http://www.account-bg.info/balansi/

Речник на финансовите термини


Одит на изпълнението
Проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички управленски нива с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) ефективност е степента на постигане на целите при съпоставяне на очаквания и действителния резултат от дейността;
б) ефикасност е съотношението между действителния резултат и средствата, използвани за постигането му;
в) икономичност е свеждането до минимум на разходите за придобиване на ресурси, необходими за осъществяването на дейността, при спазване на изискванията за качество.

Финансов одит
Проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установи законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.

Одит на системите
Проверката на системите за финансово управление и контрол на одитирания обект с цел да се установят предимствата и недостатъците им и да се определят одитните дейности, които следва да се приложат.

Одит на информационните технологии
Оценката на компютърната среда, включваща софтуерни продукти и приложения и управленски системи.

Одитиран обект
Органът или лицето, програмата, дейността, функцията или проектът, които са обект на одит.

Оперативен лизинг
Съгласно НСС 17 това е всеки друг лизингов договор, при който не са налице изискванията за финансов лизинг. Оперативният лизинг най-общо може да се определи като наемен договор, при който наемателят никога не може да стане собственик на лизинговото имущество.

Опция (избор)
Съглашение с продавача или купувача, даващо право на притежателя на опцията да купи или продаде ценни книги по посочена цена в уговорен определен период от време. Има опция на продажба и опция на покупка, както и опция, даваща право и на покупка и на продажба – двойна опция.

Основен капитал
Частта от капитала, която се използва за формиране на основни производствени средства и участваща продължителен период от време в производството.

Остатъчна стойност
Цената на лизинговия обект в края на лизинговия период, по която може да бъде придобит от лизингополучателя.

Оценка на риска
Методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск с цел правилно планиране и осъществяване на контролната дейност.


Пазарна стойност
Сумата, която може да се получи, при продажбата на (собствените) активи на пазара.

Период на откупуване (Payback period)
Времето, необходимо за да може инвестираната в даден проект сума, да се върне за сметка на средствата, получени в резултат от основната дейност по конкретния проект.

Печалба от дейността
Разликата между приходите от продажби и разходите.

Платежоспособност
Способността на предприятието своевременно да погасява своите краткосрочни и дългосрочни парични задължения.

Погасителен план
Неразделна част от договора за лизинг, в който детайлно се отразяват доставната цена, лизинговата цена, месечните вноски, датите за погасяване, лизинговите такси, дължимите застраховки, остатъчна стойност и други финансови реквизити по лизинговия договор.

Полица
Вид ценна книга, писмено парично задължение. Безусловен и безспорен дългов документ. Два основни вида – проста и преводна, простата полица се издава от длъжника, преводната – от кредитора.

Портфейл ценни книжа
Вложения в различни видове ценни книги с различен срок на действие и различна ликвидност, управлявани като едно цяло.

Превантивен контрол
Предварителният контрол, осъществяван от органите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Привилегирована акция
Акция, даваща привилегии на собственика си спрямо собственика на обикновена акция по отношение на получаване на дивиденти след изплащане на процентите по облигации и заеми. Обикновено акцията има право на ограничен фиксиран размер на дивидентите и няма право на глас.

Принципал
Лице, чиито заповеди изпълнява брокерът при търговията с ценни книжа.

Първоначално плащане
Плащане от лизингополучателя на лизингодателя, което се извършва в началото на лизинговия договор и включва встъпителната вноска, лизингови такси и задължителни застраховки и други първоначални плащания, договорени между страните.

Резервен фонд
Целеви източник на средства, създаван за сметка на регулярни отчисления от печалбата на предприятието. Тези средства трябва да бъдат под формата на високоликвидни активи.

Ремитент
Лице, в чиято полза е изписана преводната полица.

Рентабилност
Относителен показател за ефективността на производството, изразяващ степента на доходност на произвежданата продукция.

Рефундиране, рефинансиране
Замяна на едни облигации с други, с по-нисък процент или с изменен срок на погасяване.

Рисков капитал
Дългосрочни инвестиции, вложени в ценни книжа или предприятия с висок или относително висок риск, в очакване на големи печалби.

Себестойност на продукцията
Общо разходите за производство и реализация на продукцията.

Сертифициране
Дейността за проверка на всички финансови документи на функционалните структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския съюз; удостоверяване, че сметките, които трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия, са достоверни, пълни и точни; изготвяне на доклад, който удостоверява, че процедурите по управление и вътрешен контрол функционират задоволително и гарантират целевото разходване на средствата.

Системи за финансово управление и контрол
Всички процедури и цялата вътрешна организация на планирането, изпълнението на дейността и осъществяването на вътрешния контрол, които допринасят за постигане целите на одитирания обект.

Срок на лизинговия договор
Периодът от време, през който лизингополучателя използва актива – предмет на лизинговия договор и заплаща периодични лизингови вноски. Договаря се между лизингополучателя и лизингодателя.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0683 сек.,0.0082 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,128kb