http://www.account-bg.info/balansi/

Промени в ППЗДДС - ДВ бр. 20 от 28 февруари 2013 г.

Публикувано на  петък 01 март 2013 - 06:52:36  
В брой 20 от 28 февруари 2013 г на държавен вестник са публикувани промени в ППЗДДС.

Актуален текст на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

Промените:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За доставките на стоки между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и доставките на стоки между лице, установено на територията на страната, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на друга държава членка, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.“
2. В ал. 4 думите „или услуги“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.“
§ 2. В чл. 20 след думите „ал. 3“ се добавя „и ал. 4, т. 2“.
§ 3. В чл. 53, ал. 3 думите „ал. 2, т. 4 и“ се заличават.
§ 4. В чл. 60:
1. В ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или в регистър БУЛСТАТ“.
2. В ал. 6 думите „30-дневен“ се заменят с „45-дневен“, а накрая се добавя „или в регистър БУЛСТАТ.“
§ 5. В чл. 61, ал. 1 и 2 думата „седем“ се заменя с „45“.
§ 6. В чл. 67:
1. Заглавието се изменя така:
„Корекции на данък, за който не е упражнено право на приспадане и на ползван данъчен кредит в други случаи“.
2. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В случаите на чл. 79, ал. 8 от закона регистрираното лице има право:
1. да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
а) за недвижимите вещи:
УДК= (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/20 х БГ, където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;
б) за всички останали стоки или услуги:
УДК= (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/5 х БГ, където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Дпчдк – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;
2. когато не е приспаднало данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона, да упражни право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
а) за недвижимите вещи:
ДК= ДДС х 1/20 х БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС – размерът на данъка върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса;
б) за всички останали стоки или услуги:
ДК= ДДС х 1/5 х БГ, където:
ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;
ДДС – размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса.
(2) Увеличаването на размера на ползвания частичен данъчен кредит по ал. 1, т. 1 или упражняването на правото на данъчен кредит по ал. 1, т. 2 се извършва чрез издаване на протокол, който съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен данък, за който е упражнено право на приспадане на частичен данъчен кредит, или начислен данък, за който не е упражнено право на приспадане;
6. брой години по ал. 1;
7. коефициент по ал. 1, т. 1;
8. размерът на увеличения данъчен кредит по ал. 1, т. 1 или частта на размера на данъчния кредит по ал. 1, т. 2.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Правото на данъчен кредит по ал. 1, т. 2 се упражнява само когато регистрираното лице е отразило данъчния/те документ/и за производството, закупуването, придобиването или вноса на стоката или услугата в дневника за покупки в срока по чл. 124, ал. 4 от закона.“
§ 7. В чл. 78 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата по чл. 114, ал. 10 от закона могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура.
(11) Приемането от получателя на електронни фактури и електронни известия към фактури се счита, че отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, независимо дали приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или чрез мълчаливо съгласие (чрез обработване или плащане на получените фактури и известия към фактурите).“
§ 8. В чл. 79:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:
1. доставка на стоки като посредник в тристранна операция с място на изпълнение на територията на друга държава членка; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 141 2006/112/ЕО“;
2. извършена доставка на стоки и/или услуги от нерегистрирано по закона лице или лице, регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от закона в рамките на независимата му икономическа дейност, с място на изпълнение на територията на страната. Във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9“;
3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона или правилника;
4. за доставка от данъчно задължено лице на стоки, с място на изпълнение на територията на трета страна или територия; във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва – съответната разпоредба на закона;
5. за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставката с място на изпълнение на територията на друга държава членка:
1. на стоки от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка;
2. на стоки при условията на дистанционни продажби се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.“
3. В ал. 5 думите „чл. 86, ал. 1 ППЗДДС“ се заменят с „режим на облагане на маржа – туристически услуги“ .
4. Създават се ал. 14, 15, 16 и 17:
„(14) За извършени авансови плащания за две или повече доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същи данъчен период, може да се издаде сборна фактура.
(15) Фактура за доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане може да се издаде в срока за издаване на сборна фактура, когато тази доставка не е последвана от други, поради прекратяване на договора през същия данъчен период.
(16) Разпоредбите на чл. 114, ал. 7 и чл. 115, ал. 7 от закона се прилагат само за доставки с място на изпълнение на територията на страната.
(17) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 и 5 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка.“
§ 9. В чл. 79а се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така:
„Издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната“.
2. Алинеи 1 – 13 се изменят така:
„Чл. 79а. (1) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, документирането се извършва по реда на закона и този правилник.
(2) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона получателят по доставката с място на изпълнение на територията на страната може да издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – данъчно задължено лице, ако има предварително споразумение (устно и писмено) за това между двете страни. В тези случаи доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документирането на доставките и свързаните с това задължения по закона и този правилник.
