезачки)
4 47 3452 за опаковка на резници и пикирани фиданки
4 47 3500 Машини за прибиране и първична обработка на зърнени фуражи,
  маслодайни култури и семена:
4 47 3510 за прибиране на зърнено-хлебни, маслодайни и зърнено-бобови
  култури
4 47 3520 за почистване на зърното и семената в условията на селското
  стопанство
4 47 3530 сушилни селскостопански
4 47 3538 сушилни комбинирани универсални
4 47 3540 за прибиране и първична обработка на царевицата
4 47 3550 за прибиране на треви, силаж, слама, камъш и захарна тръстика
4 47 3560 за прибиране и първична обработка на етеричномаслени и
  лекарствени култури
4 47 3570 за прибиране и специална обработка на семената
4 47 3600 Машини за прибиране и първична обработка на зеленчуци, плодове,
  ягодоплодни и технически култури
4 47 3610 картофоприбиращи
4 47 3620 за цвекло и други кореноплодни
4 47 3630 за зеленчуци и бостанови култури
4 47 3640 за плодове и ягодоплодни от градини и лозя
4 47 3650 за влакнодайни култури
4 47 3660 за памук
4 47 3670 за чай и тютюн
4 47 3700 Машини и оборудване на животновъдство и птицевъдство:
4 47 3710 за строителство на кладенци, изкачване и пречистване на вода в
  животновъдните ферми
4 47 3720 за приготвяне на фураж
4 47 3730 за раздаване на фуражи и поене
4 47 3740 за доене и транспортиране на мляко
4 47 3750 за първична обработка на мляко
4 47 3760 за отглеждане животни и почистване животновъдни помещения
4 47 3770 за стрижба на животни, първична обработка на вълната и
  очистване на пуха
4 47 3780 в птицевъдството
4 47 3800 Машини и оборудване селскостопанско, товаро-разтоварно и
  транспортно:
4 47 3810 товаро-разтоварни с непрекъснато действие
4 47 3820 товаро-разтоварни с периодично действие
4 47 3821 товарачи фронтални
4 47 3824 товарачи грайферни
4 47 3830 ремаркета тракторни, платформи навесни към тракторите и
  другите средства за селскостопански транспорт
4 47 3900 машини и оборудване селскостопанско - други
4 48 0000 Машини и оборудване на строителното, пътното, комуналното
  стопанство и дърводобивната промишленост
4 48 1000 Машини за земни и мелиоративни работи (машини за открит
  добив)
4 48 1100 Багери еднокошови с вместимост на коша от 0,15 до 2,5 куб. м и
  многокошови:
4 48 1110 багери еднокошови
4 48 1111 с вместимост на коша от 0,15 до 0,25 куб. м
4 48 1112 с вместимост на коша от 0,25 до 0,40 куб. м
4 48 1113 с вместимост на коша от 0,40 до 0,50 куб. м
4 48 1114 с вместимост на коша от 0,50 до 0,80 куб. м
4 48 1115 с вместимост на коша от 1,0 до 1,25 куб. м
4 48 1116 с вместимост на коша от 1,25 до 2,50 куб. м
4 48 1117 с вместимост на коша от 2,50 куб. м и повече
4 48 1118 оборудване сменно за еднокошови багери
4 48 1120 багери многокошови
4 48 1200 Булдозери (в т. ч. с разрохквачи):
4 48 1210 булдозери (в т. ч. с разрохквачи) на гъсенични трактори
4 48 1211 с тягов клас 3 т.с. (мощност 75 к.с.)
4 48 1212 с тягов клас 4 т.с. (мощност 75 - 100 к.с.)
4 48 1214 с тягов клас 10 т.с. (с мощност 108 - 160 к.с.)
4 48 1215 с тягов клас 15 т.с. (с мощност 180 - 220 к.с.)
4 48 1216 с тягов клас 25 т.с. (с мощност 250 - 330 к.с.)
4 48 1217 с тягов клас над 25 т.с. (с мощност 330 - 420 к.с.)
4 48 1220 Булдозери на колесни трактори:
4 48 1223 с тягов клас 1,4 т.с. (с мощност 55 - 80 к.с.)
4 48 1225 с тягов клас 1,4 т.с. (с мощност 200 - 300 к.с.)
4 48 1300 Скрепери:
4 48 1310 самоходни
4 48 1320 прикачени към гъсенични трактори
4 48 1330 полуприкачени към колесни трактори
4 48 1400 Машини планировъчни подготвителни:
4 48 1410 автогрейдери
4 48 1420 грейдери прикачни
4 48 1430 грейдери елеватори
4 48 1440 Стругове метални
4 48 1450 кореновадители - събиратели към трактори
4 48 1460 храсторезачи към трактори
4 48 1500 Машини мелиоративни
4 48 1510 Каналокопатели
4 48 1800 Машини за земни работи, оборудване - навесно и сменно
4 48 1810 Машини за земни работи - други
4 48 1820 Оборудване навесно
4 48 1830 Насипообразуватели
4 48 2000 Машини транспортни, пътни, оборудване за приготвяне на
  строителни смеси
4 48 2100 Машини и оборудване за строителството и поддържането на
  пътищата:
4 48 2110 автоциментовози
4 48 2120 автобитумовози
4 48 2130 автогудронатори
4 48 2140 машини за направа на пътни покрития:
4 48 2141 асфалтополагачи
4 48 2142 фрезни пътни
4 48 2146 машини за поддържане на пътища и аерописти
4 48 2147 машини за маркиране на пътя
4 48 2149 разстилачи на фракции, обработени с битум, самоходни
4 48 2150 оборудване за строителството на циментово-бетонни покрития за
  автомобилни пътища и аерописти
4 48 2200 валяци пътни самоходни:
4 48 2210 статични
4 48 2220 вибрационни
4 48 2300 валяци пътни прикачни и полуприкачни:
4 48 2310 прикачни
4 48 2320 полуприкачни
4 48 2500 Оборудване за приготвяне на асфалтобетонни и други
  битумоминерални смеси:
4 48 2510 уреди асфалтосмесители
4 48 2530 уреди за приготвяне на грунтови смеси
4 48 2540 агрегати за асфалтосмесително оборудване
4 48 2550 оборудване за съхранение, дозиране и нагряване на минералния прах
4 48 2560 оборудване за загряване и изпомпване на битум
4 48 2570 уредби за приготвяне на битумни емулсии
4 48 2580 оборудване друго за приготвяне на асфалтобетонни смеси
4 48 2600 Оборудване за приготвяне и транспортиране на бетонни смеси:
4 48 2610 за бетоносмесителни уредби и металоконструкции към тях
4 48 2620 за подаване на сухи смеси
4 48 2640 Оборудване за приготвяне на бетонни смеси:
4 48 2641 автобетоносмесители
4 48 2642 бетоносмесители
4 48 2643 разтворосмесители
4 48 2644 центрове бетонови и съоръжения към тях
4 48 2650 За транспортиране и подаване на бетонни смеси
4 48 3000 Оборудване и машини строителни
4 48 3100 Машини сондажно-кранови
4 48 3200 Оборудване навесно сондажно-краново пилотонабивачно:
4 48 3210 навесно сондажно-краново
4 48 3220 за хоризонтално пробиване
4 48 3230 за монтиране на опори
4 48 3240 чукове пилотонабивачни
4 48 3250 уредби пилотонабивачни сонетни
4 48 3260 вибропотопители
4 48 3270 оборудване за гредови работи
4 48 3280 чукове хидравлични - къртачи
4 48 3300 Машини и оборудване строителнодовършителни
4 48 3310 Машини строителнодовършителни за:
4 48 3311 направа и обработка на подове
4 48 3312 бояджийски работи
4 48 3313 полагане на мазилка
