http://www.account-bg.info/balansi/

Указание на НАП относно изменията в КСО, ЗЗО и ЗГВРС в сила от 01.01.2013 г.

Публикувано на  петък 28 декември 2012 - 15:19:42  
Относно: изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)


На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г. са направени следните изменения и допълнения в КСО, ЗЗО и ЗГВРСНР:


1. Изменения и допълнения в КСО

1.1. Изменени са чл. 4а, ал. 7 и чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО, в резултат на което е променен срокът за внасяне осигурителните вноски за морските лица и лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от кодекса – осигурителните вноски за въпросните лица се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.
По отношение на лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО осигурителните вноски върху допълнителните доходи от трудова дейност след този срок се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите. Това се отнася единствено за допълнителни доходи от трудова дейност, които са начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, като например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за социални разходи и др. Осигурителните вноски върху допълнителни доходи от трудова дейност, които са начислени или изплатени преди този срок, се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

Пример 1:
Допълнителни доходи от трудова дейност (допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) за месец Януари 2013 г. са изплатени от работодател на 20 февруари 2013 г.
Задължителните осигурителни вноски се внасят до 25 февруари 2013 г.

Пример 2:
Допълнителни доходи от трудова дейност (допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) за месец Януари 2013 г. са изплатени от работодател на 26 февруари 2013 г.
Задължителните осигурителни вноски се внасят до 25 март 2013 г.

Отменена е ал. 3 на чл. 7 от КСО и е изменена ал. 11 на чл. 7 от КСО. Според новата редакция на чл. 7, ал. 11 от КСО, частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3 от кодекса, не се удържа от авансовите плащания.

1.2. Изменени са чл. 7, ал. 4 и ал. 6 от КСО, вследствие на което е променен срокът, до който се внасят авансово дължимите месечни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по смисъла на кодекса и осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение. Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, а за лицата, които работят без трудово правоотношение – до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

1.3. Във връзка с измененията в ал. 4 на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са изменени ал. 8 и ал. 10 на чл. 7 от КСО. В новите редакции на тези разпоредби са заличени текстовете, определящи наличието на отделна сметка, по която се внасят осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО).
Освен това е изменена ал. 3 на чл. 9а от КСО. Предвидено е внасянето на осигурителните вноски по чл. 9а от кодекса (за зачитане на осигурителен стаж със заплащане от лицата) да се извършва след подадена декларация. Декларацията се подава по ред, определен с наредбата, издадена от министъра на финансите по чл. 5, ал. 6 от кодекса (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица).
На основание новата ал. 2 към чл. 159 от КСО осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) се внасят по съответната сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. По отношение сроковете за внасяне на осигурителните вноски за ДЗПО следва да се имат предвид горепосочените промени в чл. 7 и чл. 4а от КСО, тъй като на основание чл. 158 от кодекса, осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО, а осигурителните вноски за ДЗПО на морските лица се удържат и внасят по реда на чл. 4а, ал. 7 от КСО.
Създадена е нова ал. 4 към чл. 159 от КСО, съгласно която разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от ДОПК не се прилага за осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. При наличие на няколко задължения за ДЗПО, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се задължението за ДЗПО, на което срокът за плащане изтича най-рано.

Забележка: Чл. 169, ал. 4 от ДОПК гласи, че когато длъжникът има няколко публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите, които не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, погасява се задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за плащане на две или повече публични задължения изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.

Създадена е нова ал. 5 към чл. 159 от КСО, съгласно която при несъответствие между подадените данни за осигурените лица и внесените осигурителни вноски за ДЗПО преводите към пенсионноосигурителното дружество се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата, изчислени съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от кодекса (данните за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, ДЗПО, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) и дните в осигуряване, които се подават поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване). Разпоредбата на чл. 159, ал. 5 се прилага и за осигурителните вноски за ДЗПО, срокът за плащане на които е изтекъл преди 1 юли 2013 г. (основание § 22р от преходните и заключителни разпоредби към КСО). Чл. 159, ал. 5 КСО и § 22р от преходните и заключителни разпоредби към кодекса са в сила от 01 Юли 2013 г. (основание § 65 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.).

