http://www.account-bg.info/balansi/

Единен класификатор на основните средства

ЕДИНЕН КЛАСИФИКАТОР НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА


МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Код Групи, подгрупи и видове основни средства по ЕКОС
0 00 0000 СГРАДИ:
0 10 0000 Сгради за обитаване:
0 11 00ХХ Жилищни
0 12 00ХХ Общежития
0 20 0000 Сгради обществени за:
0 21 00ХХ Търговия, обществено хранене и комунално-битово обслужване
0 22 00ХХ Детски заведения
0 23 00ХХ Здравни заведения
0 24 00ХХ Социални грижи
0 25 00ХХ Учебно-възпитателна дейност
0 26 00ХХ Научна, развойна и проектна дейност
0 27 00ХХ Културна, обществена и младежка дейност
0 28 00ХХ Спорт, отдих и туризъм
0 29 00ХХ Административни
0 90 00ХХ С особено и специално предназначение
XX Конструктивно-технологически характеристики
11 Паянтови (дървен носещ скелет на стените и пълнеж)
12 Полумасивни
13 Масивни със зидани стени и гредоред (от дървени или стоманени
  греди)
14 Масивни със зидани стени и подови конструкции от монолитен
  стоманобетон
15 Масивни със зидани стени и подови конструкции от сглобяеми
  стоманобетонни елементи
16 Масивни със зидани стени и частични стоманобетонни елементи
  (пояси, щурцове, полета)
17 Монолитни - традиционно изпълнение
18 Изпълнени с пълзящ кофраж - ПК
19 Изпълнени с едропанелен кофраж - ЕК
21 Безскелетно, едропанелно - ЕПЖС
22 Скелетно-панелни стоманобетонни
23 СКелетно-панелни и смесени - от стомана и стоманобетон
24 Изпълнени с пакетно-повдигани плочи - ППП
25 Сглобяеми от строителни клетки стоманобетонни
26 Сглобяеми от строителни клетки - смесени - стоманен скелет и
  стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми
33 Метални едноетажни, сглобяемо-разглобяеми с малка трайност
0 30 0000 Сгради промишлени за:
0 31 00ХХ Добивна промишленост и металургия
0 32 00ХХ Машиностроителна и металообработваща промишленост
0 33 00ХХ Химична промишленост
0 34 00ХХ Производство на строителни материали, конструкции и изделия
0 35 00XX Дървообработваща и целулозно-хартиена промишленост
0 36 00XX Лека промишленост (текстилна, трикотажна и шивашка,
  кожообработваща и обувна, стъкларска и порцеланова)
0 37 00XX Хранителна промишленост
0 38 00XX Полиграфична промишленост
0 39 00XX Сгради промишлени - спомагателни и обслужващи
0 40 00XX Сгради селскостопански за:
0 41 00XX Животновъдство
0 42 00XX Птицевъдство
0 43 00XX Растениевъдство
0 44 00XX Сгради селскостопански - спомагателни
0 45 00XX Сгради селскостопански - обслужващи
0 50 00XX Сгради за комуникационни системи за:
0 51 00XX Съобщенията
0 52 00XX Транспорта
0 53 00XX Водоснабдителни и канализационни системи
0 54 00XX Производство, трансформиране и разпределение на електроенергия
0 55 00XX Топлоснабдителни системи
0 56 00XX Газоснабдителни системи
11 Паянтови
12 Полумасивни
13 Масивни със зидани стени и гредоред (от дървени или стоманени
  греди)
14 Масивни със зидани стени и подови конструкции от монолитен
  стоманобетон
15 Масивни със зидани стени и подови конструкции от сглобяеми
  стоманобетонни елементи
16 Масивни със зидани стени и частични стоманобетонни елементи
  (пояси, щурцове, полета)
17 Монолитни - традиционно изпълнение
18 Изпълнени с пълзящ кофраж
19 Изпълнени с едропанелен кофраж
23 Скелетни - панелни, смесени, от стомана и стоманобетон
24 Изпълнени с пакетно-повдигани плочи
26 Сглобяеми от строителни клетки, смесени - стоманобетонен
  скелет и стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми
28 Скелетно-панелни промишлени едноетажни
29 Скелетно-панелни промишлени двуетажни
31 Скелетно-панелни промишлени многоетажни
32 Скелетно-панелни селскостопански едноетажни
33 Метални едноетажни сглобяемо-разглобяеми с малка трайност
0 60 0000 Сгради складови:
0 61 00XX За търговията
0 62 00XX За снабдяването
0 63 00ХХ Промишлени
0 64 00ХХ Селскостопански
0 65 00ХХ За комуникационни системи
0 66 00ХХ Универсални
0 70 0000 Сгради за хангари, депа и гаражи:
0 71 00ХХ Хангари
0 72 00ХХ Депа
0 73 00ХХ Гаражи
0 74 00ХХ Сгради обслужващи и спомагателни:
11 ПаянтоВи (дървен носещ скелет на стените и пълнеж)
12 Полумасивни
14 Масивни сгради със зидани стени и подови конструкции от
  монолитен стоманобетон
15 Масивни сгради със зидани стени и подови конструкции от
  сглобяеми стоманобетонни елементи
17 Монолитни сгради - традиционно изпълнение
26 Сглобяеми сгради със строителни клетки смесени - стоманен
  скелет и стоманобетонни панели
27 Монолитно-сглобяеми сгради
28 Скелетно-панелни сгради - промишлени едноетажни
29 Скелетно-панелни сгради - промишлени двуетажни
31 Скелетно-панелни сгради - промишлени многоетажни
32 Скелетно-панелни сгради - селскостопански едноетажни
33 Сгради метални
1 00 0000 СЪОРЪЖЕНИЯ:
1 10 00ХХ Строителни - за обществено обслужване
1 11 00ХХ Строителни - за спорт, отдих и туризъм:
  Игрища, площадки, писти, стадиони:
27 асфалтобетонни
33 на земна основа
34 настилки - кортови
35 настилки - тартанови
36 настилки - зеброви
37 настилки - асфалто-гумени
  басейни, калолечебници, пързалки, колодруми, мотостадиони,
  мотописти, автомоделни писти, картинг-писти, корабомоделни
  и др.
15 Бетонни монолитни
  Ски-шанци:
42 от изкуствени материали
  Кина и театри - летни:
15 бетонни - монолитни
1 12 00ХХ Съоръжения строителни за търговската мрежа:
1 12 1100 автокантари
1 13 00ХХ Съоръжения строителни благоустройствени:
1 13 14ХХ огради:
11 дървени
12 от тухли
14 с каменна зидария
15 бетонни - монолитни
19 метални
46 комбинирани
1 20 0000 Съоръжения строителни производствени
1 21 00XX Комини, димоходи, вентилационни галерии и др.:
11 с дървено укрепление
12 от тухли
13 със суха каменна зидария
14 с каменна зидария на разтвор
15 бетонни - монолитни
17 стоманобетонни - монолитни
19 метални
1 22 00XX Кули и кулообразни съоръжения
11 дървени
15 бетонни - монолитни
16 бетонни - сглобяеми
17 стоманобетонни - монолитни
18 стоманобетонни - сглобяеми
19 метални
1 23 00XX Естакади, галерии, шахти и др.:
11 дървени
13 със суха каменна зидария
14 с каменна зидария на разтвор
15 бетонни - монолитни
17 открити и закрити - стоманобетонни и метални
18 стоманобетонни - сглобяеми
19 метални
99 траншеи и рудници без крепления
1 24 00XX Бункери за въглища, кокс, руда, чакъл, пясък и химически
  елементи:
11 дървени
12 с тухлена зидария
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 25 00XX Басейни за производствени цели:
45 напорни и безнапорни с облицовка
99 напорни и безнапорни без облицовка
1 26 00XX Сондажи
43 Сондажи експлоатационни тръбни за:
  добив на нефт, природен газ, разтвор на натриев хлорид, вода,
  минерална вода, полагане на контролно-измервателни уреди,
  транспортни цели и друго предназначение
1 30 0000 Строителни съоръжения складови:
1 31 00XX Навеси манипулационни и складови площадки
11 дървени
12 с тухлена и каменна зидария
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 0000 Резервоари:
1 32 11XX надземни за вода
1 32 12XX подземни за вода
1 32 13XX за нефтопродукти
1 32 16XX за спирт и спиртни напитки
11 дървени
14 с каменна зидария
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 14XX Резервоари за химични продукти с облицовка
1 32 15XX Резервоари за химични продукти без облицовка
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 17XX Резервоари за газ - обикновени
1 32 18XX Резервоари за газ - газголдери
1 32 19XX Резервоари за газ - виндекесели
15 бетонни
17 стоманобетонни
19 метални
1 32 19XX Силози:
15 бетонни, монолитни всички видове
17 стоманобетонни
19 метални
1 34 00XX Силажовместилища и торохранилища (ями силажни и торища):
11 дървени
15 бетонни - монолитни
16 бетонни - сглобяеми
33 на земна основа
1 35 00XX Складове подземни:
12 от тухли
15 бетонни и бетономонолитни
17 подземни - стоманенобетонни
19 подземни - метални
1 40 0000 Строителни съоръжения транспортни
1 41 00XX Пътища:
26 селскостопански с трошенокаменна основа
27 автомагистрали главни - асфалтобетонови
31 автомагистрали главни - циментобетонови
32 паважни
33 на земна основа
1 42 00XX Мостове, подлези, надлези, виадукти, водостоци:
11 пешеходни и пътни - дървени
14 пешеходни, пътни, железопътни - каменосводни
15 пешеходни, пътни, железопътни, за автомобилен и релсов път,
  подлези, надлези, виадукти,
  водостоци - бетонни
17 стоманобетонни монолитни
18 стоманобетонни сглобяеми
19 метални
1 43 00XX Тунели транспортни
1 44 00XX Пътища релсови:
17 подкранови пътища под нивото на терена
  - стоманобетон монолитен
18 трамвайни линии - стоманобетонни сглобяеми
19 железопътни линии с междурелсие - метална основа
26 железопътни линии с междурелсие, подкранови пътища -
  трошенокаменна основа
32 трамвайни линии - паважна основа
33 платно на жп линии на земна основа, изкопи и насипи, предпазни
  канавки без облицовка
1 45 0000 Съоръжения пристанищни и корабостроителни:
1 45 1114 стени речни кейови, наклонени с облицовка - каменнозидани
1 45 1115 стени кейови, наклонени с облицовка бетон монолитен
1 45 1116 стени речни кейови, наклонени с шпунт метални, стени морски
  кейови от бетон сглобяеми, вълноломи - всички бетонни сглобяеми
1 45 1117 стени речни кейови, наклонени с шпунт, стени морски наклонени,
  пристани речни, морски, пристани-естакади върху пилони от релси,
  пристани в нефтено пристанище - всички стоманобетонни
  монолитни
1 45 1511 пристани-естакади върху пилони от релси - дървени
1 45 1713 вълноломи каменни
1 45 1800 Брегоукрепителни съоръжения с буни
1 45 1900 Брегоукрепителни съоръжения с детелина и плочи
1 45 2100 Брегоукрепителни съоръжения със стоманен шпунт
1 45 2200 Хелинги напречни
1 45 2300 Хелинги надлъжни
1 45 2400 Съоръжения подемни
1 45 2500 Платформи разносвателни:
1 45 2510 Автотоварно-разтоварни платформи
1 45 2520 Платформи разносвателни
1 45 2600 Площадки стапелни
1 45 2700 Камери сухи докови
1 45 2800 Канали плавателни
1 45 2900 Шейни за спускане на кораби
1 45 3100 Батапорти
1 45 3200 Блокове, килблокови клетки и каракас блокове
1 45 3300 Фарове
1 45 3400 Бакени шамандури (светещи и несветещи)
1 45 3600 Понтони платформени
1 45 3700 Понтони двуцилиндрови
1 45 3800 Понтони малки
1 45 4500 Спускащо устройство за кораби
1 46 0000 Писти и площадки самолетни (всички видове)
1 47 00ХХ Улици, тротоари, настилки, площади и паркинги
26 трошенокаменни - всички видове
27 асфалтобетонни - всички видове
29 на мозаична основа - всички видове
32 на паважна покривка - всички видове
33 на земна основа - всички видове
38 на сгурия и пясък - всички видове
1 48 0000 Въжени линии
1 48 9900 Други въжени линии
1 49 0000 Съоръжения транспортни други:
  Перони открити и закрити, разтоварни рампи, площадки
  товарно-разтоварни, мивки за автомобили
1 49 1600 Жп прелези
1 49 1800 Инсталации за почистване на вагони
1 50 0000 Строителни съоръжения за снабдителни и отвеждащи системи:
1 51 0000 Строителни съоръжения водоснабдителни, канализационни и
  пречиствателни:
1 51 1218 Кладенци - стоманобетонни сглобяеми
1 51 1231 Кладенци - бетонни
1 51 1243 Кладенци - тръбни
1 51 1318 Съоръжения за пречистване на питейни води - стоманобетонни
  сглобяеми
1 51 1517 Съоръжения за пречистване на отпадни боди - стоманобетонни
  монолитни
1 51 1717 Водопроводи стоманобетонни, излети на място
1 51 1771 Водопровод за питейни и условно чисти води от бетонни и чугунени
  тръби
1 51 1772 Водопровод за питейни и условно чисти води от етернитови (АЦ),
  стоманени и пластмасови тръби
1 51 1773 Водопроводи за питейни и условно чисти води от каменинови и
  поцинковани тръби
1 51 1900 Канали от бетонни, чугунени, стоманени, етернитови, каменинови и
  глинени тръби (без канали зидани и напорни от етернитови
  тръби - АЦ)
1 51 1914 Канали зидани
1 51 1922 Канали напорни от етернитови тръби (АЦ)
1 51 2200 Чешми - каменни, бетонни
1 60 0000 Строителни съоръжения хидротехнически и хидромелиоративни:
1 61 0000 Строителни съоръжения за напоителни и отводнителни системи и
  други
1 61 1000 Водохващания масивни - всички видове
1 61 2000 Канали деривационни - всички видове (магистрални, главни,
  разпределителни и др.)
1 61 3000 Разпределителна мрежа в напоителни и отводнителни системи от
  открити и закрити канали облицовани, заедно със съоръженията
  към тях от АЦ тръби, от бетонни, стоманобетонни, пластмасови
  и грънчарски тръби (без стоманени)
1 61 3019 Стоманени тръбопроводи в напоителни и отводнителни системи и
  стоманени напорни тръбопроводи на помпени станции
1 61 3300 Изравнители
1 61 5300 Утайници
1 61 6900 Пасарелки
1 61 7100 Бродове
1 62 0000 Корекции на реки и съоръжения към тях:
1 62 1000 Корекции на реки, дерета и пороища с диги, буни, баражи, прагове
  и други от каменна зидария, бетонни, стоманобетонни, сглобяемо-
  стоманобетонни (без корекции на реки с диги от баластра, камък и
  земнонасипни)
1 62 1139 Корекции на реки, дерета и пороища с диги, буни и съоръжения от
  камък баластра и габиони
1 62 1144 Предпазни диги земнонасипни и други и съоръженията към тях
1 63 0000 Язовири с насипни стени:
1 63 1100 каменонасипни, каменозидани, земнонасипни, еднородни, с глинен
  екран или ядро със стоманен или стоманобетонов екран с височина
  над 30 м заедно със съоръженията към тях - водни кули, основни
  изпускатели, преливници и др.
1 63 1200 каменонасипни, земнонасипни, еднородни, с глинен екран или ядро,
  със стоманен или стоманобетонов екран с височина от 15 до 30 м
  заедно със съоръженията към тях - водни кули, основни
  изпускатели, преливници и др.
1 63 1300 каменонасипни, еднородни с глинен екран или ядро, със стоманен
  или стоманобетонов екран с височина до 15 м заедно със
  съоръженията към тях - водни кули, основни изпускатели,
  преливници и др.
1 64 00ХХ Язовири с масивни стени:
17 гравитачни: масивни с размерни фуги, разчленени "Ньоцли",
  разчленени "Амбурсен", дъгови - всички от бетон
1 65 00ХХ Тунели хидротехнически:
14 безнапорни и напорни, облицовани със зидария
15 безнапорни и напорни, облицовани с бетон монолитен
17 облицовани със стоманобетон монолитен
49 облицовани с тюркрет
99 необлицовани
1 70 0000 Строителни съоръжения съобщителни:
1 71 0000 Съоръжения радиотелевизионни
1 71 11XX Мачти антенни:
11 дървени
17 стоманобетонни
19 стоманорешетъчни
43 тръбни
1 71 1217 Кули антенни - стоманобетонни
1 71 1300 Мачти антенни - излъчвателни
1 71 1400 Антени опростен тип Т- и Г-образни
1 71 1500 Антени Т- и Г-образни
1 71 1600 Антени тип "Наклонен лъч"
1 71 1700 Антени тип "Надененко"
1 71 1800 Антени късовълнови предавателни симфазни
1 71 1900 Антени късовълнови предавателни ромбични
1 71 2100 Антени късовълнови предавателни вибраторни
1 71 2200 Антени късовълнови приемни ромбични диполни
1 71 2300 Антени късовълнови приемни диполни
1 71 2400 Антени късовълнови приемни вибраторни
1 71 2500 Антени късовълнови приемни с бягаща вълна
1 71 2600 Антени ултракъсовълнови предавателни параболични
1 71 2700 Антени ултракъсовълнови предавателни рупорно параболични
1 71 2800 Платна антенни
1 71 2900 Антени ултракъсовълнови приемни тип "Яги"
1 71 3100 Антени други
2 00 0000 ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА
2 53 1000 Преносители на електрическа енергия:
2 53 1100 Мрежи за ниско напрежение до 1 kV
2 53 1200 Електропроводи за високо напрежение до 10 kV
2 53 1300 15 kV
2 53 1400 20 kV
2 53 1500 35 kV
2 53 1600 60 kV
2 53 1700 110 kV
2 53 1800 220 kV
2 53 1900 400 kV
2 53 2400 700 kV
2 53 3100 Мрежи кабелни силови за напрежение до:
  1 kV
2 53 3200 10 kV
2 53 3300 20 kV
2 53 3400 35 kV
2 53 3500 60 kV
2 53 3600 Мрежи кабелни сигнални
2 53 3700 Канализация кабелна
2 53 3800 Мрежи контактни за жп локомотиви 25 kV
2 53 3900 Мрежи контактни за трамваи
2 53 4100 Мрежи контактни за тролейбуси
2 53 4200 Мрежи кабелни силови за напрежение 110 kV
2 54 0000 Тръбопроводи
2 54 1100 Нефтопроводи магистрални
2 54 1200 Газопроводи магистрални
2 54 1300 Паро-топлопроводни магистрали
2 54 1400 Уредби редукционно-охладителни
2 54 1519 Тръбопроводи метални - подземни за неутрални течности
2 54 1619 за агресивни течности
2 54 1719 подземни за пара и топла вода
2 54 1819 подземни за въздух
2 54 1919 подземни за газове
2 54 2119 надземни за неутрални течности
2 54 2219 надземни за агресивни течности
2 54 2319 надземни за пара и топла вода
2 54 2419 надземни за въздух
2 54 2519 надземни за газове
2 54 2715 бетонни
2 54 2821 пластмасови
2 54 2924 каучукови
2 54 3125 стъклени
2 54 3200 Трансмисии
2 72 0000 Съобщителни линии
2 72 1100 Междуградски телеграфо-телефонни линии - въздушни