4 48 3317 мозайкошлифовъчни мозаични
4 48 3318 оборудване за строителнодовършителни работи
4 48 3319 паркетошлифовъчни
4 48 3330 машини ръчни и преносими, пневматични и електрически
4 48 3336 инструменти с пневматичен привод
4 48 3337 инструменти с електрозадвижване
4 48 3338 за разкройка на паркет
4 48 3340 Ръкави метални и ръкави с високо налягане, валове гъвкави и
  арматура към тях:
4 48 3341 ръкави метални
4 48 3342 ръкави с високо налягане
4 48 3343 валове гъвкави телени
4 48 3344 обвивки метални
4 48 3345 арматура за метални ръкави и гъвкави валове
4 48 3350 оборудване и устройства спомагателни
4 48 3351 спомагателни за електрически и ръчни машини
4 48 3352 транспортьори лентови
4 48 3400 Оборудване и машини за строителни работи:
4 48 3410 оборудване и машини, използвани при строителството на сгради
4 48 3412 платформи висящи фасадни
4 48 3413 колички за вътрешен транспорт
4 48 3414 оборудване за рязане на арматурна стомана
4 48 3415 машини за огъване на арматурна стомана
4 48 3416 машини за огъване на тръби
4 48 3420 Оборудване компресорно:
4 48 3421 компресори стационарни
4 48 3423 компресори подвижни
4 48 3430 Оборудване спомагателно за строителни работи:
4 48 3431 фургони
4 48 3440 Оборудване за получаване на варови смеси:
4 48 3441 варогасилки термомеханични
4 48 3445 варомешалки
4 48 3500 Оборудване подемно-транспортно строително:
4 48 3510 кранове стрелкови самоходни
4 48 3520 кулокранове с товароподемност 5 т и повече
4 48 3530 подемници строителни:
4 48 3531 подемници строителни мачтови
4 48 3532 подемници строителни товаро-пътнически
4 48 3540 товарачи строителни (без товарачи със селскостопанско
  предназначение)
4 48 3550 оборудване за разтоварване и транспортиране
4 48 3560 оборудване транспортиращо и товароподемно
4 48 3570 машини за ревизия на мостови конструкции
4 43 4000 Оборудване технологично за промишлеността на строителни
  материали
4 48 4100 Оборудване трошачно-смилателно и сортировъчно:
4 48 4110 уредби трошачно-сортировъчни, придвижващи се комплекти за
  унифицираните трошачно-сортировъчни агрегати
4 48 4120 трошачки
4 48 4130 мелници
4 48 4140 сита
4 48 4180 оборудване обогатително друго
4 48 4300 Оборудване технологично за циментовата промишленост:
4 48 4310 пещи въртящи се и хладилници
4 48 4320 оборудване за обработка на шлама
4 48 4330 оборудване аспирационно
4 48 4350 оборудване за очистване на сгъстен въздух
4 48 4380 оборудване технологично за циментовата промишленост
4 48 4400 Оборудване технологично за производство на железобетонни
  конструкции и детайли:
4 48 4410 оборудване формовъчно за производство на монтажен железобетон
4 48 4411 оборудване за производство на блокове и панели
4 48 4412 Касети - уредби касетни, машини за разкройване и сглобяване на
  касети и касетни съоръжения
4 48 4413 машини и съоръжения за формуване
4 48 4414 форми за изработване на железобетонни изделия
4 48 4415 вложки и кофражи
4 48 4416 оборудване за изработване на бетонни блокове
4 48 4417 оборудване транспортно за производство на железобетонни
  конструкции
4 48 4420 Оборудване за полагане и уплътняване на бетон и разтвори:
4 48 4421 бетонополагачи и бетоноразпределители
4 48 4423 оборудване за уплътняване на бетон
4 48 4424 бункери и кофи за заводи за железобетонни изделия
4 48 4430 Заготвително и обработващо технологично производство на
  монтажен железобетон:
4 48 4431 оборудване за заготовка и обработка на арматурна стомана
4 48 4432 оборудване за изработване на арматура
4 48 4433 оборудване за изпитване на заводско оборудване на железобетонни
  изделия
4 48 4434 оборудване спомагателно за производство на железобетонни
  изделия
4 48 4440 за приготвяне на тръби и опори за електропроводи
4 48 4450 форми за приготвяне железобетонни изделия за крупнопанелното
  домостроене
4 48 4460 форми за изготвяне на железобетонни изделия за промишленото
  строителство
4 48 4470 За домостроителни комбинати:
4 48 4471 рейки
4 48 4472 бетоноподаватели
4 48 4473 заглаждачки
4 48 4474 виброгреди
4 48 4475 касети за отливане на стоманобетонни панели за стени на жилищни
  и обществени сгради
4 48 4476 формовагонетки
4 48 4478 оборудване за производство на железобетонни изделия
4 48 4480 оборудване за производство на железобетонни изделия
4 48 4500 Оборудване каменоподготвително, каменнообработващо за
  производство на керамични и силикатни изделия:
4 48 4510 за производство и обработка на природни камъни и производство на
  шлакобетонни изделия
4 48 4520 за производство на тухли и керемиди
4 48 4530 сушилно, пропарващо, опалващо и пещно
4 48 4540 за производство на керамични изделия
4 48 4600 Оборудване за производство на азбестоциментови изделия,
  топлозвукоизолационни и навивнопокривни материали:
4 48 4610 линии технологични, комплектни оборудвания и уредби за
  производство на азбестоциментови изделия
4 48 4620 линии технологични и оборудване за производство на
  азбестоциментови тръби
4 48 4630 за азбестоциментова маса
4 48 4640 за навивнопокривни материали
4 48 4650 за топлозвукоизолационни материали
4 48 4660 технологично за производство на топлозвукоизолационни
  материали
4 48 4800 Оборудване за производство на строителни материали - разни:
4 48 4810 на гипс и гипсови изделия
4 48 4820 на кармазит
4 48 4830 за изпичане
4 48 4880 за производство на други строителни материали
4 48 5000 Оборудване технологично за дърводобивната промишленост и
  за комуналното стопанство
4 48 5100 Оборудване технологично за горскостопански и дърводобивни
  работи:
4 48 5110 технологично за дърводобив
4 48 5200 Оборудване технологично за торфената промишленост
4 48 5300 Машини за градско комунално стопанство
4 48 5400 Техника противопожарна
4 48 5500 Оборудване за изпиране промишлен тип
4 48 5600 Оборудване технологично за химическо чистене на облекло
4 51 1000 Оборудване технологично за текстилната промишленост
4 51 1100 Оборудване технологично за първична обработка на вълна, ликови
  влакна, преработка на пашкули, сурова коприна, кокосови влакна и
  памукочистители:
4 51 1110 първична обработка на вълна, ликови влакна и кокосови влакна
4 51 1120 преработка на пашкули
4 51 1130 производство на сурова коприна
