http://www.account-bg.info/balansi/

Промяна в Наредбата за подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда

Публикувано на  вторник 04 януари 2011 - 19:26:36  

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г.)

В сила от 04.01.2011 г.Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "за промяна на правната му форма" се заменят с "по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ" и се създава изречение второ:

"Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят."

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7)."

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 3" се заменят с "по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3".

2. Създава се ал. 6:

"(6) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо."


§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2."

2. Създават се ал. 3 и 4:

"(3) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

(4) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда" в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ."


§ 4. Създава се нов чл. 3а:

"Чл. 3а. Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в"."


§ 5. В чл. 4 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата "уведомленията" се добавя "от работодателя".

2. Създават се ал. 5 и 6:

"(5) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.

(6) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5."


§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;".

2. В т. 2 след думата "чужденец" се поставя запетая и се добавя "служебен номер, издаден от НАП".


§ 7. В чл. 5а се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 - 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ".

2. Точка 2 се изменя така:

"2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;".

3. Точка 3 се изменя така:

"3. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;".

4. В т. 5 след думата "чужденец" се поставя запетая и се добавя "служебен номер, издаден от НАП".


§ 8. Създава се чл. 5б:

"Чл. 5б. Уведомлението (приложение № 7) съдържа:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция "Инспекция по труда", която подава уведомлението;

2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

4. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) дата на сключване;

в) дата на прекратяване на договора."


§ 9. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "ЕИК по БУЛСТАТ" се заменят с "ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП".

2. В ал. 3 думите "ЕИК по БУЛСТАТ" се заменят с "ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП".


§ 10. В чл. 7, т. 1 след думата "невъзникнало;" се добавя "уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;".


§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите "в уведомлението" се заменят със "заверено уведомление".

2. Създава се ал. 5:

"(5) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления."


§ 12. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1§ 13. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1§ 14. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1§ 15. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава.

Уведомлението се подава и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

1. Код корекция - попълва се:

0 - При подаване на редовни данни.

1 - Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се използва за корекция в т. 3, 4 и 5, за което се подава първо уведомление с код заличаване и след това ново уведомление с редовни данни.

2 - Когато се заличава подадено преди това уведомление. В този случай се попълват само т. 3, 4 и 5 от уведомлението, останалите точки не се попълват.

2. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:

1 - При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.

2 - При вливане на едно предприятие в друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.

3 - При разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават от всички работодатели, които приемат работници и служители. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.

4 - При преминаване на обособена част от едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се прехвърлят работниците и служителите.

5 - При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Не се подава уведомление, когато при смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП. При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.

6 - При сключване или прекратяване на договор за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва да се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

8 - При промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

9 - При преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т. 7).

3. Код на предишен работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който се е провеждало осигуряването на работниците и служителите преди промяната на работодателя.

4. Код на новия работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването на работниците и служителите след промяната на работодателя.

5. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата, от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт.

Данни за работниците или служителите, променили работодателя

6. ЕГН/ЛНЧ – попълва се единният граждански номер на работника или служителя. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.

7. Име - попълва се собственото име на работника или служителя.

8. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.

9. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя.

В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице и се подпечатва."


§ 16. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:

"Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4§ 17. Създава се приложение № 7 към чл. 1, ал. 2:

"Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда


1. Код корекция - попълва се: 0 - при подаване на редовни данни; 2 - за заличаване на подадено преди това уведомление.

2. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя при условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.

4. ЕГН, ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП - попълва се за работника/служителя, на който се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.

5. Име, презиме, фамилия - попълват се за работника/служителя, на който се прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда.

6. Основание - попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото правоотношение:

01 - безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;

02 - срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ;

03 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;

04 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;

05 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;

06 - трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;

08 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 83 КТ;

09 - споразумение по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ;

10 - допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;

11 - допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;

12 - трудов договор по чл. 114 КТ;

13 - постановление по чл. 405а КТ;

14 - трудов договор за ученичество по чл. 230 КТ;

15 - трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ.

Забележка: За трудовите договори, сключени със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07), при прекратяване се попълва 01.

7. Дата на сключване - попълва се (ддммгггг) датата на сключване на договора.

8. Дата на прекратяване - попълва се (ддммгггг) датата на прекратяване на договора."


Заключителни разпоредби

§ 18. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.


§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
изглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0379 сек.,0.0060 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:4,010kb