2 72 1200 Междуградски телеграфо-телефонни линии - подземно-кабелни
2 72 1300 Градска телефонна мрежа с разпределителни шкафове - подземно-
  кабелна
2 72 1400 Градска телефонна мрежа без разпределителни шкафове - въздушна
2 72 1500 Градска телефонна мрежа без разпределителна мрежа - подземно-
  кабелна
2 72 1600 Съединителни телеграфо-телефонни линии между радиостанции
2 72 1700 Съединителни телеграфо-телефонни линии между радиорелейни и
  телевизионни станции
2 72 1800 Линия фидерна въздушна с неизолиран проводник
2 72 1900 Линия фидерна въздушна с изолиран проводник
2 72 2100 Линия абонатна въздушна с неизолирани проводници
2 72 2200 Линия абонатна въздушна с изолиран проводник
2 72 2300 Линия фидерна и абонатна подземна с изолиран проводник
3 00 0000 ЕНЕРГЕТИЧНИ И ДВИГАТЕЛНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
3 31 1000 Машини енергетични и оборудване
3 31 1100 Турбини:
3 31 1110 Парни - енергетични кондензационни без регулируем пароотбор,
  енергетични топлофикационни, енергетични с противоналягане,
  задвижващи, корабни, уредби паротурбинни, турбогенератори,
  парадинамо, парни машини
3 31 1120 Газови - енергетични, задвижващи, корабни, утилизационни
3 31 1130 Хидравлични - мощност до и над 10 хил. квт
3 31 1200 Котли:
3 31 1210 с производителност до и над 10 т/ч, промишлени и енергийни, котли
  утилизатори и енерготехнологични
3 31 1220 топлофикационни водогрейни - стационарни с производителност до
  и повече от 10 ккал/ч, оранжерийни
3 31 1230 блок котелни агрегати - парни, водогрейни
3 31 1300 Оборудване спомагателно енергийно
3 31 1310 Тръбопроводи турбинни, компенсатори
3 31 1320 Оборудване за химическо очистване на водата за котли енергийни и
  промишлени
3 31 1325 Разпределители за вода
3 31 1330 Оборудване котелно
3 31 1340 Машини тяговъздушни
3 31 1350 Оборудване топлообменно (цикъл нагряване)
3 31 1360 Оборудване топлообменно (цикъл охлаждане)
3 31 1370 Оборудване спомагателно - турбинно
3 31 1380 Оборудване спомагателно - от системата на прахоприготвянето
3 31 1390 Елементи на котлите и пещни устройства
3 31 1400 Енерговлакове и уредби подвижни
3 31 1410 Енерговлакове паротурбинни и газотурбинни
3 31 1420 Уредби подвижни
3 31 1500 Оборудване специално за атомни електроцентрали
3 31 2000 Дизели и дизелгенератори
3 31 2100 Дизели до 100 к.с. и над 100 к.с.
3 31 2900 Дизелгенератори
3 31 8000 Оборудване енергетично на железниците
3 31 8200 Съоръжения железопътни стационарни - релета типови за жп
  автоматика, трансформатори пътни и сигнални дросели, филтри,
  преобразуватели, блокове предпазителни, кутии трансформаторни,
  съоръжения кабелни, съоръжения други допълнителни
3 31 8230 Сигнализационни и прелезни съоръжения, семафори, светофари
3 33 1000 Машини електрически с малка мощност
3 33 1100 Електродвигатели с малка мощност за механизация и
  автоматизация
3 33 1200 Машини електрически специализирани
3 33 1210 Тахогенератори
3 33 1220 Усилватели електромашинни с малка мощност
3 33 2000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене от 63 до 132 мм, с мощност до 11,0 квт
3 33 3000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене от 160 до 250 мм, с мощност до 90 квт
3 33 4000 Електродвигатели за променлив ток с височина на оста на
  въртене 280 мм и повече и мощност до 2500 квт
3 33 5000 Електродвигатели, кранови, телферни, асансьорни и машини
  електрически за тягови съоръжения
3 33 6000 Машини електрически за постоянен ток
3 33 6100 Машини електрически за постоянен ток с височина на оста на
  въртене от 63 до 250 мм
3 33 6200 Машини електрически за постоянен ток с височина на оста на
  въртене от 250 до 450 мм
3 33 7000 Генератори за променлив ток, преобразуватели и усилватели
  електромашинни и електроагрегати за захранване
3 33 7100 Генератори за променлив ток до 100 квт
3 33 7200 Генератори за променлив ток над 100 квт
3 33 7300 Преобразуватели и усилватели електромашинни, съединители и
  моторгенератори
3 33 7350 Усилватели електромашинни
3 33 7500 Електростанции и електроагрегати за захранване с
  общопромишлено предназначение
3 33 7510 Електростанции стационарни, дизелови с целево предназначение
3 33 7520 Електростанции подвижни
3 33 7530 Електростанции за захранване бензинови, дизелови, газотурбинни
3 33 8000 Машини електрически големи, агрегати електромашинни, турбо-
  и хидрогенератори и преобразуватели електромашинни големи
3 33 8100 Машини електрически големи
3 33 8110 Електродвигатели асинхронни големи
3 33 8120 Регулатори индукционни фазорегулатори
3 33 8130 Електродвигатели синхронни големи
3 33 8140 Генератори електрически синхронни и синхронни компенсатори
3 33 8160 Електродвигатели за постоянен ток с мощност над 200 квт
3 33 8170 Генератори електрически за постоянен ток с мощност над 200 квт
3 33 8200 Агрегати електромашинни, комплектувани, от големи електрически
  машини (екскаватори за захранване на термични устройства, за
  възбуждане, за металургично обзавеждане)
3 33 8300 Турбогенератори
3 33 8400 Хидрогенератори
3 33 8800 Преобразуватели, електромашинни големи
3 34 1000 Трансформатори и обзавеждане трансформаторно, апаратура
  за високо напрежение и силова преобразувателна техника
3 34 1100 Трансформатори силови, включително влизащи в състава на
  трансформаторни подстанции
3 34 1110 Трансформатори (I-III габарит)
3 34 1120 Трансформатори (IV габарит и повече)
3 34 1200 Подстанции комплектни трансформаторни (без трансформатори)
3 34 1210 Подстанции комплектни трансформаторни (I-III габарит)
3 34 1220 Подстанции комплектни трансформаторни
  (IV габарит и повече)
3 34 1400 Апаратура за високо напрежение електрическа
3 34 1440 Разрядници и предпазители - всички видове
3 34 1450 Трансформатори измервателни, токови и напрежителни, "съв"-
  трансформатори токови и напрежителни- всички видове
3 34 1460 Кондензатори и кондензаторни уредби силови - всички видове
3 34 1470 Устройства комплектни разпределителни за високо напрежение -
  всички видове
3 34 1480 Задвижвания, токопроводи, реактори и друга апаратура за високо
  напрежение - всички видове
3 34 1500 Преобразуватели статични полупроводникови с мощност до 5 квт
3 34 1600 Преобразуватели статични полупроводникови с мощност 5 квт и
  повече:
3 34 1610 При електротехнологии - галванизация и електролиза - всички
  видове
3 34 1620 за електротехнология - други - всички видове
3 34 1630 за електрозадвижване - всички видове
3 34 1640 за транспорта
3 34 1650 за възбуждане на електрически машини
3 34 1660 за съобщенията - всички видове
3 34 1670 със специално предназначение
3 34 1680 други
3 34 1700 Преобразуватели живачни стационарни - всички видове
3 34 1800 Вентили полупроводникови
3 34 2000 Апарати електрически за ниско напрежение до 1000 В
3 34 2100 Прекъсвачи автоматични за максимално номинален ток серии до 63 А
3 34 2200 Прекъсвачи автоматични за максимално номинален ток серии до
  1000 А в пластмасови корпуси
3 34 2300 Превключватели (прекъсвачи) автоматични за максимално
  номинален ток серии над 1000 А универсални и взривозащитни
3 34 2400 Апарати за разпределение на електрическа енергия:
3 34 2410 Предпазители
3 34 2450 Прекъсвачи листови и ножови превключватели, разединителни,
  прекъсвачи неавтоматични
3 34 2460 Прекъсвачи пакетни, пакетно-гърбични, херметични и др.
3 34 2500 Релета за управление и защита
3 34 2600 Контактори електромагнитни за постоянен и променлив ток,
  взривозащитени и др.
3 34 2700 Пускатели магнитни всички видове и типове
3 34 2800 Апарати електрически за управление на електрически уредби без
  контактори, пускатели магнитни и релета
3 34 3000 Устройства комплектни за ниско напрежение до 1000 В
3 34 3100 Устройства комплектни за управление на електрозадвижването НН
3 34 3300 Устройства комплектни за разпределение на електрическа енергия
  и защита на станции, подстанции, мрежи и системи
3 34 3500 Устройства комплектни за управление и защита специализирани -
  разни
3 34 4400 Източници за захранване на електротермични уредби
3 34 8100 Акумулатори и акумулаторни батерии киселинни
3 34 8110 Акумулатори и акумулаторни батерии оловни - системи с
  общопромишлено предназначение
3 34 8200 Акумулатори и акумулаторни батерии основни
3 34 8300 Генератори електрохимични
3 34 8700 Източници на ток физически (батерии, слънчеви, детектори и др.)
3 34 9300 Изолатори, тела, входове - порцелан електрически и изолатори от
  стъкло
3 36 3000 Помпи
3 36 3100 Помпи центробежни:
3 36 3110 едностъпални - всички видове
3 36 3120 хоризонтални - всички видове
3 36 3130 енергетични, нефтени и водопомпени - всички видове
3 36 3140 химични и специални - всички видове
3 36 3150 осови (пропелерни) - всички видове
3 36 3160 морски - всички видове
3 36 3170 за течности с твърди примеси
3 36 3180 вихрови и лабиринтни
3 36 3190 роторни (маслопомпи)
3 36 3200 Помпи бутални - всички видове
3 36 3800 Помпи и агрегати вакуумни и високовакуумни
3 36 4300 Оборудване компресорно
3 364 310 Машини компресорни - всички видове
3 41 5000 Помпи - общомашиностроителни, оборудване и устройства за
  смазване
3 41 5100 Помпи и двигатели хидравлични общомашиностроителни
3 41 5800 Оборудване и устройства смазочни
3 45 6000 Двигатели автомобилни и мотоциклетни (неокомплектувани с
  други инвентарни обекти);
3 45 6200 двигатели бензинови малолитражни
3 45 6210 двигатели стационарни - всички видове
3 47 2000 Трактори селскостопански:
3 47 2200 с общо предназначение
3 47 2400 трактори селскостопански специализирани
3 47 2600 Трактори трелевочни (горски), влекачи:
3 47 2610 колесни - всички видове
3 47 2650 верижни - всички видове
3 47 2700 Трактори промишлени
3 47 5100 Двигатели за трактори и селскостопански машини
  (неокомплектувани с други инвентарни обекти)
3 48 6000 Оборудване за вентилация и климатизация
3 48 6200 Климатични уредби с общо предназначение
3 48 6300 Агрегати въздухообработващи (отоплителни, охлаждащи,
  овлажняващи)
3 48 6400 Вентилатори с общо предназначение
3 48 6500 Калорифери
3 48 6600 Филтри въздушни
3 48 6800 Агрегати вентилаторни, секции, блокове, мрежово оборудване друго
3 48 6810 Агрегати вентилаторни
3 48 6830 Устройства регулиращи
3 48 6840 Въздухонагреватели, въздухоохладители и друго топлообменно
  оборудване
3 48 6850 Въздуховоди, устройства въздухоразпределителни за
  шумозаглушаване и друго мрежово оборудване
3 75 3000 Двигатели авиационни
3 75 3100 Турбореактивни:
3 75 3141 турбореактивни двувалови НК 8 2 У и Д-30-КУ
3 75 3142 турбореактивни двувалови Д 30
3 75 3143 турбореактивни АИ-25
3 75 3500 ДВигатели турбовинтови
3 75 3510 Двигатели турбовинтови едновалови
3 75 3511 турбовинтови едновалови АИ-20
3 75 3512 турбовинтови едновалови АИ-24
3 75 3513 турбовинтови ТВ 2 117 А
3 75 3514 турбовинтови АИ 24 ВТ
3 75 3515 турбовинтови РТ 6 А-34, А 6 турбинни
3 75 3516 турбовинтови ГТД 350
3 75 3517 турбовинтови М 601 3
3 75 3800 Двигатели бутални:
3 75 3810 бутални с въздушно охлаждане
3 75 3811 АМ 62 ИР
3 75 3814 бутални с вътрешно охлаждане АШ 62 ИР, АШ 62 М, АШ 62 ИРМ, МЧ
  62 РФ, М 14 В 26
4 00 0000 ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
4 31 3000 Оборудване в черната и цветната металургия
4 31 3100 Машини и механизми за раздробяване на суровината (оборудване
  агломерационно)
4 31 3110 Машини и механизми за подготовка на шихтата
431 3116 мелници с ударно действие
4 31 3120 Агрегати, машини и механизми за производство на агломерат
4 31 3124 машини за изпичане
4 31 3200 Оборудване обогатително:
4 31 3210 за класификации
4 31 3216 хидроциклони класификационни
4 31 3220 за гравитационни методи на обогатяване
4 31 3225 сепаратори магнитни и електрически
4 31 3230 флотационно оборудване
4 31 3231 машини флотационни
4 31 3232 подаватели с течни реагенти
4 31 3233 корита контактни
4 31 3235 Емулгатори и полуподемници за пенливи пултове
4 31 3300 Машини и механизми за производство на кокс
4 31 3400 Оборудване доменно и стоманодобивно, включително доменни пещи
4 31 3500 Машини за непрекъснато леене и оборудването към тях
4 31 3600 Агрегати, станове, машини за производство на плътен и кух профил
  (комплекси)
4 31 3610 агрегати - леяропрокатни
4 31 3620 машини изправящи, намотаващи, размотаващи, зачистващи
4 31 3630 станове за валцуване на блокове и заготовки
4 31 3640 станове сортопрокатни
4 31 3650 станове листопрокатни
4 31 3660 станове за валцуване на машиностроителни детайли
4 31 3670 агрегати и станове за валцуване на тръби, преси за производство
  на тръби
4 31 3680 агрегати и станове за заваряване на тръби
4 31 3690 станове тръбоизтеглящи и калибровъчни, изтеглящо прокатни
4 31 3700 Агрегати, станове, машини, механизми за производство на плътен и
  кух профил:
4 31 3710 агрегати и машини за изтегляне, разрязване и почистване
4 31 3720 машини изправящи, намотаващи, размотаващи, зачистващи
4 31 3730 машини за челно заваряване, за нагряване и термообработка, за
  заваряване на звена
4 31 3740 машини за свързване, пакетиране, за нанасяне клейма, за маркиране
4 31 3750 клетки работни, роланги, съставни части и механизми на
  задвижването
4 31 3760 машини и агрегати за обработка на повърхностите по профил и
  нанасяне на защитни покрития
4 31 3770 валци стоманени прокатни
4 31 3800 Машини и механизми за производство на цветни метали за:
4 31 3810 металургически процеси
4 31 3820 електролизьори
4 31 3830 разливане и транспортиране
4 31 3840 котли рафинировъчни
4 31 3850 конвертори
4 31 4000 Оборудване миннодобивно
4 31 4100 комбайни добивни, проходчески, уредби стругови, машини минни
  товаръчни, подемни, вагонетки, комплекси, механизирано крепене за
  добивни работи:
4 31 4110 комбайни добивни и стругови уредби за добив на въглища и руди
4 31 4120 комплекси и механизирано крепене за добивни работи във
  въглищните мини
4 31 4130 комбайни проходчески
4 31 4140 машини минни товаръчни
4 31 4150 машини минни подемни
4 31 4160 вагонетки минни руднични и въглищни
4 31 4170 инструменти за минносондажно оборудване
4 31 4200 Машини сондажни, свързващо сондажни и гезенго-проходчески,
  чукове пробивни, вентилатори, оборудване за шахтови повърхности
4 31 4210 Машини за сондиране взривни дупки в миннодобивната
  промишленост за:
4 31 4211 ролково сондиране за открити и подземни работи
4 31 4212 пневмоударно сондиране за открити и подземни работи
4 31 4220 машини сондажни гезенго-проходчески
4 31 4230 чукове пробивни
4 31 4240 Вентилатори минни за главно проветряване
4 31 4250 Вентилатори минни за местно проветряване
4 31 4260 Оборудване на шахтите и околошахтовите дворове
4 31 4300 Оборудване за добивни работи, за крепене на минни разработки, за
  прокарване на минни разработки и разкриване
4 31 4310 Агрегати добивни, машини добивни за хидрошахти, хидромонитори,
  подкопни и подкопно-товаръчни машини
4 31 4320 Елементи крепежни за добивни работи
4 31 4330 Оборудване добивно и крепежно засмукващи и нагнетяващи
  механизми
4 31 4340 Комплекси, уредби и щитове проходчески
4 31 4350 Машини товаръчни шахтови, крепежни, тюобинги чугунени, комбайни
  за нарязване на метало-керамични изделия
4 31 4360 Оборудване за издигане крепежа, монтаж на покрива и разкривни
  работи
4 31 4370 Кофи, проходчески платформи, прикачни устройства, задвижване на
  течки и др.
4 31 4372 Платформи проходчески, капаци
4 31 4380 Други агрегати и машини добивни за хидрошахти, хидромонитори,
  подкопни и подкопно-товаръчни машини
4 31 4400 Оборудване на шахти, подемници, минен транспорт и оборудване за
  зареждане и набиване
4 31 4410 Клетки скипове, товарни, разтоварни устройства (оборудване за
  окачване на клетки и скипове)
4 31 4420 Парашути минни за клетки в комплект с устройства за окачване
4 31 4430 Хидроприбутвачи, скрипери, улеи, плужни устройства, крикове,
  вибротоваръчни люкове, теснолинейни стрелочни отклонители,
  претоварачи
4 31 4440 Машини за набиване, пълнеж на взривни дупки, уредби за
  разтрошаване и пълнеж на "ВВ" универсални транспортни пълначни
  машини
4 31 4500 Оборудване за пробиване на взривни дупки и дълбоки сондажи, за
  осветление, вентилация, прахоизвличане и сигнализация
4 31 4510 Машини сондажни, свързващо сондажни и уредби сондажни
4 31 4520 Устройства закрепващи към пробивни чукове, свредели минни,
  поддържащи устройства към тях
4 31 4530 Глави и машини сондажни, пневмоударници, прикачно сондажно
  оборудване, патрони хидрокс, центрофуги, сита
4 31 4540 Оборудване за минно осветление - лампово
4 31 4550 Устройства спомагателни за минни уредби
