http://www.account-bg.info/balansi/

Работник, кухня - НКПД 91320004


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: РАБОТНИК В КУХНЯ
Клас по НКП: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия
Код по НКП: 9132 0004


1.Описание на работата: извършва приемане и подготовка на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати . Носи се материална отговорност.
2.Задължения:
Работниците в кухня се задължават при приемане на хранителните продукти, суровини и полуфабрикати да извършват контрол на качеството им. Да не приемат продукти със съмнение или видими отклонения във външния им вид, както и такива с видими признаци на развала или с изтекъл срок на годност.
Да следят за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им в обозначени по предназначение охлаждаеми и неохлаждаеми складове.
Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите да се извършва в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт.
Да извършва и следи за дезинфекцията на влаганите яйца.
Да спазват санитарно хигиенните изисквания към технологията на приготвяне и предлагане на кулинарната продукция с цел предотвратяване на хранителни заболявания сред консуматорите.
Да поддържат високо ниво на лична хигиена и хигиена в поверените им производствени помещения и хладилни съоръжения.
Извършват задължителните профилактични медицински прегледи и изследвания преди постъпване на работа, периодично подновява същите и при липса на актуална към датата на проверката лична здравна книжка бива санкциониран и отстраняван от работа.
Информират за нередности управителя на фирмата;
Уведомяват незабавно управителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
Не т работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
Не се явяват на работа при заразно заболяване.
Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
Да се явяват на периодични медицински прегледи;
Да поддържат чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказват съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на фирмата;
във заведението и фирмата контактува с: колеги-сервитьори, бармани и другия обслужващ персонал на заведението;
6.Отчетност: отчитат се пред управителя на фирмата.
7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване
право на заплащане за положения труд
право на отпуск според КТ
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене (Приложение № 3 към НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти и други); други вътрешни актове.
9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението; да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за правилно съхранение на хранителни суровини, полуфабрикати и кулинарна продукция.
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Дата .......................

Работник:.............................................................................................
Подпис на работника :...............................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1038 сек.,0.0405 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,675kb