http://www.account-bg.info/balansi/

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски

Публикувано на  вторник 17 юли 2012 - 07:38:58  
изглед за печат създай pdf с тази новина

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - ДВ бр. 54 от 17.07.2012 г.

Публикувано на  вторник 17 юли 2012 - 06:55:24  
В брой 54 от 17.07.2012 г. на държавен вестник е публикувана промяна в закона за акцизите и данъчните складове, като същевременно се променят и някои неща в ЗДДС. Да се "радват" основно собствениците на автомати за продажба на разни неща и търговците и потребителите на енергийни продукти.

Промените може да видите тук: Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - ДВ бр. 54 от 17.07.2012 г.
изглед за печат създай pdf с тази новина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И

Публикувано на  вторник 05 юни 2012 - 04:12:13  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЗАКОННАТА ЛИХВА ПО ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЛЕВОВЕ И ВЪВ ВАЛУТА

В сила от 01.07.2012 г.

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:

1. за задължения в левове - основният лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;

2. за задължения в евро - лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;

3. за задължения в други валути - едномесечният Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента; за валути, за които не се котира Либор, се прилага лихвеният процент по т. 2.

(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал. 1.

(3) Лихвените проценти по ал. 1, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото полугодие на съответната година, а лихвените проценти, в сила от 1 юли, са приложими за второто полугодие.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 72 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (обн., ДВ, бр. 33 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1995 г. и бр. 15 от 2000 г.).


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.


Коментари във форума: Законна лихва - промяна на методиката за определяне

изглед за печат създай pdf с тази новина

Изменения в Инструкция 5 за предаване на разплащателните ведомости в НОИ

Публикувано на  петък 04 май 2012 - 05:35:33  
изглед за печат създай pdf с тази новина

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски

Публикувано на  вторник 03 април 2012 - 14:17:29  
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г. и бр. 7 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 след думите „Закона за акцизите и данъчните складове“ се добавя „или при продажби на керосин, предназначен за зареждане на граждански въздухоплавателни средства чрез летищен оператор или оператор по наземно обслужване“.
§ 2. В чл. 5, т. 2 след думите „по безкасов начин“ се добавя „пенсионноосигурителните дружества, когато извършват услуга по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг,“.
§ 3. В чл. 20 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис в 3-дневен срок от датата на издаването му.“
§ 4. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения :
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ и лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена ИАСУТД с един централен сървър и разположена на него КЛЕН, свързани в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите;
2. има реализирана дистанционна връзка на централния сървър на системата с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 за всеки търговски обект в мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата;
3. разполага с повече от 2000 търговски обекта или извършва транспортни услуги чрез вътрешни и международни превози на повече от 1 500 000 пътници годишно и има над 50 броя превозни средства за осъществяване на тези услуги.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип съгласно приложение № 5, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9, за:
1. ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 за обекта, в който е изпитана; или
2. ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 за цялата система с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти.“
2. В ал. 2, в основния текст след абревиатурата „ИАСУТД“ се добавя „по чл. 53, ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Право да използва ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 има лице по чл. 6, което притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на система с един централен сървър с изискванията по тази наредба.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или 2 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 или 3 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3 от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган, когато лицето заявява за одобряване ИАСУТД по чл. 53, ал. 1;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия – на мястото за експлоатация на системата в обекта или на мястото на експлоатация на сървъра и най-малко в 5 на сто от свързаните с него обекти, избрани на случаен принцип, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху продажбите на стоки или услуги и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.“
4. В ал. 4 думите „за съответния обект“ се заличават.
§ 7. В § 59 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 49 от 2010 г.; изм., бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2011 г.) се създават ал. 7 и 8:
„(7) След сроковете по ал. 2 извеждането от експлоатация на ФУ се извършва по досегашния ред.
(8) В случаите по ал. 3 и 7 при извеждане от експлоатация на ФУ уведомяването може да бъде извършено от сервизната фирма чрез подаване на протокола за демонтаж на фискалната памет в деня на издаването му по електронен път на официалните електронни адреси на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис. Националната агенция за приходите заверява или отказва да завери протокола в 3-дневен срок от получаването му по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. (1) Лице по чл. 3, което отговаря на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3, продължава да регистрира и отчита извършваните продажби по реда, приложим до 31 март 2012 г., в случай че писмено уведоми Централното управление на НАП в срок до 30 април 2012 г. за избора си да регистрира и отчита извършваните от него продажби чрез ИАСУТД по чл. 53, ал. 2. Към уведомлението се прилагат доказателства за наличието на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3.
(2) В случаите по ал. 1 лицето привежда дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 септември 2012 г.
(3) Независимо от разпоредбите на ал. 1 и 2, когато се установи неизпълнение на условията по чл. 53, ал. 2, т. 3 или уведомлението по ал. 1 бъде оттеглено, регистрирането и отчитането на продажбите се извършва по общия ред на наредбата, като ал. 2 не се прилага.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Владислав Горанов
изглед за печат създай pdf с тази новина