4 31 4560 Средства за прахоулавяне и прахоподаване, шумозаглушители
4 31 5000 Съоръжения подемно-транспортни - кранове (без
  строителните)
4 31 5100 Кранове мостови опорни двугредови електрически, вкл.
  специалните:
4 31 5110 мостови електрически с общо предназначение
4 31 5120 мостови електрически специални - всички видове
4 31 5200 Кранове мостови металургични
4 31 5300 Кранове портални, плаващи, корабни, претоваръчни и мостови
  кабелни кранове
4 31 5400 Кранове козлови и полукозлови
4 31 5500 Кранове мостови едноредови електрически
4 31 5600 Кранове мостови двуредови висящи
4 31 5700 Кранове ръчни
4 31 5800 Кранове щабелни
4 31 5900 Кранове стрелкови конзолни
4 31 6000 Оборудване подемно-транспортно (конвейери)
4 31 6100 Транспортьори лентови и пластинкови:
4 31 6110 лентови
4 31 6111 лентови с гумена лента
4 31 6115 лентови от синтетични влакна
4 31 6120 пластинкови
4 31 6200 Транспортьори лентови минни, пластинкови, лопаткови,
  вибрационни и претоваръчни:
4 31 6210 лентови минни
4 31 6212 двуверижни
4 31 6220 пластинкови
4 31 6230 пластинчати
4 31 6240 вибрационни
4 31 6250 претоварачи
4 31 6260 Гумено-лентови транспортьори с ширина на платното от 1600 мм
  и повече в открити рудници
4 31 6300 Транспортьори висящи товароносещи и тласкащи с автоматично
  адресиране:
4 31 6310 висящи товароносещи
4 31 6320 тласкащи с автоматично адресиране
4 31 6400 Транспортьори леярски хоризонтални и вертикални затворени,
  сушилни за мебелната промишленост, висящи специални тласкащи
4 31 6500 Елеватори, ескалатори и транспортьори пътнически:
4 31 6510 елеватори
4 31 6520 ескалатори
4 31 6530 транспортьори пътнически
4 31 6600 Транспортьори люлкови, кофачни, пластинчати и количкови:
4 31 6610 люлкови
4 31 6620 кофачни
4 31 6630 пластинчати
4 31 6640 количкови
4 31 6700 Транспортьори тръскащи, винтови, ролкви, дискови
4 31 7000 Оборудване подемно-транспортно (без кранове и конвейери)
4 31 7100 Транспорт подов, товаро-разтоварни машини:
4 31 7110 средства за подов безрелсов транспорт
4 31 7120 средства за подов релсов транспорт
4 31 7150 машини товаро-разтоварни
4 31 7160 съоръжения спомагателни складови
4 31 7180 оборудване за комплексна механизация на складове и работни
  помещения
4 31 7200 Пътища еднорелсови и пътища въжени:
4 31 7210 оборудване за еднорелсови висящи пътища
4 31 7230 оборудване на въжени висящи пътища
4 31 7250 пътища въжени и верижни надземни
4 31 7300 Крикове, скоби, полиспасти, колички за телфери, лебедки:
4 31 7310 Крикове, скоби, полиспасти
4 31 7320 колички телферни
4 31 7330 макари ръчни
4 31 7340 телфери с неелектрическо задвижване
4 31 7360 лебедки ръчни
4 31 7370 лебедки с механично задвижване (хаспели)
4 31 7390 лебедки минно-рудни
4 31 7400 Телфери електрически в надлъжно и напречно изпълнение:
4 31 7410 електрически в надлъжно изпълнение
4 31 7420 електрически в напречно изпълнение
4 31 7500 Подемници с периодично действие:
4 31 7560 подемници скипови
4 31 8000 Оборудване на железниците
4 31 8800 Машини железопътни строителни, пътеполагащи и за поддържане:
4 31 8850 за поддържане на железни пътища
4 31 8860 Железопътни, строителни, пътеполагащи и др.;
4 31 8862 машини баластопресевни "Матиса"
4 31 8864 машини баластопресевни - други
4 31 8865 Кранове "УК" и моторни платформени МПД
4 31 8867 машини пътерихтовъчни и пътеповдигачни
4 31 8868 машини допълнителни други и комплектни
4 31 8890 Оборудване друго при железниците за производство на жп
  материали:
4 31 8891 инсталация за импрегнация на траверси
4 31 8892 инсталации за производство на импрегнационна паста
4 34 4100 Оборудване електрозаваръчно:
4 34 4110 за ръчно дъгово заваряване
4 34 4120 за автоматично и полуавтоматично електродъгово заваряване и
  спойки
4 34 4130 за електродъгово и електрошлаково заваряване и спойки,
  неокомплектувани с източници за захранване
4 34 4140 за електросъпротивително заваряване
4 34 4150 за специални методи за заваряване
4 34 4160 за високочестотно заваряване с повишена честота и ултразвуково
  заваряване
4 34 4170 за електрическо рязане и запояване
4 34 4180 източници за захранване за електродъгово и електрошлаково
  заваряване и спойване
4 34 4200 Оборудване електротермично промишлено:
4 34 4210 пещи електрически съпротивителни за индиректно нагряване с
  периодично действие
4 34 4220 пещи електрически съпротивителни за индиректно нагряване с
  непрекъснато действие
4 34 4230 уреди съпротивителни за директно електронагряване
4 34 4236 пещи за подгряване на гетинакс
4 34 4240 Пещи електрически съпротивителни
4 34 4250 Уредби и пещи електрически индукционни
4 34 4260 Уредби и пещи електрически индукционни нагревателни и за
  закаляване
4 34 4270 Уредби и пещи електрически дъгови и рудотермични
4 34 4280 Оборудване електротермично за нови видове загряване
4 34 4300 Оборудване електротермично високочестотно, пещи електрически
  лабораторни, уредби и устройства нагревателни
4 34 4310 Уредби и оборудване електротермично с висока честота с лампови
  и полупроводникови генератори
4 34 4320 Пещи електрически лабораторни
4 34 4330 Уредби и устройства електронагревателни
4 34 4340 Котли електрически
4 34 4350 Електронагревателни тръби
4 34 4360 Уредби за подготвяне на контролирана атмосфера
4 34 4500 Уредби и обзавеждане за различните методи на
  електротехнологията
4 34 4700 Оборудване технологично специфично за производството на
  електротехнически изделия и материали (с изключение на ел.
  лампи):
4 34 4730 Оборудване технологично специфично за производството на
  електрохимически източници на ток (стартерни акумулатори и
  тягови батерии):
4 34 4731 оборудване на производство на оловен прах (мелници, реакционни
  поти, транспортно устройство)
4 34 4732 машини и оборудване за леене на оловни детайли
4 34 4733 инсталация за сярнокисел електролит
4 34 4734 инсталация за производство на оловна паста
4 34 4735 машини и оборудване за пастиране, сушене, електрохимична
  обработка на оловни плочи и оборудване за монтажа на стартерни
  акумулатори и тягови батерии
4 34 4736 линия полуавтоматизирана за обработка на тръбен сепаратор
4 34 4760 линии автоматизирани за производство на електротехнически
  изделия и материали:
4 34 4761 линия за производство на дросели
4 34 4770 Оборудване специфично за производство на електротехнически
  изолационни материали:
4 34 4771 подготвително оборудване
4 34 4772 преси хидравлични етажни за изготвяне на листове от
  електроизолационни и други материали
4 34 4773 съдове за смоли и разтворители
4 34 4800 Оборудване технологично специално за производство на
  електрически лампи:
4 34 4810 линии за производство на нормални осветителни тела
4 34 4820 линии за производство на други лампи
4 34 4830 линии за производство на газоразделни линии
4 34 4840 Оборудване за производство на детайли и възли
4 34 4870 Пещи и устройства сушилни:
4 34 4871 пещи тиглови
4 34 4872 пещи за топене и изтегляне на стъклени тръби
4 34 4876 устройства сушилни
4 34 4890 Оборудване технологично:
4 34 4891 за приготвяне на луминифора
4 34 4895 бъркалки за пасти и кит
4 36 0000 Машини и оборудване за химичната и каучуковата
  промишленост
4 36 1000 Оборудване химично
4 36 1100 Оборудване от чугун, въглеродна и нисколегирана стомана:
4 36 1110 апаратура колонна
4 36 1120 апаратура топлообменна
4 36 1130 апарати сушилни
4 36 1140 апаратура топло- и маслообменна
4 36 1150 апаратура за разделяне на течни и нееднородни системи
4 36 1160 филтри за течности
4 36 1170 апаратура обемна
4 36 1180 оборудване за физична и механична обработка на материали,
  невлизащи в подгрупа 7
4 36 1190 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1200 Оборудване химично от неръждаема и киселиноустойчива стомана:
4 36 1210 апаратура колонна
4 36 1220 апаратура топлообменна
4 36 1230 апарати сушилни
4 36 1240 апаратура топло- и масообменна
4 36 1248 технологично оборудване за защита от корозия
4 36 1250 апаратура за разделяне на течни нееднородни системи
4 36 1260 филтри за течности
4 36 1270 апаратура обемна
4 36 1280 оборудване за физична и механична обработка на материали
  невлизащо в подгрупа 7
4 36 1290 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1300 Оборудване химично от титан и титанови сплави:
4 36 1310 апаратура колонна
4 36 1320 апаратура топлообменна
4 36 1330 апарати сушилни
4 36 1340 апаратура топло- и масообменна
4 36 1350 апаратура за разделяне на течни нееднородни системи
4 36 1360 филтри за течности
4 36 1370 апаратура обменна
4 36 1380 оборудване за физична и механична обработка на материалите
4 36 1390 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1400 Оборудване химично от цветни метали и технически сплави:
4 36 1410 апаратура колонна
4 36 1420 апаратура топлообменна
4 36 1430 апарати сушилни
4 36 1440 апаратура топло- и маслообменна
4 36 1450 апаратура за разделяне на нееднородни течни системи
4 36 1460 филтри за течности
4 36 1470 апаратура обемна
4 36 1480 оборудване за физична и механична обработка на материалите
4 36 1490 оборудване за производство на пластмаси и синтетичен каучук
4 36 1500 Оборудване с химично емайлирано покритие:
4 36 1510 апаратура колонна
4 36 1520 апаратура топлообменна
4 36 1530 апарати сушилни
4 36 1540 апарати топло- и масообменни
4 36 1560 филтри за течности
4 36 1570 апаратура обемна
4 36 1580 Оборудване за физична и механична обработка на материалите:
4 36 1585 апарати изпарителни
4 36 1600 Оборудване химично от неметални материали:
4 36 1610 оборудване от графит
4 36 1700 Оборудване за центробежно и гравитационно разделяне на течни
  нееднородни системи:
4 36 1710 центрофуги
4 36 1730 сепаратори течностни центробежни
4 36 1740 хидроциклони
4 36 1750 утаители
4 36 1780 оборудване друго за центробежно и гравитационно разделяне на
  течни нееднородни системи
4 36 1790 оборудване за течни нееднородни смеси - други
4 36 1800 Оборудване за физико-механична обработка на материалите и за
  фармацевтичната промишленост:
4 36 1810 оборудване за твърдо раздробяване (мелници)
4 36 1820 смесители за насипни и пастообразни материали
4 36 1840 дозатори и питатели
4 36 1850 гранулатори
4 36 1860 класификатори
4 36 1870 оборудване специфично за фармацевтичната промишленост
4 36 1880 апарати и оборудване за физико-механична обработка
4 36 1890 лабораторни уреди
4 36 2000 Оборудване за преработка на полимерни материали
4 36 2100 Оборудване за рязане, щанцоване и нагряване в производството на
  гумени и гумено-азбестови изделия и регенерат:
4 36 2110 за рязане на каучук
4 36 2120 за рязане на тъкани и металокорд
4 36 2130 за рязане на заготовки и изделия от гума и гума-азбест
4 36 2140 за рязане и надробяване на шини и гумени отпадъци
4 36 2150 за щанцоване в производството на гумени и гумено-азбестови
  изделия
4 36 2160 за награпяване в производството на гумени изделия
4 36 2170 линии в производството на гумено-азбестови изделия и регенерат
4 36 2200 Оборудване за смесване, профилиране и леене:
4 36 2210 смесители за гумени, гумено-азбестови, латексни смеси и лепило
4 36 2220 валци за преработка на гумени, гумено-азбестови смеси и
  пластмаси
4 36 2230 каландри за гумено-азбестови изделия, пластмаси и за обработка на
  гуми
4 36 2240 машини шнекови за преработка и производство на гумени смеси и
  пластмаси
4 36 2260 линии за приготвяне на гумени смеси и лепило
4 36 2300 Оборудване за монтаж при производство на гумени изделия:
4 36 2310 машини и агрегати за изработване на детайли за затваряне
4 36 2320 машини и агрегати за монтаж на капаци и пневморесори
4 36 2330 машини и агрегати за монтаж на ремъци и транспортни ленти
4 36 2340 машини и агрегати за монтаж на ръкави
4 36 2350 машини и агрегати за монтаж на гумени обувки
4 36 2360 линии за производство на транспортни ленти, клинови и плоски
  ремъци
4 36 2370 линии за изработка на ръкави
4 36 2380 линии за монтаж и възстановяване на капаци
4 36 2400 Оборудване за формуване и вулканизация в производството на
  гумени изделия:
4 36 2410 машини за формовъчни капаци, гумено-технически изделия и гумени
  обувки
4 36 2420 машини за вулканизация на капаци и пневморесори
4 36 2430 преси и агрегати за вулканизация
4 36 2440 котли вулканизационни, машини и агрегати за формуване с
  вулканизация на гумено-технически изделия
4 36 2500 Оборудване за термична обработка в производството на гумени и
  гумено-азбестови изделия, облицоване на тъкани и металокорд,
  листозаваряване, дублиране на гума:
4 36 2510 за сушене и производство на гумени и гумено-азбестови изделия
4 36 2520 за нанасяне на покрития в производството на гумени изделия
4 36 2530 за просмукване, облицоване и термообработка на тъкани и
  металокорд, листоване и дублиране на гума
4 36 2540 в производството на изделия от латекс
4 36 2550 за изработване заготовки за камери, протектори, диафрагми и
  обикновени ленти
4 36 2600 Оборудване специално довършително и контролно-измерителни
  пресформи и друго оборудване в производството на гумени и
  гумено-азбестови изделия
4 36 2700 Оборудване за преработка на термопласти в изделия:
4 36 2710 оборудване за подготовка на термопласти за преработка
4 36 2720 машини за формуване на изделия от пластмаси
4 36 2730 преси барабанни и линии за производство на изделия от пластмаси
4 36 2740 агрегати за нанасяне на пластмаси и лепила върху различни
  материали
4 36 2743 агрегати за мембрани
4 36 2760 агрегати на база шнекови преси за производство на изделия от
  пластмаси
4 36 2770 линии на база каландри за преработка на пластмаси
4 36 2780 екструдери за преработка на пластмаси
4 36 2800 Оборудване за производство на изделия от стъклопласти
4 36 4000 Оборудване кислородно, криогенно, компресорно, хладилно, за
  газопламъчна обработка на металите, за заваряване и
  запояване
4 36 4100 Уредби кислородни за производство на редки газове (кислород и
  азот):
4 36 4110 с производителност до 1000 куб. м/ч
4 36 4120 с производителност над 1000 куб. м/ч
4 36 4200 Оборудване кислородно, криогенно, въглекиселинно:
4 36 4210 кислородно
4 36 4220 криогенно
4 36 4230 въглекиселинно
4 36 4400 Оборудване хладилно:
4 36 4410 машини хладилни със студопроизводителност над 1,5 хил.
  стандартни ккал/ч
4 36 4420 апаратура хладилна
4 36 4480 апарати към оборудване кислородно, криогенно, компресорно,
  хладилно и за газопламъчна обработка на металите
4 36 4500 Оборудване и апаратура за газопламъчна обработка на метали и
  метализация на изделия:
4 36 4510 механизирано за кислородно рязане на метали
4 36 4520 механизирано, апаратура ръчна за кислородно рязане на метали
4 36 4530 за газопламъчно заваряване, запояване, термообработване и
  почистване на повърхността
4 36 4540 за газодъгово рязане и заваряване на метали
4 36 4550 апаратура и уредби за газотермично пометаляване за ръчни и
  механизирани работи
4 36 4560 оборудване за производство на ацетилен
4 36 5000 Машини и оборудване за целулозно-хартиената промишленост
4 36 5100 Оборудване за производство на целулоза и полуцелулоза:
4 36 5110 инсталация за производство на целулоза
4 36 5120 Котли и апарати варочни
4 36 5130 питатели и други устройства за пълнене на варочни котли
4 36 5140 оборудване за подготовка и обработка на лугата
4 36 5150 оборудване за избелване на влакнестата маса
4 36 5160 оборудване за приготвяне и регенерация на химични реагенти
4 36 5161 содорегенерационни агрегати
4 36 5162 Каустизатори
4 36 5170 оборудване за производство на целулоза
4 36 5180 оборудване за производство на целулоза и полуцелулоза - друго
4 36 5200 Оборудване за производство на хартиена маса:
4 36 5210 оборудване за подготовка на суровините
4 36 5220 оборудване за размилане, сортиране, очистване, сгъстяване и
  разбъркване на хартиена маса
4 36 5280 оборудване други видове за размилане, очистване, сгъстяване и
  разбъркване на хартиена маса
4 36 5300 Машини за производство и преработване на хартия, картон,
  търговска целулоза и търговска дървесинна маса
4 36 5400 Оборудване за дообработване, рязане, опаковка, транспортиране и
  сортиране на хартия, картон и целулоза:
4 36 5410 оборудване за навлажняване на хартия и картон
4 36 5420 оборудване за каландиране на хартия и картон
4 36 5430 оборудване за нарязване и сортиране на хартия, картон и целулоза
4 36 5440 оборудване за опаковане и транспортиране на хартия, картон и
  целулоза
4 36 5450 машини за производство на хартиени гилзи
4 36 5800 Оборудване технологично - други видове:
