http://www.account-bg.info/balansi/

ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЗЗД


ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО
ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
(ДЗЗД)


Днес, ...................... 20....... г., в гр. ..........................................................,
се подписа настоящият договор за учредяване на гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите, между:
1. .....................................................................................................................................,
ЕГН ........................................, адрес: ............................................................................
и
2. .....................................................................................................................................,
ЕГН ........................................, адрес: ............................................................................
наричани накратко СЪДРУЖНИЦИ.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

1. Страните на настоящия договор заявяват, че обединяват усилията си за организиране и извършване на съвместна дейност в областта на ............................................................................., като за целта създават дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите.
2. Всеки съдружник ще осъществява дейност в изпълнение на общата цел от свое име, но за сметка на всички съдружници, при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.
3. Дружеството се учредява като безсрочно. (В противен случай се посочва срокът му на действие)

II. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
4. Всички решения по дейността на дружеството се вземат с единодушно съгласие на съдружниците. Всеки съдружник има право на един глас.
5. Дружеството се управлява и представлява от :

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
6. Съдружниците имат право:
- да участват при вземането на решения относно дейността на дружеството;
- да изискват по всяко време да им бъде предоставена информация и документи, свързани с дейността на дружеството;
- да получават своя дял от печалбата, реализирана от дружеството;
- да им бъдат възстановени направените от тях разходи, както и да им бъдат изплатени претърпените вреди, във връзка и по повод воденето на дружествените работи.
7. Съдружниците са длъжни:
- да съдействат за постигане на целите и задачите на дружеството;
- да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците;
- да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнението целите на дружеството;
- да направят в срок уговорените вноски;
- за срока на действие на този договор да не развиват самостоятелно или с други лица дейност, конкурентна на дружеството, без съгласието на останалите съдружници (изразено писмено).
8. Съдружниците не могат да прехвърлят на други лица правото си на участие в дружеството без предварителното съгласие на останалите съдружници.

IV. ЧЛЕНСТВО
9. Съдружници в дружеството са:
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

9.1. Всеки от Съдружниците може да напусне дружеството, без това да води до прекратяване на същото.
9.2. Напускащият съдружник е длъжен да предизвести останалите съдружници писмено ...................... месеца предварително.
9.3. Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат в срок до ...................................

V. ВНОСКИ В ДРУЖЕСТВОТО
10. За постигане целите на дружеството, Съдружниците правят следните вноски: ................................................................................................................................................................
10.1. Внесените пари, заместими вещи и такива вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на Съдружниците.
10.2. Останалите вещи се считат внесени за общо ползване, като внеслият ги съдружник запазва правото си на собственост върху тях.
10.3. Съдружниците отговарят за недостатъци на внесените вещи според правилата на ЗЗД.
11. Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на Съдружниците.
12. Делът на всеки от Съдружниците се определя според съотношението на направената от него вноска към общата сума на вноските от всички съдружници.
13. Дяловите вноски на Съдружниците следва да бъдат внесени в срок до ................. от подписването на този договор.
14. Всеки съдружник може да иска своя дял от общата собственост само при излизането му от дружеството или при прекратяване на същото.

VI. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ
15. Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят между отделните Съдружници съобразно с техните дялове.
По решение на Съдружниците, може да се определи и друго конкретно съотношение при разпределяне на печалбите, доколкото за реализирането на определени приходи някой от Съдружниците има изключителен принос.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
16. Дружеството се прекратява с решение на ссъдружниците или при смъртта или поставянето под запрещение на някой от тях.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците.

1. ........................................................
(.......................................)

2. ........................................................
(.......................................)
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0321 сек.,0.0047 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,677kb