http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. /Обн. ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване, както и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 328 на Министерския съвет от 30 декември 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.)

ОТНОСНО: разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. /Обн. ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване, както и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 328 на Министерския съвет от 30 декември 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г.)

І. С чл. 8, т. 2 от ЗБДОО за 2010 г. е определен минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв., считано от 01.01.2010 г. Същият следва да се има предвид при прилагане на разпоредбите на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО. Със ЗБДОО за 2010 г. е определен размер на осигурителната вноска за фонд “Пенсии” 16 на сто. При внасяне на осигурителни вноски по § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО, както и при утвърждаване на план за разсрочено плащане на осигурителни вноски по § 9, ал. 4, т. 2 от ПЗР на КСО след 31.12.2009 г. месечният размер на осигурителната вноска е 67,20 лв. /16 на сто от 420 лв./.

Максималният месечен размер на осигурителния доход, определен с чл. 8, т. 4 от ЗБДОО за 2010 г. от 01.01.2010 г. е 2000 лв.

ІІ. С чл. 9 от ЗБДОО за 2010 г. се определя минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за 2010 г. - 136,08 лв. От 01.01.2010 г. минималните размери на личните пенсии за трудова дейност и на наследствените пенсии не се променят.

ІІІ. С § 6 от преходните и заключителни разпоредби на ЗБДОО за 2010 г. са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, свързани със задължителното пенсионното осигуряване, както следва:

1. Измененията и допълненията в чл. 9 от КСО са свързани с промяната в начина на осигуряване на “морските лица” и създадената в тази връзка разпоредба на чл. 4а от КСО, както и допълнението на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от КСО, съгласно което доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност .

Относно зачитането на осигурителния стаж на “морските лица” е направено изменение и допълнение в чл. 37, ал. 1 от НПОС, като след думите “самоосигуряващите се лица” се добавя “и лицата по чл. 4а КСО” и разпоредбата добива следната редакция:

“Чл. 37. (1) За осигурителен стаж се зачита времето, за което са били дължими или внесени осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 КСО, а за самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а КСО - времето, за което са внесени осигурителни вноски.”

Изменени са и разпоредбите на чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от НПОС, касаещи осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. Изменението е във връзка с промяната на чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО, с която думите “нормативно признатите разходи” се заменят с “разходите за дейността”. Разпоредбите на чл. 38, ал. 5 и ал. 6 от НПОС след промените са както следва:

“5) Времето, през което лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или по-голямо от една минимална месечна работна заплата за страната, след намаляване с разходите за дейността, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, се зачита за един месец осигурителен стаж, но за не повече от срока на договора.

(6) Когато лицето е работило без трудово правоотношение и е подлежало на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 6 КСО, осигурителният стаж за работа без трудово правоотношение се определя, като полученото възнаграждение след намаляването с разходите за дейността се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната.”

Допълнена е и разпоредбата на чл. 38, ал. 8 от НПОС, като след думите “самоосигуряващите се лица” е добавено “и лицата по чл. 4а КСО”. След допълнението за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица и на лицата по чл. 4а КСО се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски.

В чл. 40 от НПОС са направени следните изменения и допълнения:

“а) ал. 3 става ал. 2;

б) ал. 2 става ал. 3 като думите “Документът по ал. 1 се издава” се заменя с думите “Документите по ал. 1 и 2 се издават”.”.

2. Измененията и допълненията, свързани с дохода, от който се изчислява пенсията са:

а) в чл. 70а, ал. 1 от КСО след думите "ал. 3, т. 5" се добавя "и 6", а след думите "самоосигуряващите се лица" се добавя "и за лицата по чл. 4а, ал. 1", с което разпоредбата придобива следната редакция:

“Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху които са внесени или дължими осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6, а за самоосигуряващите се лица и за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски.”

В тази връзка е допълнено и изречение второ на чл. 46, ал. 1 от НПОС, като накрая е добавено “и за лицата по чл. 4а КСО”.

Направените допълнения са във връзка с променения начин на осигуряване на “морските лица”.

Допълнена е и разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от НПОС. Съгласно направеното допълнение при определяне на осигурителния доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 КСО не се включват начислените, но неизплатени възнаграждения за времето до 31 декември 2006 г., и неначислените възнаграждения за времето до 31 декември 2009 г. Допълнението е във връзка с промяната на чл. 6, ал. 2 от КСО.