4 36 5810 влакноуловители
4 36 5820 агрегати и инсталации топлорекуперационни и оборудване за
  тяхното комплектуване
4 36 5840 инсталации за целулозно-хартиената и лесохимическата
  промишленост
4 36 5850 инсталации и други за лесохимическата промишленост
4 36 5880 инсталации в дървообработването
4 36 6000 Оборудване за сондиране на геологопроучвателни, нефтени и
  газови отвори за добиване на нефт и газ
4 36 6100 Оборудване за прокарване на геологопроучвателни, нефтени и
  газови сондажи и на твърди изкопаеми:
4 36 6110 Апаратури сондажни за геологопроучвателни, нефтени и газови
  сондажни отвори:
4 36 6111 за геофизическо и структурно търсещо сондиране
4 36 6112 за геологопроучвателно сондиране на твърди изкопаеми
4 36 6113 за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране
4 36 6114 за експлоатационно и дълбокопроучвателно сондиране на нефт и газ
4 36 6120 помпи сондажни
4 36 6130 оборудване за свързване на линиите на сондажните помпи
4 36 6140 Оборудване за приготвяне, очистване и регенерация на промивните
  разтвори:
4 36 6141 смесители за приготвяне на разтвори
4 36 6142 оборудване разбъркващо
4 36 6143 уредби за регенерация на разтвора, хидроциклони
4 36 6144 оборудване за дегазация на разтвора
4 36 6147 вместимости
4 36 6148 оборудване за механизирани складове за прахообразни материали
4 36 6149 сита
4 36 6160 Оборудване за усвояване и изпитване на сондажни отвори:
4 36 6161 агрегати за усвояване на сондажите
4 36 6162 изпитатели на пластовете
4 36 6170 оборудване за херметизиране устието на сондиращите се отвори
4 36 6200 Оборудване, отделни видове за пробиване на геологопроучвателни,
  нефтени и газови сондажни отвори:
4 36 6210 Кули, мачти, основания, укрития и съоръжения за кулите:
4 36 6211 кули сондажни
4 36 6212 кули геологопроучвателни
4 36 6213 подемници за кули
4 36 6214 Кули дървени
4 36 6215 основи за сондажно оборудване
4 36 6216 мостове приемни и стелажни
4 36 6217 укрития сондажни
4 36 6218 лебедки спомагателни
4 36 6220 ролкова система
4 36 6230 сондажни машини
4 36 6231 лебедки сондажни
4 36 6232 ротори
4 36 6233 глави пробивни
4 36 6234 спирачки
4 36 6235 агрегати силови
4 36 6236 трансмисии
4 36 6237 редуктори
4 36 6238 кутии скоростни
4 36 6239 турботрансформатори
4 36 6240 Оборудване спомагателно за сондажни машини
4 36 6250 оборудване за механизация и автоматизация на трудоемките
  процеси в сондирането
4 36 6260 оборудване транспортно
4 36 6400 двигатели забойни
4 36 6500 Оборудване за добив на нефт и газ:
4 36 6510 оборудване за добиване по фонтанен способ
4 36 6520 оборудване за газолифтен способ
4 36 6530 оборудване за дълбокопомпен щангов способ за добиване
4 36 6531 качалки
4 36 6534 помпи дълбочинни щангови
4 36 6539 оборудване допълнително за дълбокопомпени щангови способи за
  добив на нефт
4 36 6540 оборудване за дълбокопомпена безтръбна експлоатация
4 36 6550 оборудване за добив на нефт и напомпване вода в пласта чрез
  безщангови потапящи помпи
4 36 6551 уреди за центробежни потапящи се помпи с обикновена и повишена
  износоустойчивост за тръбна експлоатация и помпи към тях
4 36 6554 уредби за винтови потапящи се помпи и помпи към тях
4 36 6555 уредби за диафрагмени потапящи се електропомпи за добив на
  нефт и напомпване вода в пласта
4 36 6556 оборудване комплектуващо за уредби за безщангови потапящи се
  помпи за добив на нефт и напомпване вода в пласта
4 36 6560 оборудване за нагнетяване течности или газове в пласта
4 36 6570 оборудване за едновременна разделна експлоатация на няколко
  пласта в един отвор
4 36 6600 Оборудване за ремонт на нефтени и газови отвори и
  интензификация на добива:
4 36 6610 оборудване за ремонт на отворите (оборудване комплектно за
  ремонт)
4 36 6620 системи ролкови за спуско-подемни работи в експлоатационни
  отвори
4 36 6630 оборудване на механизация на трудопоглъщащите добивни работи
4 36 6640 оборудване за ремонт и обслужване на нефтодобивното
  експлоатационно оборудване
4 36 6660 оборудване за хидроразрушаване, хидропясъкоструйно пробиване,
  промиване, киселинна обработка на фронтовата зона и
  циментиране на отворите
4 36 6670 оборудване за термично въздействие на нефтени пластове
4 36 6700 Оборудване от друг вид при добив на газ за:
4 36 6710 изследване отворите и клапанните уредби
4 36 6720 борба с парафина
4 36 6730 събиране, отчитане, първична обработка и транспортиране на
  нефта при добивните кладенци
4 36 7000 Технологично оборудване и апаратура за нанасяне на
  лакобояджийски покрития върху изделия на машиностроенето
4 36 7100 Оборудване за нанасяне на лакобояджийски материали:
4 36 7110 инсталации за нанасяне на лакобояджийски материали чрез
  пневматично разпръскване
4 36 7120 чрез безвъздушно разпръскване
4 36 7130 по метода на потапянето
4 36 7140 по метода на струйното обливане
4 36 7160 нанасяне в електростатично поле
4 36 7170 инсталация за боядисване чрез електронно напластяване
4 36 7200 Апаратура и допълнително оборудване за нанасяне на
  лакобояджийски материали
4 36 7500 Оборудване и апаратура за подготовка на повърхността за
  боядисване
4 36 7600 Оборудване за сушене на лакобояджийски покрития:
4 36 7610 Камери конвективни
4 36 7700 Оборудване спомагателно:
4 36 7710 устройство за придвижване на разпръсквателите
4 36 8000 Инсталации технологични за преработка на нефт и
  нефтоапаратура
4 36 8100 Инсталации технологични за преработка на нефт
4 36 8300 Апаратура колонна
4 36 8400 Апаратура топлообменна
4 36 8500 Апаратура обемна
4 36 8600 Апаратура реакторна, регенераторна, електродихидратори (в т. ч.
  контактори, коксови камери)
4 36 8700 Апаратура за сепариране и филтриране
4 36 8800 Пещи тръбни, оборудване за тръбни пещи и резервоари
4 36 9000 Оборудване друго за химичната промишленост
4 36 9100 Оборудване технологично за разфасовка и опаковка на минерални
  торове и средства за растителна защита
4 38 0000 Оборудване металообработващо и дървообработващо
4 38 1000 Машини металорежещи
4 38 1100 Стругове:
4 38 1110 полуавтоматични и автоматични, в т. ч. с ЦПУ
4 38 1130 револверни
4 38 1140 затиловъчни, комбинирани, челни
4 38 1150 каруселни
4 38 1160 универсални и продукционни
4 38 1180 копирни
4 38 1190 специализирани и специални
4 38 1200 Машини пробивни и разстъргващи:
4 38 1210 Вертикално пробивни
4 38 1220 центрови и фрези центрови
4 38 1230 резбонарезни
4 38 1240 Координатно разстъргващи
4 38 1250 радиално пробивни
4 38 1260 хоризонтално разстъргващи - всички видове
4 38 1270 прецизно разстъргващи
4 38 1280 пробивни и разстъргващи специализирани и специални
4 38 1290 машини тип обработващ център
4 38 1300 Машини шлифовъчни:
4 38 1310 кръгло шлифовъчни
4 38 1320 за вътрешно шлифоване
4 38 1330 за безцентрово шлифоване
4 38 1340 плоскошлифовъчни
4 38 1360 заточващи
4 38 1370 хониговъчни, за полиране, за фино шлифоване, за лепингуване
4 38 1380 шлифовъчни специализирани и специални - всички видове
4 38 1400 Машини за електрозаваръчна, електрохимична обработка за
  пластична деформация и балансиращи:
4 38 1440 за електрофизична и електрохимична обработка
4 38 1470 за електро- и електрохимична обработка и машини за фина
  пластична деформация специализирани и специални
4 38 1480 балансиращи
4 38 1500 Машини зъбообработващи:
4 38 1510 полуавтомати и автомати зъбодълбачни
4 38 1520 полуавтомати и автомати зъбостъргателни и зъбонарезни и
  конусни колела
4 38 1530 полуавтомати и автомати за цилиндрични колела и шлицови валове
4 38 1540 полуавтомати зъбофрезни и за нарязване на червячни колела,
  червяци и рейки
4 38 1550 полуавтомати за обработка на челата на зъбни колела
4 38 1560 полуавтомати зъбошлифовъчни
4 38 1570 зъбошевинговъчни, зъбопритриващи и контролно-обходни
4 38 1580 полуавтомати зъбообработвщи специализирани и специални
4 38 1600 Машини фрезови:
4 38 1610 вертикални фрезови
4 38 1620 хоризонтални фрезови
4 38 1630 универсални фрезови
4 38 1640 копирни фрезови
4 38 1650 полуавтомати шпонъчно-фрезови и резбофрезови
4 38 1660 надлъжни фрезови
4 38 1670 полуавтомати фрезови с непрекъсващо действие
4 38 1680 фрезови специализирани и специални - всички видове
4 38 1700 Машини стъргателни, дълбачни, протеглящи, отрезни, механични
  пили и др.:
4 38 1720 стъргателни
4 38 1740 дълбачни
4 38 1750 полуавтомати протеглящи
4 38 1760 машини - отрезни, механични пили и др.
4 38 1770 металорежещи и др.
4 38 1800 Машини, агрегати и други металорежещи машини:
4 38 1880 агрегати машини
4 38 2000 Машини ковашко-пресови
4 38 2100 Преси механизирани:
4 38 2110 ексцентрикови открит тип с просто действие едностойкови
4 38 2120 ексцентрикови открит тип с просто действие двустойкови
4 38 2130 едноколянови открит и закрит тип с просто действие
4 38 2140 дву- и четириколянови закрит тип с просто действие
4 38 2150 едно-, дву- и четириколянови закрит тип с двойно действие
4 38 2160 колянови открит и закрит тип обрезни
4 38 2170 механични винтови
4 38 2180 механични за чеканене и за горещо валцуване
4 38 2190 механични специални
4 38 2200 Преси хидравлични за метал:
4 38 2210 ковашки
4 38 2220 за обемна щамповка и огъващи преси
4 38 2230 за листово огъване
4 38 2240 пакетировъчни за метални отпадъци
4 38 2250 брикетировъчни за метални стружки
4 38 2260 чеканочни, изтеглящи, изстискващи, протеглящи, прошивни и за
  оформяне релефите на щампите
4 38 2270 за монтажно-пресовъчни цехове
4 38 2280 изтеглящи
4 38 2290 за метал специални
4 38 2300 Преси хидравлични за неметални материали:
4 38 2310 за неметални прахове
4 38 2320 за пластмаси
4 38 2330 автомати
4 38 2340 за фурнири, дървесни плоскости и фурниране
4 38 2360 електродни и анодни
4 38 2370 етажни за изготвяне на листове за електроизолационни и други
  материали
4 38 2380 пакетировъчни и брикетировъчни за неметални материали
4 38 2390 за неметални материали - специални
4 38 2400 Автомати ковашко-пресови:
4 38 2500 Чукове:
4 38 2510 ковашки паро-въздушни
4 38 2520 щамповъчни паро-въздушни
4 38 2530 листощамповъчни
4 38 2540 ковашки пневматични
4 38 2550 падащи
4 38 2560 ресорни пружини
4 38 2570 безшабатни
4 38 2580 избивачни
4 38 2590 специални
4 38 2600 Машини ковашки и валци ковашки
4 38 2700 Машини огъващи и изправящи:
4 38 2710 преси листоогъващи
4 38 2720 машини листоогъващи
4 38 2730 валове листоогъващи
4 38 2740 преси хоризонталноогъващи
4 38 2750 машини за огъване на тръби
4 38 2760 автомати изправящи отрезни
4 38 2770 зигмашини
4 38 2790 машини огъващи и изправящи специални
4 38 2800 Ножици и резачки:
4 38 2810 сортови и за рязане на заготовки
4 38 2820 арматурни
4 38 2830 листови - гилотинни
4 38 2840 листови - дискови
4 38 2850 Комбинирани и пресножици
4 38 2860 за шорт (аригаторни)
4 38 2870 за изсичане (пресечни)
4 38 2880 резачки
4 38 2890 ножици и резачки специални
4 38 3000 Оборудване дървообработващо
4 38 3100 Машини дървообработващи:
4 38 3110 циркуляри за дърво
4 38 3120 банциги и машини за резбарство (лобзиги) - всички видове
4 38 3130 машини фрезови и шипорезни - всички видове
4 38 3140 пробивни за канали и дълбачни - всички видове
4 38 3150 стругарски и бусоли
4 38 3160 развивачни и резачни (фурнирни)
4 38 3170 шлифовъчни
4 38 3180 универсални и комбинирани
4 38 3188 машини резачки (моторни триони)
4 38 3190 машини дървообработващи други
4 38 3193 дробилни за дървесина
4 38 3195 Коробелачки подвижни
4 38 3196 машини за цепене на дървесина
4 38 3200 Оборудване за залепване и монтаж:
4 38 3210 оборудване за залепване
4 38 3220 оборудване монтажно
4 38 3300 оборудване за повърхностна обработка
4 38 3400 Оборудване специално:
4 38 3410 производство на плочи от дървесни частици и дървесновлакнести
  плочи
4 38 3420 производство на мебелни и строителни изделия (дограма) - всички
  видове
4 38 3430 производство на шперплат
4 38 3440 производство на кибритени и други клечки
4 38 3450 производство на амбалаж - всички видове
4 38 3460 производство на бъчви
4 38 3470 производство на ски
4 38 3480 производство на колела
4 38 3490 машини специални
4 38 3500 Гатери
4 38 3600 оборудване окологатерно и околомашинно
4 38 3700 оборудване за заточване и подготовка на дърворежещи
  инструменти
4 38 3800 Линии автоматични и полуавтоматични за дървообработка
4 38 4000 Оборудване за леярското производство
4 38 4100 Оборудване за подготовка на формовъчни материали и приготвяне
  на формовъчни смеси за:
4 38 4110 раздробяване
4 38 4120 смилане
4 38 4130 пресяване
4 38 4140 сепариране и регенерация на формовъчни материали
4 38 4150 Колерганги
4 38 4160 разрохкващи
4 38 4170 приготвяне на свързващи материали и бои
4 38 4180 приготвяне на течни самовтвърдяващи се смеси
4 38 4190 приготвяне на формовъчни смеси и др.
4 38 4200 Машини за изготвяне на форми и сърца:
4 38 4210 пресови и вибропресови
4 38 4220 пневматично стръскващи
4 38 4230 пясъкодувни и пясъкоструйни
4 38 4240 пясъкометри
4 38 4250 за изготвяне на сърца в горещи кутии
4 38 4260 обръщателно-изтеглящи и кантователни
4 38 4290 оборудване за изтегляне на форми, сърца и др.
4 38 4300 Машини избиващи и почистващи:
4 38 4310 избиващи и вибрационни
4 38 4320 уреди електрохидравлични
4 38 4330 почистващи чрез барабанене
4 38 4340 дробинкометни
4 38 4350 почистващи сачмоструйни (дробоструйни)
4 38 4360 уредби хидроочистни
4 38 4390 машини избиващи, почистващи и др.
4 38 4400 Оборудване за изготвяне на черупкови форми и сърца
4 38 4500 Оборудване за леене със стопяеми модели
4 38 4600 Машини за леене под налягане и машини кокилни
4 38 4700 Машини за центробежно леене, машини за леене с противоналягане
4 38 4800 Линии механизирани и автоматизирани (комплексни) за леярското
  производство
4 38 4900 Агрегати топилни, леярски, машини, съоръжения леярски и др.:
4 38 4910 топилни леярски
4 38 4920 за заточване и почистване
4 38 4930 транспортни леярски
4 38 5000 Оборудване за галванични покрития на изделията на
  машиностроенето
4 38 5100 Линии автоматични за нанасяне на покрития:
4 38 5110 за нанасяне на галванични покрития (автомати галванични)
4 38 5120 за нанасяне на химически покрития
4 38 5130 за нанасяне на анодизационни покрития (автомати за анодиране)
4 38 5140 многопроцесни за нанасяне на галванични покрития (автомати
  многопроцесорни галванични)
4 38 5150 многопроцесни за нанасяне на химически покрития
4 38 5160 многопроцесни за нанасяне на анодизационни покрития (автомати
  за анодиране многопроцесни)
4 38 5200 Линии механизирани за нанасяне на покрития
4 38 5300 Оборудване за почистване на повърхнини:
4 38 5310 за байцване
4 38 5320 за обезмасляване
4 38 5400 Оборудване за галванична обработка на уникални детайли
  (оборудване уникално галванично)
4 38 5500 Оборудване за механизирано нанасяне на галванични покрития
  (оборудване галванично механизирано)
4 38 5600 Бани с ръчно обслужване
4 38 5700 Оборудване за приготвяне и съхранение на разтвори
4 38 7000 Линии автоматични и полуавтоматични за машиностроенето,
  манипулатори и роботи - промишлени
4 38 7400 Линии автоматични и полуавтоматични за машиностроенето и
  металообработването
4 38 7500 Манипулатори и роботи промишлени
4 40 0000 Изчислителна техника
4 40 1200 Комплекси изчислителни електронноцифрови
4 40 1300 Машини изчислителни електронноцифрови
4 40 1700 Комплекси и машини изчислителни електромеханични и механични
4 40 1800 Комплекси и машини изчислителни аналого-цифрови
4 40 8000 Устройства сервизни и спомагателни
4 40 8100 Устройства сервизни
4 41 0000 Оборудване с общомашиностроително предназначение
4 41 5000 Задвижвания хидравлични и пневматични за
  общомашиностроителна употреба
4 41 6000 Редуктори, двигатели-редуктори и вариатори
4 44 4000 Фото-киноапаратура, апаратура за измерване
  характеристиката и обработката на фото-киноматериалите
4 44 4200 Апаратура фото-кинорегистрираща и фотоконтролна
4 44 4260 Апаратура за регистрация на бързопротичащи процеси и апаратура
  цайтраферна
4 44 4300 Апаратура проекционна фотограметрическа и дешифровъчна
4 44 4350 за статически проекции
4 44 4400 за измерване характеристиката и обработката на фото-
  киноматериалите
4 44 4410 за измерване характеристиката на фото-киноматериалите
4 44 4450 Спомагателна и принадлежности за обработка на фото-
  киноматериалите
4 44 4500 Обективни фотографически, киноснимачни, проекционни,
  репродукционни за фотоувеличители, аерофотографически
4 44 6000 Апаратура и оборудване за професионалния кинематограф
4 44 6100 За снимане на изображения:
4 44 6110 Киноснимачна
4 44 6120 механизми и приспособления операторски
