http://www.account-bg.info/balansi/

Отпускане на парични обезщетения за неизползван платен отпуск за отглеждане на малко дете

Публикувано на  сряда 01 октомври 2008 - 18:54:54  
Правно основание
чл. 2 и 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
чл. 164 от Кодекса на труда (КТ)
Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО)
Чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.)

Характеристика
Майчинството е един от осигурените социални рискове съгласно чл. 2, т. 4 КСО. В този риск се включват изплащането на обезщетение поради бременност и раждане и на обезщетение за отглеждане на малко дете.
След изтичане на отпуска за бременност и раждане осигурената майка може да избира дали да отглежда сама детето си и да ползва отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, дали да прехвърли отглеждането на детето си и съответно отпуска на бащата, на някой от неговите или нейни родители, или да се върне на работа без да прехвърля отпуска. Когато, след изтичане на отпуска поради бременност и раждане майката реши да не се връща на работа и да отглежда сама детето си, тя има право на обезщетение за отглеждане на малко дете. Когато се върне на работа без да прехвърля отпуска и правото на обезщетение на едно от гореизброените лица, тя придобива право на обезщетение за неизползван платен отпуск за отглеждане на дете (чл. 54, ал. 1 КСО).
Целта на настоящото изложение е да укаже реда, условията и начина за получаване на обезщетение за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете.

Процедура по извършване на административната услуга
1. Компетентен орган
Органът, който изплаща обезщетенията за неизползван платен отпуск за отглеждане на дете е Националният осигурителен институт чрез своите териториални поделения (ТП на НОИ).

2. Правоимащи лица
Право на обезщетение за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство". Това са:
а) работещите по трудово или приравнено на него правоотношение (държавни служители, кадрови военнослужещи, работещите по ЗМВ , Закона за съдебната власт, Закона за изпълнение на наказанията);
б) членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност в кооперациите;
в) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, управителите на предприятията на едноличните търговци, управителите на неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите;
г) лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение на изборни длъжности;
д) самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват по желание за рисковете временна неработоспособност и майчинство.
Не са осигурени за този риск:
- работещите по трудов договор за не повече от 5 работни дни или 40 часа месечно (чл. 114 КТ);
- работещите по граждански договор.
Титуляр на правото на обезщетение е майката (осиновителката). Това е лично, непрехвърлимо право, което не може да се предоставя на друго лице. Изключения от това правило са предвидени в чл. 54, ал. 2 КСО, според тази разпоредба право на обезщетение при неизползване на отпуска за отглеждане на малко дете имат:
- бащата на детето (ако майката е починала или лишена от родителски права, както и в случаите, когато са му предоставени родителските права);
- осиновителят (в случаите, когато майката или осиновителката е починала);
- настойника на детето (ако и бащата, получил право на обезщетение при изброените горе обстоятелства, е починал).
Освен изброените условия, за да възникне правото на обезщетение за бащата или настойника, поел грижа за отглеждането на детето, той трябва да е осигурен за всички осигурени социални рискове (като работещ по служебно или трудово правоотношение или самоосигуряващо се лице), като може да не е осигурен за трудова злополука, професионална болест или безработица.

3. Вътрешен ход на административната услуга

3.1 Придобиване на право на обезщетение за неизползван платен отпуск за отглеждане на малко дете
Правото на обезщетение за неизползван платен отпуск за отглеждане на малко дете се придобива при същите условия, при които се придобива и правото на обезщетение за отглеждане на дете. Майката следва да има 6 месеца осигурителен стаж като осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица. Не е необходимо тя да е работила 6 месеца непосредствено преди възникването на риска при осигурителя, който следва да изплати обезщетението. Достатъчно условие е да е работила и да е била осигурена на някое от горните основания в продължение на 6 месеца.

