http://www.account-bg.info/balansi/

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Публикувано на  петък 24 февруари 2012 - 14:34:09  

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)

В сила от 21.02.2012 г.Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

§ 1. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница."


§ 2. Член 40 се изменя така:

"Чл. 40. (1) За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

1. копие от регистъра на настанените туристи;

2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

(2) За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:

1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;

2. фактура за доставката."


§ 3. В чл. 56а, ал. 4 думите "този закон" се заменят със "закона".


§ 4. В чл. 73, ал. 4 след думите " чл. 107, т. 3" се добавят думите "буква "а"."


§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:

"3. копие от документите за самоличност, ако лицето - акредитиран представител, е физическо лице;".

2. Алинея 4 се отменя.


§ 6. В чл. 77 ал. 3 се отменя.


§ 7. В чл. 79, ал. 2, т. 1 думите "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" се заменят с "чл. 141 2006/112/ ЕО".


§ 8. В чл. 85, ал. 1 и 2 думите "или туристическият агент" и "или туристическия агент" се заличават, а думата "туристът" се заменя с "пътуващото лице".


§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "и туристическите агенти" се заличават.

2. В ал. 2 и 4 думите "или туристическият агент" се заличават.


§ 10. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:

"(1) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие."


§ 11. Създава се чл. 87а:

"Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба."


§ 12. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:

"(1) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем."


§ 13. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "в Републики" се заменят с "в Република".

2. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава:

1. институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;

2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка."

3. Създава се нова ал. 8:

"(8) Статутът на лицата, посочени в чл. 173, ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите на освобождаване по ал. 5 приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението."

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.


§ 14. (В сила от 01.06.2012 г.) В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 4, буква "б" след думите "от закона" се добавя "включително получените авансови плащания";

б) в т. 9 след думите "чл. 21, ал. 2" се добавя "от закона, включително получените авансови плащания".

2. В ал. 4 след думите "не се включват" се добавя "издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и".

3. Алинея 5 се изменя така:

"(5) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

1. не е извършило вътреобщностни доставки;

2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;

4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона."


§ 16. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 5:

"(5) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите."


§ 17. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:

1. (В сила от 01.03.2012 г.) В раздел "Изисквания към съдържанието на полетата във файловете" думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.)" се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително."

2. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "DEKLAR.TXT" на редове 01-13 и 01-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".

3. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "PRODAGBI.ТХТ" на редове 02-13 и 02-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 18. (В сила от 01.06.2012 г.) В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в клетки 13 и 24 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.


§ 20. (Попр. - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 1 март 2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.


Целия ППЗДДС

изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0486 сек.,0.0220 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,241kb