http://www.account-bg.info/balansi/

Социално и здравно осигуряване по договор за управление


ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване по договор за управление на дружество с лице, което ще го управлява и представлява безвъзмездноВ запитването е изложена фактическа обстановка, според която сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ, е сключило договор за възлагане на управлението с председателя на Управителния съвет на сдружението, който ще го управлява и представлява безвъзмездно. Зададен е въпросът: следва ли да се внасят осигурителни вноски за председателя на УС на това сдружение, предвид факта, че той е осигурен върху максималния месечен размер на осигурителния доход в търговско дружество, в което работи по трудов договор, и че няма да получава възнаграждение по договора за управление?
Предвид описаната фактическа обстановка в запитването и приложенията към него, изразяваме следното становище:
Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества /фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др./, се осигуряват за всички осигурени социални рискове по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Задължителните осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Съгласно чл. 6, ал. 10 от КСО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1.доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3.доходи за работа без трудово правоотношение.
Здравното осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от ЗЗО се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Лицата, родени след 31.12.1959 г. се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски се внасят върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.
Съгласно Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, данните за тези лица се подават с Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” като в т. 12 „Вид осигурен” се попълва код 82 – за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности.
В конкретния случай, осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за допълнително-задължително пенсионно осигуряване не следва да се внасят по договора за възлагане на управлението, сключен с председателя на УС на сдружението, след като работата по управлението и представителството на същото ще се извършва безвъзмездно от лицето.
Ако впоследствие в договора управление се предвиди клауза за изплащане на възнаграждение на председателя на УС, върху определеното възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен «праг» следва да се начисляват и внасят осигурителни вноски при съблюдаване на максималния размер на месечния осигурителен доход и реда за внасяне за всеки от доходите по двете правоотношения. Следва да се има предвид, че със ЗБДОО за 2008 г. е определен максимален месечен размер на осигурителния доход 2000 лева.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0523 сек.,0.0084 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,065kb