http://www.account-bg.info/balansi/

Продавач - консултант - НКПД 52202005, вариант 2


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ


Клас по НКП: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия;
Код по НКП: 5220 2005

1.Описание на работата: обслужва клиенти в магазин за Електроуреди и материали . Носи се материална и отчетническа отговорност.
2.Задължения:
посреща и вежливо обслужва клиентите като има предвид, че клиентът винаги има право;
издава на клиента фискален бон /а при поскване и фактура/ за направените покупки, като при неиздаване отговаря за всички последствия пред контролните органи;
обозначава продажната цена на стоките с етикет написан ясно и четливо като не въвежда клиента в заблуждение;
етикета на нехранителните стоки да съдържа името на производителя или вносителя, наименование на стоката и кратка характеристика;
подрежда всяка стока на подходящо място, и следи за срока на годност- стоките с изтекъл срок на годност не се предлагат на клиентите, а се бракуват;
при поискване от клиента , когато видът на стоката позволява, показва начина на нейното действие или употреба;
издава гаранционни карти и фактури за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя;
приема рекламации за дефектни стоки за които се установи, че клиента няма вина;
поддържа търговския обект в чист и изряден вид;
да пази поверената му стока, като при липса или умишлена повреда възстановява стойността на стоката- когато в търговския обект има повече от един продавач всички отговарят солидарно;
отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат и в касовата книга;
при повреда на касовия апарат да уведоми незабавно ръководителя на фирмата или техника Пламен Борисов Лазаров и до отстраняване на повредата да издава касови бележки от кочан;
приема парични суми от клиенти и връща ресто;
информира за нередности ръководителя на фирмата;
уведомява незабавно ръководителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
не се явява на работа при заразно заболяване.
да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
да се явява на периодични медицински прегледи;
да поддържа чисто и в добър вид своето облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на стоките и инвентара;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на фирмата;
в търговския обект и фирмата контактува с: колеги-продавачи и другия обслужващ персонал на фирмата, счетоводител, касиер и завеждащ личен състав и с клиентите на фирмата ;
6.Отчетност: отчита се пред ръководителя на фирмата включително и паричните средства.
7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване
право на заплащане за положения труд
право на отпуск според КТ
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването, други вътрешни актове.
9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване, и да умее да работи с касов апарат
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика: Дата .......................

Работник:.............................................................................................

Подпис на работника :...............................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0373 сек.,0.0061 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,676kb