Във връзка с направеното допълнение в чл. 46, ал. 8 от НПОС следва да имате предвид, че ако за определени периоди след 31.12.2009 г. лицата имат неначислени възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 2 от КСО, при издаване на удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2 за тези периоди следва да се посочват сумите, върху които са внесени осигурителните вноски. В забележка осигурителите вписват периодите за съответната година, през които лицата имат неначислени възнаграждения и минималния месечен осигурителен доход за съответната икономическа дейност и професия. При съпоставка на осигурителния доход с данните от регистъра на осигурените лица, се следи минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от КСО. Следва да имате предвид, че за лицата, които нямат определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се дължат върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.

б) в чл. 70а, ал. 3, т. 3 от КСО думите "трудов или служебен" се заменят с "осигурителен".

Указания във връзка с извършената промяна в разпоредбата ще получите допълнително.

3. Чл. 84, ал. 1 от КСО се изменя така:

"(1) Пенсионерът има право на добавка от пенсията или от сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, в размер, както следва:

1. до 30 юни 2010 г. - 20 на сто;

2. от 1 юли до 31 декември 2010 г. - 25 на сто;

3. от 1 януари до 31 декември 2011 г. - 30 на сто;

4. от 1 януари до 31 декември 2012 г. - 35 на сто;

5. от 1 януари 2013 г. - 40 на сто."

Привеждането на отпуснатите добавки по чл. 84 от КСО в следващите се размери съобразно новия процент ще бъде извършвано автоматично от ГД”ИС”. За тези преизчисления ще бъдат изготвяни разпореждания.

Във връзка с изменението на чл. 84, ал. 1 от КСО са направени изменения и допълнения в ал. 5, изречение първо и в ал. 6 на чл. 49 от НПОС, като думите “размер 20 на сто” са заменени със “съответния размер по чл. 84, ал. 1 от КСО”.

4. В раздел III на КСО се създава чл. 84а:

"Добавка към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст

Чл. 84а. Към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст, се изплаща добавка при условия и в размер, определени със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година."

Условията, при които се изплаща, както и размерът на добавката на лицата, навършили 75-годишна възраст се определят ежегодно със ЗБДОО. За 2010 г. те са регламентирани с чл. 10 от ЗБДОО за 2010 г.:

“От 1 юли до 31 декември 2010 г. се определя размер на добавката по чл. 84а от Кодекса за социално осигуряване за пенсионери, навършили 75-годишна възраст, в зависимост от размера на пенсията или сбора от получаваните пенсии и добавки към тях, както следва:

1. до 150 лв. - 50 лв.;

2. от 150,01 до 200 лв. - 40 лв.;

3. от 200,01 до 250 лв. - 30 лв.;

4. от 250,01 до 300 лв. - 20 лв.”

Във връзка с разпоредбата на чл. 84а от КСО е създаден нов чл. 49в от НПОС със следната редакция:

“Чл. 49в. (1) Добавката по чл. 84а се отпуска с разпореждане от датата на навършване на 75-годишна възраст.

(2) При определяне размера на добавката се вземат предвид получаваните пенсии и добавки по КСО и други нормативни актове.

(3) При промяна размера на получаваната пенсия или сбора от пенсии и добавки към тях, размерът на добавката по чл. 84а КСО се изменя или прекратява от първо число на месеца, следващ датата, от която е извършена промяната.”.

За промените в програмните продукти, касаещи отпускането и изменението на добавките по чл. 84а от КСО ще бъдете уведомени.

5. В чл. 95 от КСО:

Досегашният текст става ал. 1 и се създава се ал. 2 със следното съдържание:

"(2) Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, може да издаде разпореждане за спиране на пенсията, когато са представени доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване съгласно чл. 96, ал. 1. Разпореждането се издава в 14-дневен срок от представяне на доказателствата. Ако се установи, че няма основание за прекратяване на пенсията, тя се възстановява от датата на спирането."