4 44 6130 оборудване осветително
4 44 6140 за мултипликационни снимки
4 44 6150 за видеозаписи
4 44 6200 За печатане, обработка и монтаж на филмови материали:
4 44 6210 кинокопировъчна
4 44 6220 проявяваща
4 44 6230 хидротипна
4 44 6240 за монтаж на звукови филмови материали и диапозитиви
4 44 6250 филмореставрационна
4 44 6260 за субтитриране
4 44 6300 Апаратура и оборудване звукотехническо:
4 44 6310 апаратура звукозаписваща
4 44 6320 апаратура звукопроизвеждаща
4 44 6330 апаратура за презаписи на звука
4 44 6340 апаратура и оборудване електроакустично
4 44 6360 оборудване специфично за производство на грамофонни плочи
4 44 6400 Апаратура кинопроекционна и оборудване:
4 44 6410 стационарна
4 44 6420 специализирана
4 44 6430 подвижна
4 44 6440 електрооборудване на киноуредбите
4 44 6450 за управление и контрол на кинопроекцията
4 44 6460 на кинопроката
4 44 6500 Апаратура за дообработка на кинолентите
4 44 6510 за перфориране на киноленти
4 44 6600 Апаратура за проверка процеса на кинопроизводството
4 44 6700 Оптика за професионалния кинематограф
4 44 7000 Прибори оптически, наблюдателни и прицелни
4 44 7100 Прибори наблюдателни специални и с общо предназначение (бинокли,
  тръби зрителни, прицели за спортни и ловни оръдия)
4 45 7700 Оборудване гаражно и за сервизно обслужване на автомобилите
4 45 7710 Оборудване за почистващо-миещи работи:
4 45 7711 уредби за външно миене на автомобилите (автоматични четкови
  миячни машини)
4 45 7712 уредби за миене на агрегати и детайли (пароструйни машини)
4 45 7715 оборудване за почистване на салоните (прахосмукачки и др.)
4 45 7720 Механизми за подемно-транспортни работи:
4 45 7721 за повдигане на автомобили и автобуси (хидравлични бутални
  крикове, двуколонни, четириколонни и обръщателни крикове,
  нископодемници)
4 45 7722 за замяна и транспортиране на агрегати (станоци подвижни със и
  без сменяеми захвати крикове тип "Жираф", колички за транспорт)
4 45 7723 за повдигане на предни и задни оси
4 45 7730 Оборудване за зареждане на автомобили и автобуси
4 45 7740 Устройства за контрол и регулиране на автомобили:
4 45 7741 за контрол на техническото състояние на двигатели
  (мотортестери, газанализатори)
4 45 7742 за контрол на техническото състояние на предните мостове и
  регулиране на ъгловите отклонения на колелата на автомобилите
4 45 7743 за контрол на спирачките
4 45 7770 оборудване за монтаж при ремонт на гуми (стендове за монтаж и
  демонтаж на гуми, машини за балансиране на колелата)
4 47 3000 Машини селскостопански
4 47 3100 Машини за подготовка площите за селскостопански работи (за
  провеждане на селскостопански мелиоративни работи):
4 47 3110 за почистване блоковете и почвата от храсти, дървета, пънове и
  камъни
4 47 3111 за поваляне на дървета и храсти (трактори храсторези)
4 47 3112 апарати за огнево почистване на сечищата
4 47 3113 за прибиране на повалени дървета, пънове, храсти и камъни
4 47 3114 фрези блатни и горски
4 47 3120 за прокарване и засипване на открити напоителни и отводнителни
  канали, мрежи за микроязовири и водохранилища
4 47 3140 за основно и текущо подравняване на терена
4 47 3150 за борба с водната и ветровата ерозия и подготовка на почвата за
  напояване
4 47 3200 Машини почвообработващи:
4 47 3210 плугове (с общо предназначение)
4 47 3220 за оран и дълбоко разрохкване със специално предназначение
4 47 3230 култиватори за слята обработка на почвата
4 47 3240 Лющилници и машини за ситно разрохкване, изравняване и валиране
  на почвата
4 47 3250 за междуредова обработка на почвата
4 47 3260 за изкопаване на посадъчни дупки, изваждане на фиданки, питомници
  вкоренен посадъчен материал и пънове
4 47 3270 за обработка на почвата в парници и оранжерии
4 47 3290 машини почвообработващи и др.
4 47 3300 Машини за сеитба, садене и торене:
4 47 3310 сеялки за редова и разпръсната сеитба
4 47 3320 сеялки за точна, пунктирана и гнездова сеитба
4 47 3330 за садене
4 47 3333 за садене на резници, фиданки и питомници
4 47 3339 оборудване и инвентар за садене
4 47 3340 за подготовка на торове и материали за мулчиране на почвата
4 47 3350 за торене и мулчиране на почвата
4 47 3400 Машини за отглеждане на растенията:
4 47 3410 за химическа защита на растенията, зърното и семената от
  плевели, болести и неприятели
4 47 3411 пръскачки и аерозолни апарати
4 47 3420 за напояване чрез дъждуване и поливане
4 47 3430 за поддържане короната на растенията и дърветата
4 47 3440 за поставяне на опори в градини, лозя и други насаждения и за
  други специализирани операции
4 47 3450 за присаждане и подготовка на облагородения и посадъчен материал
4 47 3451 за приготвяне на резници (резникорезачки)
4 47 3452 за опаковка на резници и пикирани фиданки
4 47 3500 Машини за прибиране и първична обработка на зърнени фуражи,
  маслодайни култури и семена:
4 47 3510 за прибиране на зърнено-хлебни, маслодайни и зърнено-бобови
  култури
4 47 3520 за почистване на зърното и семената в условията на селското
  стопанство
4 47 3530 сушилни селскостопански
4 47 3538 сушилни комбинирани универсални
4 47 3540 за прибиране и първична обработка на царевицата
4 47 3550 за прибиране на треви, силаж, слама, камъш и захарна тръстика
4 47 3560 за прибиране и първична обработка на етеричномаслени и
  лекарствени култури
4 47 3570 за прибиране и специална обработка на семената
4 47 3600 Машини за прибиране и първична обработка на зеленчуци, плодове,
  ягодоплодни и технически култури
4 47 3610 картофоприбиращи
4 47 3620 за цвекло и други кореноплодни
4 47 3630 за зеленчуци и бостанови култури
4 47 3640 за плодове и ягодоплодни от градини и лозя
4 47 3650 за влакнодайни култури
4 47 3660 за памук
4 47 3670 за чай и тютюн
4 47 3700 Машини и оборудване на животновъдство и птицевъдство:
4 47 3710 за строителство на кладенци, изкачване и пречистване на вода в
  животновъдните ферми
4 47 3720 за приготвяне на фураж
4 47 3730 за раздаване на фуражи и поене
4 47 3740 за доене и транспортиране на мляко
4 47 3750 за първична обработка на мляко
4 47 3760 за отглеждане животни и почистване животновъдни помещения
4 47 3770 за стрижба на животни, първична обработка на вълната и
  очистване на пуха
4 47 3780 в птицевъдството
4 47 3800 Машини и оборудване селскостопанско, товаро-разтоварно и
  транспортно:
4 47 3810 товаро-разтоварни с непрекъснато действие
4 47 3820 товаро-разтоварни с периодично действие
4 47 3821 товарачи фронтални
4 47 3824 товарачи грайферни
4 47 3830 ремаркета тракторни, платформи навесни към тракторите и
  другите средства за селскостопански транспорт
4 47 3900 машини и оборудване селскостопанско - други
4 48 0000 Машини и оборудване на строителното, пътното, комуналното
  стопанство и дърводобивната промишленост
4 48 1000 Машини за земни и мелиоративни работи (машини за открит
  добив)
4 48 1100 Багери еднокошови с вместимост на коша от 0,15 до 2,5 куб. м и
  многокошови:
4 48 1110 багери еднокошови
4 48 1111 с вместимост на коша от 0,15 до 0,25 куб. м
4 48 1112 с вместимост на коша от 0,25 до 0,40 куб. м
4 48 1113 с вместимост на коша от 0,40 до 0,50 куб. м
4 48 1114 с вместимост на коша от 0,50 до 0,80 куб. м
4 48 1115 с вместимост на коша от 1,0 до 1,25 куб. м
4 48 1116 с вместимост на коша от 1,25 до 2,50 куб. м
4 48 1117 с вместимост на коша от 2,50 куб. м и повече
4 48 1118 оборудване сменно за еднокошови багери
4 48 1120 багери многокошови
4 48 1200 Булдозери (в т. ч. с разрохквачи):
4 48 1210 булдозери (в т. ч. с разрохквачи) на гъсенични трактори
4 48 1211 с тягов клас 3 т.с. (мощност 75 к.с.)
4 48 1212 с тягов клас 4 т.с. (мощност 75 - 100 к.с.)
4 48 1214 с тягов клас 10 т.с. (с мощност 108 - 160 к.с.)
4 48 1215 с тягов клас 15 т.с. (с мощност 180 - 220 к.с.)
4 48 1216 с тягов клас 25 т.с. (с мощност 250 - 330 к.с.)
4 48 1217 с тягов клас над 25 т.с. (с мощност 330 - 420 к.с.)
4 48 1220 Булдозери на колесни трактори:
4 48 1223 с тягов клас 1,4 т.с. (с мощност 55 - 80 к.с.)
4 48 1225 с тягов клас 1,4 т.с. (с мощност 200 - 300 к.с.)
4 48 1300 Скрепери:
4 48 1310 самоходни
4 48 1320 прикачени към гъсенични трактори
4 48 1330 полуприкачени към колесни трактори
4 48 1400 Машини планировъчни подготвителни:
4 48 1410 автогрейдери
4 48 1420 грейдери прикачни
4 48 1430 грейдери елеватори
4 48 1440 Стругове метални
4 48 1450 кореновадители - събиратели към трактори
4 48 1460 храсторезачи към трактори
4 48 1500 Машини мелиоративни
4 48 1510 Каналокопатели
4 48 1800 Машини за земни работи, оборудване - навесно и сменно
4 48 1810 Машини за земни работи - други
4 48 1820 Оборудване навесно
4 48 1830 Насипообразуватели
4 48 2000 Машини транспортни, пътни, оборудване за приготвяне на
  строителни смеси
4 48 2100 Машини и оборудване за строителството и поддържането на
  пътищата:
4 48 2110 автоциментовози
4 48 2120 автобитумовози
4 48 2130 автогудронатори
4 48 2140 машини за направа на пътни покрития:
4 48 2141 асфалтополагачи
4 48 2142 фрезни пътни
4 48 2146 машини за поддържане на пътища и аерописти
4 48 2147 машини за маркиране на пътя
4 48 2149 разстилачи на фракции, обработени с битум, самоходни
4 48 2150 оборудване за строителството на циментово-бетонни покрития за
  автомобилни пътища и аерописти
4 48 2200 валяци пътни самоходни:
4 48 2210 статични
4 48 2220 вибрационни
4 48 2300 валяци пътни прикачни и полуприкачни:
4 48 2310 прикачни
4 48 2320 полуприкачни
4 48 2500 Оборудване за приготвяне на асфалтобетонни и други
  битумоминерални смеси:
4 48 2510 уреди асфалтосмесители
4 48 2530 уреди за приготвяне на грунтови смеси
4 48 2540 агрегати за асфалтосмесително оборудване
4 48 2550 оборудване за съхранение, дозиране и нагряване на минералния прах
4 48 2560 оборудване за загряване и изпомпване на битум
4 48 2570 уредби за приготвяне на битумни емулсии
4 48 2580 оборудване друго за приготвяне на асфалтобетонни смеси
4 48 2600 Оборудване за приготвяне и транспортиране на бетонни смеси:
4 48 2610 за бетоносмесителни уредби и металоконструкции към тях
4 48 2620 за подаване на сухи смеси
4 48 2640 Оборудване за приготвяне на бетонни смеси:
4 48 2641 автобетоносмесители
4 48 2642 бетоносмесители
4 48 2643 разтворосмесители
4 48 2644 центрове бетонови и съоръжения към тях
4 48 2650 За транспортиране и подаване на бетонни смеси
4 48 3000 Оборудване и машини строителни
4 48 3100 Машини сондажно-кранови
4 48 3200 Оборудване навесно сондажно-краново пилотонабивачно:
4 48 3210 навесно сондажно-краново
4 48 3220 за хоризонтално пробиване
4 48 3230 за монтиране на опори
4 48 3240 чукове пилотонабивачни
4 48 3250 уредби пилотонабивачни сонетни
4 48 3260 вибропотопители
4 48 3270 оборудване за гредови работи
4 48 3280 чукове хидравлични - къртачи
4 48 3300 Машини и оборудване строителнодовършителни
4 48 3310 Машини строителнодовършителни за:
4 48 3311 направа и обработка на подове
4 48 3312 бояджийски работи
4 48 3313 полагане на мазилка
4 48 3317 мозайкошлифовъчни мозаични
4 48 3318 оборудване за строителнодовършителни работи
4 48 3319 паркетошлифовъчни
4 48 3330 машини ръчни и преносими, пневматични и електрически
4 48 3336 инструменти с пневматичен привод
4 48 3337 инструменти с електрозадвижване
4 48 3338 за разкройка на паркет
4 48 3340 Ръкави метални и ръкави с високо налягане, валове гъвкави и
  арматура към тях:
4 48 3341 ръкави метални
4 48 3342 ръкави с високо налягане
4 48 3343 валове гъвкави телени
4 48 3344 обвивки метални
4 48 3345 арматура за метални ръкави и гъвкави валове
4 48 3350 оборудване и устройства спомагателни
4 48 3351 спомагателни за електрически и ръчни машини
4 48 3352 транспортьори лентови
4 48 3400 Оборудване и машини за строителни работи:
4 48 3410 оборудване и машини, използвани при строителството на сгради
4 48 3412 платформи висящи фасадни
4 48 3413 колички за вътрешен транспорт
4 48 3414 оборудване за рязане на арматурна стомана
4 48 3415 машини за огъване на арматурна стомана
4 48 3416 машини за огъване на тръби
4 48 3420 Оборудване компресорно:
4 48 3421 компресори стационарни
4 48 3423 компресори подвижни
4 48 3430 Оборудване спомагателно за строителни работи:
4 48 3431 фургони
4 48 3440 Оборудване за получаване на варови смеси:
4 48 3441 варогасилки термомеханични
4 48 3445 варомешалки
4 48 3500 Оборудване подемно-транспортно строително:
4 48 3510 кранове стрелкови самоходни
4 48 3520 кулокранове с товароподемност 5 т и повече
4 48 3530 подемници строителни:
4 48 3531 подемници строителни мачтови
4 48 3532 подемници строителни товаро-пътнически
4 48 3540 товарачи строителни (без товарачи със селскостопанско
  предназначение)
4 48 3550 оборудване за разтоварване и транспортиране
4 48 3560 оборудване транспортиращо и товароподемно
4 48 3570 машини за ревизия на мостови конструкции
4 43 4000 Оборудване технологично за промишлеността на строителни
  материали
4 48 4100 Оборудване трошачно-смилателно и сортировъчно:
4 48 4110 уредби трошачно-сортировъчни, придвижващи се комплекти за
  унифицираните трошачно-сортировъчни агрегати
4 48 4120 трошачки
4 48 4130 мелници
4 48 4140 сита
4 48 4180 оборудване обогатително друго
4 48 4300 Оборудване технологично за циментовата промишленост:
4 48 4310 пещи въртящи се и хладилници
4 48 4320 оборудване за обработка на шлама
4 48 4330 оборудване аспирационно
4 48 4350 оборудване за очистване на сгъстен въздух
4 48 4380 оборудване технологично за циментовата промишленост
4 48 4400 Оборудване технологично за производство на железобетонни
  конструкции и детайли:
4 48 4410 оборудване формовъчно за производство на монтажен железобетон
4 48 4411 оборудване за производство на блокове и панели
4 48 4412 Касети - уредби касетни, машини за разкройване и сглобяване на
  касети и касетни съоръжения
4 48 4413 машини и съоръжения за формуване
4 48 4414 форми за изработване на железобетонни изделия
4 48 4415 вложки и кофражи
4 48 4416 оборудване за изработване на бетонни блокове
4 48 4417 оборудване транспортно за производство на железобетонни
  конструкции
4 48 4420 Оборудване за полагане и уплътняване на бетон и разтвори:
4 48 4421 бетонополагачи и бетоноразпределители
4 48 4423 оборудване за уплътняване на бетон
4 48 4424 бункери и кофи за заводи за железобетонни изделия
4 48 4430 Заготвително и обработващо технологично производство на
  монтажен железобетон:
4 48 4431 оборудване за заготовка и обработка на арматурна стомана
4 48 4432 оборудване за изработване на арматура
4 48 4433 оборудване за изпитване на заводско оборудване на железобетонни
  изделия
4 48 4434 оборудване спомагателно за производство на железобетонни
  изделия
4 48 4440 за приготвяне на тръби и опори за електропроводи
4 48 4450 форми за приготвяне железобетонни изделия за крупнопанелното
  домостроене
4 48 4460 форми за изготвяне на железобетонни изделия за промишленото
  строителство
4 48 4470 За домостроителни комбинати:
4 48 4471 рейки
4 48 4472 бетоноподаватели
4 48 4473 заглаждачки
4 48 4474 виброгреди
4 48 4475 касети за отливане на стоманобетонни панели за стени на жилищни
  и обществени сгради
4 48 4476 формовагонетки
4 48 4478 оборудване за производство на железобетонни изделия
4 48 4480 оборудване за производство на железобетонни изделия
4 48 4500 Оборудване каменоподготвително, каменнообработващо за
  производство на керамични и силикатни изделия:
4 48 4510 за производство и обработка на природни камъни и производство на
  шлакобетонни изделия
4 48 4520 за производство на тухли и керемиди
4 48 4530 сушилно, пропарващо, опалващо и пещно
4 48 4540 за производство на керамични изделия
4 48 4600 Оборудване за производство на азбестоциментови изделия,
  топлозвукоизолационни и навивнопокривни материали:
4 48 4610 линии технологични, комплектни оборудвания и уредби за
  производство на азбестоциментови изделия
4 48 4620 линии технологични и оборудване за производство на
  азбестоциментови тръби
4 48 4630 за азбестоциментова маса
4 48 4640 за навивнопокривни материали
4 48 4650 за топлозвукоизолационни материали
4 48 4660 технологично за производство на топлозвукоизолационни
  материали
4 48 4800 Оборудване за производство на строителни материали - разни:
4 48 4810 на гипс и гипсови изделия
4 48 4820 на кармазит
4 48 4830 за изпичане
4 48 4880 за производство на други строителни материали
4 48 5000 Оборудване технологично за дърводобивната промишленост и
  за комуналното стопанство
4 48 5100 Оборудване технологично за горскостопански и дърводобивни
  работи:
4 48 5110 технологично за дърводобив
4 48 5200 Оборудване технологично за торфената промишленост
4 48 5300 Машини за градско комунално стопанство
4 48 5400 Техника противопожарна
4 48 5500 Оборудване за изпиране промишлен тип
4 48 5600 Оборудване технологично за химическо чистене на облекло
4 51 1000 Оборудване технологично за текстилната промишленост
4 51 1100 Оборудване технологично за първична обработка на вълна, ликови
  влакна, преработка на пашкули, сурова коприна, кокосови влакна и
  памукочистители:
4 51 1110 първична обработка на вълна, ликови влакна и кокосови влакна
4 51 1120 преработка на пашкули
4 51 1130 производство на сурова коприна
4 51 1160 памукочистително
4 51 1200 Оборудване технологично за производство на химически влакна:
4 51 1210 производство на изкуствени влакна
4 51 1240 производство на синтетични влакна от стопилки
4 51 1250 пресукално за химически влакна
4 51 1260 производство на еластична и обемна прежда
4 51 1280 щапелуване на кабел от химически влакна и ленти
4 51 1300 Оборудване предпредачно
4 51 1400 Оборудване за предене и пресукване на естествени химически
  влакна
4 51 1500 Оборудване подготвително и спомагателно за тъкачното
  производство
4 51 1600 Станове тъкачни
4 51 2000 Оборудване технологично за багрилно-апретурното
  производство, за трикотажната, шевната, текстилно-
  галантерийната, кожарската, обувната, кожухарската и
  кожено-галантерийната промишленост
4 51 2100 Оборудване технологично за багрилно-апретурното производство
4 51 2150 Конфекциониране на текстилните материали
4 51 2300 Оборудване технологично за трикотажната промишленост:
4 51 2310 кръглопечатни машини
4 51 2320 машини трикотажни плоскопечатни и автомати
4 51 2330 машини автомати за чорапни изделия
4 51 2340 машини котон
4 51 2370 за производство на нетъкани материали
4 51 2380 Специализирано за трикотажната промишленост:
4 51 2381 машини ръкавични
4 51 2382 машини за шапки и шалове
4 51 2383 машини за изкуствен кожух
4 51 2389 специализирано друго за трикотажната промишленост
4 51 2390 оборудване друго технологично за трикотажната промишленост
4 51 2400 Оборудване технологично за шевната промишленост:
4 51 2410 за подготовка и разкрояване на материалите
4 51 2420 машини шевни промишлени - обикновени
4 51 2430 машини шевни промишлени със специално предназначение
4 51 2440 автомати, полуавтомати и агрегати шевни - промишлени
4 51 2460 оборудване за термо-влагообработване на шивашки детайли
4 51 2480 междуоперационнен вътрешнозаводски транспорт за шевната
  промишленост (висящ, ролков и др.):
4 51 2481 механичен
4 51 2482 полуавтоматизиран и автоматизиран
4 51 2500 Оборудване технологично за текстилно-галантерийната
  промишленост
4 51 2600 Оборудване технологично за филцовата промишленост
4 51 2700 Оборудване технологично за кожарската, обувната, кожухарската и
  кожено-галантерийната промишленост:
4 51 2710 производство на обувки
4 51 2720 транспортно, сушилно, за ремонт на обувки и спомагателно
  оборудване
4 51 2730 кожено-галантерийни производства
4 51 2740 кожарско производство за мокрите, дъбилните и багрилно-
  намаслителните процеси и операции
4 51 2750 кожарско производство за довършителните операции
4 51 2760 кожухарско производство
4 51 2770 сарашко и шапкарско производство
4 51 2780 овчошубна промишленост
4 51 2790 производство на четки
4 51 3000 Оборудване технологично за хранителната, месо-млечната и
  рибната промишленост
4 51 3100 Оборудване технологично за хранителната промишленост:
4 51 3110 захарна и нишестено-меласова промишленост
4 51 3120 хлебна, макаронена и сладкарска промишленост
4 51 3130 Оборудване технологично за винарската, спиртната и ликьорено-
  ракиената промишленост:
4 51 3131 за винарската промишленост - ферментация, обработка и
  стабилизиране на вина, бренди и напитки
4 51 3132 за спиртната и конячената промишленост
4 51 3134 за ликьорено-ракиената промишленост
4 51 3135 за бутилиране и опаковане на вина, подсладени напитки, ракии,
  коняци и бренди
4 51 3136 за бутилиране и опаковане на шампанско и оцет
4 51 3137 технологични линии за първично винопроизводство
4 51 3138 подготвително без краен продукт във винарската промишленост
4 51 3139 във винарската промишленост - друго
4 51 3140 За консервна и хранително-концентратна промишленост:
4 51 3141 машини за чистене, белене, рязане, пасиране и сушене на плодове и
  зеленчуци
4 51 3142 машини за дозиране, пълнене, заливане, затваряне, отваряне и
  етикетиране на стъклен амбалаж и консервни кутии
4 51 3143 машини за измиване на плодове, зеленчуци и амбалаж
4 51 3144 оборудване технологично за производство на консерви от зеленчуци
4 51 3145 вакуумапарати, вакуумизпарителни инсталации и вакуумна
  апаратура
4 51 3146 пастьоризатори, пастьоризационни установки и топлообменници
  пластинчати
4 51 3147 оборудване технологично към линия за сушене на лук
4 51 3148 линия за производство на консерви и сокове от плодове и
  зеленчуци - сортировка и опаковка на яйца и други в
  термосвиваемо фолио
4 51 3149 уредби за пастьоризиране
4 51 3150 За маслодобивната промишленост
4 51 3160 За чаена, тютюнева, солна и ферментна промишленост
4 51 3165 сушилни за тютюн
4 51 3170 за безалкохолна и дрождева промишленост
4 51 3180 за парфюмерийната промишленост
4 51 3190 Оборудване технологично за пивоварната промишленост:
4 51 3191 машини и съоръжения за почистване на ечемик и производство на
  малц
4 51 3192 машини и съоръжения за производство на малц
4 51 3193 машини и съоръжения за производство на пивна мъст
4 51 3194 машини и съоръжения за производство на пиво
4 51 3195 автоматични линии за бутилиране на пиво
4 51 3196 автоматични линии за пълнене на бурета, кегове и кутии
4 51 3197 оборудване за ферментация и узряване на пивото
4 51 3198 оборудване технологично (друго) за пивоварната промишленост
4 51 3200 Оборудване технологично за месна и млечна промишленост:
4 51 3210 за месна и птицепреработваща промишленост
4 51 3220 За млечна промишленост:
4 51 3223 за производство на сирене, кашкавал, казеин и млечна захар
4 51 3225 за производство на сладолед
4 51 3226 цистерни за превоз на мляко
4 51 3229 друго оборудване за млечната промишленост
4 51 3300 Оборудване технологично за добив и преработка на риба:
4 51 3310 за добив на риба
4 51 3320 за преработка на риба
4 51 4000 Оборудване технологично за мелниците, силозите и складовете
  за зърно
4 51 4100 Оборудване технологично за мелници, силози и складове за зърно:
4 51 4110 силозно-складово стопанство
4 51 4120 мелничарската промишленост
4 51 4130 преработка на оризова арпа
4 51 4140 фуражна промишленост
4 51 4150 обработка на чувалите (за мелничарската и силозната
  промишленост)
4 51 4170 оборудване за хидролизно-дрождевото производство:
4 51 4171 хидролизатори, сепаратори за дрожди и флотатори
4 51 4172 изпарители за хидролизати
4 51 4173 сушилни за дрожди
4 51 4174 циклони за лигнин
4 51 4175 дрождоразвъдни апарати от неръждаема и киселиноустойчива
  стомана
4 51 4177 тръбопроводи под налягане за агресивна среда и висока
  температура (изстрелни тръби за лигнин)
4 51 6000 Оборудване полиграфично:
4 51 6100 Елементи за отливане на печатни редове, отделни литери и
  шрифтоносители
4 51 6200 Оборудване наборно
4 51 6300 Оборудване за изготвяне на печатни форми:
4 51 6310 фоторепродукционно, копировално и за обработка на
  фотоматериали
4 51 6320 щамповъчно
4 51 6330 електронно-гравирно и цветоотделително
4 51 6340 за изготвяне на матрици и пластмасови стереотипи
4 51 6350 леярско за метални стереотипи
4 51 6360 дообработващо за стереотипи и клише
4 51 6370 спомагателно за изготвяне на печатни форми
4 51 6380 за нанасяне на светлочувствителния слой на формения материал
4 51 6400 Оборудване печатарско
4 51 6500 Оборудване подлепващо-подвързващо
4 51 6600 Оборудване за изготвяне на картонени и книжни опаковки с печатни
  текстове и рисунки:
4 51 6610 за изготвяне на опаковки от гофрирани картони
4 51 6620 печатно изсичащо за твърд картон
4 51 6630 за печат на рулонни материали и опаковки
4 51 7000 Оборудване за стъкларската, порцелановата, фаянсовата и
  кабелната промишленост
4 51 7100 Оборудване технологично за стъкларската промишленост:
4 51 7110 за обработка на суровини и материали, приготвяне на
  стъкларската шихта и топене на стъкло
4 51 7120 за изработка и обработка на плоско стъкло
4 51 7130 за изработване на стъклени изделия
4 51 7140 за механична обработка, запояване и калиброване на стъклени
  изделия
4 51 7150 за производство на стъклени тръби
4 51 7160 За термична обработка:
4 51 7161 пещи за темпериране
4 51 7162 оборудване друго за термична обработка
451 7170 устройства транспортни и предавателни
4 51 7180 формови комплекти
4 51 7190 линии и установки автоматични и полуавтоматични
451 7210 Оборудване за кабелната промишленост
4 51 7400 Оборудване технологично за порцелановата и фаянсовата
  промишленост
4 51 7450 за сушене и изпичане на порцеланови и фаянсови изделия
4 52 4200 Оборудване газорегулиращо:
4 52 4210 оборудване за автоматични газорегулиращи станции
4 52 4300 Оборудване газоразпределително
4 52 4350 машини за полагане на тръбопроводи
4 63 0000 Прибори електронни и прибори пиезоелектрически
4 63 4000 Изделия на квантовата електроника (лазери, излъчватели и др.):
4 63 4100 лазери
4 63 4160 лазер с непрекъснато действие
4 63 4600 прибори квантови
4 63 6000 Оборудване специално технологично за електронната техника
4 63 6100 Оборудване специално за производство на електронни елементи:
4 63 6110 оборудване за кондензатори
4 63 6111 машини за навиване и маркиране на елементи
4 63 6112 машини за запояване (заваряване) на изводи
4 63 6120 оборудване за производство на резонатори и филтри:
4 63 6121 съоръжения за израстване на кристали
4 63 6122 машини за рязане на кварц
4 63 6123 машини за автоматично сортиране на пластини
4 63 6124 вакуумна инсталация за метализация и настройка
4 63 6125 оборудване за подготовка, монтаж и измерване на пластини
4 63 6130 Оборудване за производство на селенови изправители:
4 63 6131 инсталации за формовка
4 63 6200 Оборудване специално технологично за производство на интегрални
  схеми
4 63 6600 Линии автоматизирани за производство на електронни елементи:
4 63 6610 линии автоматизирани за производство на резистори
4 63 6620 линии автоматизирани за производство на кондензатори
4 63 6680 инсталации за производство на свръхчисти флуиди в
  полупроводниковото производство (азот, водород, дейонизирана
  вода, сух въздух)
4 65 7000 Апаратура за радиовръзка, радиоразпръскваща и телевизионна с
  общо предназначение
4 65 7100 Радиостанции и радиоприемници с общо предназначение:
4 65 7110 приемно-предавателни - стационарни
4 65 7114 радиостанции - приемно-предавателни стационарни за
  производство на радиопрограми
4 65 7120 приемно-предавателни корабни и брегови
4 65 7130 приемно-предавателни - железопътни
4 65 7140 приемно-предавателни - портативни
4 65 7150 приемно-предавателни автомобилни и мотоциклетни
4 65 7152 приемно-предавателни автомобилни за производство на
  радиопрограми
4 65 7160 свързочни
4 65 7165 радиоприемници свързочни всевълнови - контролни
4 65 7180 апаратура за радионавигация и радиолокация
4 65 7200 станции радиорелейни
4 65 7300 Апаратура радиоразпръсквателна:
4 65 7310 устройства звукоусилвателни и възли транслационни, усилвателни
  линейни, уредби командоразпръсквателни, смесителни пултове:
4 65 7312 възли и уредби транслационни
4 65 7315 пултове смесителни
4 65 7320 устройства за превод на говор и апарати слухови електронни
4 65 7330 оборудване електроакустично студийно
4 65 7340 апаратура звукозаписваща и звуковъзпроизвеждаща:
4 65 7341 магнетофони стерео и многоканални студийни
4 65 7342 грамофони студийни
4 65 7343 магнетофони и касетофони репортажни
4 65 7360 апаратура радиоразпръсквателна студийна
4 65 7361 апаратура комплектна студийна
4 65 7362 апаратура студийна контролна за контрол на радиоразпръскването,
  комуникационно-разпределителни системи
4 65 7363 апаратура за радиобюро и кабелно предаване, комуникационни
  системи
4 65 7390 оборудване електроакустично - преносимо
4 65 7391 микрофони, микрофонни стойки, микрофони безжични, микрофонни
  инсталации
4 65 7392 монитори звукови
4 65 7393 устройства звукокоригиращи
4 65 7394 устройства коментаторски
4 65 7395 апаратура озвучителна
4 65 7396 радиостудио подвижно
4 65 7397 стереорадиостудио подвижно
4 65 7400 Апаратура и оборудване телевизионно
4 65 7470 техника телевизионна мобилна
4 65 7480 апаратура телевизионна контролно-измервателна (изпитателна)
4 65 7490 техника телевизионна репортажна
4 65 7491 киноснимачна техника 16 мм и оборудване
4 65 7492 видеоконтролни устройства (монитори, телевизори)
4 65 7700 Антени за радиовръзки, радиоразпръсквателни и телевизионни
4 66 5000 Апаратура за съобщителна връзка с общо предназначение
4 66 5100 Централи телефонни
4 66 5200 Апаратура за оперативна диспечерска и високоговореща връзка:
4 66 5210 апаратура за оперативна секретарска и диспечерска връзка за
  предприятия и учреждения
4 66 5230 апаратура високоговореща
4 66 5250 апаратура диспечерска за железопътна, корабна и брегова връзка и
  за енергосистемите
4 66 5400 Апарати телефонни, специални устройства и кабини телефонни
4 66 5500 Апаратура телеграфна и фототелеграфна:
4 66 5510 централи телеграфни (комутационни)
4 66 5520 оборудване комутационно телеграфно
4 66 5530 апаратура за предаване на данни
4 66 5540 апаратура телеграфна, работеща с кода на Морз
4 66 5550 апарати телеграфни буквопечатащи
4 66 5570 апарати фототелеграфни и факсимилни с общо предназначение
4 66 5580 апаратура фототелеграфна спомагателна
4 66 5600 Комплекси, обзавеждане и апаратура за системите за предаване на
  данни:
4 66 5610 средства за комутация
4 66 5620 пунктове абонатни, комплекси за работа по физически вериги
  телеграфни канали и по каналите за тонална честота
4 66 5630 апаратура за предаване на данни с общо предназначение
4 66 5640 апаратура свързочна на средствата за предаване на данни
4 66 5650 апаратура за управление, контрол, регистрация на съобщенията и
  оборудване спомагателно за системите за предаване на данни
4 66 5660 апаратура за предаване изправяне (възстановяване) на сигналите
  (регенератори) и за корекция характеристиките на каналите
4 66 5700 Апаратура съобщителна с електропредаване и линейно кабелно
  оборудване:
4 66 5710 апаратура за високочестотна връзка по линиите на
  електропренасяне
4 66 5730 апаратура за телемеханика и сигнализация по линиите за
  електропренасяне
4 66 5740 апаратура за високочестотна защита на линиите за
  електропредаване
4 66 5800 Апаратура контролно-изпитателна и измервателна на устройства
  с проводникова връзка:
4 66 5860 апаратура за изпробване на устройства с проводникова връзка
4 66 5900 Усилватели, табла и източници за захранване
4 66 6100 Апаратура за честотно уплътнение на линиите за свръзка
  малоканална, за вторично уплътнение на телефонните канали
4 66 6200 Апаратура за честотно уплътнение за многоканална връзка
4 66 6300 Апаратура за отделяне на каналите за връзка и апаратура за
  високочестотен транзит
4 66 6500 Апаратура за уплътнение на импулснокодова модулация
4 66 6600 Оборудване за линейно-апаратни зали общостанционно
4 66 6700 Усилватели нискочестотни и станоци за нискочестотни усилватели
4 66 6800 Оборудване унифицирано към апаратура за управление - станоци
4 68 0000 Средства радионавигационни
4 68 1000 Средства радионавигационни за самолети, вертолети и кораби
4 68 1100 Апаратура радионавигационна
4 68 1200 Средства за управление на въздушно движение
4 68 1300 Средства радиолокационни за кацане на самолети и вертолети
4 68 1400 Измерители на скорости на ъгъла на отклонение по Плеровски
4 69 0000 Атомна техника
4 69 1000 Ускорители на заредени частици
4 69 2000 Уреди ядрени, термоядрени, плазмени и изотопни източници на
  топлина
4 69 4000 Радиационна техника:
4 69 4100 радиационни апарати
4 69 4200 радиоизотопни източници
4 69 6000 Техника за разделяне на изотопи и обслужване на ядрени уредби
4 75 6000 Оборудване за надземно обслужване на авиотехниката
4 75 6100 Машини и оборудване за обслужване на аеропистите:
4 75 6120 агрегати за електрозареждане на самолети
4 75 6130 машини топлодухащи
4 75 6140 оборудване за повдигане на самолети
4 75 6160 самоходни стълби, автотранспортьори
4 75 6170 автомашини за кислородно зареждане
5 00 0000 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