4 51 1160 памукочистително
4 51 1200 Оборудване технологично за производство на химически влакна:
4 51 1210 производство на изкуствени влакна
4 51 1240 производство на синтетични влакна от стопилки
4 51 1250 пресукално за химически влакна
4 51 1260 производство на еластична и обемна прежда
4 51 1280 щапелуване на кабел от химически влакна и ленти
4 51 1300 Оборудване предпредачно
4 51 1400 Оборудване за предене и пресукване на естествени химически
  влакна
4 51 1500 Оборудване подготвително и спомагателно за тъкачното
  производство
4 51 1600 Станове тъкачни
4 51 2000 Оборудване технологично за багрилно-апретурното
  производство, за трикотажната, шевната, текстилно-
  галантерийната, кожарската, обувната, кожухарската и
  кожено-галантерийната промишленост
4 51 2100 Оборудване технологично за багрилно-апретурното производство
4 51 2150 Конфекциониране на текстилните материали
4 51 2300 Оборудване технологично за трикотажната промишленост:
4 51 2310 кръглопечатни машини
4 51 2320 машини трикотажни плоскопечатни и автомати
4 51 2330 машини автомати за чорапни изделия
4 51 2340 машини котон
4 51 2370 за производство на нетъкани материали
4 51 2380 Специализирано за трикотажната промишленост:
4 51 2381 машини ръкавични
4 51 2382 машини за шапки и шалове
4 51 2383 машини за изкуствен кожух
4 51 2389 специализирано друго за трикотажната промишленост
4 51 2390 оборудване друго технологично за трикотажната промишленост
4 51 2400 Оборудване технологично за шевната промишленост:
4 51 2410 за подготовка и разкрояване на материалите
4 51 2420 машини шевни промишлени - обикновени
4 51 2430 машини шевни промишлени със специално предназначение
4 51 2440 автомати, полуавтомати и агрегати шевни - промишлени
4 51 2460 оборудване за термо-влагообработване на шивашки детайли
4 51 2480 междуоперационнен вътрешнозаводски транспорт за шевната
  промишленост (висящ, ролков и др.):
4 51 2481 механичен
4 51 2482 полуавтоматизиран и автоматизиран
4 51 2500 Оборудване технологично за текстилно-галантерийната
  промишленост
4 51 2600 Оборудване технологично за филцовата промишленост
4 51 2700 Оборудване технологично за кожарската, обувната, кожухарската и
  кожено-галантерийната промишленост:
4 51 2710 производство на обувки
4 51 2720 транспортно, сушилно, за ремонт на обувки и спомагателно
  оборудване
4 51 2730 кожено-галантерийни производства
4 51 2740 кожарско производство за мокрите, дъбилните и багрилно-
  намаслителните процеси и операции
4 51 2750 кожарско производство за довършителните операции
4 51 2760 кожухарско производство
4 51 2770 сарашко и шапкарско производство
4 51 2780 овчошубна промишленост
4 51 2790 производство на четки
4 51 3000 Оборудване технологично за хранителната, месо-млечната и
  рибната промишленост
4 51 3100 Оборудване технологично за хранителната промишленост:
4 51 3110 захарна и нишестено-меласова промишленост
4 51 3120 хлебна, макаронена и сладкарска промишленост
4 51 3130 Оборудване технологично за винарската, спиртната и ликьорено-
  ракиената промишленост:
4 51 3131 за винарската промишленост - ферментация, обработка и
  стабилизиране на вина, бренди и напитки
4 51 3132 за спиртната и конячената промишленост
4 51 3134 за ликьорено-ракиената промишленост
4 51 3135 за бутилиране и опаковане на вина, подсладени напитки, ракии,
  коняци и бренди
4 51 3136 за бутилиране и опаковане на шампанско и оцет
4 51 3137 технологични линии за първично винопроизводство
4 51 3138 подготвително без краен продукт във винарската промишленост
4 51 3139 във винарската промишленост - друго
4 51 3140 За консервна и хранително-концентратна промишленост:
4 51 3141 машини за чистене, белене, рязане, пасиране и сушене на плодове и
  зеленчуци
4 51 3142 машини за дозиране, пълнене, заливане, затваряне, отваряне и
  етикетиране на стъклен амбалаж и консервни кутии
4 51 3143 машини за измиване на плодове, зеленчуци и амбалаж
4 51 3144 оборудване технологично за производство на консерви от зеленчуци
4 51 3145 вакуумапарати, вакуумизпарителни инсталации и вакуумна
  апаратура
4 51 3146 пастьоризатори, пастьоризационни установки и топлообменници
  пластинчати
4 51 3147 оборудване технологично към линия за сушене на лук
4 51 3148 линия за производство на консерви и сокове от плодове и
  зеленчуци - сортировка и опаковка на яйца и други в
  термосвиваемо фолио
4 51 3149 уредби за пастьоризиране
4 51 3150 За маслодобивната промишленост
4 51 3160 За чаена, тютюнева, солна и ферментна промишленост
4 51 3165 сушилни за тютюн
4 51 3170 за безалкохолна и дрождева промишленост
4 51 3180 за парфюмерийната промишленост
4 51 3190 Оборудване технологично за пивоварната промишленост:
4 51 3191 машини и съоръжения за почистване на ечемик и производство на
  малц
4 51 3192 машини и съоръжения за производство на малц
4 51 3193 машини и съоръжения за производство на пивна мъст
4 51 3194 машини и съоръжения за производство на пиво
4 51 3195 автоматични линии за бутилиране на пиво
4 51 3196 автоматични линии за пълнене на бурета, кегове и кутии
4 51 3197 оборудване за ферментация и узряване на пивото
4 51 3198 оборудване технологично (друго) за пивоварната промишленост
4 51 3200 Оборудване технологично за месна и млечна промишленост:
4 51 3210 за месна и птицепреработваща промишленост
4 51 3220 За млечна промишленост:
4 51 3223 за производство на сирене, кашкавал, казеин и млечна захар
4 51 3225 за производство на сладолед
4 51 3226 цистерни за превоз на мляко
4 51 3229 друго оборудване за млечната промишленост
4 51 3300 Оборудване технологично за добив и преработка на риба:
4 51 3310 за добив на риба
4 51 3320 за преработка на риба
4 51 4000 Оборудване технологично за мелниците, силозите и складовете
  за зърно
4 51 4100 Оборудване технологично за мелници, силози и складове за зърно:
4 51 4110 силозно-складово стопанство
4 51 4120 мелничарската промишленост
4 51 4130 преработка на оризова арпа
4 51 4140 фуражна промишленост
4 51 4150 обработка на чувалите (за мелничарската и силозната
  промишленост)
4 51 4170 оборудване за хидролизно-дрождевото производство:
4 51 4171 хидролизатори, сепаратори за дрожди и флотатори
4 51 4172 изпарители за хидролизати