(3) Когато получателят не издаде фактура в законоустановения срок, доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката.
(4) Споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането.
(5) Условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя се определят от двете страни.
(6) Споразумението по ал. 1 може да съдържа следната информация:
1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението;
7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС.
(7) Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът изрично потвърждава на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.
(8) Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 от закона от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.
(9) Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.
(10) Преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране получателят по доставката извършва проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към датата, на която данъкът е станал изискуем.
(11) В случаите по ал. 1 във фактурата или известието към фактура се вписва „самофактуриране“, както и основанието за това.
(12) Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.
(13) Доставчикът уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за направените споразумения по ал. 1 в 7-дневен срок от сключването на всяко такова споразумение. Когато споразумението е в писмена форма, при уведомяването предоставя и копие от споразумението. Уведомяването може да бъде извършено и от получателя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика при наличие на нотариално заверено пълномощно от доставчика.“
§ 10. Създава се чл. 79б:
„Издаване на фактура или известие към фактура в случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната
Чл. 79б. (1) Когато получателят издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице – доставчик, и получателят и доставчикът са данъчно задължени лица, единият от които е установен на територията на страната, а другият – в друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
(2) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато получателят е лице, установено на територията на страната, документирането се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
(3) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на друга държава членка, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.
(4) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на страната, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.
(5) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.
(6) При вътреобщностна доставка на стоки по чл. 7 от закона получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.
(7) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13 от закона документирането се извършва от получателя по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на вътреобщностната доставка. В този случай се издава и протокол по реда на чл.117 от закона.
(8) Страните по предварителното споразумение при необходимост могат да представят доказателства както за него, така и по отношение на процедурата за приемане на фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице – доставчик.“
§ 11. В чл. 82 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думите „търговския регистър“ се добавя „или в регистър БУЛСТАТ“.
2. В ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „или в регистър БУЛСТАТ“.
§ 12. В чл. 83, ал. 6 след думите „чл. 50“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 13. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 143 от закона“ се заменят с „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба, или режим на облагане на маржа – произведения на изкуството, или режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети“.
§ 14. В чл. 109, ал. 3, т. 2, буква „а“ думите „Регламент 31/96 (Дир. 77/388/ЕЕС – чл. 15, ал. 10)“ се заменят с „Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС)“.
§ 15. В чл. 113, ал. 12 думите „код „09“ се заменят със „съответния код“.
§ 16. В чл. 117, ал. 4 се създава изречение второ:
„Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.“
§ 17. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 в колона 21 запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се заличават.
§ 18. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Във файла „DEKLAR.ТХТ“ на ред *01-16 от колона 1 „Номер“ в колона 2 „Описание на полето“ запетаята и думите „ ал. 1 и 4“ се заличават.
2. Във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на ред 02-16 от колона 1 „Код“ в колона 2 „Име на полето“ запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се заличават.
§ 19. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в клетка 16 запетаята и думите „ал. 1 и 4“ се заличават.
§ 20. В приложение № 15 към чл. 118, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В раздел „Общи изисквания“ към VIES.TXT файла в абзац втори, изречение първо думите “Полетата в условен формат “Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители (като “;,. и др.).“ се заменят с „Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително.“
2. В раздел „Общи изисквания“ към VIES.CSV файла в абзац първи, изречение първо думите „Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители (като “.,), с изключение на знака точка и запетая (;).“ се заменят с „Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително, с изключение на знака точка и запетая (;).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. Концедентът или концесионерът отразява фактурите по § 43, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10 към чл. 113, ал. 2.
§ 22. Правото за подаване на описа по чл. 60, ал. 5, което е възникнало и не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването му не е изтекъл срокът по чл. 60, ал. 6, може да се упражни от правоприемника в 45-дневен срок считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.
§ 23. В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2, за които обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили преди влизане в сила на този правилник, протоколът по чл. 67, ал. 2 се издава в срок до 30 април. За целите на определянето частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане се смята, че обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили през 2012 г.
§ 24. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 15, 16, 17, 18, 19 и 20, които влизат в сила от 15 март 2013 г.
Министър: Симеон Дянков

изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0578 сек.,0.0080 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,327kb