http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


1_3/26.05.2008г.
КСО, чл.5,ал.4,т.2 и чл.6 от КСО
Наредба № Н-8 ,чл.3, ал.2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005г.

Фактическа обстановка: За 2007г. от януари до юни лице има доходи от трудово правоотношение, от юли до септември лицето няма доходи и не е осигурено.През м.октомври регистрира ЕООД и се осигурява върху избран месечен осигурителен доход 220 лв чрез дружеството.
Въпроси: Следва ли лицето да подава годишна декларация обр.6 ? Следва ли да подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за изравняване на осигурителния доход?


Съгласно чл.5,ал.4,т.2 от КСО, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите представят в Националната агенция за приходите декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени с Наредба № Н-8 от 29.12.2005г.
От изложените обстоятелства в запитването, може да се направи извода че въпроса касае подаването на декларация образец № 6 от самоосигуряващо се лице за 2007г.
На основание чл.3, ал.2 от горепосочената Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителните вноски за предходната календарна година.
По силата на §2, т.2 от Наредбата "самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Аналогично е определението на това понятие и в КСО/чл.5,ал.2/. Задължени да внасят осигурителни вноски за своя сметка на основание чл.6, ал.7 от КСО са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
В тази връзка всяко самоосигуряващото се лице, което е извършвало трудова дейност през 2007г., за която подлежи на осигуряване /независимо от броя на месеците/ е задължено да подаде декларация образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ” по реда на чл.3, ал.2 от Наредбата. В декларацията се включват авансовите вноски направени през годината по реда КСО, ЗЗО и размера на окончателната осигурителна вноска за съответния фонд или здравно осигуряване по реда на чл. 6, ал.8 от КСО.
Лицата по чл.4,ал.3,т.2 от КСО-собственици в търговски дружества упражняващи трудова дейност като такива внасят осигурителни вноски авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл.6,ал.7,т.1 от КСО/. На основание чл.6, ал.8 от КСО самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния осигурителен доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Окончателният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
На основание чл.40, ал.1, т.2 Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ едноличният търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със ЗБДОО. Годишно тези лица правят изравнителни вноски за здравно осигуряване върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
Самоосигуряващите се лица, които са упражнявали трудова дейност в това качество, но не са получили доходи от нея и нямат задължение да подават годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съответно не попълват и Таблица 1 и 2 в справката към данъчната декларация/образец 2004 за 2007г/. В този случай окончателният размер на осигурителния доход ще бъде равен на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съгласно Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Тогава се подава задължително декларация образец № 6 по реда на чл.3, ал.2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. като в нея се включват дължимите авансови вноски от самоосигуряващото се лице.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0604 сек.,0.0068 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,179kb