5 31 7000 Оборудване подемно-транспортно
5 31 7100 Средства за подов, безрелсов транспорт:
5 31 7130 електрокари - високоповдигачи, платформени, самосвали и други
5 31 7190 мотокари - високоповдигачи, платформени, самосвали и други
5 31 8000 Подвижен състав на железниците
5 31 8300 Вагони товарни:
5 31 8320 открити: двуосни и четириосни нормални (теснопътни, двуосни), М
  и К контейнеровози и др.
5 31 8330 покрити: двуосни и четириосни нормални с неподвижни и раздвижени
  стени и покрив, теснопътни и др.
5 31 8340 цистерни и циментовози: цистерни двуосни и четириосни нормални
  за петролни деривати, цистерни нормални за специални превози и
  теснопътни, циментовози двуосни и четириосни
5 31 8350 вагони товарни специализирани, "думкари", "хопери" и "ОВ",
  "содовози", "рудовози", за превоз на автомобили и други
5 31 8360 вагони хладилни със самостоятелно и несамостоятелно машинно
  охлаждане и други
5 31 8380 вагони товарни други
5 31 8400 вагони пътнически служебни
5 31 8500 Локомотиви дизелови
5 31 8600 Локомотиви електрически - магистрални тип "Шкода", промишлен
  тип Е
5 31 8670 Локомотиви руднични
5 31 8700 Мотриси, мотрисни влакове
5 31 8760 Трамвайни мотриси
5 31 8800 Техника железопътна друга
5 31 8820 Локомотиви парни
5 45 1000 Автомобили
5 45 1100 Автомобили товарни:
5 45 1110 С общо предназначение и товароподемност:
5 45 1111 до 0,5 т включително
5 45 1112 от 0,5 т до 1,5 т включително
5 45 1113 от 1,5 т до 3 т включително
5 45 1114 от 3 т до 5 т включително
5 45 1115 от 5 т до 8 т включително
5 45 1116 от 8 т до 15 т включително
5 45 1117 над 15 т
5 45 1120 Товарни - други:
5 45 1121 дървовози
5 45 1122 товарни с хидрокран
5 45 1130 Влекачи седлови:
5 45 1131 влекачи седлови с натоварване на седлото до 3 т включително
5 45 1132 влекачи седлови с натоварване на седлото над 3 т до 5,4 т
5 45 1133 влекачи седлови с натоварване на седлото над 5,4 т до 7 т
5 45 1134 влекачи седлови с натоварване на седлото над 7,5 т до 12 т
5 45 1135 влекачи седлови с натоварване на седлото над 12 т до 18 т
5 45 1136 влекачи седлови с натоварване на седлото над 18 т
5 45 1138 влекачи седлови самосвални с натоварване на седлото над 7,5 т до
  12 т включително
5 45 1150 Автомобили самосвали с товароподемност:
5 45 1151 до 2,75 т включително
5 45 1152 над 2,75 т до 5 т включително
5 45 1153 над 5 т до 8 т включително
5 45 1154 над 8 т до 15 т включително
5 45 1155 над 15 т до 18 т включително
5 45 1156 над 18 т
5 45 1160 Автомобили самосвали в строителството
5 45 1400 Автомобили леки с работен обем на двигателя до:
5 45 1410 1,2 л
5 45 1420 над 1,2 л до 1,8 л
5 45 1430 над 1,8 л до 3,5 л
5 45 1480 Леки други:
5 45 1485 за медицинска помощ по домовете
5 45 1700 Автобуси с дължина:
5 45 1710 до 6 м включително
5 45 1720 над 6 м до 8 м
5 45 1730 над 8 м до 10 м
5 45 1740 над 10 м до 12 м
5 45 1786 автобуси съчленени
5 45 2100 Автомобили специализирани. Автоцистерни:
5 45 2110 със специализирани каросерии
5 45 2120 фургони за ветеринарна служба, културно и битово обслужване
5 45 2140 цистерни за нефтопродукти, вода и сгъстени газове
5 45 2160 работилници и автомобили - лаборатории
5 45 2200 Тролейбуси, автоконтейнеровози, картинги:
5 45 2230 тролейбуси
5 45 2500 Ремаркета автомобилни и тракторни. Цистерни на ремаркета
5 45 2520 Ремаркета едноосни за товарни автомобили:
5 45 2521 едноосни с бордова платформа
5 45 2522 Колесари
5 45 2523 едноосни самосвали
5 45 2526 едноосни специални
5 45 2530 ремаркета двуосни за товарни автомобили
5 45 2533 ремаркета двуосни самосвали
5 45 2540 ремаркета към товарни автомобили с три и повече оси
5 45 2550 цистерни за нефтопродукти, вода и сгъстени газове на ремаркета
  и полуремаркета
5 45 2560 Ремаркета тракторни:
5 45 2561 едноосни
5 45 2562 бордови
5 45 2563 самосвали
5 45 2564 подвижни работилници на ремаркета тракторни
5 45 2566 Агрегати за техническо поддържане на шаси - тракторно ремарке
5 45 2568 ремарке - тракторно - шаси
5 45 2570 фургони жилища с придвижване (ремаркета автомобилни)
5 45 2600 Полуремаркета автомобилни:
5 45 2610 с общо предназначение
5 45 2611 с бордови платформи
5 45 2612 самосвални
5 45 2615 специализирани фургони
5 45 2617 тежковози
5 45 2618 шаси на полуремаркета
5 45 2619 полуремаркета други
5 45 2620 полуремаркета за строителни конструкции
5 45 2700 Автотоварачи
5 45 2800 Мотоциклети и моторолери
5 48 2400 Снегорини (роторни, плужни)
5 48 5300 Автомобили за градското комунално стопанство
5 52 1300 Съоръжения обозни
5 74 0000 Кораби
5 74 1000 Кораби транспортни от техническия флот, спомагателни,
  морски и рейдови
5 74 1100 Кораби сухотоварни самоходни
5 74 1160 кораби сухотоварни "фериботи"
5 74 1200 Танкери самоходни
5 74 1210 танкери самоходни за нефт и нефтопродукти
5 74 1300 Кораби пътнически и товаро-пътнически
5 74 1340 Кораби пътнически и товарни на подводни криле
5 74 1400 Влекачи:
5 74 1450 Катери и моторни влекачи
5 74 1500 Кораби от техническия флот самоходни:
5 74 1520 Кранове плаващи
5 74 1540 земесмукачи
5 74 1550 земечерпалки
5 74 1560 драгажни самоходни
5 74 1600 Кораби спомагателни самоходни:
5 74 1670 шалани драгажни несамоходни
5 74 1680 кораби промишлено-стопански
5 74 1700 Кораби сухотоварни и наливни несамоходни
5 74 1800 Кораби от техническия флот и спомагателни несамоходни
5 74 2000 Кораби транспортни от техническия флот и спомагателни
  речно-езерни:
5 74 2100 Кораби сухотоварни самоходни
5 74 2200 Танкери самоходни
5 74 2300 Кораби пътнически
5 74 2350 Кораби пътнически метеори
5 74 2400 Влекачи
5 74 2500 Кораби от техническия флот самоходни:
5 74 2590 Плавателни помпени станции - само плавателния съд и напорния
  тръбопровод до бреговото съоръжение
5 74 2700 Кораби сухотоварни несамоходни
5 74 2720 Въглевози, секции и лихтери
5 74 2800 Танкери несамоходни
5 74 2900 Кораби от техническия флот и спомагателни
Забележа: При добив на инертни материали важат нормите за позициите,
  както следва:
5 74 2400 Влекачи
5 74 2700 Кораби сухотоварни несамоходни
5 74 2900 Кораби от техническия флот несамоходни
5 74 3000 Кораби промишлени
5 74 3100 Ловни и обработващи самоходни морски (траулери и сейнери)
5 74 3200 Ловни самоходни морски (катери)
5 74 3300 Обработващи самоходни морски
5 74 3400 Приемно-транспортни самоходни морски
5 74 3500 Промишлени самоходни за крайбрежно плаване
5 74 3600 От техническия флот и спомагателни самоходни и несамоходни
5 74 4000 Кораби спортни, туристически и излетни, катери, лодки и други
  плаващи средства:
5 74 4100 Кораби моторни туристически излетни
5 74 4300 Кораби ветроходни спортни, туристически и излетни
5 74 4500 Лодки гребни спортни, туристически и излетни
5 74 4700 Катери:
5 74 4760 Катери моторни спасителни
5 74 4800 Лодки спасителни и работни салове, лодки индивидуални, спасителни
  средства
  Забележка: Основните фондове с код 5 75 0000 "Авиационна техника" са
  дадени в края на таблицата.
6 00 0000 ИЗМЕРВАТЕЛНИ И РЕГУЛИРАЩИ УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ И
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
6 31 4650 Инструменти сондажни
6 31 4660 Инструменти минни
6 31 8000 Измервателни и регулиращи уреди и производствени
  принадлежности на железниците:
6 31 8220 инструменти преносими и производствен инвентар
6 31 8230 междугарова жп автоматика и телемеханика
6 31 8240 уредби релейни и групи за електромеханична централизация (ЕМЦ) и
  за маршрутно-релейна централизация (МРЦ)
6 31 8250 съоръжения други по железопътната автоматика и съобщителната
  техника
6 31 8280 съоръжения стационарни допълнителни други
6 31 8290 измервателни уреди за жп транспорт
6 34 4500 Уредби за измерване методите на електротехнологията
6 34 4550 уредби и оборудване за изпитване на електромеханичното
  оборудване и изделия за електропромишлеността
6 34 4590 уредби и оборудване за изпитване други видове електротехнологии
  и обработки
6 36 6300 Инструменти скалоразрушаващи
6 36 6800 Инструменти към нефтодобивното и геологопроучвателното
  оборудване
6 39 1000 Инструменти режещи (свредели, метчици, флашки, зенкери,
  райбери и фрези - твърдосплавни) и инструменти електрически
  и пневматични ръчни
6 39 2000 Инструменти режещи твърдосплавни (без свредели, метчици,
  флашки, зенкери, райбери, фрези). Инструменти затягащи,
  спомагателни и фрези зачистващи
6 39 3000 Инструменти от диаманти и свръхтвърди материали
6 39 4000 Инструменти абразивни, материали абразивни
6 39 5000 Инструменти дървообработващи
6 39 6000 Инструменти измервателни
6 39 8000 Уреди за измерване и контрол на линейни и ъглови размери
6 39 9000 Екипировка технологична на машиностроенето
6 42 1000 Уреди за контрол и регулиране на технологични процеси
6 42 2000 Уреди електроизмервателни
б 42 2100 Уреди електроизмервателни цифрови
6 42 2200 Системи информационни електроизмервателни и уредби за
  измерване на електрически и магнитни величини
6 42 2300 Уреди електроизмервателни аналогови (амперметри, волтметри,
  омметри, ватметри, честотметри и др.)
6 42 2400 Уреди електроизмервателни лабораторни и преносими аналогови
6 42 2500 Мерки и уреди образцови за електрически и магнитни величини
6 42 2600 Уреди електроизмервателни регистриращи
6 42 2700 Преобразуватели усилватели, стабилизатори и трансформатори
  измервателни
6 42 2800 Електромери
6 42 3000 Средства за телемеханиката
6 42 7000 Машини и уреди за измерване на механични величини
6 42 7100 Машини и уреди за определяне механичните свойства на
  материалите
6 42 7300 Машини и уреди за измерване на сили и деформации (динамометри,
  силоизмервателни машини, машини и уреди за определяне на
  моменти, деформации и сила)
6 42 7400 Уреди теглоизмерителни
6 42 7600 Уреди за неразрушаващ контрол на изделията и материалите
6 42 7700 Апаратура и уреди на виброметрията
6 42 7800 Уреди за измерване параметрите на движението и броячи
6 42 8000 Уреди за време
6 43 1000 Уреди за физични изследвания
6 44 3000 Прибори оптически с общопромишлено, специално и научно
  предназначение
6 44 3100 Прибори за измерване и контрол на дължини, ъгли, грапавост и
  форма на повърхнините, приспособления и принадлежности към тях
6 44 3200 Устройства и прибори оптически към металорежещи машини
6 44 3300 Прибори и инструменти геодезически и маркшайдерски,
  принадлежности и оборудване към тях
6 44 3400 Прибори и апаратура за спектрален анализ и принадлежности към
  тях
6 44 3500 Микроскопи светлинни, устройства и принадлежности към тях
6 44 3600 Прибори електронно-оптически за измерване микроструктурата на
  веществата, нееднородността в газови и течни среди и прибори
  хелиографски
6 44 3700 Прибори и принадлежности фотометрически, рефрактометрически
  и поляриметрически лабораторни за производство и контрол на
  микроелектронни елементи
б 44 3800 Прибори астрономически
6 63 6300 Уреди, системи и стендове за изпитване и измерване на възли от
  изделията на електрониката
6 66 8000 Прибори радиоизмервателни - специализирани
6 94 4100 Апарати измервателни за функционална диагностика
6 94 4200 Уреди и апарати за функционална диагностика
6 94 4300 Уреди и апарати за лабораторни, диагностични и санитарно-
  бактериологични изследвания и измервания
6 94 4400 Уреди и апарати за терапия, апарати наркозни и дихателни,
  устройства за заместване функциите на органи и системи на
  човешкия организъм
6 94 5100 Обзавеждане санитарно-хигиенно, средства за преместване и
  превозване
6 94 5200 Обзавеждане на болници, лаборатории и аптеки
7 00 0000 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР
7 31 7100 Инвентар складов, контейнери, палети, маси работни
7 40 1300 Машини изчислителни електронноцифрови:
7 40 1340 машини изчислителни електронноклавишни: калкулатори, джобни,
  настолни, универсални, персонални компютри и др.
7 40 1700 Машини изчислителни електронно-механични и механични:
7 40 1730 електрически клавишни
7 40 1740 счетоводни и фактурни
7 40 1750 билетно-касови и фактурни
7 40 1760 контролно-регистриращи
7 40 1770 изчислителни електромеханични и механични други
7 42 6000 Средства за механизация и автоматизация на управленския и
  инженерно-техническия труд:
7 42 6100 за съставяне на текстови документи
7 42 6200 за копиране и оперативно размножаване на документи
7 42 6230 за електро-фотографическо копиране (ксерокси и др.)
7 42 6300 за обработка на документи
7 42 6400 за търсене и транспортиране на документи
7 42 6700 за сигнализация и информация - канцеларски
7 44 4600 Фотоапаратура и киноапаратура любителска и принадлежности
  към нея
7 51 4200 Оборудване технологично за предприятията от търговията,
  общественото хранене и блоковете за хранене:
7 51 4210 хладилно - всички видове
7 51 4220 топлинно - всички видове
7 51 4230 за механична обработка на продуктите в предприятията от
  общественото хранене - всички видове
7 51 4240 автомати и полуавтомати търговски и разменни - всички видове
7 51 4250 оборудване механично за санитарна обработка, разносна търговия
  и пренасяне на товари
7 51 4260 оборудване на предприятията за търговията и общественото
  хранене и други блокове за хранене
7 51 4270 оборудване за изделия и полуфабрикати за обществено хранене и
  опаковка и за разфасовка в плодово-зеленчукови бази
7 51 4600 Инвентар битов електрически (хладилници, печки, бойлери,
  подочистачки и др.)
7 51 4700 Инвентар битов - друг
7 51 4710 инвентар кухненски
7 51 4720 уреди нагревателни с течно и твърдо гориво
7 51 4730 принадлежности бръснаро-фризьорски
7 51 4740 инвентар селскостопански и градинарски
7 56 1000 Мебели за жилищни помещения, почивни станции, хижи и др.
7 56 1100 Маси, бюора
7 56 1200 Столове (меки, плетени, с метална конструкция, пейки)
7 56 1300 Канапета, кушетки
7 56 1400 Кресла, легла, канапета-легла, матраци
7 56 1500 Мебели корпусни (гардероби, шкафове, библиотеки)
7 56 1700 Гарнитури мебелни и комплекти
7 56 1800 Изделия мебелни други
7 56 2000 Мебели специални:
7 56 2100 за медицински учреждения, лаборатории: маси, шкафове, легла,
  кресла и др.
7 56 2400 за търговско обслужване, за обществено хранене и битово
  обслужване
7 56 2420 за кухненско обзавеждане
7 56 2600 за театри, кина, читалища, музеи и други учреждения на културата:
7 56 2610 столове, шкафове, маси
7 56 2611 столове за театри и кина
7 56 2620 витрини библиотеки за читалища
7 56 2700 за административни сгради
7 56 2800 за гари и учреждения на финансите и съобщенията
7 56 2900 специални други
7 65 7300 Устройства акустични
7 65 8000 Апаратура радиоелектронна битова (телевизори, радиоапарати,
  магнетофони, видеомагнетофони, грамофони, усилватели,
  радиокомплекти и др.)
7 65 8420 Видеокасетофони битови и видеокамери битови
7 66 5200 Апаратура за оперативна диспечерска връзка за учреждения и
  предприятия (номератори и уредби диспечерски - секретарски,
  уредби конферентни и др.)
7 81 7000 Килими и килимни изделия:
7 81 7100 килими
7 81 7200 пътеки
7 94 5100 Обзавеждане санитарно-хигиенно, средства за преместване и
  превозване
7 96 1000 Изделия за физическа култура, спорт и туризъм:
7 96 1100 инвентар за акробатика и гимнастика
7 96 1200 за лека атлетика
7 96 1300 за водни спортове, включително водни ски
7 96 1400 за зимни спортове
7 96 1500 за спортни игри
7 96 1580 ротативни игрални машини и електронни игри
7 96 1600 изделия за приложни спортове
7 96 1700 прибори изследователски и съдийско-информационни спортни
7 96 1800 инвентар за лов и риболов
7 96 1900 изделия и оборудване за общофизическа подготовка, туризъм и др.
7 96 2000 Произведения художествени
7 96 3000 Инструменти музикални:
7 96 3100 клавишни
7 96 3200 пластинкови с мях
7 96 3300 струнни
7 96 3400 струнни лъкови
7 96 3500 духови
7 96 3600 ударни и шумови
7 96 3700 електромузикални
7 96 3800 музикални национални
7 96 9000 Оборудване и инвентар за театрално-зрелищни предприятия и
  учреждения на културата
8 00 0000 ПРОДУКТИВНИ И РАБОТНИ ЖИВОТНИ
8 98 1000 Говеда и биволи
8 98 1100 Говеда:
8 98 1110 бици говежди продуктивни
8 98 1120 крави продуктивни
8 98 1130 волове работни
8 98 1200 Биволи:
8 98 1210 бици биволски продуктивни
8 98 1220 биволици продуктивни
8 98 1230 биволи работни
8 98 5000 Коне, магарета, мулета и катъри
8 98 5100 Коне:
8 98 5110 жребци конски продуктивни
8 98 5120 кобили продуктивни
8 98 5130 коне работни
8 98 5200 Магарета:
8 98 5210 жребци магарешки продуктивни
8 98 5220 магарици продуктивни
8 98 5230 магарета работни
8 98 5300 Мулета
8 98 5400 Катъри


