http://www.account-bg.info/balansi/

Продавач - консултант - НКПД 52202005, вариант 2


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ


Клас по НКП: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия;
Код по НКП: 5220 2005

1.Описание на работата: обслужва клиенти в магазин за Електроуреди и материали . Носи се материална и отчетническа отговорност.
2.Задължения:
посреща и вежливо обслужва клиентите като има предвид, че клиентът винаги има право;
издава на клиента фискален бон /а при поскване и фактура/ за направените покупки, като при неиздаване отговаря за всички последствия пред контролните органи;
обозначава продажната цена на стоките с етикет написан ясно и четливо като не въвежда клиента в заблуждение;
етикета на нехранителните стоки да съдържа името на производителя или вносителя, наименование на стоката и кратка характеристика;
подрежда всяка стока на подходящо място, и следи за срока на годност- стоките с изтекъл срок на годност не се предлагат на клиентите, а се бракуват;
при поискване от клиента , когато видът на стоката позволява, показва начина на нейното действие или употреба;
издава гаранционни карти и фактури за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя;
приема рекламации за дефектни стоки за които се установи, че клиента няма вина;
поддържа търговския обект в чист и изряден вид;
да пази поверената му стока, като при липса или умишлена повреда възстановява стойността на стоката- когато в търговския обект има повече от един продавач всички отговарят солидарно;
отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат и в касовата книга;
при повреда на касовия апарат да уведоми незабавно ръководителя на фирмата или техника Пламен Борисов Лазаров и до отстраняване на повредата да издава касови бележки от кочан;
приема парични суми от клиенти и връща ресто;
информира за нередности ръководителя на фирмата;
уведомява незабавно ръководителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
не се явява на работа при заразно заболяване.
да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
да се явява на периодични медицински прегледи;
да поддържа чисто и в добър вид своето облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на стоките и инвентара;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на фирмата;
в търговския обект и фирмата контактува с: колеги-продавачи и другия обслужващ персонал на фирмата, счетоводител, касиер и завеждащ личен състав и с клиентите на фирмата ;
6.Отчетност: отчита се пред ръководителя на фирмата включително и паричните средства.
7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване
право на заплащане за положения труд
право на отпуск според КТ
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването, други вътрешни актове.
9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент; да проявява дискретност при обслужване на клиентите; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената тайна.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване, и да умее да работи с касов апарат
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика: Дата .......................

Работник:.............................................................................................

Подпис на работника :...............................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални...

Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;...


203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0320 сек.,0.0047 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,677kb