Променени наредби - ДВ бр. 16 от 24.02.2012 г.

Публикувано на  петък 24 февруари 2012 - 14:40:07  
изглед за печат създай pdf с тази новина

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Публикувано на  петък 24 февруари 2012 - 14:34:09  

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.)

В сила от 21.02.2012 г.Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

§ 1. В чл. 9, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга - номер на товарителница."


§ 2. Член 40 се изменя така:

"Чл. 40. (1) За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

1. копие от регистъра на настанените туристи;

2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;

3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

(2) За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:

1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;

2. фактура за доставката."


§ 3. В чл. 56а, ал. 4 думите "този закон" се заменят със "закона".


§ 4. В чл. 73, ал. 4 след думите " чл. 107, т. 3" се добавят думите "буква "а"."


§ 5. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 т. 3 се изменя така:

"3. копие от документите за самоличност, ако лицето - акредитиран представител, е физическо лице;".

2. Алинея 4 се отменя.


§ 6. В чл. 77 ал. 3 се отменя.


§ 7. В чл. 79, ал. 2, т. 1 думите "чл. 28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" се заменят с "чл. 141 2006/112/ ЕО".


§ 8. В чл. 85, ал. 1 и 2 думите "или туристическият агент" и "или туристическия агент" се заличават, а думата "туристът" се заменя с "пътуващото лице".


§ 9. В чл. 86 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "и туристическите агенти" се заличават.

2. В ал. 2 и 4 думите "или туристическият агент" се заличават.


§ 10. В чл. 87 ал. 1 се изменя така:

"(1) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие."


§ 11. Създава се чл. 87а:

"Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба."


§ 12. В чл. 102 ал. 1 се изменя така:

"(1) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем."


§ 13. В чл. 110 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "в Републики" се заменят с "в Република".

2. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, освобождава:

1. институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;

2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка."

3. Създава се нова ал. 8:

"(8) Статутът на лицата, посочени в чл. 173, ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите на освобождаване по ал. 5 приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението."

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.


§ 14. (В сила от 01.06.2012 г.) В чл. 112, ал. 3, т. 1 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 15. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 4, буква "б" след думите "от закона" се добавя "включително получените авансови плащания";

б) в т. 9 след думите "чл. 21, ал. 2" се добавя "от закона, включително получените авансови плащания".

2. В ал. 4 след думите "не се включват" се добавя "издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и".

3. Алинея 5 се изменя така:

"(5) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

1. не е извършило вътреобщностни доставки;

2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;

3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;

4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона."


§ 16. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 5:

"(5) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът "BG". Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите."


§ 17. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:

1. (В сила от 01.03.2012 г.) В раздел "Изисквания към съдържанието на полетата във файловете" думите "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/-;,. и др.)" се заменят с "Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително."

2. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "DEKLAR.TXT" на редове 01-13 и 01-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".

3. (В сила от 01.06.2012 г.) Във файл "PRODAGBI.ТХТ" на редове 02-13 и 02-24 в колона 2 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


§ 18. (В сила от 01.06.2012 г.) В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 в клетки 13 и 24 думите "7/9 %" се заменят с "9 %".


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.


§ 20. (Попр. - ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 1 март 2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.


Целия ППЗДДС

изглед за печат създай pdf с тази новина
Отиди на страница  1 2 3 [4] 5 ... 60 61 62
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0662 сек.,0.0113 от тях за заявки.БД заявки:22. Сървър памет:2,361kb