http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Данъчен режим на доставка на услуги по транспорт на стоки според чл.22 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010г./.

2946/07.01.2010
Чл.22, ал.3 ЗДДС


Относно: данъчен режим на доставка на услуги по транспорт на стоки според чл.22 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010г./.


Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с писмо вх. № год., изразявам принципно становище по прилагане разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/.
В писмото сте посочили, че дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице и извършвате услуги по транспорт на стоки. Поставените въпроси по същество са свързани с определяне мястото на изпълнение, данъчния режим на доставките на услуги по чл.22, ал.3 от ЗДДС в сила 01.01.2010 год., приложимост на разпоредбите на чл.23, ал.1, чл.82, ал.2, т.3 и на чл.97а, ал.2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 год./.
Данъчният режим при доставка на услуга по транспорт на стоки в сила от 01.01.2010 год. е в пряка зависимост от статута на получателя на услугата по превоза - данъчно незадължено лице или данъчно задължено лице.
За целите на облагането с данък върху добавената стойност разпоредбата на чл.3, ал.1 от закона регламентира, че всяко лице, което извършва независима икономическа дейност е данъчно задължено лице. Освен това, от 01.01.2010 год. данъчно задължени за всички получени услуги са и лицата, които извършват и освободени доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и регистрираните за целите на ДДС данъчно незадължени юридически лица /чл.3, ал.6 от ЗДДС/.
Физическите лица, които не извършват търговска дейност, не упражняват свободни професии, не отдават имущество под наем или не осъществяват друга дейност, от която да реализират постоянен доход, могат да бъдат определени като данъчно незадължени лица за целите на специалния данъчен закон.
Според чл.22, ал.1 от ЗДДС, когато транспортната услуга е предоставена на данъчно незадължено лице и е в рамките на Общността, мястото на изпълнение на доставката е на територията на държавата членка, където транспортът започва /чл.22, ал.1 от ЗДДС/. При доставка на превозна услуга по транспорт на стоки извън Общността, мястото на изпълнение на предоставената на данъчно незадължено лице услуга е мястото, където се извършва превозът, пропорционално на реализирания пробег /чл.22, ал.2 от ЗДДС/.
По силата на чл.22, ал.3 от ЗДДС, когато транспорта на стоки се осъществява в рамките на Общността или извън нея и се предоставя на данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката се определя по реда на чл.21, ал.2 от закона и е на територията на държавата, в която получателят е установил независимата си икономическа дейност. В случаите, при които тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Изключение от посоченото правило е налице, когато получателят използва услугата изцяло за лични нужди или за личните нужди на работниците или служителите си. В този случай мястото на изпълнение на доставката по транспорт на стоки на основание чл.21, ал.3 от ЗДДС се определя по реда на ал.1 от същия член и е там, където доставчикът е установил независимата си икономическа дейност.
Цитираните законови разпоредби, регламентиращи мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки ще намерят следното практическо приложение в посочените от Вас примери:
1. Мястото на изпълнение при извършване на услуга по транспорт на стоки от място в България до място в Румъния, която Ви е възложена от данъчно задължено лице в качеството му на спедитор или товародател, осъществяващ независима икономическа дейност в България, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС ще бъде на територията на страната. Извършените от регистрирано по ЗДДС лице доставки с място на изпълнение на територията на страната подлежат на облагане с ДДС. По силата чл.82, ал.1 от закона, данъкът по облагаема доставка е изискуем от доставчика, с оглед на което за Вас възниква задължение за издаване на данъчен документ по чл.112, ал.1 от ЗДДС /фактура или известие към фактура/ и начисляване на данък за предоставената услуга. За спедиторската фирма - получател на доставката по транспорт на стоки не са налице визираните в чл.82, ал.2 от ЗДДС изисквания за самоначисляване на данъка. Съгласно чл.125, ал.2 от ЗДДС, VIES-декларация се подава от регистрирано лице, което извършва доставка на услуги с място на изпълнение извън територията на страната, с оглед на което считаме, че не следва да подавате такава декларация;
2. При извършване на услуга по транспорт на стоки от Румъния до България, която Ви е възложена от данъчно задължено лице /спедитор/, мястото на изпълнение ще бъде също на територията на страната, ако получателят /спедиторът/ е установил независимата си икономическа дейност на територията на страната. Данъчното третиране на доставката е аналогично с посоченото в т.1;
3. Разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС /изм. ДВ, бр.95 от 2009 год., в сила от 01.01.2010 год./, съгласно която данъкът е изискуем от получателя по доставка на услуга по транспорт на стоки се прилага, когато едновременно са изпълнени следните условия:
- доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната;
- доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема;
- получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от ЗДДС.
4. От 01.01.2010 год. на регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС /в това число и транспортни услуги/ с място на изпълнение на територията на друга държава членка. В тази хипотеза считаме, че не е необходимо да се регистрирате на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС, ако дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС лице на друго основание.
5. В действащия към момента на изготвяне на настоящото становище ППЗДДС не са регламентирани документи, с които да се доказват обстоятелствата по чл.21, ал.2 от ЗДДС, предвид което считаме, че доказването следва да се извърши с всички относими към конкретната доставка документи.
6. Според чл.23, ал.1 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 год./, мястото на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя, независимо дали получателят е лице, установено на територията на страната, лице, установено на територията на Общността или лице извън нея. Дефиниция на понятието „превозни средства” по чл.23 е дадена в §1, т.49 от ДР на ЗДДС.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0553 сек.,0.0100 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,108kb