http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Задължителна регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС

ОТНОСНО: задължителна регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-............. с вх.№ … от 21.01.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството се занимава с консултантска и сертификационна дейност и извършва услуги за дружество от Германия. Извършена е регистрация по ЗДДС на основание чл.97а, ал.2.
Поставени са следните въпроси:
1. Необходимо ли е да се сменят ползваните до момента фактури и в тях да се посочи идентификационния номер по ДДС. Ако е необходим нов кочан с фактури, от кой номер да започнат.
2. Какви дневници и декларации следва да се подават във връзка с тази регистрация.
Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Видно от изложената фактическа обстановка, дружеството е регистрирано по ЗДДС по чл.97а, ал.2 от същия закон лице.
Регистрацията по ЗДДС създава изисквания към издаваните от регистрираните лица документи и отчитането им в специални отчетни регистри.
В чл.114, ал.1 от ЗДДС са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържа издадената фактура от регистрирано по този закон.
В допълнение, в чл.78, ал.1 на ППЗДДС има допълнителни реквизити, които обаче са задължителни за регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 97а от закона, както е във Вашия случай.
Предвид гореизложеното, Вие като регистрирано по ЗДДС лице по реда на чл.97а от същия закон сте длъжни да издавате фактури, отговарящи на изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС, но без същите да съдържат трайно вписаните реквизити по чл. 78, ал. 1 от ППЗДДС и без да се посочва данък в тях.
Съгласно § 14 от ПЗР на ППЗДДС, номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".
Предвид гореизложеното, Вие имате възможност да продължите номерацията, но фактурите следва да притежават реквизитите по чл.114, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.124, ал.1 от ЗДДС, регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри: дневник за покупките и дневник за продажбите.
По смисъла на чл.124, ал.2 от закона, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.А по смисъла на ал. 4 на същия член, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.
В допълнение към горните текстове, в чл.113, ал.1 от ППЗДДС е указано, че регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
По смисъла на ал.2 на същия член, регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.
Предвид гореизложеното, лицата, регистрирани по чл.97а от закона посочват в дневника за продажби издадените от тях документи. В тях те не посочват данък, като в зависимост от вида на доставките, същите се посочват в съответните колони на дневника.
В ал.3 на чл.113 от ППЗДДС е разяснено, че регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 "Дневник за покупките" по образец - приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.
Регистрираните лица на основание чл. 97а от ЗДДС могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето магнитен носител на дневника за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.
За всеки данъчен период, регистрираното лице има задължение за подаване на справка-декларация – чл.125, ал.1 от ЗДДС, а VIES-декларацията се подава само за данъчни периоди, в които са осъществени доставки по чл.21, ал.2 от ЗДДС и получател е регистрирано по ДДС лице в друга държава членка/чл.125, ал.2 от ЗДДС и чл.117, ал.2 от ППЗДДС/.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0553 сек.,0.0093 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,092kb