3.2 Възникване на правото на обезщетение за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете
Правото на обезщетение за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете възниква, когато майката прекрати използването на отпуска за отглеждане на малко дете и се върне на работа. В случая тя не трябва да е прехвърлила правото на ползване на отпуска и получаване на обезщетение на трето лице, защото то ефективно ще ползва отпуск за гледане на малкото дете и обезщетението ще му се заплаща от ДОО.
Законът не предвижда специална процедура за реализиране на прекратяване на ползването на отпуска и оттук на обезщетението за гледане на малко дете. Достатъчно е майката (осиновителката) да подаде заявление до осигурителя, че желае да прекрати отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Осигурителят би могъл да издаде изрична заповед за изплащане на обезщетение за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете, в която да определи размера и срока на изплащането му, въпреки че няма такова задължение, предвидено в закона.

3.3 азмер на обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на дете
азмерът на обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на дете е 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете.

3.4 Срок за изплащане на обезщетението
Обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на дете се изплаща на майката, за времето през което тя има право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, но не го упражнява и не го е прехвърлила на трето лице. За първото, второто и третото дете обезщетението се изплаща до навършване на 2-годишната им възраст, а за всяко следващо до навършване на 6-месечна възраст.
Ако майката реши да започне ползването на отпуск за отглеждане на малко дете, изплащането на обезщетението се прекратява за времето, през което тя не работи. Ако преди детето да навърши горепосочената възраст тя се върне отново на работа, изплащането на обезщетението се възстановява.
Изплащането на обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на малко дете се прекратява по силата на закона (чл. 54, ал. 3 КСО), когато:
- детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка (в тази хипотеза не се включва посещението на детска ясла, тъй като там децата не се отглеждат на пълна държавна издръжка); за настъпването на това събитие майката е длъжна да уведоми осигурителя.
- детето се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

3.5 Отпускане на обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на дете

А) Процедура пред осигурителя
Майката представя на осигурителя следните документи:
а) заявление за прекратяване на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ;
б) молба-декларация за изплащане на обезщетението;
в) декларация за банковата сметка, по която да се превеждат обезщетенията; тази декларация се подава, когато лицето ползва отпуск за временна неработоспособност за първи път след 1 януари 2007 г., след това декларацията се подава само, ако има промяна в банковата сметка.
Осигурителят завежда приетите документи в отделен дневник, който е длъжен да води.

Б) Процедура пред ТП на НОИ
Осигурителят събира и съхранява получените документи и ги представя в съответните ТП на НОИ или в техните филиали най-малко един път месечно при изплащане на възнагражденията или при начисляването им, ако не са изплатени през съответния месец. Срокът за подаване на документите съвпада с този за подаване на информация за осигурените лица съгласно чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
Забележка: Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ с молба по образец изброените документи на хартиен носител и документ за самоличност.
Документите се представят с придружително писмо и опис на документите на хартиен носител. При едновременно представяне на повече от 5 документа данните от придружителното писмо, от описа и от декларациите задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат.
С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя документи.
Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, а другият остава в ТП на НОИ. След получаване на документите ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи.
При липсващи или нередовни документи ТП на НОИ изпраща уведомително писмо с обратна разписка на осигурителите в 14-дневен срок от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.
Ако в 14-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в ТП на НОИ липсващите документи, преценката на правото се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните от персоналния регистър.
Самоосигуряващите се лица представят директно в ТП на НОИ необходимите документи по описания по горе ред до 20-то число на месеца, следващ придобиването на правото на обезщетение. Ако членуват в осигурителна каса, тя поема задълженията на осигурителя, описани по-горе.
3.6 Изплащане на обезщетението за неизползван отпуск за отглеждане на дете
Паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на осигурените лица поотделно за всеки месец в 30-дневен срок от представянето на документите по б. "Б" от изложението по-горе по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите.
ТП на НОИ превежда на всяка банка веднъж седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка. За разпределяне на сумата и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица ТП на НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на ТП на НОИ в 3-дневен срок от получаването й.

Източник: www.eGov.bgизглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0434 сек.,0.0128 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,257kb