4 51 4173 сушилни за дрожди
4 51 4174 циклони за лигнин
4 51 4175 дрождоразвъдни апарати от неръждаема и киселиноустойчива
  стомана
4 51 4177 тръбопроводи под налягане за агресивна среда и висока
  температура (изстрелни тръби за лигнин)
4 51 6000 Оборудване полиграфично:
4 51 6100 Елементи за отливане на печатни редове, отделни литери и
  шрифтоносители
4 51 6200 Оборудване наборно
4 51 6300 Оборудване за изготвяне на печатни форми:
4 51 6310 фоторепродукционно, копировално и за обработка на
  фотоматериали
4 51 6320 щамповъчно
4 51 6330 електронно-гравирно и цветоотделително
4 51 6340 за изготвяне на матрици и пластмасови стереотипи
4 51 6350 леярско за метални стереотипи
4 51 6360 дообработващо за стереотипи и клише
4 51 6370 спомагателно за изготвяне на печатни форми
4 51 6380 за нанасяне на светлочувствителния слой на формения материал
4 51 6400 Оборудване печатарско
4 51 6500 Оборудване подлепващо-подвързващо
4 51 6600 Оборудване за изготвяне на картонени и книжни опаковки с печатни
  текстове и рисунки:
4 51 6610 за изготвяне на опаковки от гофрирани картони
4 51 6620 печатно изсичащо за твърд картон
4 51 6630 за печат на рулонни материали и опаковки
4 51 7000 Оборудване за стъкларската, порцелановата, фаянсовата и
  кабелната промишленост
4 51 7100 Оборудване технологично за стъкларската промишленост:
4 51 7110 за обработка на суровини и материали, приготвяне на
  стъкларската шихта и топене на стъкло
4 51 7120 за изработка и обработка на плоско стъкло
4 51 7130 за изработване на стъклени изделия
4 51 7140 за механична обработка, запояване и калиброване на стъклени
  изделия
4 51 7150 за производство на стъклени тръби
4 51 7160 За термична обработка:
4 51 7161 пещи за темпериране
4 51 7162 оборудване друго за термична обработка
451 7170 устройства транспортни и предавателни
4 51 7180 формови комплекти
4 51 7190 линии и установки автоматични и полуавтоматични
451 7210 Оборудване за кабелната промишленост
4 51 7400 Оборудване технологично за порцелановата и фаянсовата
  промишленост
4 51 7450 за сушене и изпичане на порцеланови и фаянсови изделия
4 52 4200 Оборудване газорегулиращо:
4 52 4210 оборудване за автоматични газорегулиращи станции
4 52 4300 Оборудване газоразпределително
4 52 4350 машини за полагане на тръбопроводи
4 63 0000 Прибори електронни и прибори пиезоелектрически
4 63 4000 Изделия на квантовата електроника (лазери, излъчватели и др.):
4 63 4100 лазери
4 63 4160 лазер с непрекъснато действие
4 63 4600 прибори квантови
4 63 6000 Оборудване специално технологично за електронната техника
4 63 6100 Оборудване специално за производство на електронни елементи:
4 63 6110 оборудване за кондензатори
4 63 6111 машини за навиване и маркиране на елементи
4 63 6112 машини за запояване (заваряване) на изводи
4 63 6120 оборудване за производство на резонатори и филтри:
4 63 6121 съоръжения за израстване на кристали
4 63 6122 машини за рязане на кварц
4 63 6123 машини за автоматично сортиране на пластини
4 63 6124 вакуумна инсталация за метализация и настройка
4 63 6125 оборудване за подготовка, монтаж и измерване на пластини
4 63 6130 Оборудване за производство на селенови изправители:
4 63 6131 инсталации за формовка
4 63 6200 Оборудване специално технологично за производство на интегрални
  схеми
4 63 6600 Линии автоматизирани за производство на електронни елементи:
4 63 6610 линии автоматизирани за производство на резистори
4 63 6620 линии автоматизирани за производство на кондензатори
4 63 6680 инсталации за производство на свръхчисти флуиди в
  полупроводниковото производство (азот, водород, дейонизирана
  вода, сух въздух)
4 65 7000 Апаратура за радиовръзка, радиоразпръскваща и телевизионна с
  общо предназначение
4 65 7100 Радиостанции и радиоприемници с общо предназначение:
4 65 7110 приемно-предавателни - стационарни
4 65 7114 радиостанции - приемно-предавателни стационарни за
  производство на радиопрограми
4 65 7120 приемно-предавателни корабни и брегови
4 65 7130 приемно-предавателни - железопътни
4 65 7140 приемно-предавателни - портативни
4 65 7150 приемно-предавателни автомобилни и мотоциклетни
4 65 7152 приемно-предавателни автомобилни за производство на
  радиопрограми
4 65 7160 свързочни
4 65 7165 радиоприемници свързочни всевълнови - контролни
4 65 7180 апаратура за радионавигация и радиолокация
4 65 7200 станции радиорелейни
4 65 7300 Апаратура радиоразпръсквателна:
4 65 7310 устройства звукоусилвателни и възли транслационни, усилвателни
  линейни, уредби командоразпръсквателни, смесителни пултове:
4 65 7312 възли и уредби транслационни
4 65 7315 пултове смесителни
4 65 7320 устройства за превод на говор и апарати слухови електронни
4 65 7330 оборудване електроакустично студийно
4 65 7340 апаратура звукозаписваща и звуковъзпроизвеждаща:
4 65 7341 магнетофони стерео и многоканални студийни
4 65 7342 грамофони студийни
4 65 7343 магнетофони и касетофони репортажни
4 65 7360 апаратура радиоразпръсквателна студийна
4 65 7361 апаратура комплектна студийна
4 65 7362 апаратура студийна контролна за контрол на радиоразпръскването,
  комуникационно-разпределителни системи
4 65 7363 апаратура за радиобюро и кабелно предаване, комуникационни
  системи
4 65 7390 оборудване електроакустично - преносимо
4 65 7391 микрофони, микрофонни стойки, микрофони безжични, микрофонни
  инсталации
4 65 7392 монитори звукови
4 65 7393 устройства звукокоригиращи
4 65 7394 устройства коментаторски
4 65 7395 апаратура озвучителна
4 65 7396 радиостудио подвижно
4 65 7397 стереорадиостудио подвижно
4 65 7400 Апаратура и оборудване телевизионно
4 65 7470 техника телевизионна мобилна
4 65 7480 апаратура телевизионна контролно-измервателна (изпитателна)
4 65 7490 техника телевизионна репортажна
4 65 7491 киноснимачна техника 16 мм и оборудване
4 65 7492 видеоконтролни устройства (монитори, телевизори)
4 65 7700 Антени за радиовръзки, радиоразпръсквателни и телевизионни
4 66 5000 Апаратура за съобщителна връзка с общо предназначение
4 66 5100 Централи телефонни
4 66 5200 Апаратура за оперативна диспечерска и високоговореща връзка:
4 66 5210 апаратура за оперативна секретарска и диспечерска връзка за
  предприятия и учреждения
