http://www.account-bg.info/balansi/

Речник на финансовите термини


Срочен депозит
Влог на парични средства в банката за определен срок, който се установява при откриване на сметката.

Стокова борса
Специално организиран пазар, на който се продават и купуват стоки. На стоковата борса могат да се сключват сделки спот (доставка на стоката веднага или за много кратък срок), сделки за доставка на определено място и към определен срок в бъдеще (форуърд договори), както и фючърсни договори.

Трансфер
Смяна на собственика на ценна книга.

Трасант
Издател на преводна полица (трата)

Трасат
Лице, приемащо полицата (тратата), което по този начин се задължава да заплати преводната полица.

Трата
Писмено разпореждане на кредитора към длъжника да изплати определена сума на трето лице.

Търговски кредит
Стокова форма на кредит, възникваща при отсрочване на плащането; задължение, оформено с полица.

Факторинг (от англ. faktoring - посредник)
Разновидност на финансови операции, при които банката или специализирана компания получава (закупува) задължения на длъжника и сама изисква дълга в полза на кредитора (продавача) срещу определено възнаграждение.

Финансов лизинг
Характеризира се с дългосрочност на договора (от 5 до 10 години) и амортизиране на цялата или по-голямата част от стойността на оборудването. Фактически финансовият лизинг представлява форма на дългосрочно кредитиране. Съгласно НСС 17 това е лизингов договор, при който наемодателя прехвърля на наемателя всички рискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива. Той трябва да отговаря най-малко на две от следните три изисквания (първото изискване е задължително): договорът да съдържа клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на наемателя; прехвърлянето на собствеността на наемателя да се извършва към края на срока на лизинговия договор; срокът на наемния договор да покрива по-голямата част от полезния срок на използване на актива.

Хеджиране (hedgе - ограждам)
Различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.

Холдинг – фирма, която контролира други фирми поради притежаване на контролния пакет акции на тези фирми.

Ценна книга:
1. Финансов инструмент под формата на документ, който дава право на собственика си да притежава част от имуществото и да получава доход от него.
2. Документ, свидетелстващ за предоставянето на заем и за правата на кредитора.

Чек
Вид ценна книга, в която е отразено разпореждането на собственика на чека за изплащане на определено лице или на предявителя на чека на посочената върху него сума.

Чиста печалба
Печалбата, оставаща на разпореждане в предприятието след отчитане на данъците.

Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0418 сек.,0.0100 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,106kb