http://www.account-bg.info/balansi/

Речник на финансовите термини


Инвестиционна компания
Разновидност на кредитно-финансовите институти, акумулираща парични средства на инвеститорите чрез емитиране на собствени ценни книжа.

Инвестиционен фонд
Всяко акционерно дружество, чиято дейност включва привличане на средства за сметка на емитирането на акции и инвестирането на тези средства в ценни книжа на други емитенти.

Индосамент
Предавателен подпис върху обратната страна на документ. Индосирането на разчетен документ представлява акт на преотстъпване на правото на собственост върху документа и покриваните от него стоково-материални ценности или парични средства.

Иновационна дейност
Дейност, основана на създаването и използването на научно-техническа продукция и интелектуален потенциал.

Ипотека (залог)
Предаване в залог на недвижим имот, земя, с цел получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.

Капитал (главен)
Стойност, включвана в дейността за получаване на печалба.

Капиталова емисия
Емитиране на ценни книжа за разпределение между потенциалните инвеститори с цел финансиране на инвестиционни разходи (капиталовложения)

Клиринг
Система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения.

Котировка
Определяне на пазарната стойност на ценни книжа.

Краткотрайни активи
Парична наличност или активи, които в кратък период от време могат да бъдат превърнати в пари или ще бъдат използвани в близко бъдеще, обикновено в период от една година

Кредит (заем)
Предоставен заем в парична или стокова форма при условията на срочност, платимост, материална гарантираност и възвратимост.

Кредиторска задлъжнялост
Сумите, които принадлежат на доставчиците за закупени от тях на кредит стоки или услуги.

Кредитоспособност
Възможност на кредитополучателя да върне получения кредит и да заплати лихвата за ползването на заемните средства

Курс на акции, облигации и други ценни книжа
Текуща пазарна цена на ценната книга.

Лизинг (аренда)
Дългосрочна аренда на машини, оборудване, транспортни средства, производствени съоръжения. Арендодателят (лизингодателят) си запазва правото на собственост върху предмета на лизинга. Лизингът позволява на предприятията да намалят равнището на собствения капитал в източниците на финансиране.

Лизингова цена
Сумата от встъпителната вноска, всички месечни вноски и остатъчната стойност по лизингов договор.

Лизингодател
Собственикът на лизинговия обект и страна по договор за лизинг.

Лизингополучател
Ползвателят на лизинговия обект и страна по договора за лизинг.

Лизингова такса
Такси, платими съгласно тарифата на лизингодателя, произтичащи от извършването на различни услуги по лизинговите договори.

Лизингов обект
Лизинговите стоки трябва да отговарят на четири изисквания: да са ДМА, да имат трайна номерация, да има развит вторичен пазар на същите и да има възможност за демонтаж. Орел-лизинг е специализиран в следните основни стокови групи: офис оборудване, изчислителна техника, инвестиционно оборудване, автомобили, медицинско и стоматологично оборудване.

Ликвидност на фирмата
Това е способността във всеки един момент да изплати текущите си задължения.

Марж (курсова разлика)
Банков (борсов, валутен) доход на предприемача, който се определя като разлика между лихвите по предоставените кредити и лихвите по използваните депозити.

НСС 17
Счетоводен стандарт, който регламентира отчитането на лизинговите договори, както и изискванията за финансов и оперативен лизинг.

Нематериални активи
Активи, които нямат физическа, осезаема форма. Например, защитата, получавана от застраховането, цената на фирмата (гудуил, реноме), търговска марка.

Нетен кредит
Разликата между доставна цена и встъпителна вноска при лизинг

Номинал
Номинална или основна стойност (за разлика от пазарната стойност), посочена върху акция, облигация, полица, купон, банкнота или друг финансов инструмент.

Номинална стойност на акция
Частта в акционерния капитал на фирмата, обозначена на лицевата страна на акцията.

Норма на амортизация
Процент от стойността на основния капитал, който ежегодно се включва в себестойността на произведената продукция и/или услуги.

Облигация (задължение)
Ценна книга с фиксиран процент, която се емитира от частни компании или държавата. Облигациите подлежат на погасяване (изкупуване) в течение на обусловения при емитирането на заема срок.

Обикновена акция
Акция, чието притежание не дава право на привилегировано изплащане на дивидентите или при разпределение на активите в случая на ликвидация на акционерното дружеството. Правата на притежателите на обикновени акции, по отношение на доходите или активите на акционерното дружество се удовлетворяват едва, след като бъдат удовлетворени всички искания на кредиторите и притежателите на привилегировани акции. Собствеността върху обикновена акция дава право на участие в управлението на дружеството по принципа: една акция – един глас.

Обратно изкупуване
Обратна продажба на доставчика, на стока, която е била закупена от него. Използва се за намаляване на стоковия риск и оттук за намаляване на лизинговото оскъпяване.

Одит
Проверка на финансовата отчетност на предприятието за достоверността на съдържащата се в нея информация, а също така и за съответствието й с нормите и изискванията на действащото законодателство.

Вътрешен одит
Проверка извършвана от орган на изпълнителната власт, независим от одитираните обекти.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


629 Други финансови...

Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. Сметка 629 се дебитира със сумите на...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


457 Разчети с...

Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1684 сек.,0.0344 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,128kb