4 66 5230 апаратура високоговореща
4 66 5250 апаратура диспечерска за железопътна, корабна и брегова връзка и
  за енергосистемите
4 66 5400 Апарати телефонни, специални устройства и кабини телефонни
4 66 5500 Апаратура телеграфна и фототелеграфна:
4 66 5510 централи телеграфни (комутационни)
4 66 5520 оборудване комутационно телеграфно
4 66 5530 апаратура за предаване на данни
4 66 5540 апаратура телеграфна, работеща с кода на Морз
4 66 5550 апарати телеграфни буквопечатащи
4 66 5570 апарати фототелеграфни и факсимилни с общо предназначение
4 66 5580 апаратура фототелеграфна спомагателна
4 66 5600 Комплекси, обзавеждане и апаратура за системите за предаване на
  данни:
4 66 5610 средства за комутация
4 66 5620 пунктове абонатни, комплекси за работа по физически вериги
  телеграфни канали и по каналите за тонална честота
4 66 5630 апаратура за предаване на данни с общо предназначение
4 66 5640 апаратура свързочна на средствата за предаване на данни
4 66 5650 апаратура за управление, контрол, регистрация на съобщенията и
  оборудване спомагателно за системите за предаване на данни
4 66 5660 апаратура за предаване изправяне (възстановяване) на сигналите
  (регенератори) и за корекция характеристиките на каналите
4 66 5700 Апаратура съобщителна с електропредаване и линейно кабелно
  оборудване:
4 66 5710 апаратура за високочестотна връзка по линиите на
  електропренасяне
4 66 5730 апаратура за телемеханика и сигнализация по линиите за
  електропренасяне
4 66 5740 апаратура за високочестотна защита на линиите за
  електропредаване
4 66 5800 Апаратура контролно-изпитателна и измервателна на устройства
  с проводникова връзка:
4 66 5860 апаратура за изпробване на устройства с проводникова връзка
4 66 5900 Усилватели, табла и източници за захранване
4 66 6100 Апаратура за честотно уплътнение на линиите за свръзка
  малоканална, за вторично уплътнение на телефонните канали
4 66 6200 Апаратура за честотно уплътнение за многоканална връзка
4 66 6300 Апаратура за отделяне на каналите за връзка и апаратура за
  високочестотен транзит
4 66 6500 Апаратура за уплътнение на импулснокодова модулация
4 66 6600 Оборудване за линейно-апаратни зали общостанционно
4 66 6700 Усилватели нискочестотни и станоци за нискочестотни усилватели
4 66 6800 Оборудване унифицирано към апаратура за управление - станоци
4 68 0000 Средства радионавигационни
4 68 1000 Средства радионавигационни за самолети, вертолети и кораби
4 68 1100 Апаратура радионавигационна
4 68 1200 Средства за управление на въздушно движение
4 68 1300 Средства радиолокационни за кацане на самолети и вертолети
4 68 1400 Измерители на скорости на ъгъла на отклонение по Плеровски
4 69 0000 Атомна техника
4 69 1000 Ускорители на заредени частици
4 69 2000 Уреди ядрени, термоядрени, плазмени и изотопни източници на
  топлина
4 69 4000 Радиационна техника:
4 69 4100 радиационни апарати
4 69 4200 радиоизотопни източници
4 69 6000 Техника за разделяне на изотопи и обслужване на ядрени уредби
4 75 6000 Оборудване за надземно обслужване на авиотехниката
4 75 6100 Машини и оборудване за обслужване на аеропистите:
4 75 6120 агрегати за електрозареждане на самолети
4 75 6130 машини топлодухащи
4 75 6140 оборудване за повдигане на самолети
4 75 6160 самоходни стълби, автотранспортьори
4 75 6170 автомашини за кислородно зареждане
5 00 0000 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
5 31 7000 Оборудване подемно-транспортно
5 31 7100 Средства за подов, безрелсов транспорт:
5 31 7130 електрокари - високоповдигачи, платформени, самосвали и други
5 31 7190 мотокари - високоповдигачи, платформени, самосвали и други
5 31 8000 Подвижен състав на железниците
5 31 8300 Вагони товарни:
5 31 8320 открити: двуосни и четириосни нормални (теснопътни, двуосни), М
  и К контейнеровози и др.
5 31 8330 покрити: двуосни и четириосни нормални с неподвижни и раздвижени
  стени и покрив, теснопътни и др.
5 31 8340 цистерни и циментовози: цистерни двуосни и четириосни нормални
  за петролни деривати, цистерни нормални за специални превози и
  теснопътни, циментовози двуосни и четириосни
5 31 8350 вагони товарни специализирани, "думкари", "хопери" и "ОВ",
  "содовози", "рудовози", за превоз на автомобили и други
5 31 8360 вагони хладилни със самостоятелно и несамостоятелно машинно
  охлаждане и други
5 31 8380 вагони товарни други
5 31 8400 вагони пътнически служебни
5 31 8500 Локомотиви дизелови
5 31 8600 Локомотиви електрически - магистрални тип "Шкода", промишлен
  тип Е
5 31 8670 Локомотиви руднични
5 31 8700 Мотриси, мотрисни влакове
5 31 8760 Трамвайни мотриси
5 31 8800 Техника железопътна друга
5 31 8820 Локомотиви парни
5 45 1000 Автомобили
5 45 1100 Автомобили товарни:
5 45 1110 С общо предназначение и товароподемност:
5 45 1111 до 0,5 т включително
5 45 1112 от 0,5 т до 1,5 т включително
5 45 1113 от 1,5 т до 3 т включително
5 45 1114 от 3 т до 5 т включително
5 45 1115 от 5 т до 8 т включително
5 45 1116 от 8 т до 15 т включително
5 45 1117 над 15 т
5 45 1120 Товарни - други:
5 45 1121 дървовози
5 45 1122 товарни с хидрокран
5 45 1130 Влекачи седлови:
5 45 1131 влекачи седлови с натоварване на седлото до 3 т включително
5 45 1132 влекачи седлови с натоварване на седлото над 3 т до 5,4 т
5 45 1133 влекачи седлови с натоварване на седлото над 5,4 т до 7 т
5 45 1134 влекачи седлови с натоварване на седлото над 7,5 т до 12 т
5 45 1135 влекачи седлови с натоварване на седлото над 12 т до 18 т
5 45 1136 влекачи седлови с натоварване на седлото над 18 т
5 45 1138 влекачи седлови самосвални с натоварване на седлото над 7,5 т до
  12 т включително
5 45 1150 Автомобили самосвали с товароподемност:
5 45 1151 до 2,75 т включително
5 45 1152 над 2,75 т до 5 т включително
5 45 1153 над 5 т до 8 т включително
5 45 1154 над 8 т до 15 т включително
5 45 1155 над 15 т до 18 т включително
5 45 1156 над 18 т
5 45 1160 Автомобили самосвали в строителството
5 45 1400 Автомобили леки с работен обем на двигателя до:
5 45 1410 1,2 л
5 45 1420 над 1,2 л до 1,8 л
5 45 1430 над 1,8 л до 3,5 л
5 45 1480 Леки други:
5 45 1485 за медицинска помощ по домовете
5 45 1700 Автобуси с дължина:
5 45 1710 до 6 м включително
5 45 1720 над 6 м до 8 м
