http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице, определило неправилно вида на осигуряване, съгласно чл.1, ал.3 и 4 от Наредбата за общественот осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/

Запитването е във връзка с постъпило искане от задължено лице за прихващане или възстановяване на вноски за ДОО за 2007, 2008 и 2009 г. От 01.05.2007 г. лицето се осигурява като съдружник в неперсонифицирано дружество и е внасяло осигурителни вноски като осигурено за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица /за фонд „Пенсии” и за фонд „Общо заболяване и майчинство”/. Лицето не е декларирало в установените срокове желанието си за този вид осигуряване.
Във връзка с изложеното желаете да разберете: Следва ли да се възстановят надвнесените осигурителни вноски за ДОО за минали години, като се има предвид, че осигурителните вноски дават отражение при формиране на данъчната основа за облагане по ЗОДФЛ.
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база свързана със социалното осигуряване, изразявам следното становище:
От 01 януари 2007 разпоредбата на чл.1, ал.3 и 4 от НООСЛБГРЧ, регламентираща реда и начина за определяне и промяна на вида осигуряване от самоосигуряващите се лица е променена.
Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването/ал.3/.
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година - до края на януари на съответната календарна година/ал.4/.
За 2007 г., съгласно § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧ, самоосигуряващите се лица можеха да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация в срок до 28.02.2007 г.
Сроковете по чл.1, ал.3 и ал.4 и § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧ са преклузивни и при бездействие на носителя на субективното право-самоосигуряващото се лице, правото на промяна на вида осигуряване се погасява с изтичането на срока.
Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица по съответния код за вид плащане в размер по-висок от нормативно регламентирания, без да е подадена декларация за това, по своя характер и само по себе си не представлява правопораждащ факт.
Предвид изложеното считаме, че във всички случаи след 01 януари 2007 г. самоосигуряващо се лице, което започва/възобновява дейност след 31 декември 2006 г. и не е заявило осигуряване за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица в сроковете по чл.1, ал.3 и ал.4 или § 11 от ЗР на НООСЛБГРЧ, не следва да черпи права от собственото си неправомерно поведение и не може да се счита за осигурено и за риска „ общо заболяване и майчинство”.
Неоснователно внесените от лицето осигурителни вноски за социално осигуряване подлежат на възстановяване или прихващане по реда на чл. 128-129 от ДОПК по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на задълженото лице.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0412 сек.,0.0094 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,091kb