http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


5_290 / 09.06.2008
ЗДДС, чл. 13, чл.21, ал.3 и чл.17

Фактическа обстановка – българска фирма извършва авансови плащания във връзка със следните доставки:
- придобиване на машина от Германия;
- придобиване с монтаж и инсталация на машина от Австрия и
- закупуване на нестандартен софтуер.

Въпроси: Следва ли да се начислява данък върху добавената стойност при извършване на авансовите плащания за горепосочените доставки към фирмата?

Предвид изложеното в запитването и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, Ви уведомяваме, че тъй като в запитването не е изчерпателно посочена фактическата обстановка, ще изразим принципно становище.

По първи въпрос
От запитването не е видно дали доставчикът на машината от Германия е данъчно задължено, регистрирано за целите на ДДС лице.
В случай, че е „данъчно задължено, регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка”, то българската фирма е платила аванс във връзка с вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13 от ЗДДС.
Чл.63, ал.3 и 4 от ЗДДС определят изискуемостта на данъка при вътреобщностно придобиване. Съгласно ал.3 данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал. 1 и 2. Разпоредбата на ал.4 гласи, че независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие.
Съгласно ал.5 на чл.63 от ЗДДС - алинея 4 не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие. Следователно, за направените авансови плащания, преди датата на възникване на данъчното събитие, определена по реда на ал.1 и 2, не възниква задължение за начисляване на данък от страна на фирмата, която осъществява вътреобщностно придобиване. Данъкът за извършеното вътреобщностно придобиване ще бъде изискуем, съгласно нормата на чл.63, ал.3 и 4 и следва да се определи върху данъчна основа, определена по реда на чл.64 от ЗДДС.
В случай, че доставчикът на машината от Германия не е „данъчно задължено, регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка”, тогава не е приложим режимът на облагане при вътреобщностно придобиване, тъй като не е изпълнен фактическият състав, при който е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл.13. В този случай българското лице няма задължение за начисляване на данък по ЗДДС.
По втори въпрос
Съгласно чл.17, ал.4 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката. Чл.82, ал.2, т.4 от същия закон въвежда правилото, според което ако доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка. От казаното следва, че фирмата Ви в качеството на получател е задължена да начисли данък по тази доставка . В тази връзка следва да имате предвид, че в чл.54, ал.2 от ППЗДДС е въведено правило, съгласно което, когато преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката следва да начисли данък върху размера на плащането по реда на чл. 53, ал. 1.
От казаното следва, че за извършените авансови плащания във връзка с доставка на стока с монтаж и инсталация на територията на страната, за която данъкът е изискуем от получателя по доставката, данъкът е изискуем при извършване на плащането и следва да се начисли като се издаде протокол по реда на чл.117, ал.3 от ЗДДС не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

По трети въпрос
По отношение на авансовите плащания във връзка с доставка на нестандартен софтуер, когато данъкът е изискуем от получателя по доставката важи, казаното по втори въпрос. Тези доставки попадат в приложното поле на чл.21, ал.3, т.2, б.а и данъкът за тях е изискуем от получателя по доставката, съгласно чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС. За извършените авансови плащания данъкът е изискуем по смисъла на чл.54, ал.2 от ППЗДДС при извършване на плащането. При завършване на услугата от страна на доставчика данък ще се дължи за останалата част от насрещната престация. Следва да имате предвид, че съгласно чл.25, ал.4, при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0331 сек.,0.0068 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,179kb