http://www.account-bg.info/balansi/

Речник на финансовите термини


Срочен депозит
Влог на парични средства в банката за определен срок, който се установява при откриване на сметката.

Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори.

Трансфер
Смяна на собственика на ценна книга.

Трасант
Издател на преводна полица (трата)

Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица.

Трата
Писмено разпореждане на кредитора към длъжника да изплати определена сума на трето лице.

Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица.

Факторинг (от англ. faktoring - посредник)
Разновидност на финансови операции, при които банката или специализирана компания получава (закупува) задължения на длъжника и сама изисква дълга в полза на кредитора (продавача) срещу определено възнаграждение.

Финансов лизинг
Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.

Хеджиране (hedgе - ограждам)
Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.

Холдинг – фирма, която контролира други фирми поради притежаване на контролния пакет акции на тези фирми.

Ценна книга:
1. Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него.
2. Документ, свидетелстващ за предоставянето на заем и за правата на кредитора.

Чек
Вид ценна книга, в която е отразено разпореждането на собственика на чека за изплащане на определено лице или на предявителя на чека на посочената върху него сума.

Чиста печалба
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.

Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


721 Приходи от...

Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции. Сметка 721 се...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0430 сек.,0.0071 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,104kb