Забележки:

1. Начисляваните амортизации на продуктивните и работните животни в предвидения с Таблицата за амортизационните норми срок не възстановяват първоначалната им стойност поради това, че амортизационните норми са занижени, както следва:

а) за коне, кобили, жребци, мулета, катъри, магарета - 25 на сто;

б) за волове, крави, биволи и биволици - 50 на сто;

в) за бици - 40 на сто.

2. При бракуване на посочените животни разликата до първоначалната стойност се възстановява чрез доначисляване на остатъчната (продажната) стойност или 25, 50 и 40 процента от първоначалната стойност на съответните животни.


9 00 0000 ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
9 97 2000 Култури трайни етеричномаслени
9 97 2600 Култури етеричномаслени, лечебни и др.:
9 97 2610 роза казанлъшка
9 97 2620 лавандула
9 97 2670 шипкови насаждения
9 97 2900 Технически култури:
9 97 2910 хмел
9 97 2990 Други култури трайни, технически, етеричномаслени, лечебни
9 97 5000 Трайни насаждения и телени конструкции за тях
9 97 5100 Градини от семкови култури:
9 97 5110 Ябълки:
9 97 5111 високостеблени с височина над 3,5 м
9 97 5112 средностеблени с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5113 нискостеблени с височина до 2,5 м
9 97 5120 Круши:
9 97 5121 високостеблени с височина над 3,5 м
9 97 5122 средностеблени с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5123 нискостеблени с височина до 2,5 м
9 97 5130 Дюли
9 97 5140 Мушмули
9 97 5200 Градини от костилкови култури:
9 97 5210 сливи
9 97 5240 череши
9 97 5250 вишни
9 97 5260 кайсии и зарзали
9 97 5270 праскови
9 97 5300 Градини от орехоплодни култури:
9 97 5310 орехи
9 97 5320 лешници:
9 97 5321 храстовидни
9 97 5322 облагородени
9 97 5330 бадеми
9 97 5340 кестени:
9 97 5341 облагородени
9 97 5342 необлагородени
9 97 5400 Насаждения от ягодоплодни култури:
9 97 5410 ягоди
9 97 5420 малини
9 97 5440 черно френско грозде (касис)
9 97 5450 червено френско грозде
9 97 5470 черница сортова и несортова:
9 97 5471 високостеблена с височина над 3,5 м
9 97 5472 средностеблена с височина от 2,5 до 3,5 м
9 97 5473 нискостеблена с височина до 2,5 м
9 97 5600 Насаждения от цитрусови и субтропични култури:
9 97 5610 смокиня
9 97 5620 лимон
9 97 5630 нар
9 97 5670 райска ябълка
9 97 5690 Други трайни насаждения:
9 97 5691 дафина
9 97 5692 хинап
9 97 5693 фисташка
9 97 5694 хипофая
9 97 5695 арония
9 97 5696 актинидия
9 97 5700 Насаждения лозови:
9 97 5710 винени
9 97 5720 десертни
9 97 5730 асми винени и десертни сортове
9 97 5800 Маточници, овощни градини за семена, калеми и др.:
9 97 5810 градини за добиване на семена и за калеми
9 97 5811 маточни овощни градини за получаване на калеми (присадници)
9 97 5812 овощни градини за добиване на семена от семенни култури
9 97 5813 овощни градини за добиване на семена от костилкови култури
9 97 5814 черничеви маточни градини
9 97 5820 маточници лозови от френско грозде
9 97 5821 маточници от френско грозде за добиване на резници
9 97 5822 лозови маточници за подложкови резници
9 97 5823 маточни лозя (винени и десертни сортове)
9 97 5830 маточници от цитрусови и субтропични култури
9 97 5890 други маточници
9 97 5891 вегетативни маточници
9 97 5892 лешников маточник за издънка
9 97 5900 Телени конструкции:
9 97 5991 с циментови колове
9 97 5993 с дървени колове
9 97 5994 за хмел
9 97 5995 за нискостеблени ябълки и круши
9 97 5996 за средностеблени ябълки и круши
5 75 0000 Авиационна техника
5 75 2000 Самолети, вертолети, планери пътнически
5 75 2100 Самолети пътнически магистрални:
5 75 2120 самолети пътнически магистрални средни
5 75 2121 ТУ-154
5 75 2122 ТУ-134
5 75 2123 ИЛ-18
5 75 2200 Самолети пътнически за вътрешни линии:
5 75 2220 самолети пътнически за вътрешни линии средни
5 75 2221 АН-24
5 75 2400 Самолети граждански специализирани:
5 75 2411 АН-2, АН-2М
5 75 2412 ЗЕТ-37
5 75 2413 М-18 Дромадер
5 75 2414 самолет Турбо траш
5 75 2431 АН-30, планер
5 75 2432 ЯК-40,планер
5 75 2433 Л-410, планер
5 75 2600 Самолети товарни:
5 75 2621 АН-12
5 75 2800 Вертолети граждански:
5 75 2851 вертолет Ка-26 (планер)
5 75 2852 вертолет МЛ-2 (планер)
5 75 2853 вертолет МИ-8 (планер)


1. Кодовете на различните класификационни подгрупи окончават на една или повече нули, а на определения вид основни средства - на цифра от 1 до 9.

Кодовете на сградите и съоръженията се образуват от първите им пет разреда, посочени в ЕКОС. За сградите в таблицата най-напред са посочени кодовете и наименованията на основните подгрупи.

2. Амортизационните норми за сградите са определени съобразно функционалното предназначение и конструктивно-технологическите им характеристики (КТХ), посочени като 6-ти и 7-ми разред на кода.

Конструктивно-технологическата характеристика на сградите се установява от първичната им документация, а при липса на такава становище и заключение дават компетентните специалисти.

За сградите, в които се съчетават различни конструктивно-технологически характеристики, се прилагат нормите, определени за преобладаващата конструктивно-технологическа характеристика. За сграда, която се използва едновременно за производствени, стопански, обществени и други нужди, се прилагат амортизационните норми за преобладаващата във функционално отношение част от постройката.


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


724 Приходи от валутни...

Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни...


421...

Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения и други плащания; по различни удръжки -...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1247 сек.,0.0076 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:4,234kb