http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, при отмяна /анулиране/ на болничен лист на работещ по трудово правоотношение

2_2663/ 23.11.2009 г.

КСО-чл.5, ал.4
Наредба Н-8-чл.2, ал.1, т.1 и 2
чл.2, ал.2, т.1 и 2


ОТНОСНО: извършване на корекции на данни от осигурители, подадени съгласно Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, при отмяна /анулиране/ на болничен лист на работещ по трудово правоотношение

В запитването си излагате следната фактическа обстановка: След проверка от органите на експертизата на временната неработоспособност в Националния осигурителен институт е отменен /анулиран/ болничния лист от 27.06.2009 г. до 10.07.2009 г. за лице работещо по трудово правоотношение в дружеството. След този период лицето е ползвало неплатен отпуск по чл.160, ал.3 от КТ и впоследствие на 01.10.2009 г. е освободено от работа. Във връзка с изложеното поставяте следните въпроси: Как следва да се отрази периода през който е анулиран болничния лист? Каква корекция следва да направите по декларация образец № 1 и необходимо ли е да се прави корекция на декларация образец № 6 ?
С оглед на действащата нормативна база, свързана с общественото осигуряване, изразявам следното становище:
Съгласно чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ и чл.2 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения или упълномощените от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, декларации образец № 1 и № 6.
В декларация образец № 1 се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения, единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителния доход, осигурителните вноски, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ/чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата/.
В декларация образец № 6, се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ/чл.2, ал.2, т.1 и 2 от Наредбата/.
Работодателите и осигурителите вписват тези данни въз основа на данните от разплащателните ведомости и другите изплащателни документи, свързани с определяне и изплащане на трудовите възнаграждения. Въпросите свързани с оформяне на периодите през които лицата се намират в отпуск /платен, неплатен, за временна неработоспособност, отглеждане на малко дете и т.н./ не са от компетентността на Националната агенция за приходите. Съгласно Кодекса на труда /чл.399/ цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към Министъра на труда и социалната политика.
В този смисъл в писмо на компетентния орган МТСП /писмо изх.№ 76-74 от 03.08.2004 г./ по повод правното положение на работника или служителя при анулиране на боничния лист е посочено следното: „ Когато са анулирани болнични листове по съответния ред, лицето се явява в положението на работник или служител, който не се е явявал на работа без уважителни причини. Поради това възможностите, с които разполагат двете страни по трудовото правоотношение, са ползване на платен (ако има такъв) или неплатен отпуск, по искане на лицето, със съгласието на работодателя. Възможно е също периодът по анулираните болнични листове да се възприеме като тъй нар."самоотлъчка", без да се зачита трудов и осигурителен стаж. Ако работодателят счита, че лицето е било недобросъвестно, има възможност да търси дисциплинарна отговорност от него, включително и дисциплинарно уволнение. В тази връзка следва да се има предвид, че съгласно чл. 8, ал. 2 от Кодекса на труда, добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното.Установяването на недобросъвестността се доказва по съдебен ред, включително и по повод решаването на трудов спор”.
Поради обстоятелството, че не сте уточнили и оформили съгласно Кодекса на труда, периода през който е отменен болничният лист, както и наличието на различни хипотези които е възможно да се осъществят при подаване на данните по Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г., в настоящия момент не можем да изразим становище, каква точно корекция следва да направите в декларация образец № 1. Във всички случаи обаче считаме, че поради налагащата се промяна в осигурителния доход и дължимите здравно осигурителни вноски, следва да се извърши корекция както на данните подадени с декларация образец № 1 така и на тези подадени с декларация образец №6.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0438 сек.,0.0076 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,105kb