http://www.account-bg.info/balansi/

Данъчни закони 2011 г.: ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Публикувано на  вторник 30 ноември 2010 - 08:02:36  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 91 ОТ 2005 Г.)

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г.

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 7 след думата "акциз" се добавя "за освободените за потребление акцизни стоки".

2. Точка 15 се изменя така:

"15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо лице, което го ползва или под наем, или по друг начин, за цели, различни от търговските, и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи."

3. В т. 45 след думата "склад" се поставя точка и думите до края на изречението се заличават.

4. Създава се т. 46:

"46. "Нередовност" е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба, вследствие на непреодолима сила и загубите от естествени фири, вследствие на промяна на физико-химичните свойства, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки."


§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) "Пури и пурети" са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:

1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или

2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм."

2. В ал. 2 след думите "ал. 1" се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.


§ 3. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:

"(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 8 см, но не по-дълги от 11 см, съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, и така нататък."


§ 4. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 2 се изменя така:

"2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11; за "отпадъци от тютюн" се смятат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;".

2. В т. 3 думите "1 мм" се заменят с "1,5 мм".


§ 5. В чл. 20, ал. 2, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя "освен когато стоките се транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се извеждат, и след разрешение на директора на Агенция "Митници" по ред, определен с правилника за прилагане на закона".


§ 6. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона;".

2. В ал. 3 думите "ал. 1, т. 1 и" се заличават.


§ 7. В чл. 25 се създава ал. 3:

"(3) Редът и начинът за унищожаване на акцизни стоки по ал. 1, т. 1 се определят с правилника за прилагане на закона."


§ 8. Създава се чл. 25б:

"Чл. 25б. (1) Допуска се унищожаване на негодни за производство на тютюневи изделия суровини (необработен тютюн), съхраняван в данъчен склад.

(2) Унищожаването по ал. 1 се извършва под контрола на митническите органи по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона."


§ 9. В чл. 26 ал. 3 се отменя.


§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция "Митници", въз основа на писмено искане или по инициатива на митническите органи."

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Искането по ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация. Към искането се прилагат и документите, определени с правилника за прилагане на закона."

3. В ал. 3 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2", след думата "частично" се поставя запетая и се добавя "като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума".


§ 11. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 2 числото "685" се заменя със "710".

2. В т. 3 и 4 числото "600" се заменя с "615".

3. В т. 8 думите "от 4 до 5 на сто включително - 664 лв." се заменят с "от 4 до 5 процента обемни включително - 688 лв.".

4. В т. 9 думите "от 4 до 5 на сто включително - 582 лв." се заменят с "от 4 до 5 процента обемни включително - 596 лв.".


§ 12. В чл. 38 числото "100" се заменя със "130" и след думата "килограм" се поставя запетая и се добавя "а от 1 януари 2012 г. - 152 лв. за килограм".


§ 13. В чл. 44, ал. 6 изречение второ се изменя така: "Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в републиканския бюджет."


§ 14. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 1 думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние";

б) в т. 13:

аа) буква "д" се отменя;

бб) създават се букви "е" и "ж":

"е) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;

ж) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки;".

2. В ал. 5 след думите "средства за измерване" се добавя "и контрол".


§ 15. В чл. 53, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;".


§ 16. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 накрая се добавя "с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение";

б) в т. 9 след думите "средства за измерване" се добавя "и контрол".

2. В ал. 2, т. 1 думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние".


§ 17. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 след думата "закон" се добавя "с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение";

б) в т. 6 след думите "средства за измерване" се добавя "и контрол".

2. В ал. 2, т. 1 думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние".


§ 18. В чл. 58в, ал. 1, т. 5 накрая се добавя "с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение".


§ 19. В чл. 58г, ал. 2, т. 1 думите "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър" се заменят с "удостоверение за актуално състояние", а думите "Търговския регистър" се заменят със "Закона за търговския регистър".


§ 20. В чл. 60, ал. 1 след думите "по чл. 59" се поставя запетая, добавя се "с изключение на добива на природен газ" и се поставя запетая.


§ 21. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 10:

"(10) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол лицата по ал. 8 могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат. Средномесечното количество се изчислява, като сумата от количествата на освободените за потребление от лицето акцизни стоки през всеки месец от годината се раздели на 12."

2. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.

3. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите "ал. 11" се заменят с "ал. 12".

4. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15.

5. Създава се ал. 16:

"(16) В случаите на въвеждане на нов образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да заявяват бандероли по новия образец най-рано три месеца преди датата на въвеждането му."


§ 22. В чл. 66 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думите "средства за измерване" се добавя "и контрол".

2. Създават се ал. 6 и 7:

"(6) В срок до три месеца преди датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.

(7) В срок до три месеца от датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол."


§ 23. В чл. 67, т. 5 накрая се добавя "по реда на наредбата по чл. 124, ал. 4".


§ 24. В чл. 73а, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател, на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на страната;".


§ 25. В чл. 73б, ал. 3, т. 1, буква "а" след думата "склад" се добавя "или до място на директна доставка".


§ 26. В чл. 73в, ал. 2 след думата "склад" се добавя "или до място на директна доставка".


§ 27. Създава се чл. 74а:

"Чл. 74а. (1) В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление, по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2, 8, 11, 12 и 12а задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната нередовността.

(2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната в държавата членка на установяване и в момента на установяването.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка - изпращач, за освободените за потребление акцизни стоки.

(4) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се смята, че нередовността е допусната в държавата членка на изпращане от момента на започване на движението, освен ако в 4-месечен срок се представи доказателство на компетентните органи на държавата членка - изпращач, доказващо получаването на акцизните стоки или мястото на допускане на нередовността.

(5) В случаите по ал. 2 и 4, ако в тригодишен срок от датата на започване на движението на акцизните стоки на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, прилага се разпоредбата на ал. 1.

(6) В случаите по ал. 5 митническите органи след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27."


§ 28. В глава четвърта "а", раздел II се създава чл. 76д:

"Чл. 76д. (1) В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, в държава членка, различна от държавата членка, в която стоките са били освободени за потребление, стоките подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която е допусната нередовността.

(2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната и стоките подлежат на облагане с акциз в държавата членка на установяване и в момента на установяването.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка получател за освободените за потребление акцизни стоки.

(4) В случаите, когато е установена/допусната нередовност при движение на акцизните стоки на територията на друга държава членка, лицето по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или всяко лице, взело участие в нередовността, е задължено за дължимия акциз.

(5) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се смята, че освобождаването за потребление е настъпило в държавата членка на получаване.

(6) В случаите по ал. 2 и 5, ако в тригодишен срок от датата на освобождаване за потребление на акцизните стоки, на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, то тогава се прилага разпоредбата на ал. 1.

(7) В случаите по ал. 6 митническите органи, след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицето по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27."


§ 29. В чл. 77, ал. 1 след думите "плащане на акциз" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 30. В чл. 87 се създава ал. 8:

"(8) Акцизната декларация може да се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона."


§ 31. В чл. 88 ал. 4 се изменя така:

"(4) В случаите по чл. 87, ал. 8 лицензираният складодържател може да подаде информацията от регистъра по ал. 2 за съответния данъчен период и по електронен път."


§ 32. Създава се глава шеста "а" с членове 90а - 90ж:

"Глава шеста "а"

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 90а. (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.

(2) Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон;

2. е регистрирано по чл. 96, ал. 1 или по чл. 100, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;

3. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

4. се представлява от лица, които:

а) не са осъждани за престъпление от общ характер;

б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;

6. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;

7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;

8. не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;

9. не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.

Чл. 90б. (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.

(2) Търговските складове и обекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";

2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;

3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;

4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.

Чл. 90в. (1) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.

(3) С едно заявление може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.

Чл. 90г. (1) След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му.

(2) Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.

(3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.

(4) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него.

Чл. 90д. (1) В сроковете по чл. 90г началникът на митницата издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.

(2) Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.

Чл. 90е. Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:

1. да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;

2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.

Чл. 90ж. (1) Органът по чл. 90г, ал. 1 прекратява издаденото разрешение:

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на лицето;

3. по своя инициатива, коизглед за печат създай pdf с тази новина
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
504 Разплащателна сметка във...

Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други...


503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0422 сек.,0.0057 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:4,052kb