http://www.account-bg.info/balansi/

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Публикувано на  петък 24 февруари 2012 - 14:34:09  

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)

В сила от 21.02.2012 г.Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

§ 1. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница."


§ 2. Член 40 се изменя така:

"Чл. 40. (1) За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

1. копие от регистъра на настанените туристи;

2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

(2) За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:

1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;

2. фактура за доставката."


§ 3. В чл. 56а, ал. 4 думите "този закон" се заменят със "закона".


§ 4. В чл. 73, ал. 4 след думите " чл. 107, т. 3" се добавят думите "буква "а"."


§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:

"3. копие от документите за самоличност, ако лицето - акредитиран представител, е физическо лице;".

2. Алинея 4 се отменя.


§ 6. В чл. 77 ал. 3 се отменя.


§ 7. В чл. 79, ал. 2, т. 1 думите "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" се заменят с "чл. 141 2006/112/ ЕО".


§ 8. В чл. 85, ал. 1 и 2 думите "или туристическият агент" и "или туристическия агент" се заличават, а думата "туристът" се заменя с "пътуващото лице".


§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "и туристическите агенти" се заличават.

2. В ал. 2 и 4 думите "или туристическият агент" се заличават.


§ 10. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:

"(1) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие."


§ 11. Създава се чл. 87а:

"Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба."


§ 12. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:

"(1) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем."


§ 13. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "в Републики" се заменят с "в Република".

2. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава:

1. институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;

2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка."

3. Създава се нова ал. 8:

"(8) Статутът на лицата, посочени в чл. 173, ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите на освобождаване по ал. 5 приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението."

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.


§ 14. (В сила от 01.06.2012 г.) В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 4, буква "б" след думите "от закона" се добавя "включително получените авансови плащания";

б) в т. 9 след думите "чл. 21, ал. 2" се добавя "от закона, включително получените авансови плащания".

2. В ал. 4 след думите "не се включват" се добавя "издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и".

3. Алинея 5 се изменя така:

"(5) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

1. не е извършило вътреобщностни доставки;

2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;

4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона."


§ 16. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 5:

"(5) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите."


§ 17. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:

1. (В сила от 01.03.2012 г.) В раздел "Изисквания към съдържанието на полетата във файловете" думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.)" се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително."

2. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "DEKLAR.TXT" на редове 01-13 и 01-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".

3. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "PRODAGBI.ТХТ" на редове 02-13 и 02-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 18. (В сила от 01.06.2012 г.) В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в клетки 13 и 24 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.


§ 20. (Попр. - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 1 март 2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.


Целия ППЗДДС

изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0421 сек.,0.0095 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,242kb