http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговори


КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, ал. 3, т. 2 и ал. 4, чл. 6, ал. 7 и ал. 8;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ – чл. 50, ал. 1
ОТНОСНО: Осигуряване на съдружници в ООД, които получават възнаграждение за положен личен труд в дружеството


Според изложеното в запитването, дружеството (ООД), което представлявате, е с двама съдружника. По съдебно решение управляващият съдружник не получава възнаграждение за дейността си по управлението на дружеството. Съдружниците са подали «Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице» в компетентната ТД на НАП и са започнали да се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за самоосигуряващите се лица.
С решение на Общото събрание е прието на съдружниците да се изплаща възнаграждение за положения личен труд в дружеството.
Въпросът Ви е: На какво основание трябва да се осигурява всеки един от съдружниците?
При така описаната фактическа обстановка и с оглед на действащата нормативна уредба, изразяваме следното становище по зададения казус:
Лицата, които упражняват трудова дейност като съдружници в търговски дружества, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. По свой избор те могат да се осигуряват за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (чл. 4, ал. 4 от КСО). Когато съдружникът има сключен договор за управление и контрол с дружеството, осигуряването е по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7, а не по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
Редът, по който се осигуряват лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, включително съдружниците в търговски дружества (които не получават възнаграждение във връзка с управлението на дружеството), се осигуряват по ред, определен в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ).
Задължението за осигуряване на тези лица възниква от деня, в който започнат да упражняват трудовата дейност, за която са регистрирани, и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ).
Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО внасят осигурителни вноски авансово през календарната година върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО). Окончателният размер на месечния осигурителен доход за тези лица се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход (чл. 6, ал. 8 от КСО). Окончателната осигурителна вноска е в размера за фонд «Пенсии» и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) като се дължи върху разликата между декларирания доход (в ГДД) и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски през годината.
Съгласно чл. 11 от НООСЛБГРЧ при изплащане на суми за работа без трудови правоотношения на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, към които се причисляват и съдружниците в търговски дружества, осигурителни вноски не се внасят от възложителя (дружеството) на работата и не се удържат от възнаграждението по договора. Върху възнагражденията за работа без трудови правоотношения лицата са длъжни да внесат осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО като ги включат в Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Предвид изложеното, съдружниците в търговски дружества, реализирали доходи от извършване на услуги с личен труд в дружествата, в които имат дялово участие, декларират тези доходи в Приложение № 3, част І, таблица 8 на ГДД (образец 2031 за 2007 г.). Годишният осигурителен доход се формира като облагаемият доход от извършването на услуги с личен труд в тези дружества, деклариран на ред 8.9 от Таблица 8 на Приложение 3, се пренася на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход към ГДД. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността.
Здравното осигуряване на съдружниците в търговски дружества, които не са сключили договори за управление и контрол и/или нямат определено възнаграждение в качеството им на управляващи съдружници, се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване - върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО. Годишният осигурителен доход, върху който се дължат здравноосигурителните вноски, за доходите на съдружниците от извършен личен труд в дружествата, се формира по аналогичен начин на осигурителния доход за социално осигуряване като се попълва колона 5.2 от Таблица 2 на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0378 сек.,0.0069 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,183kb