1.4. Отменена е ал. 9 на чл. 7 от КСО. Заличената разпоредба гласеше, че банките отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, включително за авансовото им изплащане, както и за парични обезщетения и на други плащания от държавното обществено осигуряване само след представяне на платежно нареждане или друг удостоверителен документ за прехвърляне на осигурителните вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

1.5. Изменена е ал. 1 на чл. 113 от КСО, в резултат на което е променен размерът на лихвата, с която се събират вземанията за невнесени в срок осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО. Според новата редакция на разпоредбата, тези вземания се събират с лихва в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 10 пункта.

1.6. Чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 от КСО са изключени от разпоредбите, чието нарушение се наказва по чл. 355, ал. 1 от кодекса.
Освен това е отменена ал. 3 на чл. 355 от КСО. Заличената разпоредба гласеше, че длъжностно лице, което начисли, не начисли и/или разреши изплащането на възнаграждения, без да са внесени дължимите за тях осигурителни вноски, се наказва с глоба в размер на невнесените осигурителни вноски, но не повече от 20 000 лв.

2. Изменения и допълнения в ЗЗО

2.1. Изменени са чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б“, изречение трето, т. 2, изречение трето, т. 3, буква „в“, т. 5, изречение второ и изречение трето, т. 7, изречение второ и ал. 5, т. 1 от ЗЗО вследствие на което е променен срокът, до който се внасят здравноосигурителните вноски, както следва:
- за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание – до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
- за авансово дължимите месечни осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят;
- за лицата, работещи без трудово правоотношение – до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
- за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят;
- за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност – до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;
- за лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗО - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
По отношение сроковете за внасяне на здравноосигурителните вноски следва да се има предвид и изменението на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в” от ЗЗО, осигурителните вноски за здравно осигуряване се внасят едновременно с осигурителните вноски за ДОО.

2.2. Във връзка с измененията в ал. 4 на чл. 169 от ДОПК е изменена ал. 1 на чл. 41 от ЗЗО. В новата редакция на тази разпоредба е заличен текста, определящ наличието на отделна сметка, по която се внасят здравноосигурителните вноски.
Направени са изменения и в ал. 2 на чл. 41 от ЗЗО. При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО могат да заявят кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват. Заявлението се подава по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица). В този случай чл. 169, ал. 4 от ДОПК не се прилага. Разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗЗО се прилага и за неплатени задължения, срокът за плащане на които е изтекъл преди 01.01.2013 г. (основание § 50 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
Изменена е т. 2 на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и по този начин е въведено задължение за лицата, които не подлежат на осигуряване по чл. 40, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗО, да декларират и избрания осигурителен доход, върху който ще се осигуряват. Лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО посочват този осигурителен доход в декларация, която се подава по ред, определен с наредба на министъра на финансите (Декларация образец № 7 – Приложение № 7 към чл. 2, ал. 3 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица). Срокът за подаване на декларацията е променен – до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. Здравноосигурителните вноски за лицата, които са подали декларацията преди 01.01.2013 г., се определят върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези от тях, които по свой избор желаят да се осигуряват върху осигурителен доход, по-висок от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, подават нова декларация в срок до 31 януари 2013 г. (основание § 49 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
Освен това е изменена ал. 4 на чл. 40а от ЗЗО. Предвидено е внасянето на сумата по чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО (сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителни права от лица по чл. 40а, ал. 1 от закона) да се извършва след подадена декларация. Декларацията се подава по ред, определен с наредба на министъра на финансите (Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица).


3. Изменения и допълнения в ЗГВРСНР

Разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от ЗГВРСНР е изменена в съответствие с промените в КСО. Съгласно новата редакция на тази разпоредба, вноските във фонд „ГВРС” се внасят едновременно с осигурителните вноски за ДОО.
Следва да се има предвид, че за 2013 г. не се внасят вноски за фонд “ГВРС” (чл. 15, ал. 1 от ЗБДОО за 2013 г.).ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/
изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0457 сек.,0.0131 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,270kb