5 45 1730 над 8 м до 10 м
5 45 1740 над 10 м до 12 м
5 45 1786 автобуси съчленени
5 45 2100 Автомобили специализирани. Автоцистерни:
5 45 2110 със специализирани каросерии
5 45 2120 фургони за ветеринарна служба, културно и битово обслужване
5 45 2140 цистерни за нефтопродукти, вода и сгъстени газове
5 45 2160 работилници и автомобили - лаборатории
5 45 2200 Тролейбуси, автоконтейнеровози, картинги:
5 45 2230 тролейбуси
5 45 2500 Ремаркета автомобилни и тракторни. Цистерни на ремаркета
5 45 2520 Ремаркета едноосни за товарни автомобили:
5 45 2521 едноосни с бордова платформа
5 45 2522 Колесари
5 45 2523 едноосни самосвали
5 45 2526 едноосни специални
5 45 2530 ремаркета двуосни за товарни автомобили
5 45 2533 ремаркета двуосни самосвали
5 45 2540 ремаркета към товарни автомобили с три и повече оси
5 45 2550 цистерни за нефтопродукти, вода и сгъстени газове на ремаркета
  и полуремаркета
5 45 2560 Ремаркета тракторни:
5 45 2561 едноосни
5 45 2562 бордови
5 45 2563 самосвали
5 45 2564 подвижни работилници на ремаркета тракторни
5 45 2566 Агрегати за техническо поддържане на шаси - тракторно ремарке
5 45 2568 ремарке - тракторно - шаси
5 45 2570 фургони жилища с придвижване (ремаркета автомобилни)
5 45 2600 Полуремаркета автомобилни:
5 45 2610 с общо предназначение
5 45 2611 с бордови платформи
5 45 2612 самосвални
5 45 2615 специализирани фургони
5 45 2617 тежковози
5 45 2618 шаси на полуремаркета
5 45 2619 полуремаркета други
5 45 2620 полуремаркета за строителни конструкции
5 45 2700 Автотоварачи
5 45 2800 Мотоциклети и моторолери
5 48 2400 Снегорини (роторни, плужни)
5 48 5300 Автомобили за градското комунално стопанство
5 52 1300 Съоръжения обозни
5 74 0000 Кораби
5 74 1000 Кораби транспортни от техническия флот, спомагателни,
  морски и рейдови
5 74 1100 Кораби сухотоварни самоходни
5 74 1160 кораби сухотоварни "фериботи"
5 74 1200 Танкери самоходни
5 74 1210 танкери самоходни за нефт и нефтопродукти
5 74 1300 Кораби пътнически и товаро-пътнически
5 74 1340 Кораби пътнически и товарни на подводни криле
5 74 1400 Влекачи:
5 74 1450 Катери и моторни влекачи
5 74 1500 Кораби от техническия флот самоходни:
5 74 1520 Кранове плаващи
5 74 1540 земесмукачи
5 74 1550 земечерпалки
5 74 1560 драгажни самоходни
5 74 1600 Кораби спомагателни самоходни:
5 74 1670 шалани драгажни несамоходни
5 74 1680 кораби промишлено-стопански
5 74 1700 Кораби сухотоварни и наливни несамоходни
5 74 1800 Кораби от техническия флот и спомагателни несамоходни
5 74 2000 Кораби транспортни от техническия флот и спомагателни
  речно-езерни:
5 74 2100 Кораби сухотоварни самоходни
5 74 2200 Танкери самоходни
5 74 2300 Кораби пътнически
5 74 2350 Кораби пътнически метеори
5 74 2400 Влекачи
5 74 2500 Кораби от техническия флот самоходни:
5 74 2590 Плавателни помпени станции - само плавателния съд и напорния
  тръбопровод до бреговото съоръжение
5 74 2700 Кораби сухотоварни несамоходни
5 74 2720 Въглевози, секции и лихтери
5 74 2800 Танкери несамоходни
5 74 2900 Кораби от техническия флот и спомагателни
Забележа: При добив на инертни материали важат нормите за позициите,
  както следва:
5 74 2400 Влекачи
5 74 2700 Кораби сухотоварни несамоходни
5 74 2900 Кораби от техническия флот несамоходни
5 74 3000 Кораби промишлени
5 74 3100 Ловни и обработващи самоходни морски (траулери и сейнери)
5 74 3200 Ловни самоходни морски (катери)
5 74 3300 Обработващи самоходни морски
5 74 3400 Приемно-транспортни самоходни морски
5 74 3500 Промишлени самоходни за крайбрежно плаване
5 74 3600 От техническия флот и спомагателни самоходни и несамоходни
5 74 4000 Кораби спортни, туристически и излетни, катери, лодки и други
  плаващи средства:
5 74 4100 Кораби моторни туристически излетни
5 74 4300 Кораби ветроходни спортни, туристически и излетни
5 74 4500 Лодки гребни спортни, туристически и излетни
5 74 4700 Катери:
5 74 4760 Катери моторни спасителни
5 74 4800 Лодки спасителни и работни салове, лодки индивидуални, спасителни
  средства
  Забележка: Основните фондове с код 5 75 0000 "Авиационна техника" са
  дадени в края на таблицата.
6 00 0000 ИЗМЕРВАТЕЛНИ И РЕГУЛИРАЩИ УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ И
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6 31 4650 Инструменти сондажни
6 31 4660 Инструменти минни
6 31 8000 Измервателни и регулиращи уреди и производствени
  принадлежности на железниците:
6 31 8220 инструменти преносими и производствен инвентар
6 31 8230 междугарова жп автоматика и телемеханика
6 31 8240 уредби релейни и групи за електромеханична централизация (ЕМЦ) и
  за маршрутно-релейна централизация (МРЦ)
6 31 8250 съоръжения други по железопътната автоматика и съобщителната
  техника
6 31 8280 съоръжения стационарни допълнителни други
6 31 8290 измервателни уреди за жп транспорт
6 34 4500 Уредби за измерване методите на електротехнологията
6 34 4550 уредби и оборудване за изпитване на електромеханичното
  оборудване и изделия за електропромишлеността
6 34 4590 уредби и оборудване за изпитване други видове електротехнологии
  и обработки
6 36 6300 Инструменти скалоразрушаващи
6 36 6800 Инструменти към нефтодобивното и геологопроучвателното
  оборудване
6 39 1000 Инструменти режещи (свредели, метчици, флашки, зенкери,
  райбери и фрези - твърдосплавни) и инструменти електрически
  и пневматични ръчни
6 39 2000 Инструменти режещи твърдосплавни (без свредели, метчици,
  флашки, зенкери, райбери, фрези). Инструменти затягащи,
  спомагателни и фрези зачистващи
6 39 3000 Инструменти от диаманти и свръхтвърди материали
6 39 4000 Инструменти абразивни, материали абразивни
6 39 5000 Инструменти дървообработващи
6 39 6000 Инструменти измервателни
6 39 8000 Уреди за измерване и контрол на линейни и ъглови размери
6 39 9000 Екипировка технологична на машиностроенето
6 42 1000 Уреди за контрол и регулиране на технологични процеси
6 42 2000 Уреди електроизмервателни
б 42 2100 Уреди електроизмервателни цифрови
6 42 2200 Системи информационни електроизмервателни и уредби за
  измерване на електрически и магнитни величини
6 42 2300 Уреди електроизмервателни аналогови (амперметри, волтметри,
  омметри, ватметри, честотметри и др.)
