http://www.account-bg.info/balansi/

Речник на финансовите термини

Авал
Поръчителство по полица, по силата на която лицето, извършило поръчителството поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата. Авалът представлява гаранционен подпис на поръчителя върху полицата или издаване на отделен документ.

Акредитив (от лат. accreditivus - доверителен)
Разчетен документ под формата на нареждане от банката на купувача към банката на доставчика да извърши изплащане по транспортно-товарни документи за превозен товар, за сметка на специално заделени средства или за изплащане на определена сума пари на предявител.

Активи на предприятието
Собствеността на предприятието, отразена в актива на баланса.

Акцепт (от лат. acceptus - приет)
Съгласие на платеца да извърши заплащане по разчетни и товарни документи.

Акция (фр. aktion)
Вид ценна книга; единица от капитала, която дава право на собственика си върху част от разпределяемата печалба и в остатъчната стойност на акционерното дружество при ликвидация.

Алонж
Прикрепван към полицата допълнителен лист, върху който се поставя поръчителската гаранция.

Амортизационен фонд
Парични средства, предназначени за финансиране на простото и разширено възпроизводство на основните средства.

Амортизация (от старолат. amortisatio - погасяване)
Начин за възстановяване на капитала, изразходване за създаване и закупуване на амортизируеми активи по пътя на постепенно пренасяне на стойността на основните средства в произвежданата продукция.

Анюитет (от старолат. annuitas – ежегодно плащане)
Редица или едно от редица плащания на равни по сума падежи, изплащани през равни периоди от време.

Безкасов паричен оборот
Част от паричния оборот, в който движението на парите се осъществява под формата на отчисления по сметките в кредитните учреждения и зачитане на взаимните искания.

Блокираща квота
Участие на държавата или общината в капитала на дружеството в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят неприемливи за тях решения относно увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, изменение или допълнение на устава.

Борса
Организирана форма за търговия на едро със стоки за масово потребление (стокова борса) или за системни операции по покупко-продажба на ценни книжа, злато, валута (фондова борса).

Борсов курс
Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.

Брокер
Финансов посредник, занимаващ се с покупко-продажба на ценни книжа за сметка и по поръчение на клиента.

Бюджетно финансиране
Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.

Встъпителна вноска
Процент от доставната цена (20, 30 или повече процента), която лизингополучателят заплаща при сключване на лизинговия договор.

Гаранционно задължение (гаранция) - форма на обезпечение на банков заем.

Годишно оскъпяване -разликата между доставна цена в брой и лизинговата цена. Оскъпяването е обратно пропорционално на размера на встъпителната вноска и лизинговата такса.

Гудуил (Goodwill)
"Цена на фирмата". Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишения на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив.

Дебитор
Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

Дебиторска задлъжнялост
Сметки за получаване на сума, която предприятието трябва да получи от купувачите за стоки и услуги, продадени на кредит. В баланса на предприятието се записват като краткотрайни активи.

Депозит (англ. deposit - влог)
Парични средства или ценни книжа, оставени на съхранение в кредитните учреждения и подлежащи на възстановяване на внеслото ги лице при предварително уговорени условия.

Депозитар
Централизирано хранилище на различни видове ценни книги, позволяващо извършване на търговски операции без физическо преместване на ценните книги, само с помощта на компютърни системи и сертификати.

Диверсификация
Стратегическа ориентация за създаване на много профилно производство или портфейл ценни книжа.

Дивиденд
Част от печалбата на акционерно дружество, която ежегодно се разпределя между акционерите след плащане на данъци, отчисления за разширяване на производството, допълване на резервите, изплащане на кредити и проценти по облигации, и възнагражденията на директорите. За привилегированите акции той се изплаща в размер на предварително установен твърд процент от тяхната емисионна стойност. За обикновените акции дивидентът зависи от размера на получената от дружеството печалба.

Дилър
Участник в пазара на ценни книжа, който търгува с тях за своя сметка и по поръчение.

Дисконт
Разликата в цената на финансовия инструмент между неговия номинал и реално изплатената за него цена, по-малка от номинала.

Добро финансово управление
Управленският процес, целящ максимално оползотворяване на ресурсите и организиране на дейностите по начин, който позволява постигане на задачите на одитирания обект при съблюдаване на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност.

Доставна цена
Покупната цена на актива при плащане в брой с включени всички данъци, мита, такси и други.

Заемен капитал
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации.

Залог
Имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем.

Инвестиции
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба.Страница 1 
Страница 2 
Страница 3 
Страница 4 

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0432 сек.,0.0080 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,129kb