Разпоредбата дава възможност при наличие на доказателства за причини, които могат да доведат до прекратяване на пенсията, да се издава разпореждане за нейното спиране с цел да се избегнат неоснователни плащания. Такива са случаите, в които:

- има информация за смъртта на пенсионер в чужбина, но липсват документи за удостоверяване на това;

- лица са обявени за издирване и няма никакви данни за тях;

- при аварии са загинали лица, но не е обявено тяхното отсъствие или смъртта им;

- има информация, че преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия или добавка по чл. 84 от КСО е встъпил в брак;

- има информация, че детето, което получава наследствена пенсия е осиновено;

- е образувано производство за установяване на истинността на представени документи, въз основа на които е отпусната пенсията или е определен нейния размер и др.

Източници на информацията могат да бъдат държавни институции, МВР, средствата за масово осведомяване, Интернет и др., ако съдържат достатъчно данни за прилагане на разпоредбата на чл. 95, ал. 2 КСО.

Когато обстоятелствата довели до спиране на пенсията се потвърдят, пенсията се прекратява на основание чл. 96 от КСО от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.

Когато пенсията е неправилно отпусната или неправилно е определен размера й се прилага разпоредбата на чл. 99 от КСО.

Ако се установи, че няма основание за прекратяване на пенсията, тя се възобновява от датата на спирането, служебно или въз основа на подадено от лицето заявление. В тези случаи пенсията се изплаща от датата на спирането при спазване на давностния срок по чл. 105 от КСО.

Във връзка с посочените по-горе промени в чл. 95 от КСО са направени следните изменения и допълнения в чл. 11 от НПОС:

“ а) в точки 1, 2, 3 и 4 след думите ”чл. 95” се добавя “ал. 1”;

б) създава се нова т. 5:

“5. по чл. 95, ал. 2 – от датата на представяне на доказателствата”.”

С новосъздадената т. 5 в чл. 11 от НПОС се регламентира, че спирането на пенсията по чл. 95, ал. 2 от КСО се извършва от датата на представяне на доказателствата.

6. В чл. 97, ал. 3 от КСО след думите "чл. 95" се добавя "ал. 1".

Допълнението е във връзка с новата ал. 2 в чл. 95 от КСО.

7. В чл. 98 от КСО:

7.1. алинея 1 се изменя така:

"(1) Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от:

1. длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

2. длъжностното лице в Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството на дейността по отпускане и изплащане на пенсиите по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина.".

С т. 1 на чл. 98, ал. 1 от КСО се дава възможност със заповед на ръководителя на ТП на НОИ да се делегират права на други длъжностни лица да издават разпореждания за отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсиите.

Разпоредбата на т. 2 на чл. 98, ал. 1 от КСО е създадена във връзка с прехвърляне на дейността по отпускане на пенсиите по международни договори на лица с адрес на територията на Република България в териториалните поделения на НОИ. Пенсиите по международни договори на лицата с постоянен адрес в чужбина се отпускат и изплащат от Дирекция “Европейска интеграция и международни договори”.

Под “лица с постоянен адрес в чужбина” следва да се разбират лица, които обичайно живеят в друга държава, с която България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване. За българските граждани, които обичайно живеят в чужбина, понятието постоянен адрес не следва да се идентифицира с определението, дадено в Закона за гражданската регистрация, тъй като за българските граждани постоянният адрес е винаги на територията на България. По отношение на тях адресът, на който те живеят постоянно, се установява въз основа на информация от чуждестранен осигурителен институт или по писмено заявление (декларация) от лицето.

Във връзка с промяната на чл. 98, ал. 1 от КСО са изменени и допълнени следните разпоредби от НПОС:

7.1.1. В чл. 1 се отменя ал. 3, която предвиждаше възможност за подаване на заявление за отпускане на пенсия по международен договор до службата, на която е възложено прилагането на международните договори. Предвид обстоятелството, че Дирекция “Европейска интеграция и международни договори” е компетентна да прилага международните договори в областта на социалното осигуряване само за лицата с постоянен адрес в чужбина, отпада необходимостта от тази разпоредба, тъй като в този случай заявленията се подават по мястото на пребиваване на лицата.

Алинея 6 на чл. 1 е приведена в съответствие с чл. 98, ал. 1, т. 2 от КСО, като е уточнено, че разпоредбата се отнася за прието заявление с нередовни и/или липсващи документи за пенсия по международен договор от лица с постоянен адрес в чужбина. Във връзка с прилагането на чл. 1, ал. 6 от НПОС следва да имате предвид, че 6-месечният срок за отстраняване на неизправностите, се предоставя само на лицата с постоянен адрес в чужбина. За лицата с постоянен адрес в България се прилага чл. 1, ал. 5 от НПОС, която предвижда 3-месечен срок за отстраняване на неизправностите, независимо дали се прилага само българското законодателство или международен договор в областта на социалното осигуряване.