6 42 2400 Уреди електроизмервателни лабораторни и преносими аналогови
6 42 2500 Мерки и уреди образцови за електрически и магнитни величини
6 42 2600 Уреди електроизмервателни регистриращи
6 42 2700 Преобразуватели усилватели, стабилизатори и трансформатори
  измервателни
6 42 2800 Електромери
6 42 3000 Средства за телемеханиката
6 42 7000 Машини и уреди за измерване на механични величини
6 42 7100 Машини и уреди за определяне механичните свойства на
  материалите
6 42 7300 Машини и уреди за измерване на сили и деформации (динамометри,
  силоизмервателни машини, машини и уреди за определяне на
  моменти, деформации и сила)
6 42 7400 Уреди теглоизмерителни
6 42 7600 Уреди за неразрушаващ контрол на изделията и материалите
6 42 7700 Апаратура и уреди на виброметрията
6 42 7800 Уреди за измерване параметрите на движението и броячи
6 42 8000 Уреди за време
6 43 1000 Уреди за физични изследвания
6 44 3000 Прибори оптически с общопромишлено, специално и научно
  предназначение
6 44 3100 Прибори за измерване и контрол на дължини, ъгли, грапавост и
  форма на повърхнините, приспособления и принадлежности към тях
6 44 3200 Устройства и прибори оптически към металорежещи машини
6 44 3300 Прибори и инструменти геодезически и маркшайдерски,
  принадлежности и оборудване към тях
6 44 3400 Прибори и апаратура за спектрален анализ и принадлежности към
  тях
6 44 3500 Микроскопи светлинни, устройства и принадлежности към тях
6 44 3600 Прибори електронно-оптически за измерване микроструктурата на
  веществата, нееднородността в газови и течни среди и прибори
  хелиографски
6 44 3700 Прибори и принадлежности фотометрически, рефрактометрически
  и поляриметрически лабораторни за производство и контрол на
  микроелектронни елементи
б 44 3800 Прибори астрономически
6 63 6300 Уреди, системи и стендове за изпитване и измерване на възли от
  изделията на електрониката
6 66 8000 Прибори радиоизмервателни - специализирани
6 94 4100 Апарати измервателни за функционална диагностика
6 94 4200 Уреди и апарати за функционална диагностика
6 94 4300 Уреди и апарати за лабораторни, диагностични и санитарно-
  бактериологични изследвания и измервания
6 94 4400 Уреди и апарати за терапия, апарати наркозни и дихателни,
  устройства за заместване функциите на органи и системи на
  човешкия организъм
6 94 5100 Обзавеждане санитарно-хигиенно, средства за преместване и
  превозване
6 94 5200 Обзавеждане на болници, лаборатории и аптеки
7 00 0000 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР
7 31 7100 Инвентар складов, контейнери, палети, маси работни
7 40 1300 Машини изчислителни електронноцифрови:
7 40 1340 машини изчислителни електронноклавишни: калкулатори, джобни,
  настолни, универсални, персонални компютри и др.
7 40 1700 Машини изчислителни електронно-механични и механични:
7 40 1730 електрически клавишни
7 40 1740 счетоводни и фактурни
7 40 1750 билетно-касови и фактурни
7 40 1760 контролно-регистриращи
7 40 1770 изчислителни електромеханични и механични други
7 42 6000 Средства за механизация и автоматизация на управленския и
  инженерно-техническия труд:
7 42 6100 за съставяне на текстови документи
7 42 6200 за копиране и оперативно размножаване на документи
7 42 6230 за електро-фотографическо копиране (ксерокси и др.)
7 42 6300 за обработка на документи
7 42 6400 за търсене и транспортиране на документи
7 42 6700 за сигнализация и информация - канцеларски
7 44 4600 Фотоапаратура и киноапаратура любителска и принадлежности
  към нея
7 51 4200 Оборудване технологично за предприятията от търговията,
  общественото хранене и блоковете за хранене:
7 51 4210 хладилно - всички видове
7 51 4220 топлинно - всички видове
7 51 4230 за механична обработка на продуктите в предприятията от
  общественото хранене - всички видове
7 51 4240 автомати и полуавтомати търговски и разменни - всички видове
7 51 4250 оборудване механично за санитарна обработка, разносна търговия
  и пренасяне на товари
7 51 4260 оборудване на предприятията за търговията и общественото
  хранене и други блокове за хранене
7 51 4270 оборудване за изделия и полуфабрикати за обществено хранене и
  опаковка и за разфасовка в плодово-зеленчукови бази
7 51 4600 Инвентар битов електрически (хладилници, печки, бойлери,
  подочистачки и др.)
7 51 4700 Инвентар битов - друг
7 51 4710 инвентар кухненски
7 51 4720 уреди нагревателни с течно и твърдо гориво
7 51 4730 принадлежности бръснаро-фризьорски
7 51 4740 инвентар селскостопански и градинарски
7 56 1000 Мебели за жилищни помещения, почивни станции, хижи и др.
7 56 1100 Маси, бюора
7 56 1200 Столове (меки, плетени, с метална конструкция, пейки)
7 56 1300 Канапета, кушетки
7 56 1400 Кресла, легла, канапета-легла, матраци
7 56 1500 Мебели корпусни (гардероби, шкафове, библиотеки)
7 56 1700 Гарнитури мебелни и комплекти
7 56 1800 Изделия мебелни други
7 56 2000 Мебели специални:
7 56 2100 за медицински учреждения, лаборатории: маси, шкафове, легла,
  кресла и др.
7 56 2400 за търговско обслужване, за обществено хранене и битово
  обслужване
7 56 2420 за кухненско обзавеждане
7 56 2600 за театри, кина, читалища, музеи и други учреждения на културата:
7 56 2610 столове, шкафове, маси
7 56 2611 столове за театри и кина
7 56 2620 витрини библиотеки за читалища
7 56 2700 за административни сгради
7 56 2800 за гари и учреждения на финансите и съобщенията
7 56 2900 специални други
7 65 7300 Устройства акустични
7 65 8000 Апаратура радиоелектронна битова (телевизори, радиоапарати,
  магнетофони, видеомагнетофони, грамофони, усилватели,
  радиокомплекти и др.)
7 65 8420 Видеокасетофони битови и видеокамери битови
7 66 5200 Апаратура за оперативна диспечерска връзка за учреждения и
  предприятия (номератори и уредби диспечерски - секретарски,
  уредби конферентни и др.)
7 81 7000 Килими и килимни изделия:
7 81 7100 килими
7 81 7200 пътеки
7 94 5100 Обзавеждане санитарно-хигиенно, средства за преместване и
  превозване
7 96 1000 Изделия за физическа култура, спорт и туризъм:
7 96 1100 инвентар за акробатика и гимнастика
7 96 1200 за лека атлетика
7 96 1300 за водни спортове, включително водни ски
7 96 1400 за зимни спортове
7 96 1500 за спортни игри
7 96 1580 ротативни игрални машини и електронни игри
7 96 1600 изделия за приложни спортове
7 96 1700 прибори изследователски и съдийско-информационни спортни
7 96 1800 инвентар за лов и риболов
7 96 1900 изделия и оборудване за общофизическа подготовка, туризъм и др.
