http://www.account-bg.info/balansi/

Сервитьор - НКПД 51232005, вариант 2


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СЕРВИТЬОР


Клас по НКП: персонал, зает с услуги
за населението, охрана и търговия
Код по НКП: 51232005

1.Описание на работата: обслужва клиенти в заведение за хранене и развлечения (ресторант, кафе-сладкарница, бар, бирария) като сервира храни и напитки. Носи се материална и отчетническа отговорност.
2.Задължения:
посреща и настанява клиентите на заведението;
изчаква и наблюдава масите с клиенти в поверения му район да направят своя избор;
информира клиенти за менюто и специалитетите на заведението;
приема поръчките на клиентите и я записва в бележник за вземане на поръчки;
следи и поддържа хигиената в района си като подменя покривките на масите, кърпите за сервиране и салфетките;
поднася на поднос приборите и чашите и ги сервира пред клиента съобразно направената поръчка;
поднася последователно ястията и напитките по реда на тяхната консумация, съгласно технологията на сервиране и при спазване на температурния режим за различните ястия и напитки;
отсервира употребените прибори и посуда незабавно след тяхното освобождаване;
води сметка за сервираните храни и напитки и я представя на клиента;
отчита ежедневно своя оборот;
приема парични суми от клиенти и връща ресто;
информира за нередности управителя на заведението;
уведомява незабавно прекия си ръководител в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
не се явява на работа при заразно заболяване.
да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
да се явява на периодични медицински прегледи;
да поддържа чисто и в добър вид своето униформено облекло и да носи отличителен знак.
3.Допълнителни задължения: оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост; могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата.
4.Отговорности:
за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
отговорност за рекламации от клиенти;
материална отговорност във връзка с опазването на посудата и приборите;
отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;
отговорност за спазване на санитарно-хигиенните изисквания и правилата за противопожарна безопасност.
5.Подчиненост, връзки и взаимоотношения:
подчиненост(пряк ръководител) - управителя на заведението;
във заведението и фирмата контактува с: колеги-сервитьори, бармани и другия обслужващ персонал на заведението, счетоводител, касиер и завеждащ личен състав;
контактува с клиентите на заведението.
6.Отчетност: отчита се пред управителя на заведението, а паричните средства пред касиера и счетоводителя.
7.Права:
право на работно и униформено облекло
право на безплатно медицинско обслужване
.........................
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за здравословни и безопасни условия на труд; нормативните изисквания към обслужването в заведенията за хранене (Приложение № 3 към НАРЕДБА за категоризиране на туристическите обекти и други); други вътрешни актове.
9.Етични задължения: да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент на заведението; да проявява дискретност при обслужване на клиентите и им създава приятна обстановка; да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти; да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на заведението.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално;
квалификация: завършен курс за сервитьори и минимален опит 1 година;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване и сервиране, и да умее да работи с касов апарат; познания по два чужди езика;
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил: ..................
(подпис)

Утвърдил: ......................
(подпис и печат )

Имам екземпляр от длъжностната характеристика.


Дата .......................

Работник (служител): ...................................................


Подпис на работника (служителя): .......................................
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0485 сек.,0.0088 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,674kb