http://www.account-bg.info/balansi/

Избрани писма от системата на НАП Въпроси и отговориОТНОСНО: Осигуряване на управител по договор за управление и контрол, сключен с дружество по чл. 357 от ЗЗД, който е собственик на ЕООД, развиващо дейност.

В запитването си излагате следната фактическа обстановка:
Имате сключен договор за управление и контрол с дружество по чл. 357 от ЗЗД /ДЗЗД/. Към запитването сте приложили копие на извлечение от инструкция за потребителя на програмния продукт Rо2008, версия 1.01 от м. март 2008 г., в което пише, че се премахва ограничителният минимален праг на осигурителните вноски при видове осигуряване 04 и 10.
Същевременно сте и собственик на капитала на ЕООД, което има дейност и е един от учредителите на ДЗЗД. Поставяте следните въпроси:
1. След като в програмния продукт за въвеждане на информация по декларация обр. 1 е премахнат ограничителният минимален праг на осигурителните вноски при код за вид осигурен 04 и 10, следва ли извода, че осигуряването Ви по договор за управление и контрол може да бъде върху възнаграждение, по-малко от минималния осигурителен праг?
2. След като в ДЗЗД Ви осигуряват по договор за управление и контрол ще следва ли да се осигурявате и като самоосигуряващо се лице за дейността си в ЕООД?
3. Как ще се отразят в осигурителната Ви книжка двата вида осигуряване – по договор за управление и контрол и като самоосигуряващ се собственик на ЕООД?
Съобразно изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 (доп. ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) от Кодекса за социално осигуряване (КСО) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове.
Осигурителният доход за лицата, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 2 - 4 от КСО. Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Осигурителните вноски са в размера за всички осигурени социални рискове по чл. 6, ал.1, т.1 от КСО и се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО (60:40 за 2008 г.). Видно от текста на цитираната норма на чл. 6, ал. 3 от КСО, осигурителният доход не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (групата на ръководните длъжности по НКПД) съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и по-голям от максималния осигурителен доход определен със ЗБДОО за съответната календарна година. За 2008 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв. /чл. 8, т. 5 от ЗБДОО/.
Съгласно чл. 6 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица декларация обр. 1 се подава чрез попълване на утвърдения образец и съгласно указанията за попълването й. В указанията за попълване на декларация обр. 1 „Данни за осигуреното лице” в т. 12 „Вид осигурен” е посочено, че код 10 се попълва за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори. Код 04 се попълва за лицата, работещи по втори или допълнителен трудов договор. Това, че в посочената от Вас инструкция за потребителя на НОИ, ГД „ИС”, е указано, че е премахнат ограничителният минимален праг на осигурителните вноски при видове осигуряване 04 и 10, не означава, че този праг е премахнат в КСО, нито че инструкцията противоречи на кодекса. В практиката са налице различни случаи, в които месечният осигурителен доход за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО може да бъде по-малък от „минималния праг”. Например случаите, в които се полага труд едновременно по трудов договор и по договор за управление и контрол, когато осигурителният доход по трудовия договор е равен на максималния осигурителен доход за съответния период, при работа по два договора за управление (когато сумата от възнагражденията по двата договора превишава максималния месечен осигурителен доход), при наличие на дни във временна неработоспособност през календарния месец и др.
По втори въпрос:
По силата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества От текста на посочената разпоредба е видно, че осигуряването на изброените лица е свързано с упражняването на трудова дейност. Полагането на личен труд е основен принцип в държавното обществено осигуряване, прокламиран в чл. 10 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от КСО и продължава до нейното прекратяване.
Собствениците на ЕООД като самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО, във вр. с чл. 6, ал. 7 от КСО се осигуряват на основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО по ред, определен в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Съгласно чл. 1, ал. 1 от наредбата осигуряването на тази категория лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност, а в ал. 2 от същата норма е предвидено започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност да се установява с декларация, подписана от самоосигуряващото се лице и подадена в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство до компетентната териториална дирекция на НАП.
В този случай осигуряването се провежда чрез търговското дружество, но осигурителните вноски са за сметка на лицето. На основание чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО осигурителните вноски се внасят върху избран месечен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (240 лв. за 2008 г.) и максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година (2000 лв. за 2008 г.). Здравноосигурителните вноски се дължат на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.
На основание чл. 6, ал. 10 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход , по следния ред:
1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
В конкретния случай, ако упражнявате дейност като управител по договор за управление и контрол в ДЗЗД и като работещ собственик в ЕООД, ще подлежите на осигуряване и на двете основания като спазвате поредността на доходите по чл. 6, ал. 10 от КСО, посочена по-горе.
Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на годишния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
По третия въпрос:
Как ще се отразят в осигурителната Ви книжка двата вида осигуряване – по договор за управление и контрол и като самоосигуряващ се собственик на ЕООД, следва да имате предвид, че контролът по изпълнението на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е възложен на Националния осигурителен институт, поради което следва да отправите запитването си към компетентната институция.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 
Страница 5 
Страница 6 
Страница 7 
Страница 8 
Страница 9 
Страница 10 
Страница 11 
Страница 12 
Страница 13 
Страница 14 
Страница 15 
Страница 16 
Страница 17 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0352 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,197kb