http://www.account-bg.info/balansi/

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски

Публикувано на  вторник 03 април 2012 - 14:17:29  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 след думите „Закона за акцизите и данъчните складове“ се добавя „или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване“.
§ 2. В чл. 5, т. 2 след думите „по безкасов начин“ се добавя „пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг,“.
§ 3. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.“
§ 4. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения :
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
2. има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
3. разполага с повече от 2000 търговски обекта или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение № 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.“
2. В ал. 2, в основния текст след абревиатурата „ИАСУТД“ се добавя „по чл. 53, ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия – на мястото за експлоатация на системата в обекта или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.“
4. В ал. 4 думите „за съответния обект“ се заличават.
§ 7. В § 59 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.) се създават ал. 7 и 8:
„(7) След сроковете по ал. 2 извеждането от експлоатация на ФУ се извършва по досегашния ред.
(8) В случаите по ал. 3 и 7 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да регистрира и отчита извършваните продажби по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай че писмено уведоми Централното управление на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора си да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2. Към уведомлението се прилагат доказателства за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) В случаите по ал. 1 лицето привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012 г.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато се установи неизпълнение на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1 бъде оттеглено, регистрирането и отчитането на продажбите се извършва по общия ред на наредбата, като ал. 2 не се прилага.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Владислав Горанов
изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0391 сек.,0.0091 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,243kb