7 96 2000 Произведения художествени
7 96 3000 Инструменти музикални:
7 96 3100 клавишни
7 96 3200 пластинкови с мях
7 96 3300 струнни
7 96 3400 струнни лъкови
7 96 3500 духови
7 96 3600 ударни и шумови
7 96 3700 електромузикални
7 96 3800 музикални национални
7 96 9000 Оборудване и инвентар за театрално-зрелищни предприятия и
  учреждения на културата
8 00 0000 ПРОДУКТИВНИ И РАБОТНИ ЖИВОТНИ
8 98 1000 Говеда и биволи
8 98 1100 Говеда:
8 98 1110 бици говежди продуктивни
8 98 1120 крави продуктивни
8 98 1130 волове работни
8 98 1200 Биволи:
8 98 1210 бици биволски продуктивни
8 98 1220 биволици продуктивни
8 98 1230 биволи работни
8 98 5000 Коне, магарета, мулета и катъри
8 98 5100 Коне:
8 98 5110 жребци конски продуктивни
8 98 5120 кобили продуктивни
8 98 5130 коне работни
8 98 5200 Магарета:
8 98 5210 жребци магарешки продуктивни
8 98 5220 магарици продуктивни
8 98 5230 магарета работни
8 98 5300 Мулета
8 98 5400 Катъри


Забележки:

1. Начисляваните амортизации на продуктивните и работните животни в предвидения с Таблицата за амортизационните норми срок не възстановяват първоначалната им стойност поради това, че амортизационните норми са занижени, както следва:

а) за коне, кобили, жребци, мулета, катъри, магарета - 25 на сто;

б) за волове, крави, биволи и биволици - 50 на сто;

в) за бици - 40 на сто.

2. При бракуване на посочените животни разликата до първоначалната стойност се възстановява чрез доначисляване на остатъчната (продажната) стойност или 25, 50 и 40 процента от първоначалната стойност на съответните животни.


9 00 0000 ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
9 97 2000 Култури трайни етеричномаслени
9 97 2600 Култури етеричномаслени, лечебни и др.:
9 97 2610 роза казанлъшка
9 97 2620 лавандула
9 97 2670 шипкови насаждения
9 97 2900 Технически култури:
9 97 2910 хмел
9 97 2990 Други култури трайни, технически, етеричномаслени, лечебни
9 97 5000 Трайни насаждения и телени конструкции за тях
9 97 5100 Градини от семкови култури:
9 97 5110 Ябълки:
9 97 5111 високостеблени с височина над 3,5 м
9 97 5112 средностеблени с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5113 нискостеблени с височина до 2,5 м
9 97 5120 Круши:
9 97 5121 високостеблени с височина над 3,5 м
9 97 5122 средностеблени с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5123 нискостеблени с височина до 2,5 м
9 97 5130 Дюли
9 97 5140 Мушмули
9 97 5200 Градини от костилкови култури:
9 97 5210 сливи
9 97 5240 череши
9 97 5250 вишни
9 97 5260 кайсии и зарзали
9 97 5270 праскови
9 97 5300 Градини от орехоплодни култури:
9 97 5310 орехи
9 97 5320 лешници:
9 97 5321 храстовидни
9 97 5322 облагородени
9 97 5330 бадеми
9 97 5340 кестени:
9 97 5341 облагородени
9 97 5342 необлагородени
9 97 5400 Насаждения от ягодоплодни култури:
9 97 5410 ягоди
9 97 5420 малини
9 97 5440 черно френско грозде (касис)
9 97 5450 червено френско грозде
9 97 5470 черница сортова и несортова:
9 97 5471 високостеблена с височина над 3,5 м
9 97 5472 средностеблена с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5473 нискостеблена с височина до 2,5 м
9 97 5600 Насаждения от цитрусови и субтропични култури:
9 97 5610 смокиня
9 97 5620 лимон
9 97 5630 нар
9 97 5670 райска ябълка
9 97 5690 Други трайни насаждения:
9 97 5691 дафина
9 97 5692 хинап
9 97 5693 фисташка
9 97 5694 хипофая
9 97 5695 арония
9 97 5696 актинидия
9 97 5700 Насаждения лозови:
9 97 5710 винени
9 97 5720 десертни
9 97 5730 асми винени и десертни сортове
9 97 5800 Маточници, овощни градини за семена, калеми и др.:
9 97 5810 градини за добиване на семена и за калеми
9 97 5811 маточни овощни градини за получаване на калеми (присадници)
9 97 5812 овощни градини за добиване на семена от семенни култури
9 97 5813 овощни градини за добиване на семена от костилкови култури
9 97 5814 черничеви маточни градини
9 97 5820 маточници лозови от френско грозде
9 97 5821 маточници от френско грозде за добиване на резници
9 97 5822 лозови маточници за подложкови резници
9 97 5823 маточни лозя (винени и десертни сортове)
9 97 5830 маточници от цитрусови и субтропични култури
9 97 5890 други маточници
9 97 5891 вегетативни маточници
9 97 5892 лешников маточник за издънка
9 97 5900 Телени конструкции:
9 97 5991 с циментови колове
9 97 5993 с дървени колове
9 97 5994 за хмел
9 97 5995 за нискостеблени ябълки и круши
9 97 5996 за средностеблени ябълки и круши
5 75 0000 Авиационна техника
5 75 2000 Самолети, вертолети, планери пътнически
5 75 2100 Самолети пътнически магистрални:
5 75 2120 самолети пътнически магистрални средни
5 75 2121 ТУ-154
5 75 2122 ТУ-134
5 75 2123 ИЛ-18
5 75 2200 Самолети пътнически за вътрешни линии:
5 75 2220 самолети пътнически за вътрешни линии средни
5 75 2221 АН-24
5 75 2400 Самолети граждански специализирани:
5 75 2411 АН-2, АН-2М
5 75 2412 ЗЕТ-37
5 75 2413 М-18 Дромадер
5 75 2414 самолет Турбо траш
5 75 2431 АН-30, планер
5 75 2432 ЯК-40,планер
5 75 2433 Л-410, планер
5 75 2600 Самолети товарни:
5 75 2621 АН-12
5 75 2800 Вертолети граждански:
5 75 2851 вертолет Ка-26 (планер)
5 75 2852 вертолет МЛ-2 (планер)
5 75 2853 вертолет МИ-8 (планер)


1. Кодовете на различните класификационни подгрупи окончават на една или повече нули, а на определения вид основни средства - на цифра от 1 до 9.

Кодовете на сградите и съоръженията се образуват от първите им пет разреда, посочени в ЕКОС. За сградите в таблицата най-напред са посочени кодовете и наименованията на основните подгрупи.

2. Амортизационните норми за сградите са определени съобразно функционалното предназначение и конструктивно-технологическите им характеристики (КТХ), посочени като 6-ти и 7-ми разред на кода.

Конструктивно-технологическата характеристика на сградите се установява от първичната им документация, а при липса на такава становище и заключение дават компетентните специалисти.

За сградите, в които се съчетават различни конструктивно-технологически характеристики, се прилагат нормите, определени за преобладаващата конструктивно-технологическа характеристика. За сграда, която се използва едновременно за производствени, стопански, обществени и други нужди, се прилагат амортизационните норми за преобладаващата във функционално отношение част от постройката.


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1453 сек.,0.0096 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:4,234kb