http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Следва ли да се начислява ДДС за полученото авансово плащане по доставката, предвид факта, че доставката е освободена, на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС и данък не се дължи от купувача?

2747/18.11.2009 г.
ЗДДС, чл.25, ал.6 във връзка с чл. 45, ал.3 от с.з.


В Дирекция „ОУИ”…. е постъпило писмено запитване, заведено с вх.№……… г., в което излагате следната фактическа обстановка:
Видно от запитването през 2008 г. дружеството е закупило стара нежилищна сграда, за която при покупката не е начислен ДДС, на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС. Посочвате, че имате намерение да продадете част от сградата, като продавача ще Ви заплати авансово голяма част от стойността на сделката, на база на предварителен договор за продажба на недвижим имот, като нотариалният акт ще бъде издаден на по-късна дата.
Поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да се начислява ДДС за полученото авансово плащане по доставката, предвид факта, че доставката е освободена, на основание чл.45, ал.3 от ЗДДС и данък не се дължи от купувача?

С оглед изложеното в запитването и предвид относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
В чл.45, ал.3 от ЗДДС е посочено, че освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Легална дефиниция на понятието „нови сгради” е дадена в §1, т.5 от ДР на ЗДДС.

Съгласно ал.5 на чл.25 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2. възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
В ал.6 на чл.25 от ЗДДС е посочено, че когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Предвид факта, че на датата на възникване на данъчното събитие на доставката, свързана с продажба на сграда или на части от нея, които не са нови, възниква основание за освобождаване от начисляване на данък, при получаване на авансово плащане по тази доставка не следва да се начислява ДДС, когато дружеството разполага с документи, от които е видно че полученото авансово плащането безспорно може да се обвърже с извършване на последваща освободена доставка.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
206 Стопански...

Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като...


693 Липси на...

Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от: 1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0422 сек.,0.0085 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,086kb