http://www.account-bg.info/balansi/

Автомонтьор - НКПД 72312002


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: АВТОМОНТЬОР

Клас по НКП: квалифицирани работници; Код по НКП: 72312002


I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование – средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.
2.Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.
3.Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Организира и извършва технически прегледи и ремонти на автомобилите собственост на предприятието.
2. Удостоверява с подписа си в пътния лист техническата изправност на МПС преди започването на работната им смяна.
3. Приема МПС след приключване на работната смяна и се подписва в пътния лист като проверява:
бележките на контролните органи в пътния лист;
бележките на водача в пътния лист за престои на МПС по време на работа порадитехнически неизправности, както и за техния характер;
съответствието между показанията на километропоказателя и вписаните данни в пътния лист;
съответствието между наличното гориво в резервоара и вписаните данни в пътния лист;
документите за правоуправление на водача;
външния вид на МПС за евентуални щети от пътно-транспортно или друго произшествие;
часа на прибиране на МПС;
заявените от водача неизправности по автомобила

4. В зависимост от заявката за неизправностите, извършената от него проверка на техническото състояние и пробега на автомобила определя технологичния маршрут за поддържане на автомобила: гресиране, миене и почистване, диагностика, техническо обслужване, текущ ремонт или основен ремонт.
5. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
6. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.
7. Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
8. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.
9. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрол в тази насока.
10. Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА
1.Всеки работник има право:
1.1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
1.2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Носи отговорност за съхранението и правилната експлоатация на повереното му имущество – техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на резервни части и материали, поверени му във връзка с работата му.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на автомобил.

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на управителя на предприятието.
2. При необходимост може да бъде пренасочван за:боядисване на съоръженията;за озеленяване;почистване на сгради, машини и съоръжения.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1.Документи, които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; други вътрешни актове.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ......................

Имам екземпляр от длъжностната характеристика:

Дата:………………………

Работник:.................................................................................

Подпис на работника:............................................................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.1317 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,672kb