7.1.2. Съгласно изменената редакция на чл. 9, ал. 3 от НПОС пенсионните досиета на лицата с постоянен адрес в чужбина, получаващи пенсии по международен договор в областта на социалното осигуряване, се съхраняват в службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори за лица с постоянен адрес в чужбина. Отпада необходимостта от образуване на спомагателни досиета в ТП на НОИ, тъй като в този случай пенсията винаги се изплаща от Д “ЕИМД”.

7.1.3. В чл. 10 от НПОС са извършени редакционни промени с оглед привеждане на разпоредбата в съответствие с чл. 98, ал. 1 от КСО.

7.1.4. След направените изменения и допълнения в чл. 13, ал. 1, 2 и 3 НПОС те имат следната редакция:

“Чл. 13. (1) Разпорежданията за пенсии и добавки към тях по чл. 98, ал. 1, т.1 от КСО могат да се обжалват в тримесечен срок от получаването им пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ.

(2) Разпорежданията по чл. 98, ал. 1, т. 2 от КСО могат да се обжалват в тримесечен срок от получаването им пред управителя на НОИ.

(3) Разпорежданията по чл. 98, ал. 2, изречение първо от КСО могат да се обжалват в 14-дневен срок от получаването им пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ, а за пенсиите по международен договор за лица с постоянен адрес в чужбина - пред управителя на НОИ.”

7.1.5. Изменя се наименованието на раздел VІІІ на НПОС, както следва:

„Изплащане на пенсии по международни договори за лица с постоянен адрес в чужбина”.

7.1.6. В чл. 80, ал. 2, т. 1 НПОС думите „лицето пребивава или живее” се заменят с думите „е постоянният адрес на лицето”.

7.1.7. В чл. 81, ал. 1 НПОС думите „които пребивават или живеят” се заменят със „с постоянен адрес”.

7.2. В чл. 98, ал. 2 от КСО:

*

в изречение първо думите "Длъжностното лице по ал. 1 издава" се заменят с "Длъжностните лица по ал. 1 издават". Промяната е направена във връзка с изменението на ал. 1 на чл. 98 от КСО.
*

създава се изречение пето: "Ако върху пенсията има наложени запори по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, вземанията се събират в поредност - задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, други публични вземания и частни вземания.".

С направеното допълнение се създава специален ред по отношение налагането на удръжки върху пенсиите, когато лицата имат за погасяване едновременно задължения по реда на КСО, ДОПК и ГПК.

Предвид разпоредбата на чл. 163, ал. 1 от ДОПК - ”публичните вземания се събират по реда на този кодекс, освен ако в закон е предвидено друго”, както и обстоятелството, че вземанията за надвзети пенсии са държавни публични вземания, то при конкуренция с други вземания, които се събират по реда на ДОПК или ГПК, следва да се прилага разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от КСО.

В тази връзка е направено допълнение в чл. 85, ал. 1, т. 2 от НПОС, като след думите “Данъчно-осигурителен процесуален кодекс” се поставя точка и се добавя изречението: “Вземанията се събират в поредност – задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, други публични вземания и частни вземания”.

Във всички случаи преимуществено се налагат запорите за издръжка, а от остатъка от пенсията се погасява удръжката по задължението от надвзета пенсия и другите публични и частни вземания в изброения ред. При определяне размера на удръжката се прилага разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 3 от НПОС.

В случая е създадена законова възможност, ако лицето има наложена удръжка по реда на ДОПК или ГПК и в последствие възникне надвзета пенсия, да се преустанови наложената/ите удръжка/и върху пенсията на лицето по цитираните нормативни актове и да се наложи удръжката за погасяване на задължението от надвзета пенсия. За това обстоятелство задължително се уведомяват длъжника и съответния/те запороналожител/и, като се вписват причините, поради които се вдига запора/ите и евентуалният срок за погасяване на задължението по надвзетата пенсия.

За лицата с наложени запори по реда на ДОПК и ГПК, които имат и задължение за надвзета пенсия следва да с
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0401 сек.,0.0075 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,195kb