http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


5_ 53-02-396/25.06.2008
КСО, чл.9, ал.8;
ЗДДФЛ, чл.43, чл.50;
Фактическа обстановка: лице работи без трудово правоотношение. За същия месец то е осигурено върху максималния размер на осигурителния доход при друг работодател;
Въпроси: 1. Следва ли възложителят по гражданския договор да подаде декларация образец №1;
2. В случай, че трябва какъв код на вид осигурен следва да се попълни в декларацията;
3. Следва ли да се удържи авансов данък върху сумата по сметката намалена с НПР;
4. В случай, че следва да се удържа авансов данък как следва да се декларира;

Сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се уреждат с Наредба № Н-8 /29.12.2005г., издадена от министъра на финансите.
Декларация образец №1 за лицата, които са осигурени при друг работодател на максималния размер на осигурителния доход се подава с цел зачитане на осигурителен стаж на основание чл.9, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно цитираната разпоредба, зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.
Видно от гореизложеното, работещите без трудово правоотношение не са включени в обхвата на чл.9, ал.8 от КСО и няма основание осигурителят да подава декларация образец №1, когато изпълнителят по договора е осигурен на максималния размер на дохода на друго основание.
Относно авансово определяне на данъка следва да имате предвид, че доходите от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени след 01.01.2008г се облагат с авансов данък по реда на чл. 43 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действащ след 1 януари 2008г. Авансовият данък се определя от предприятието – платец на дохода, като разликата между придобития от лицето облагаем доход и удържаните задължителни осигурителни вноски се умножава с 10 на сто. При определянето на облагаемия доход за доходи от упражняване на свободна професия и възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени след 1 януари 2008г., се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто.
Придобитите от физически лица през 2008г. доходи по извънтрудови правоотношения /граждански договор/ подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, която се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
Надвнесеният данък по годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0332 сек.,0.0067 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,170kb