http://www.account-bg.info/balansi/

Сервитьор - НКПД 51232005, вариант 2


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СЕРВИТЬОР


Клас по НКП: персонал, зает с услуги
за населението, охрана и търговия
Код по НКП: 51232005

1.Описание на работата: обслужва клиенти в заведение за хранене и развлечения (ресторант, кафе-сладкарница, бар, бирария) като сервира храни и напитки. Носи се материална и отчетническа отговорност.
2.Задължения:
посреща и настанява клиентите на заведението;
изчаква и наблюдава масите с клиенти в поверения му район да направят своя избор;
информира клиенти за менюто и специалитетите на заведението;
приема поръчките на клиентите и я записва в бележник за вземане на поръчки;
следи и поддържа хигиената в района си като подменя покривките на масите, кърпите за сервиране и салфетките;
поднася на поднос приборите и чашите и ги сервира пред клиента съобразно направената поръчка;
поднася последователно ястията и напитките по реда на тяхната консумация, съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки;
отсервира употребените прибори и посуда незабавно след тяхното освобождаване;
води сметка за сервираните храни и напитки и я представя на клиента;
отчита ежедневно своя оборот;
приема парични суми от клиенти и връща ресто;
информира за нередности управителя на заведението;
уведомява незабавно прекия си ръководител в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
не се явява на работа при заразно заболяване.
да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
да се явява на периодични медицински прегледи;
да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на заведението;
във заведението и фирмата контактува с: колеги-сервитьори, бармани и другия обслужващ персонал на заведението, счетоводител, касиер и завеждащ личен състав;
контактува с клиентите на заведението.
6.Отчетност: отчита се пред управителя на заведението, а паричните средства пред касиера и счетоводителя.
7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване
.........................
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене (Приложение № 3 към НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти и други); други вътрешни актове.
9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението; да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
квалификация: завършен курс за сервитьори и минимален опит 1 година;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване и сервиране, и да умее да работи с касов апарат; познания по два чужди езика;
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ..................
(подпис)

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика.


Дата .......................

Работник (служител): ...................................................


Подпис на работника (служителя): .......................................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


159 Други заеми и...

Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като задължения по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0315 сек.,0.0053 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,675kb