http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


5_423 / 04.07.2008
ЗДДС, чл. 21
Относно: Определяне мястото на изпълнение на доставка
Фактическа обстановка: Дружеството е съответно получател и доставчик на услуга от и към трета страна по софтуерно разрешаване и оптимизиране на процеси и бази данни.
Въпроси: Как следва да се определи мястото на изпълнение на доставките? Има ли задължение за самоначисляване с протокол и по кой член?

На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги съгласно чл. 2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са предмет на освободени доставки. Следователно съществен елемент от механизма на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Според чл.21, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставки на услуги е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект - мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Изключенията от основното правило по чл. 21, ал. 1 ЗДДС /за извършване на услуги/ са посочени в чл. 21, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗДДС, съгласно който мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
- получателят е лице, установено извън Общността или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, в която е установен доставчикът;
- доставяните услуги са услуги, изброени в т.2 на чл.21, ал.3
Видът на услугите, изложени в запитването попадат в хипотезата на чл.21, ал.3, т.2, б. „в”, а именно – услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по преработка на софтуер. Предвид това, за тези доставки ще се определи съответно място на изпълнение на територията на страната – в случая, когато получателят е установен на територията на страната – България и във втория случай - място на изпълнение е на територията на страната – установена извън ЕО, където е установен получателят по доставката.
В случаите, когато дружеството Ви е получател по доставката на услуга по чл.21, ал.3, т.2, б.”в” за него възниква задължение за начисляване на данък, тъй като в тези случаи, съгласно разпоредбата на чл.82, ал.2, т.2 данъкът е изискуем от получателя по доставката. Според чл.86, ал.1, т.1 от ЗДДС регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем е длъжно да го начисли като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред. Съгласно чл.117, ал.1 от ЗДДС регистрираното лице -получател по доставката издава задължително протокол.
В случаите, когато получател по доставката на услуга по чл.21, ал.3, т.2, б.”в” е лице от трета страна, а дружеството Ви е доставчик, мястото на изпълнение на доставката и на територията, където е установен получателя по тази доставка и на основание чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС - на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0324 сек.,0.0062 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,170kb