http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори5_271 / 29.05.2008
ЗДДС, чл.73, ал.5;
ППЗДДС, чл.42, ал. 3,4 и 5
Наредба 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, чл.19
Относно: Изчисляване на частичен данъчен кредит

Зададените въпроси са следните:
1.За кой период се изчислява коефициента за частичен данъчен кредит?
2.Какви са документите, удостоверяващи приходите от маржа и как се изчисляват приходите от маржа?
3.Приложима ли е разпоредбата на чл.19 от Наредба 4 от 08.08.2003г. по отношение на наличността в касата в края на деня, при условие, че ВОБ работи денонощно и без прекъсване?


По първи въпрос
Съгласно нормата на чл.73, ал.5 от ЗДДС коефициентът се изчислява на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват - на базата на оборотите по ал. 3 и 4 за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит. Предвид това, ако фирмата е формирала съответните обороти от дейността си през 2007г., тя следва да определи коефициента за 2008г. на базата на тези обороти от 2007г.

По втори въпрос
ЗДДС не борави с понятието «приходи от марж». За целите на ЗДДС е от значение определянето на данъчната основа при доставка на финансови услуги. В тази връзка има издадено Указание № 24-00-11 от 12.02.2007 г. на НАП, относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги - сделки с чуждестранна валута по занятие. Редът за определяне на данъчната основа при доставка на финансови услуги се съдържа в ал.3, 4 и 5 на чл.42 от ППЗДДС. Съгласно ал.3 данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа. Според ал.4, когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина. Алинея 5 гласи, че данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.
Следва да имате предвид, че е издадено Указание № 91-00-114/ 18.04.2008г. относно съдържанието на понятието «основна дейност» за целите на ЗДДС.

По трети въпрос
По отношение приложимостта на чл.19 от Наредба 4 от 08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра следва да се има предвид, че в случаите, когато работното време е непрекъснато, то края на 24-часовият работен ден е начало на следващият работен ден. Доколкото в наредбата не се съдържа изискване за наличност в началото на работния ден, считаме, че разпоредбата на чл.19 от Наредбата не е приложима в този случай. В тази връзка в чл.33 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства се регламентира задължение за регистриране във ФУ или отбелязване в книгата за дневните финансови отчети при промяна на касова наличност(начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата).Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0905 сек.,0.0180 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,170kb